Vuosikertomus 2016

Tiivistelmä Lappeenrannan Energian vuosikertomuksesta vuodelta 2016.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2016
Lappeenrannan Energian talouden tunnusluvut kehittyivät myönteisesti vuonna 2016. Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n tulos muodostui 15,1 miljoonaa euroa voitolliseksi. Voitollisen tuloksen seurauksena yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 3,6 miljoonaa euroa. Näin yhtiö pääsee kaupunginvaltuuston asettamaan tuottotavoitteeseen eli 12 miljoonaa euroa osinkoina ja korkoina vuodessa.

Suurin toiminnallinen muutos oli edellisvuoden syksyllä käynnistynyt verkonrakennusyhtiön irtaantuminen konsernista. Kaakkois-suomalainen Elvera Oy, yli 300 henkilön energia- ja vesialan rakennus- ja kunnossapitoyhtiö, aloitti toimintansa 1.12.2016. Lappeenrannan Energian omistusosuus uudesta yhtiöstä on 30 prosenttia. Energia-konsernista siirtyi uuden yhtiön palvelukseen lähes 100 henkilöä ja konsernissa käynnistettiin syyskuussa yhteistoimintamenettely, jolla sovitettiin jäljelle jäävä organisaatio muuttuneeseen tilanteeseen. Menettelyllä ei ollut vaikutusta henkilöstömäärään, mutta yli 20 henkilön esimies ja osalla jopa yhtiö vaihtui.

Energia- ja vesituotteista tulevat liikevaihdot säilyttivät tasonsa. Suurimmat muutokset olivat kylmemmän vuoden myötä kaukolämmön kokonaistulojen kasvu noin 2 miljoonalla eurolla ja sähkön myyntitulojen pieneminen 3 miljoonalla eurolla. Tämä johtui ennen kaikkea 1.7.2016 tapahtuneesta hinnoittelumuutoksesta, jolloin ns. vakiotariffien hinnat putosivat jopa 20 %.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 58,4 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi 17,0 miljoonaan euroon. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto kasvoi 22,6 miljoonaan euroon ja liikevoittoa syntyi 1,1 miljoonaa euroa. Myös osakkuusyhtiöiden, Kaukaan Voima Oy:n ja Elvera Oy:n, tulokset olivat positiivisia. Energia-konsernin palveluksessa oli vuoden vaihteessa vakituisessa työsuhteessa 124 henkilöä.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2016 ympäristöystävällinen energiayhtiö

Ympäristöystävällinen energiayhtiö

Kaukolämmössä uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 64,7 % ja hiilidioksidivapaiden energialähteiden 69,0 %. Valtakunnallisesti vastaavat luvut olivat 32 % ja 37 %. Kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 109 kg / MWh, kun valtakunnallinen arvo oli 163 kg / MWh. Kaukolämmön CO2-päästöt olivat siis 33 % pienemmät kuin Suomessa keskimäärin.

Lappeenrannan Energia Oy tarjosi asiakkailleen Metsävoima- ja Tuulivoima-sähkötuotteita. Metsävoima ja Tuulivoima ovat Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa. Tuotteiden alkuperä todennettiin alkuperätakuilla ja tuotteet täyttivät kansainväliset EKOenergia-kriteerit.

Lappeenrannan Energia Oy otti aktiivisesti osaa energiatehokkuuden parantamiseen. Yhtiö on mukana energiapalveluiden energiatehokkuussopimuksessa kehittäen oman toiminnan energiatehokkuutta ja avustaen asiakkaiden mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen. Asiakkaille tarjotaan mm. energiatehokkuusneuvontaa, energiapalvelulain mukaiset käyttöraportit, mahdollisuudet reaaliaikaiseen kulutusseurantaan ja sähköiseen asiointiin MinunEnergia-palvelussa.

Yhtiö osallistui aktiivisesti kuluttajille suunnattuihin energiansäästökampanjoihin sekä koululaisille suunnattuun energia-ja vesialan opetuskampanjoihin.  Energian ensimmäinen oma aurinkovoimala valmistui toukokuussa ja alkoi tuottaa Simolentien kiinteistöille aurinkosähköä.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2016 energiakaupalla uudistusten vuosi

Energiakaupalla uudistusten vuosi

Lappeenrannassa vuosi 2016 oli lämmitystarveluvulla mitattuna n. 5,4 % normaalivuotta lämpimämpi tammikuuta lukuunottamatta, jolloin lämmitystarveluku ylitti normaalivuoden luvun n. 27,7 %:lla.

Kaukolämmön kokonaishankinta oli 667,8 GWh kasvaen 8,5 % edellisvuodesta kylmemmän vuoden ansiosta. Kaukolämmöstä tuotettiin yhteistuotannolla 81,1 % ja erillistuotannolla 14,7 % sekä alueen teollisuudelta hankittiin 4,2 % (3,8 %).

Sähkön kokonaishankinta kasvoi 0,9 % vuoteen 2015 verrattuna ollen 757,8 GWh. Sähkön kokonaisvolyymi kasvoi hieman kylmemmän säätilan ja markkinaosuuden parantumisen seurauksena. Sähkön kokonaishankinnasta osakkuusyhtiöt kattoivat 31,1 % ja yhteispohjoismaisesta sähköpörssissä hankittiin 68,9 %. Tuulivoiman kokonaisvolyymi kasvoi 18,9 GWh vastaten n. 950 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvetta.

