Vuosikertomus 2015

Tiivistelmä Lappeenrannan Energian vuosikertomuksesta vuodelta 2015.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2015
Lappeenrannan Energia-konsernin toiminnassa palattiin vuonna 2015 ns. normaaliin päiväjärjestykseen edellisvuoden lomautusten ym. henkilöstösäästöjen jälkeen. Talouden ohjakset pidettiin edelleen tiukkana ja investoinnit asetetuissa raameissa.

Edellisvuoden henkilöstökustannusten leikkaamisen vaikutuksia päästiin tutkimaan keväällä 2015 tehdyn henkilöstötutkimuksen avulla. Tulokset olivat heikentyneet aiempaan tutkimukseen verrattuna siinä määrin, että koko henkilöstölle järjestettiin kehittämispäivät toukokuussa ja niiden tuloksena konsernissa käynnistettiin erikokoisia kehittämishankkeita.

Lappeenrannan Energian liikevaihto pieneni 124,6 miljoonaan euroon (129,0 M€ v. 2014 ). Investoinnit pysyivät asetetuissa raameissa ollen yhteensä 17,6 miljoonaa euroa. Energia-konsernin liikevoitto säilyi hyvällä tasolla ollen 20,5 miljoonaa euroa (21,6 M€, v. 2014 ). Tilikauden voitoksi muodostui 8,1 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n tulokseksi muodostui tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 6,4 miljoonaa euroa voitolliseksi. Voitollisen tuloksen seurauksena yhtiö maksaa osinkoja omistajalle 6,5 miljoonaa euroa. Näin yhtiö pääsi kaupunginvaltuuston asettamaan tuottotavoitteeseen vuosilta 2014 – 2016 eli yhteensä 42 miljoonaa euroa osinkoina ja korkoina.

Energia -konsernin palveluksessa oli vuoden vaihteessa 210 henkilöä.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2015 ympäristöystävällinen energiayhtiö

Ympäristöystävällinen energiayhtiö

Lappeenrannan Energia Oy:n asiakkailleen toimittama energia on valtakunnallisesti hyvin ympäristöystävällistä.

Kaukolämmössä uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 64,7 % ja hiilidioksidivapaiden energialähteiden 69,0 %. Valtakunnallisesti vastaavat luvut olivat 33,0 % ja 36,0 %. Kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 114 kg / MWh kun valtakunnallinen arvo oli 156,0 kg / MWh. Kaukolämmön CO2-päästöt olivat siis 26,9 % pienemmät kuin Suomessa keskimäärin.

Lappeenrannan Energia Oy tarjosi asiakkailleen Metsävoima- ja Tuulivoima-sähkötuotteita. Metsävoima ja Tuulivoima ovat Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa. Tuotteiden alkuperä todennettiin alkuperätakuilla ja tuotteet täyttivät kansainväliset EKOenergia-kriteerit.

Lappeenrannan Energia Oy otti aktiivisesti osaa energiatehokkuuden parantamiseen. Yhtiö on mukana energiapalveluiden energiatehokkuussopimuksessa kehittäen oman toiminnan energiatehokkuutta ja avustaen asiakkaiden mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen. Asiakkaille tarjotaan mm. energiatehokkuusneuvontaa, energiapalvelulain mukaiset käyttöraportit, mahdollisuudet reaaliaikaiseen kulutusseurantaan ja sähköiseen asiointiin MinunEnergia-palvelussa.

Yhtiö osallistui aktiivisesti kuluttajille suunnattuihin energiansäästökampanjoihin sekä koululaisille suunnattuun energia-ja vesialan opetuskampanjoihin.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2015 Energiakauppa

Energiakauppa

Vuosi 2015 oli lämmitystarveluvulla mitattuna Lappeenrannassa lämpimin ainakin neljään vuosikymmeneen.  Vuosi oli 18 % lämpimämpi kuin normaalivuosi ja 31 % lämpimämpi kuin tarkastelujakson kylmin vuosi.

Kaukolämmön kokonaishankinta oli 617,2 (649,4) GWh pienentyen 5,0 % edellisvuodesta lämpimän säätilan seurauksena. Kaukolämmöstä tuotettiin yhteistuotannolla 85,4 % ja erillistuotannolla 10,8 % sekä alueen teollisuudelta hankittiin 3,8 %.

