Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys 2018

Lappeenrannan Energia
|
Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys
Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu ovat tärkeitä toimintaamme ohjaavia arvoja. Perustehtävämme on vastata asiakkaidemme energiatarpeiden täyttämisestä kilpailukykyisesti ja alueellamme lisäarvoa tuottavasti. Missionamme on tuottaa hyvinvointia Etelä-Karjalaan positiivisena ja vastuullisena kumppanina joka hetki. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta.

Toimitusvarmuus parantui entisestään 

Kehityshankkeet, toiminnan jatkuva tehostaminen ja vaikuttaminen ympäristömme kehittämiseen näkyvät toiminnassamme aktiivisena osallistumisena yhteiskunnan eri sektoreilla.

Keskeinen tekijä yhteiskuntavastuun kantamisessa on toimitusvarmuuden kehittäminen. Sähköverkon vuoden 2018 sähköhäiriöiden vähentämisessä päästiin selkeästi keskiarvoja parempaan tulokseen. Keskeytysaika oli 1,4 h/asiakas eli alhainen yhtäjaksoisesti jo seitsemän vuoden ajan. Lappeenrannan Energiaverkkojen kasvanut tuotto käytetään edelleen verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin. 

Avoimuus ja läpinäkyvät toimintamallit ovat avainasemassa.

Kohti ympäristölle kestävämpää tulevaisuutta

Jokapäiväisessä toiminnassamme hoidamme ympäristövastuumme toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristö­ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi EU:n energiatehokkuusdirektiivien velvoitteisiin pohjautuva elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus sekä Energiapalvelujen ja Energiatuottajien toimenpideohjelmat vaikuttavat toimintamme taustalla. Lappeenrannan Lämpövoiman lämmön-, höyryn- ja varavoiman tuotantolaitosten päästöt eivät ylittäneet tänäkään kertomusvuonna ympäristölupaehtoja. Tuotantohtiömme on edelleen mukana elinkeinoelämän energiansäästösopimuksessa.

Kehitimme aktiivisesti vuonna 2018 käyttöönotettua tietokantaa oman ympäristöraportointimme avuksi. Tallennamme tietokantaan kaikki ympäristönäkökohtiin liittyvät tapahtumat, havainnot ja ympäristöturvallisuuskulttuurin kehittämistä vaativat huomiot.

Keskitämme huomiotamme ympäristöön päivittäin yhä tehokkaammin.

Biovoimalaitokselta sähköä ja kaukolämpöä

Vuonna 2018 omassa sähköntuotannossa käytettiin uusiutuvia energialähteitä 83 %. Kaukaan Voiman puupolttoaineilla tuotetulla sähköllä ja Hyötytuulen tuulivoimalla tuotetulla sähköllä on EKOenergia-sertifiointi.  

Kaukolämmössä uusiutuvien energialähteiden osuus oli noin 58,4 % kun valtakunnallinen keskiarvo oli 36 %. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat alhaiset ollen n. 117,8 kg/MWh, kun ominaispäästöjen valtakunnallinen keskiarvo oli n. 150 kg/MWh.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui ympäristöystävällisesti ilman ympäristölupaehtojen ylityksiä. Se toimitti vuoden aikana 74,5 % Lappeenrannan Energian kaukolämpöenergian kokonaishankinnasta ja 31,4 % sähköenergian kokonaishankinnasta. 

Kaukaan Voiman biovoimalaitos on Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishanke. Laitos tuottaa prosessihöyryä sekä sähköä Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä sekä sähköä Lappeenrannan Energialle. Laitos on yhteydessä UPM:n höyryverkkoon ja huolehtii osaltaan höyryn riittävyydestä tehdasalueella. 

Biovoimalaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2009. Laitos käyttää polttoaineinaan kuorta, kantoja, metsätähdettä ja muita puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta. Biovoimalan pohja- ja lentotuhka hyötykäytettiin täysin UPM:n Tuosan kaatopaikan rakenteisiin.

Tuulivoimaa kehitetään ympäri Suomea

Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja omistamme lisäksi vajaat 10 prosenttia TuuliSaimaa Oy ja Lähituuli Oy tuulivoimayhtiöistä. 

Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Lisäksi Suomen Hyötytuulella on useita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita eri puolella Suomea.

Suomen Hyötytuulen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus vuoden aikana oli 62,9 (38,7) GWh. 

Useita ympäristöhankkeita vuoden aikana

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja erilaisissa hankkeissa. Aktiiviset hankkeet pyrkivät energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen sekä toimintamme että yhteiskunnan tasolla.

Biopolttoainetta lämmitykseen

Selvitystä biopolttoaineella tuotetun lämmön toimituksesta Joutsenon Pulpin asuinalueelle on jatkettu Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy kanssa. Projektin toteuttamiseksi on haettu energiatukea helmikuussa 2019. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019–2020.

Mukana lääkeaineettoman jäteveden tutkimuksessa

Lappeenrannan Lämpövoima oli toista vuotta mukana kolmivuotisessa EPIC-hankkeessa, jossa selvitetään yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle päätyvää lääkeainekuormaa ja sen kustannustehokasta puhdistamista jo syntylähteillään. Tutkimushankkeen vetäjinä toimivat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsingin yliopisto (HY) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). Hankkeessa mukana oleva teknologiayritys Wapulec testasi lääkejäämien poistoon kehitettyä sähköpurkausteknologiaa teolliseen mittakaavaan skaalatulla laitteistolla Toikansuon puhdistamolla joulukuusta 2017 tammikuulle 2018. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon prosessia kehitetään

Toikansuon jätevedenpuhdistamolle tilattiin edellisvuonna konsulttitoimistolta prosessimallinnus, jonka tavoitteena oli selvittää puhdistusprosessin ajotapaan liittyviä syy-seuraussuhteita sekä selvittää prosessin toiminnan ongelmakohtia eri kuormitustilanteissa ja saada toimintamalleja prosessin parempaan ohjaukseen ja optimointiin. Mallia on käytetty 2018 Toikansuon ilmastus- ja esiselkeytysallashuoltojen­­­ aikaisten poikkeavien ajotapojen ohjeistukseen ja arviointiin. Toimintamallien laadinta prosessin ohjaukseen ja optimointiin jatkuu vuonna 2019.

Takaisin Vuoden 2018 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.