Sähkön tuoteuudistus toteutettiin 1.7.2016 alkaen. Sähkön kotitalous- ja pkt-yrityksille lanseerattiin tuotepaletti sähkön alkuperän (Perusvoima, Metsävoima ja Tuulivoima) ja sopimustyypin (Markkina, Varma ja Kiinteä) mukaisesti. Tuoteuudistuksen yhteydessä sähkön julkiseksi myyntituotteeksi päätettiin Perusvoima Varma, jonka hinta muuttuu vuosineljänneksittäin tukkuhintaa seuraten. Sähkön tuoteuudistuksen yhteydessä päätettiin myös S-bonusyhteistyö ja lakkautettiin yhtiön kanta-asiakasjärjestelmä.

Kaukolämmön myyntihinnat säilyivät kertomusvuonna ennallaan ollen n. 9 % kalliimmat kuin valtakunnan painotettu keskiarvo. Maakaasun myyntihinnan hinnanmääräytymisperusteita muutettiin 1.5.2016 alkaen maakaasun tukkuhinnoittelun uusiutumisen myötä. Vähittäismyynnin hinnoitteluperusteet vastaavat edelleen läpinäkyvästi tukkumyynnin ehtoja.

Liiketoiminnan painopisteenä oli prosessien tehostaminen sähköistämisen merkeissä. MinunEnergia-palveluun oli kertomusvuoden lopulla rekisteröitynyt n. 15 700 asiakasta, sähköisen asioinnin valtuutuksen oli antanut n. 3 900 asiakasta ja sähköisen laskutuksen osuus oli n. 33 %.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2016 Lappeenrannan energiaverkot Oy

Energiaverkkojen vuosi

Lappeenrannan Energiaverkkojen liikevaihto kasvoi noin 10,2 % vuonna 2016. Kasvun syynä oli osin sähkön siirtohintojen korotus 8 %:lla huhtikuun alusta, mutta myös sähkön kulutuksen kasvulla, jakelualueella noin 5 %:a edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämmössä asiakkaiden lämmön kulutus kasvoi noin 8,5 %. Veden ja maakaasun kulutus ja liikevaihto pysyivät edellisvuosien tasolla.

Vuonna 2015 käynnistettyjä toimintojen tehostamisselvityksiä jatkettiin vuoden 2016 aikana. Suurimmat tehostamispotentiaalit löytyivät verkostojen kunnossapidon ja asiakasmittaroinnin osalta. Lappeenrannan Energiaverkkojen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 12,2 M€.

Kaikkien Energiaverkkojen tuotteiden toimitusvarmuus asiakkaille oli hyvällä tasolla vuonna 2016. Kaukolämmössä lämmön toimitushäiriöitä oli 0,18 h/asiakas, mikä on ennätyksellisen hyvä tulos. Myös sähkönsiirrossa keskeytysaika 3,2 h/asiakas oli alhaisin viiteen vuoteen.

Uusien liittymien määrä kaikissa tuotealueissa pysyi edellisvuoden tapaan alhaisella tasolla. Ainoastaan vesihuoltoverkostoon liittyjien määrä kasvoi. Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 750 GWh, kaukolämpöverkossa 586 GWh ja maakaasuverkossa 104 GWh. Vuonna 2016 puhdasta vettä toimitettiin asiakkaille 4 milj. m³, joka on edellisvuosien tasoa.

Energiaverkot toteutti vuoden aikana kaikissa tuotteissa toimitusvarmuutta parantavia saneeraus- ja rakennushankkeita. Sähkön jakeluverkossa jatkettiin maakaapelointeja Savitaipaleella ja johtokatujen levennyksiä Ylämaalla sekä saneerattiin Savitaipaleen sähköasema ja Mietinsaaren vesistökaapeli. Kaukolämpöverkon saneerauksissa turvattiin itäisen kaupunginosan lämmöntoimitusta sekä uusittiin Taipalsaarentien varren suurimmat putket 200 metrin matkalta.

Vuoden 2016 aikana merkittävimpänä uudisrakennuskohteena oli Haukilahden vedenottamon käyttöönottoon liittyvien verkostojen rakentaminen välille Haukilahti-Ilottula-Joutseno. Tässä yhteydessä Lappeenrannan keskustan ja Joutsenon keskustan vesijohtoverkosto rakentuivat yhteen.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2016 Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Lämpövoiman vuosi 2016

Mertaniemi voimalaitoksella olevat kolme kaasuturbiinia ovat Fingridin häiriöreservikäytössä. Kaasuturbiineilla tehtiin koekäyttöjä ohjelman mukaisesti kuuden viikon välein. Varsinaiseen häiriöreservikäyttöön niitä käynnistettiin vain yhden kerran.

Mertaniemen kaukolämpökattiloita käytettiin talven huippukuormien ja Kaukaan Voiman tuotantoseisokkien aikana. Kaukolämpökattilat toimivat suunnitellusti eikä niillä ollut merkittäviä häiriöitä.