Sähkön kokonaishankinta laski 3,0 % vuoteen 2014 verrattuna ollen 751,0 (774,7) GWh. Sähkön kokonaishankinnasta osakkuusyhtiöt kattoivat 30,7 % ja yhteispohjoismaisesta sähköpörssissä hankittiin 69,3 %.

Sähkön julkisia myyntihintoja laskettiin 1.5.2015 alkaen noin 9,5 %. Sähkön julkiset myyntihinnat olivat hieman valtakunnan painotetun keskiarvon yläpuolella.

Sähkönmyynnin tuotepaletti monipuolistui sisältäen ympäristöystävälliset Metsävoima- ja Tuulivoima-tuotteet ja pörssipohjaisen Perusvoima-tuotteen. Sopimusvaihtoehtoihin lisättiin tunti- ja neljännesvuosihinnoitellut täydentämään perinteisiä määräaikaisia ja kiinteähintaisia. Myös sähkön myyntiprosesseja automatisoitiin ja asiakashankinnassa aktivoiduttiin.

MinunEnergia -palvelua käyttävien yksityis- ja yritysasiakkaiden määrä kasvoi tasaisesti ja loppuvuodesta saavutettiin merkittävä rajapyykki: joka viides asiakas oli rekisteröitynyt MinunEnergia-palveluun. Asiakasviestinnän parantamiseksi otettiin käyttöön myös sosiaalisen median kanavia.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2015 Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Vuonna 2015 Lappeenrannan Energiaverkkojen liikevaihto kasvoi hieman vaikkakin sähkön siirron liikevaihdossa tapahtui noin 4 % pienentyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaa saatiin tehostettua, joten yhtiön liikevoitto kasvoi hieman liikevaihtoa enemmän. Vesiliiketoiminnassa toteutui Lappeenrannan Energiaverkkojen ensimmäinen positiivisen tuloksen vuosi.

Positiivisen tuloskehityksen varmistamiseksi käynnistettiin vuoden 2015 lopussa kaikkien toimintojen tehostamishanke, jossa haetaan markkinahinnan tasoa ja vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita. Varsinaiset selvitykset toteutuvat vuoden 2016 puolella. Kokonaisinvestoinnit kasvoivat hieman edellisestä vuodesta ollen 14,8 M€.

Vuonna 2015 jatkettiin sähköverkon toimitusvarmuushanketta saattamalla käytännössä Taipalsaaren keskustan ja Saimaanharjun taajamien kaapelointiurakka loppuun. Samalla valmisteltiin Savitaipaleen ja Joutsenon keskustojen kaapelointihankkeita. Kaukolämpöverkon suurimmat rakennuskohteet olivat Ojalan uudisalue sekä Orioninkadulle rakennettu kaukolämpöverkosto.

Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 717 GWh, kaukolämpöverkossa 539 GWh ja maakaasuverkossa 105 GWh. Vuonna 2015 puhdasta vettä myytiin asiakkaille 4 milj. m³, joka on samaa tasoa kuin vuonna 2014.

Vuoden aikana merkittävimpiä puhtaan veden ja viemäriverkostojen kunnossapitoon liittyviä uudistuksia oli murtohälytyksien uusiminen vesitorneilla ja kaukovalvonta-asemilla sekä vesijohtoverkoston kunnossapitojärjestelmän kehittäminen saatiin hyvään vauhtiin.Uudisrakentamisen kohteista Ojala-Tuomelan ns. kakkosalueen rakentaminen ja Kuuselan kunnallistekniikan saneeraus olivat vuoden suurimpia hankkeita.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 53,0 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi 12,6 miljoonaan euroon. Vesiliiketoiminnan tulos oli ensimmäistä kertaa positiivinen eli 1,1 miljoonaa euroa.    

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2015 Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Mertaniemen voimalaitoksella olevat kolme kaasuturbiinia ovat edelleen Fingridin häiriöreservikäytössä. Kaasuturbiineilla tehtiin koekäyttöjä ohjelman mukaisesti kuuden viikon välein. Varsinaiseen häiriöreservikäyttöön niitä käynnistettiin vain yhden kerran.