Vuonna 2016 Lämpövoiman kaukolämmöntuotanto kantakaupungin alueella oli 76 GWh eli 7 % alueella käytetystä kaukolämmöstä, joka oli 624 GWh. Kaukaan Voima tuotti 541 GWh eli 87 % kantakaupungin alueen kaukolämmöstä. Muu hankinta oli 7 GWh.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:llä oli vuoden aikana toiminnassa yhdeksän vedenottamoa. Talousvettä pumpattiin jakeluverkostoihin toimintavuonna yhteensä 5,7 milj.m3. Verkostoon toimitetun talousveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset vuoden aikana.

Jätevettä käsiteltiin 2016 Toikansuolla, Oravaharjussa, Ylämaalla ja Nuijamaalla yhteensä 6,3 milj.m3. Toikansuon jätevedenpuhdistamolla jätevettä puhdistettiin 5,9 milj.m3. Sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotettiin Toikansuolla 20 000 m3 ja Oravaharjulla 3 600 m3.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvat uudelle Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle purkupaikkana Rakkolanjoki että nykyiselle Toikansuon jätevedenpuhdistamolle elokuun lopulla. Hyväristönmäen yleissuunnittelu käynnistyi helmikuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 syksyyn asti.

Abstract

The economic business indicators of Lappeenrannan Energia developed favourably in 2016.

The most significant change in the operations was the withdrawal from the Group of the power grid construction company, which started in the autumn of the previous year. Elvera Oy, an energy and water sector construction and maintenance company based in South-East Finland, started operations on 1 December 2016. Lappeenrannan Energia's share of the new company is 30 per cent. Nearly a hundred people transferred from the Energy Group to the new company, and co-operation procedures began in September to adapt the remaining organisation to the changed situation. The co-operation procedures did not have an effect on the number of personnel, but more than 20 people now have a new supervisor, and some even work for a new company.

The turnover from energy and water products remained at the same level as last year. Due to colder weather, the overall earnings from district heating increased by about 2 million euros and the electricity sales revenue decreased by 3 million euros. This was mainly due to the change in the pricing on 1 July 2016, when the so-called standard rates dropped by up to 20%.

The profit of the parent company, Lappeenrannan Energia Oy, amounted to 15.1 million euros. Due to the profitable result, the company will pay 3.6 million euros of dividend to the owners. This enables the company to reach the profit target set by the City Council, in other words, 12 million euros as dividend and interest.

The turnover of Lappeenrannan Energiaverkot Oy increased to 58.4 million euros and the operating profit also rose to 17.0 million euros along with it. The turnover of Lappeenrannan Lämpövoima Oy increased to 22.6 million euros, and the operating profit amounted to 1.1 million euros. The results of the associated companies Kaukaan Voima Oy and Elvera Oy were also positive. The Energia Group had 124 people on its payroll as permanent employees at the end of the year.

Environmentally-friendly energy company

In district heating, the share of renewable fuels was 64.7% and of carbon dioxide free energy sources, 69.0%. The corresponding national figures were 32% and 37%. The specific carbon dioxide emissions of district heat were 109 kg / MWh, while the national value was 163 kg / MWh. In other words, the CO2 emissions of district heat were 33% lower than in Finland on the average.

Lappeenrannan Energia Oy offered to its customers the Metsävoima and Tuulivoima electricity products. Metsävoima and Tuulivoima are EKOenergy certified by the Finnish Association for Nature Conservation. The origin of the products was verified with certificates of origin and the products fulfilled the new, international EKOenergy criteria.

Lappeenrannan Energia Oy participated actively in the improvement of energy efficiency. The company has improved the energy efficiency of its own activities and has assisted the customers in the improvement of theirs, in accordance with the energy services energy efficiency agreement. Among other things, the customers are offered energy efficiency guidance, usage reports in accordance with the energy services legislation, the opportunity to monitor consumption in real time and to use the MinunEnergia online service.

The company participated actively in energy savings campaigns directed at the consumers, as well as energy and water related educational campaigns.  Energia’s first solar power plant was completed in May, when it started to produce solar electricity for the properties on Simolantie road.

A year of reform for the energy trade

The year 2016 was 5.4% milder than normal in Lappeenranta, measured by heating degree day values, excluding January, when the heating degree day values exceeded those of a standard year by about 27.7%.

The total acquisition of district heat amounted to 667.8 GWh, an 8.5% increase from the previous year, due to colder weather. A total of 81.1% of district heat was produced with combined heat and power production, 14.7% with heat-only production, and 4.2% (3.8%) was acquired from local industry.

The total acquisition of electricity was 757.8 GWh, a 0.9% increase from the year 2015. The total volume of electricity increased slightly, due to cold weather and an improved market share. Associated companies covered 31.1% of the total acquisition of electricity, and the rest, 68.9%, was acquired from the Nordic electricity exchange. The total volume of wind power increased by 18.9 GWh, equal to the requirement of 950 electrically heated one-family houses.

An electricity product reform took place on 1 July 2016. An electricity product range was launched for households and SMEs, based on the origin of electricity (Perusvoima, Metsävoima and Tuulivoima) and the type of the subscription (Markkina, Varma and Kiinteä). In connection with the product reform, Perusvoima Varma was chosen as the public electricity sales product, the price of which changes four times a year, based on the wholesale price. In connection with the electricity product reform, the S-bonus cooperation and the customer-loyalty programme were also abolished.

The sales prices of district heat remained the same during the year under review, being around 9% higher than the weighted national average. The basis for the sales price of natural gas was changed as of 1 May 2016 with the renewal of the wholesale pricing of natural gas. The retail sales pricing policy still follows the terms of wholesale in a transparent manner.

The focus of the business operations was on making processes more efficient by electronic means. By the end of the year under review, about 15,700 customers had registered for the MinunEnergia service, about 3,900 customers had provided an authorisation required for the use of electronic services, and around 33% of customers had chosen electronic invoicing.

The year of Lappeenrannan Energiaverkot

The turnover of Lappeenrannan Energiaverkot grew by 10.2% in 2016. The growth was partly due to the increase in transfer prices by 8% in early April, but also partly due to the increased electricity consumption; in the district supplied the increase was around 5%, compared to the previous year. The customers’ consumption of district heat increased by about 8.5%. The consumption of water and natural gas remained at the same level as in the past few years.

The surveys to rationalise the operations, started in 2015, were continued in 2016. The greatest streamlining potential was found in network maintenance operations and customer metering. The investments in fixed assets by Lappeenrannan Energiaverkot amounted to €12.2M.

The service reliability of all the products of Lappeenrannan Energiaverkot was at a good level in 2016.The downtime in the delivery of district heat was limited to 0.18 h/customer, which is a record result. In electricity distribution, the downtime was 3.2 h/customer, the shortest in five years.

The number of new subscriptions in all product sectors remained at a low level. Only the number of water supply subscribers increased. The amount of energy transmitted to customers in the electricity network was 750 GWh, in the district heating network 586 GWh, and in the natural gas network 104 GWh. In 2016, 4 million cubic metres of clean water was distributed to customers, about the same amount as last year.

During the past year, Energiaverkot carried out renovation and construction projects which improved service reliability in all product sectors. In the electricity distribution network, the laying of underground cables was continued in Savitaipale and power line corridors were widened in Ylämaa. In addition, the Savitaipale electric station and the Mietinsaari underwater cable were renovated. The district heating network was renewed by securing the heat distribution to the eastern part of the city and by replacing the largest pipes along Taipalsaarentie road for a distance of 200 m.

In 2016, the main new construction project was the construction of networks between Haukilahti-Ilottula-Joutseno, related to the introduction of the Haukilahti water intake plant. Along with this, the water supply networks of the Lappeenranta city centre and the centre of Joutseno were connected together.

The year of Lappeenrannan Lämpövoima

The three gas turbines at the Mertaniemi power plant are used for failure reserve purposes by Fingrid. The gas turbines were test run according to the programme at six week intervals. They were used only once for actual failure reserve purposes.

The district heating boilers at Mertaniemi were used during the winter peak loads and the production shutdowns of Kaukaan Voima power plant. The district heating boilers operated as planned and did not experience any significant failures.

In 2016, Lämpövoima produced 76 GWh, or 7%, of the total district heat used in the inner city area (amounting to 624 GWh). Kaukaan Voima produced 541 GWh, or 87%, of the district heat used in the inner city area. The supply from other sources amounted to 7 GWh.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy had nine water intake plants in operation during the year. The amount of domestic water pumped into the distribution network was 5.7 million cubic metres.The quality of water supplied to the water supply network during the year fulfilled the quality requirements and recommendations for domestic water.

In 2016, 6.3 million cubic metres of wastewater was treated in Toikansuo, Oravaharju, Ylämaa and Nuijamaa. The Toikansuo wastewater treatment plant treated 5.9 million cubic metres of wastewater. Toikansuo accepted 20,000 cubic metres and Oravaharju 3,600 cubic metres of septic tank and cesspit sludge.

In late August, the Regional State Administrative Agency for Southern Finland granted environmental permits for the new Hyväristönmäki wastewater treatment plant, with Rakkolanjoki river as the effluent discharge point, and for the present Toikansuo wastewater treatment plant. The general planning of the Hyväristönmäki plant, started in February 2016, will continue until autumn 2017.

Sammanfattning

De ekonomiska nyckeltalen för Lappeenrannan Energia utvecklades i positiv riktning 2016.

Den största förändringen av verksamheten utgjorde nätbyggnadsföretagets utträde ur koncernen som inleddes på hösten föregående år. Elvera Oy i sydöstra Finland som är ett byggnads- och underhållsföretag inom energi och vatten med över 300 anställda, inledde sin verksamhet 1.12.2016. Lappeenrannan Energias ägarandel i det nya bolaget är 30 procent. Från Energia-koncernen flyttade närmare 100 personer till det nya bolaget och på koncernen inleddes i september ett samarbetsförfarande genom vilket den kvarblivande organisationen anpassades till den förändrade situationen. Förfarandet påverkade inte personalantalet, men mer än 20 personer fick en ny chef och vissa blev anställda i ett nytt bolag.