Mertaniemen kaukolämpökattiloita käytettiin talven huippukuormien ja Kaukaan Voiman tuotantoseisokkien aikana. Kaukolämpökattilat toimivat suunnitellusti eikä niillä ollut merkittäviä häiriöitä.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:llä oli vuoden aikana toiminnassa kymmenen vedenottamoa, joista yksi toimii varavedenottamona. Talousvettä pumpattiin jakeluverkostoihin toimintavuonna yhteensä 5,27 milj.m3, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Verkostoon toimitetun talousveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset vuoden aikana.

Jätevettä käsiteltiin Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n kuudella puhdistamolla yhteensä 5,77 (6,06) milj.m3. Toikansuon jätevedenpuhdistamolla jätevettä puhdistettiin 5,39 (5,66) milj.m3. Toikansuon puhdistamolle johdetaan Lappeenrannan keskustan sekä Taipalsaaren ja Lemin asemakaavoitetun alueen jätevedet ja Oravaharjun puhdistamolle Joutsenon keskustaajaman jätevedet. Paikalliset pienpuhdistamot sijaitsevat Ylämaalla, Nuijamaalla ja Vainikkalassa.

Aluehallintovirasto AVI kuulutti sekä Hyväristönmäen uuden puhdistamon että Toikansuon jatkokäyttöä koskevat lupahakemukset, ja vastineet toimitettiin niihin määräaikoihin mennessä lokakuussa. Lupapäätöksiä AVI:sta odotetaan kesään 2016 mennessä.

Oravaharjun jätevedenpuhdistamo sai ympäristöluvan tarkistuspäätöksen AVI:lta maaliskuussa 2015. Muukko-Ilottula alueen uusi vesihuoltoverkosto valmistui kesällä 2015

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto pieneni 20,3 miljoonaan euroon ja liikevoittoa ei syntynyt lainkaan.   

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2015 Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Verkonrakennuksella panostettiin voimakkaasti henkilöstön turvallisuuteen, kouluttamiseen, työmotivaatioon ja työolosuhteiden parantamiseen. Turvallisuus näkyi työssä riskien ja vaarojen arviointina, osana jokaista palaveria ja yhtiö seurasi myös alihankintakumppaneiden turvallisuustoimia.

Vuoden 2015 aikana yhtiö modernisoi vesi- ja kaukolämpömittareiston testauslaitteiston, jolla voidaan koeajaa veden ja kaukolämmön mittarit. Vuotoprosenttia saatiin koko Lappeenrannan Energiaverkkojen toimialueella alle 10 %.

Rakentamisurakoista sähkössä merkittävin oli Taipalsaaren Saimaanharjun ja Konstun keskijännitekaapelointi. Kaapelointia jatkettiin kirkonkylältä asuntoalueille Pappilankankaan ja Jauhialantien kautta. Projekti sisälsi 21 km keskijännitekaapelia ja 18 puistomuuntamoa.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy rakensi uutta valaistusverkkoa noin 9 kilometriä. Lappeenrannan kaupungin   kanssa käynnistettiin katuvaloverkoston dokumentointiprojekti.

Veden merkittävimmät projektit olivat Kuuselan ja Kaukaankadun vesiverkon saneeraus ja Ojala-Tuomelan vesihuoltoverkon rakentaminen.

Lokakuussa 2015 Lappeenrannan Energia teki päätöksen lähteä mukaan selvittämään verkonrakennusyhtiöiden yhdistämistä Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa. Selvitystyö eteni hyvin ja nopeasti siten, että päätökset Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n, Kyvera Oy:n ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n yhdistämisestä tehtiin joulukuussa 2015 ja yhteinen yhtiö toteutuu vuoden 2016 aikana.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n liikevaihto pieneni 14,1 miljoonaan euroon. Liikevoitoksi muodostui 0,5 miljoonaa euroa eli yhtiön kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Sammandrag

I koncernen Lappeenrannan Energia återgick vi under 2015 till den så att säga normala dagordningen efter föregående års permitteringar och övriga personalbesparingar. Den ekonomiska styrningen var fortfarande strikt och investeringarna låg inom de uppställda ramarna.