Omsättningar från energi- och vattenprodukter låg på oförändrad nivå. De största förändringarna gällde de samlade intäkterna från fjärrvärme som ökade med cirka 2 miljoner euro till följd det kallare året och försäljningsintäkterna från el som minskade med 3 miljoner euro. Detta beror framför allt på den ändring av prissättningen som ägde rum den 1 juli 2016, när priset på de s.k. standardtarifferna sjönk med hela 20 %.

Moderbolagets, det vill säga Lappeenrannan Energia Oy:s, resultat visade en vinst på 15,1 miljoner euro. Till följd av det positiva resultatet betalar bolaget 3,6 miljoner euro i dividender till ägaren. På detta sätt uppnår bolaget stadsfullmäktiges resultatmål, det vill säga totalt 12 miljoner euro i dividender och räntor per år.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:s omsättning ökade till 58,4 miljoner euro och i takt med omsättningen ökade även vinsten till 17,0 miljoner euro. Omsättningen för Lappeenrannan Lämpövoima Oy växte till ca. 22,6 miljoner euro och en vinst på 1,1 miljoner euro kunde uppvisas. Även andelsbolagen Kaukaan Voima Oy och Elvera Oy uppvisade positiva resultat. Vid årsskiftet arbetade 124 fast anställda inom Energia-koncernen.

Ett miljövänligt energibolag

De förnybara bränslenas andel av energikällorna för fjärrvärme uppgick till 64,7 % och andelen koldioxidfria energikällor till 69,0 %. Motsvarande siffror för hela landet var 32 % och 37 %. Fjärrvärmens specifika koldioxidutsläpp uppgick till 109 kg/MWh och på riksplan till 163 kg/MWh. CO2-utsläppen för fjärrvärme var således 33 % lägre än i snitt i Finland.

Lappeenrannan Energia Oy erbjöd sina kunder elprodukterna Metsävoima och Tuulivoima. Metsävoima och Tuulivoima är EKOenergi-certifierade av Finlands naturskyddsförbund. Produkternas ursprung påvisades med ursprungsintyg och produkterna uppfyllde de internationella kriterierna för EKOenergi.

Lappeenrannan Energia Oy tog aktivt del i förbättringen av energieffektiviteten. Bolaget deltar i energieffektivitetsavtalet för energitjänster genom att utveckla sin egen energieffektivitet och genom att ge kunderna bättre möjligheter att utveckla deras energieffektivitet. Kunderna erbjuds bland annat energieffektivitetsrådgivning, förbrukningsrapporter enligt lagen om energitjänster, möjligheter till uppföljning av förbrukningen i realtid och elektronisk ärendehantering via tjänsten MinunEnergia.

Bolaget deltog aktivt i energibesparingskampanjer riktade till konsumenterna samt i undervisningskampanjer gällande energi- och vattenbranschen riktade till skolbarn.  Energias första egna solkraftverk blev färdigt i maj och började producera solenergi för fastigheterna på Simolantie.

Ett år av förnyelser genom energihandel

Utifrån siffrorna för uppvärmningsbehovet var Villmanstrand år 2016 ca 5,4 % varmare än under normalår, med undantag av januari då uppvärmningsbehovet översteg siffrorna för normalår med 27,7 %.

Den totala fjärrvärmeanskaffningen var 667,8 GWh och ökade på grund av det kallare året med 8,5 % från föregående år. Gemensam produktion stod för 81,1 % av fjärrvärmeproduktionen, separat produktion för 14,7 % och 4,2 % (3,8 %) anskaffades från industrin i området.

Den totala elanskaffningen var 757,8 GWh och ökade med 0,9 % jämfört med 2015. Totalvolymen av el ökade en aning till följd av det kallare vädret och den förbättrade marknadsandelen. Av den totala elanskaffningen stod andelsbolagen för 31,1 % och 68,9 % anskaffades från den gemensamma nordiska elbörsen. Totalvolymen av vindkraft ökade med 18,9 GWh och motsvarade behovet för ca 950 eluppvärmda egnahemshus.

Produktförnyelsen av el genomfördes 1.7.2016. En produktpalett med el för hushållen och för små och medelstora företag lanserades utifrån elens ursprung (Perusvoima, Metsävoima och Tuulivoima) och typ av avtal (Markkina, Varma och Kiinteä). I samband med produktförnyelsen fattades beslut om Perusvoima Varma som offentlig försäljningsprodukt. Priset justeras efter partipriset per kvartal. I samband med produktförnyelsen av el fattades även beslut om bonussamarbete med S-gruppen, och bolagets stamkundssystem avskaffades.

Under rapporteringsåret kvarstod försäljningsprisen på fjärrvärme oförändrade och var ca 9 % dyrare än det vägda medeltalet på riksnivå. Kriterierna för fastställandet av försäljningspriset på naturgas ändrades 1.5.2016 i samband med en ny partiprissättning på naturgas. Prissättningskriterierna för minutförsäljningen motsvarar fortfarande överskådligt villkoren för partiförsäljningen.

Fokus i affärsverksamheten låg på effektiveringen av processerna vad gäller elektrifiering. I slutet av rapporteringsåret hade ca 15 700 kunder registrerat sig på tjänsten MinunEnergia, ca 3 900 kunder hade gett fullmakt för elektronisk ärendehantering och andelen elektronisk fakturering låg på ca 33 %.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Omsättningen för Lappeenrannan Energiaverkot ökade med cirka 10,2 % år 2016. Ökningen berodde delvis på höjningen av elöverföringspriserna med 8 % i början av april, men även på en ökning av elkonsumtionen, på distributionsområdet med cirka 5 % jämfört med året innan. Vad gäller fjärrvärme ökade kundernas konsumtion med ca 8,5 %. Konsumtionen och omsättningen av vatten och naturgas förblev oförändrad i jämförelse med föregående års nivå.

Utredningar om verksamhetseffektiveringar som inleddes 2015 fortsatte 2016. De största effektiveringspotentialerna gällde underhåll av nätverk och kundmätningar. Lappeenrannan Energiaverkots investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 12,2 miljoner euro.

Leveranssäkerheten till kunderna i fråga om alla Energiaverkots produkter låg på en god nivå 2016. Leveransstörningar gällande fjärrvärme uppgick till 0,18 h/kund, vilket är ett rekordartat gott resultat. Även avbrott i elöverföringen på 3,2 h/kund var det lägsta på fem år.

Så som året innan förblev antalet nya anslutningar på alla produktområden på en låg nivå. Endast antalet anslutningar till vattenförsörjningsnätet ökade. Den energimängd som överfördes till kunderna var i elnätet 750 GWh, i fjärrvärmenätet 586 GWh samt i naturgasnätet 104 GWh. År 2016 levererades 4 miljoner m³ rent vatten till kunderna, vilket ligger på samma nivå som tidigare år.

För att förbättra leveranssäkerheten genomförde Energiaverkot sanerings- och byggnadsprojekt i fråga om alla sina produkter. Jordkabeldragning i distributionsnätet fortsatte i Savitaipale och breddning av elledningsgator i Ylämaa. Elstationen i Savitaipale och kabeln i vattenområdet i Mietinsaari sanerades. I fråga om sanering av fjärrvärmenätverket säkrades den östra stadsdelens värmedistribution och de största rören vid Taipalsaarentie byttes ut på en 200 meters sträcka.

Betydande nybyggen under 2016 var byggandet av närverken i anslutning till ibruktagandet av Haukilahti vattentag på området Haukilahti-Ilottula-Joutseno. I samband med detta sammanbyggdes vattenledningsnätet för Villmanstrands centrum och Joutseno centrum.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Tre gasturbiner vid Mertaniemi kraftverk använder Fingrid som reserv vid störningar. Gasturbinerna testkördes med sex veckors mellanrum i enlighet med programmet. Som reserv vid störning startades de endast en gång.

Fjärrvärmepannorna i Mertaniemi användes under vinterns toppbelastningar och under Kaukaan Voimas produktionsstopp. Fjärrvärmepannorna fungerade som planerat och uppvisade inga betydande störningar.

År 2016 uppgick Lämpövoimas fjärrvärmeproduktion på innerstadens område till 76 GWh. Det är 7 % av den fjärrvärme som användes på området och uppgick till 624 GWh. Kaukaan Voima producerade 541 GWh, dvs. 87 % av fjärrvärmen på innerstadens område. Annan anskaffning uppgick till 7 GWh.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy hade under året nio aktiva vattentag. Under verksamhetsåret pumpades det ut totalt 5,7 miljoner m³ hushållsvatten i distributionsnätverken. Kvaliteten på det hushållsvatten som distribuerats till nätverket har under året uppfyllt kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna på hushållsvatten.

År 2016 hanterades 6,3 miljoner m3 avloppsvatten i Toikansuo, Oravaharju, Ylämaa och Nuijamaa. På avloppsreningsverket i Toikansuo renades 5,9 miljoner m³ avloppsvatten. I Toikansuo tog man emot 20 000 m3 slem från septiktankar och slutna brunnar och i Oravaharju 3 600 m3.

I slutet av augusti beviljade regionalförvaltningsverket i Södra Finland miljötillstånd för ett nytt avloppsreningsverk i Hyväristönmäki med Rakkolanjoki som slutligt utsläppsställe och för nuvarande avloppsreningsverk i Toikansuo. En övergripande planering av Hyväristönmäki inleddes i februari 2016 och fortsätter fram till hösten 2017.

Резюме

В 2016 году экономические показатели концерна LappeenrannanEnergia имели положительную динамику.

Самым значительным изменением в деятельности концерна стал начавшийся осенью предыдущего года процесс выход из него компании, занимающейся строительством сетей. Компания Kaakkois-suomalainen Elvera Oy, обеспечившая работой более 300 человек и занимающаяся строительством и техническим обслуживанием сетей энерго- и водоснабжения, начала свою деятельность 1.12.2016. Доля собственности Lappeenrannan Energia в новой компании составляет 30 процентов. В новую компанию из концерна Energiaперешло почти 100 работников, при этом еще в сентябре в концерне был запущен механизм сотрудничества, адаптировавший оставшуюся организацию к изменившейся ситуации. Эти процессы не повлияли на численность персонала, однако у 20 с лишним человек сменился руководитель, а у части сотрудников – даже предприятие, в котором они работают. 