Effekterna av nedskärningarna i personalkostnaderna föregående år kunde undersökas med hjälp av den personalenkät som genomfördes under våren 2015. Resultaten hade försvagats jämfört med en tidigare undersökning så mycket att vi i maj ordnade utvecklingsdagar för hela personalen och initierade olika stora utvecklingsprojekt som ett resultat av dessa.

Omsättningen för Lappeenrannan Energia minskade till 124,6 miljoner euro (129,0 M€ år 2014). Investeringarna hölls inom de uppställda ramarna och var totalt 17,6 miljoner euro. Energia-koncernens omsättning hölls på en bra nivå och var 20,5 miljoner euro (21,6 M€ år 2014). Vinsten för räkenskapsperioden blev 8,1 miljoner euro.

Moderbolagets, det vill säga Lappeenrannan Energia Oy:s, resultat var en vinst på 6,4 miljoner euro efter arrangemang utanför balansräkningen. Till följd av det positiva resultatet betalar bolaget 6,5 miljoner euro i dividender till ägaren. På detta sätt uppnådde bolaget stadsfullmäktiges resultatmål för åren 2014–2016, det vill säga totalt 42 miljoner euro i dividender och räntor.

Vid årsskiftet arbetade 210 personer inom Energia-koncernen.

Ett miljövänligt energibolag

Lappeenrannan Energia Oy:s energi till kunderna är mycket miljövänlig nationellt sett.

De förnybara bränslenas andel av energikällorna för fjärrvärme uppgick till 64,7 % och andelen koldioxidfria energikällor till 69,0 %. Motsvarande siffror för hela landet var 33,0 % och 36,0 %. Fjärrvärmens specifika koldioxidutsläpp uppgick till 114 kg /MWh och på riksplan till 156,0 kg/MWh. Fjärrvärmens CO2-utsläpp var 26,9 % lägre än medeltalet i Finland.

Lappeenrannan Energia Oy erbjöd sina kunder elprodukterna Metsävoima och Tuulivoima. Metsävoima och Tuulivoima är eko-energi certifierade av Finlands naturskyddsförbund. Produkternas ursprung påvisades med ursprungsintyg och produkterna uppfyllde de internationella kriterierna för eko-energi.

Lappeenrannan Energia Oy tog aktivt del i förbättringen av energieffektiviteten. Bolaget deltar i energieffektivitetsavtalet för energitjänster genom att utveckla sin egen energieffektivitet och ge kunderna bättre möjligheter att utveckla sin energieffektivitet. Kunderna erbjuds bland annat energieffektivitetsrådgivning, förbrukningsrapporter enligt lagen om energitjänster, möjligheter till uppföljning av förbrukningen i realtid och elektronisk ärendehantering via tjänsten MinunEnergia.

Bolaget deltog aktivt i energibesparingskampanjer riktade till konsumenterna samt i undervisningskampanjer gällande energi- och vattenbranschen riktade till skolbarn.

Energihandel

År 2015 var i Villmanstrand det varmaste på åtminstone fyra årtionden, uppmätt med värmebehovstalet.  Året var 18 % varmare än ett normalår och 31 % varmare än det kallaste året under referensintervallet.

Den totala fjärrvärmeanskaffningen var 617,2 (649,4) GWh och minskade med 5,0 % från föregående år till följd av det varma vädret. Gemensam produktion stod för 85,4 % av fjärrvärmeproduktionen, separat produktion för 10,8 % och 3,8 % anskaffades från industrin i området.

Den totala elanskaffningen var 751,0 (774,7) GWh och minskade med 3,0 % jämfört mot år 2014. Av den totala elanskaffningen stod andelsbolagen för 30,7 % och 69,3 % anskaffades från den gemensamma nordiska elbörsen.

De allmänna försäljningspriserna för el sänktes med cirka 9,5 % från och med den 1.5.2015. De allmänna försäljningspriserna för el låg en aning över riksprisets vägda medeltal.