Оборот продуктов, связанных с поставкой энергии и централизованным теплоснабжением, остался на прежнем уровне. Наиболее значимыми изменениями стали обусловленное более холодным годом увеличение общих доходов от теплоснабжения примерно на 2 миллиона евро и сокращение на 3 миллиона евро доходов от продаж электроэнергии. Последнее вызвано, прежде всего, произошедшим 1.7.2016 изменением в ценообразовании, в результате которого т.н. фиксированные тарифы уменьшились на 20 %.

Итогом деятельности головной компании, Lappeenrannan Energia Oy, стала прибыль в размере 15,1 миллиона евро. Из полученной прибыли компания выплатит своему акционеру дивиденды в размере 3,6 миллиона евро. Таким образом, компания сможет достичь установленной городским советом целевой прибыли в размере 12 миллионов евро в дивидендах и процентах.

Оборот Lappeenrannan Energiaverkot Oy вырос до 58,4 миллиона евро, при этом и прибыль компании возросла до 17,0 евро. Оборот Lappeenrannan Lämpövoima Oy вырос до 22,6 миллионов евро, а прибыть компании составила 1,1 миллиона евро. Положительными были и результаты ассоциированных компаний, Kaukaan Voima Oy и ElveraOy. На момент окончания года в концерне на постоянной основе было занято 124 человека.

Экологическая энергетическая компания

Доля используемого для нужд централизованного отопления возобновляемого топлива составила  64,7 %, а доля свободных от двуокиси углерода источников энергии – 69,0 %. В общегосударственном масштабе соответствующие показатели находились на уровне 32 % и 37 %. Величина удельных выбросов двуокиси углерода при выработке тепла для централизованного отопления составила 109 кг / МВт, в то время как в целом по стране этот показатель имел значение 163 кг / МВт. То есть выбросы CO2 были на 33 % меньше, чем в среднем по Финляндии.

Своим клиентам компания Lappeenrannan Energia Oy предлагала электроэнергетические продукты Metsävoima и Tuulivoima. Metsävoima и Tuulivoima являются сертифицированными Финским союзом охраны природы ЭКО-энергетическими продуктами. Происхождение продуктов подтверждено гарантиями происхождения, при этом сами они отвечают международным эко-энергетическим критериям.

Lappeenrannan Energia Oy активно работает над повышением энергетической эффективности. Компания участвует в договоре, касающемся энергоэффективности услуг поставки энергии, повышая энергоэффективность своей деятельности и помогая клиентам улучшить их собственные возможности для повышения энергетической эффективности. Клиентам предлагаются, наряду с прочим, консультации по вопросам энергоэффективности, предусмотренные законом отчеты по потреблению энергии, а также возможности для отслеживания потребления в реальном времени и решения текущих вопросов с помощью сетевого сервиса MinunEnergia.

Концерн активно участвовал в ориентированных на потребителей кампаниях по сбережению энергии, а также в адресованных школьникам обучающих кампаниях, связанных с энерго- и водопотреблением. Первая собственная солнечная электростанция концерна Energia начала работать в мае, обеспечив солнечной электроэнергией дома на улице Simolantie.

Год нововведений в продажах энергии

С точки зрения потребности в энергии на отопление 2016-й год в Лаппеэнранте был примерно на 5,4 % теплее нормального, за исключением января, когда потребность в тепле превысила нормальные показатели на 27,7 %.

Общий объем поставок тепловой энергии через сети центрального отопления составил 667,8 ГВт, что на 8,5 % превысило аналогичный показатель предыдущего, менее холодного года. 81,1 % энергии было выработано теплоэлектроцентралями, 14,7 % – отдельными тепловыми котельными, и еще 4,2 % (3,8 %) энергии было приобретено у местных промышленных предприятий.

По сравнению с 2015 годом общий объем закупок электроэнергии вырос на 0,9 %, составив 757,8 ГВт. Некоторое увеличение связано с более холодной погодой и возросшей долей рынка. Около 31,1 % от всего объема закупок электроэнергии было поставлено ассоциированными компаниями, а 68,9 % было приобретено на общей североевропейской бирже электроэнергии. Объем выработанной ветряными электростанциями энергии вырос до 18,9 ГВт, что отвечает потребностям примерно 950 индивидуальных жилых домов с электрическим отоплением.

Обновление связанных с поставкой электроэнергии продуктов вступило в силу с 1.7.2016. Домохозяйственным, малым и средним предприятиям предложена палитра продуктов, отличающихся происхождением электроэнергии (Perusvoima, Metsävoima и Tuulivoima) и типом договора (Markkina, Varma и Kiinteä). Публичным электроэнергетическим продуктом было решено сделать пакет Perusvoima Varma, цена которого меняется ежеквартально согласно изменению оптовой цены. В связи с обновлением было принято также решение о партнерстве с бонусной системой S-bonus и отказе от собственной системы лояльности.

Цены на тепловую энергию, поставляемую через сети центрального отопления, в отчетном году оставались на прежнем уровне, примерно на 9 % превышая средневзвешенное значение по стране. Основания, в соответствии с которыми устанавливается цена продажи природного газа, были изменены с 1.5.2016 в связи с изменением оптовой цены природного газа. Образование розничных цен по-прежнему находится в прямом соответствии с условиями оптовых поставок.

Основной акцент в деятельности компании делался на повышении эффективности процессов в сфере электрификации. В сервисе MinunEnergia в отчетном году зарегистрировалось порядка 15 700 клиентов, около 3 900 клиентов решило перейти к использованию электронных услуг, а доля электронных счетов составила около 33 %.

Год компании Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Оборот компании Lappeenrannan Energiaverkot Oy (Энергетические сети Лаппеэнранты) в 2016 году вырос примерно на 10,2 %. Причиной роста стало повышение с начала апреля цен на передачу электроэнергии на 8 %, а также увеличение потребления электроэнергии в зоне охвата сетей примерно на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Потребление клиентами поставляемого через сети центрального отопления тепла возросло примерно на 8,5 %. Потребление воды и природного газа осталось на уровне предыдущих лет.

Начатые в 2015 году исследования, касающиеся возможностей для повышения эффективности деятельности, были продолжены в 2016 году. Наибольший потенциал был выявлен в сфере технического обслуживания сетей и в замерах потребления энергии отдельными клиентами. Размер инвестиций Lappeenrannan Energiaverkot Oy в основные средства составил 12,2 млн €.

Надежность поставок всех продуктов Lappeenrannan Energiaverkot Oy в 2016 году была на хорошем уровне. Продолжительность сбоев в поставках тепла через централизованные сети в пересчете на количество клиентов составила 0,18 ч/клиент, что является рекордно хорошим показателем. Сбои в поставках электроэнергии также были минимальными за последние пять лет, порядка 3,2 ч/клиент.

Количество новых подключений осталось на том же невысоком уровне, что и в прошлом году – это касается практически всех поставляемых продуктов. Исключением стало возросшее количество подключений к сетям водоснабжения. Количество энергии, переданной клиентам через электросети, составило 750 ГВт. Объем передачи энергии через сети центрального отопления составил 586 ГВт, через газовые сети – 104 ГВт. В 2016 году клиентам было поставлено 4 млн м³ чистой воды, что соответствует уровню предыдущего года.

В течение года компания Lappeenrannan Energiaverkot Oy реализовала ряд нацеленных на повышение надежности поставок проектов по ремонту и строительству, затронувших все предлагаемые продукты. Была продолжена прокладка электросетевых кабелей в Савитайпале и Юлямаа, а также проведен ремонт электроподстанции в Савитайпале и подводного кабеля, ведущего к острову Миетинсаари. За счет ремонта сетей центрального отопления была повышена надежность поставок тепла в восточную часть города. Также были заменены самые большие трубы на 200-метровом участке вдоль дороги Taipalsaarentie.

Самым крупным новым строительным объектом в 2016 году стало строительство на участке Хаукилахти-Илоттула-Йоутсено сетей, связанных с введением в строй водозаборной станции в Хаукилахти. При этом были соединены воедино водопроводные сети центра Лаппеэнранты и центра Йоутсено.

Год компании Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Три газовые турбины электростанции в Мертаниеми являются резервными мощностями компании Fingrid, обслуживающей общегосударственные базовые электросети. Пробные пуски газовых турбин проводятся с интервалом в шесть недель согласно существующему графику. В качестве резервного источника энергии их пришлось запустить лишь один раз.   

Котлы центрального отопления станции в Мертаниеми использовались в периоды зимних пиков, а котлы KaukaanVoima – во время остановок производства. Котельные центрального отопления работали согласно плану, без каких-либо серьезных перебоев.

В 2016 году объем производства тепла компанией Lappeenrannan Lämpövoima Oy для городских сетей центрального отопления составил 76 ГВт, то есть 7 % от всего потребленного через систему центрального отопления тепла, общее количество которого составило 624 ГВт. Компания Kaukaan Voima произвела 541 ГВт энергии, то есть 87 % от тепла, потребленного городом через сети центрального отопления. Объем закупок у других поставщиков составил 7 ГВт.

В течение года компания Lappeenrannan Lämpövoima Oy использовала девять водозаборных станций. В распределительные сети за год было закачано 5,7 млн м3 бытовой воды. Качество бытовой воды в течение всего года отвечало требованиям и рекомендациям, касающимся качества бытовой воды.

За 2016 год в Тойкансуо, Оравахарью, Юлямаа и Нуйамаа было переработано в общей сложности 6,3 млн м3сточной воды. На водоочистной станции в Тойкансуо было очищено около 5,9 млн м3 сточной воды. В Тойкансуо за год было принято 20 000 м3 осадков из септиков и отстойников, в Оравахарью – порядка 3 600 м3.

В конце августа региональная администрация Южной Финляндии утвердила экологические разрешения как для новой водоочистной станции в Хювяристёнмяки со сливом очищенной воды в реку Ракколанйоки, так и для ныне работающей станции в Тойкансуо. Общие проектные работы, касающиеся очистной станции в Хювяристёнмяки, были начаты в феврале 2016 года и продолжатся до осени 2017 года.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.