Elförsäljningen blev mångsidigare och inkluderade de miljövänliga produkterna Metsävoima och Tuulivoima samt den börsbaserade produkten Perusvoima. Till avtalsvillkoren lades tim- och kvartalsprissättning som komplettering till den traditionella tidsbestämda och fasta prissättningen. Försäljningsprocesserna för el automatiserades och vi aktiverade oss i kundanskaffningen.

Mängden privat- och företagskunder som använder tjänsten MinunEnergia ökade jämnt och i slutet av året uppnåddes en viktig milstolpe: var femte kund hade registrerat sig i MinunEnergia.  För att förbättra kundkommunikationen tog vi även i bruk kanaler i sociala medier.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

År 2015 växte omsättningen för Lappeenrannan Energiaverkot en aning även om omsättningen för elöverföringen minskade med cirka 4 % jämfört med året innan. Verksamheten kunde effektiveras, vilket gjorde att bolagets omsättning ökade en aning mer än omsättningen. Inom vattenverksamheten uppnådde Lappeenrannan Energiaverkot för första gången ett positivt resultat.

För att säkerställa en positiv resultatutveckling startades i slutet av 2015 ett projekt för att effektivera all verksamhet genom att söka nivån på marknadspriset och alternativa sätt att göra saker och ting på. De egentliga utredningarna genomförs under 2016. De totala investeringarna ökade en aning från föregående år och var 14,8 M€.

År 2015 fortsatte leveranssäkerhetsprojektet för elnätet genom att i praktiken slutföra kabeldragningsentreprenaderna i Taipalsaari centrum och tätorterna i Saimaanharju. Samtidigt förbereddes kabeldragningsprojekten för centrumen i Savitaipale och Joutseno. De största byggobjekten i fjärrvärmenätet var det nya området i Ojala samt fjärrvärmenätet längs Orioninkatu.

Den energimängd som överfördes till kunderna var i elnätet 717 GWh, 539 GWh i fjärrvärmenätet samt 105 GWh i naturgasnätet. År 2015 såldes 4 miljoner m³ rent vatten till kunderna, vilket ligger på samma nivå som år 2014.

De viktigaste reformerna gällande underhållet av näten för rent vatten och avlopp var förnyandet av inbrottsalarmen i vattentornen och på fjärrövervakningsstationerna samt att komma igång med utvecklingen av underhållssystemet för vattenledningsnätet. Årets största projekt var byggandet av det så kallade andra området i Ojala-Tuomela och saneringen av kommunaltekniken i Kuusela.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:s omsättning ökade till 53,0 miljoner euro och i takt med omsättningen ökade även vinsten till 12,6 miljoner euro. Vattenverksamheten uppvisade för första gången ett positivt resultat som låg på 1,1 miljoner euro.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

De tre gasturbinerna vid Mertaniemi kraftverk använder fortfarande Fingrid som reserv vid störningar. Gasturbinerna testkördes med sex veckors mellanrum i enlighet med programmet. Som reserv vid störning startades de endast en gång.

Fjärrvärmepannorna i Mertaniemi användes under vinterns toppbelastningar och under Kaukaan Voimas produktionsstopp. Fjärrvärmepannorna fungerade som planerat och uppvisade inga betydande störningar.

Lappenrannan Lämpövoima Oy hade under året tio aktiva vattentag, varav ett fungerade som ett reservvattentag. Det pumpades ut totalt 5,27 miljoner m³ hushållsvatten i distributionsnätverken, vilket är en aning mindre än året innan. Kvaliteten på det hushållsvatten som distribuerats till nätverket har under året uppfyllt kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna på hushållsvatten.

På Lappeenrannan Lämpövoima Oy:s sex reningsverk behandlades totalt 5,77 (6,06) miljoner m³ avloppsvatten. På avloppsreningsverket i Toikansuo renades 5,39 (5,66) miljoner m³ avloppsvatten. Till reningsverket i Toikansuo leds avloppsvattnen från Villmanstrands centrum, Taipalsaari och detaljplaneområdet i Lemi och till reningsverket på Oravaharju leds avloppsvattnet från centralorten Joutseno. Lokala små reningsverk finns i Ylämaa, Nuijamaa och Vainikkala.

Regionförvaltningsverket RFV kungjorde tillståndsansökningarna för ett nytt reningsverk i Hyväristönmäki och den fortsatta användningen av Toikansuo, och svaren inlämnades inom de utsatta tiderna i oktober. Tillståndsbesluten från RFV inväntas senast sommaren 2016.

Avloppsreningsverket på Oravaharju fick i mars 2015 ett omprövningsbeslut från RFV gällande miljölovet. Det nya vattenförsörjningsnätverket i området Muukko-Ilottula blev färdigt sommaren 2015.

Omsättningen för Lappeenrannan Lämpövoima Oy sjönk till 20,3 miljoner euro och ingen rörelsevinst uppkom.  

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Satsningarna var stora på personalens säkerhet, utbildning, arbetsmotivation och arbetsförhållanden i samband med nätbyggnationer. Säkerheten kunde i arbetet ses som riskbedömning, som en del av alla möten och bolaget följde även med underleverantörernas säkerhetsåtgärder.

År 2015 moderniserade bolaget testutrustningen för vatten- och fjärrvärmemätarna. Utrustningen är avsedd för att testköra vatten- och fjärrvärmemätare. Läckageprocenten inom hela verksamhetsområdet för Lappeenrannan Energiaverkot kunde fås under 10 %.

Av största betydelse bland byggnadsprojekten var läggning av medelspänningskablar i Saimaanharju och Konstu i Taipalsaari. Kabeldragningen fortsatta från kyrkbyn till bostadsområdena via Pappilankangas och Jauhialantie. I projektet ingick 21 km medelspänningskabel och 18 parktransformatorer.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy byggde cirka 9 kilometer nytt belysningsnät. Tillsammans med Villmanstrands stad inleddes ett projekt för att dokumentera gatubelysningsnätet.

De viktigaste projekten inom vatten var saneringen av vattennätverket i Kuusela och Kaukaankatu samt byggandet av vattenförsörjningsnätverket i Ojala-Tuomela.

I oktober 2015 fattade Lappeenrannan Energia beslut om att delta i utredningen av en sammanslagning av nätbyggnadsföretagen med Kymenlaakson Sähkö Oy och Suur-Savon Sähkö Oy. Utredningen framskred fint och snabbt och besluten om att slå samman Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, Kyvera Oy och Suur-Savon Sähkötyö Oy fattades i december 2015 och det gemensamma bolaget förverkligas under 2016.

Omsättningen för Lappeenrannan Verkonrakennus Oy sjönk till 14,1 miljoner euro. Rörelsevinsten blev 0,5 miljoner euro, dvs. bolagets lönsamhet var fortfarande god.

Abstract

In 2015, the Lappeenrannan Energia Group returned to normal after the lay-offs and other staff-related savings that took place during the previous year. The fiscal reins were still held tight, however, and investments were kept within the set limits.

The effects of the cuts on the previous years’ staff expenses were analysed by means of a staff survey during the spring of 2015. The results had deteriorated to such an extent, compared to the previous survey, that a decision was made to organise a development event for the staff in May. As a result, development projects of various sizes were launched in the Group.

The turnover of Lappeenrannan Energia decreased to 124.6 million euros (M€129.0 in 2014). Investments were held within the set limits being 17.6 million euros. The operating profit of the Energia Group remained at a good level, being 20.5 million euros (M€21.6 in 2014). The profit for the financial period was 8.1 million euros.

The profit of the parent company, Lappeenrannan Energia Oy, amounted to 6.4 million euros after appropriations. Due to the profitable result, the company will pay 6.5 million euros of dividend to the owners. This enabled the company to reach the profit target set by the City Council for 2014-2016, in other words, 42 million euros as dividend and interest.

The Energia Group had 210 people on its payroll at the end of the year.

Environmentally-friendly energy company

On a nationwide scale, the energy supplied by Lappeenrannan Energia Oy is very environmentally friendly.

In district heating, the share of renewable fuels was 64.7% and of carbon dioxide free energy sources, 69.0%. The corresponding national figures were 33.0% and 36.0%. The specific carbon dioxide emissions of district heat were 114 kg / MWh, while the national value was 156.0 kg / MWh. In other words, the CO2 emissions of district heat were 26.9% lower than in Finland on the average.

Lappeenrannan Energia Oy offered to its customers the Metsävoima (forest power) and Tuulivoima (wind power) electricity products. Metsävoima and Tuulivoima are EKOenergy certified by the Finnish Association for Nature Conservation. The origin of the products was verified with certificates of origin and the products fulfilled the new, international EKOenergy criteria.

Lappeenrannan Energia Oy participated actively in the improvement of energy efficiency. The company has improved the energy efficiency of its own activities and has assisted the customers in the improvement of theirs, in accordance with the energy services energy efficiency agreement. Among other things, the customers are offered energy efficiency guidance, usage reports in accordance with the energy services legislation, the opportunity to monitor consumption in real time and to use the MinunEnergia online service.

The company participated actively in energy savings campaigns directed at the consumers, as well as energy and water related educational campaigns.

Energy trade

In Lappeenranta, the year 2015 was the warmest for at least 40 years, measured by heating degree day values.  The year was 18% warmer than a normal year, and 31% warmer than the coldest year within the period under review.

The total acquisition of district heat amounted to 617.2 (649.4) GWh, a 5.0% drop from the previous year, due to warm weather. A total of 85.4% of district heat was produced with combined heat and power production, 10.8% with heat-only production, and 3.8% was acquired from local industry.

The total acquisition of electricity was 751.0 (774.7) GWh, a 3.0% drop from the year 2014. Associated companies covered 30.7% of the total acquisition of electricity, and the rest, 69.3%, was acquired from the Nordic electricity exchange.

The public sales prices of electricity were reduced as of 1 May 2015 by about 9.5%. The sales prices of electricity were slightly above the national weighted average.

The electricity product selection was diversified to include the environmentally-friendly Metsävoima (forest power) and Tuulivoima (wind power) products and the electricity-exchange-based Perusvoima (basic power) product. Rates per hour and yearly quarter were added to the traditional fixed-term and fixed-rate alternatives. In addition, electricity sales processes were automatised, and canvassing for customers was more active.

The number of private and corporate customers using the MinunEnergia service increased steadily, and by the end of the year, an important milestone was reached: every fifth customer was registered in the MinunEnergia service.  To improve customer communications, social media channels were also taken into use.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

The turnover of Lappeenrannan Energiaverkot increased slightly in 2015, although there was a 4% reduction from the previous year in the turnover of electricity transfer. The operations were made more efficient, and, thus, the operating profit of the company grew somewhat more than the turnover. The water business experienced the first positive result in the history of Lappeenrannan Energiaverkot.

To ensure a positive result development, a project to intensify all operations was launched at the end of 2015, with the aim of finding the right market price level and alternative ways to accomplish things. The actual surveys will be conducted in 2016. Total investments grew slightly from the previous year to M€14.8.

The electricity supply reliability project was continued in 2015 by completing the cabling of the centre of Taipalsaari and Saimaanharju. At the same time, preparations were started for the cabling of the centres of Savitaipale and Joutseno. The Ojala new construction area and the district heating network built for the Orioninkatu street were the largest district heating projects.

The amount of energy transmitted to customers in the electricity network was 717 GWh, in the district heating network 539 GWh, and in the natural gas network 105 GWh. In 2015, 4 million cubic metres of clean water was sold to customers, about the same amount as last year.

One of the most important renewals related to the maintenance of clean water and sewage networks during the year was the renewal of burglary alarms at water towers and remote control stations. The development of the water supply network maintenance system also took off. The so-called Ojala-Tuomela new construction project number two and the renovation of public utility services in Kuusela were among the largest projects of the year.

The turnover of Lappeenrannan Energiaverkot Oy increased to 53.0 million euros and the operating profit also rose to 12.6 million euros. The result of the water business, 1.1 million euros, was positive for the first time.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

The three gas turbines at the Mertaniemi power plant are still used for failure reserve purposes by Fingrid. The gas turbines were test run according to the programme at six week intervals. They were used only once for actual failure reserve purposes.

The district heating boilers at Mertaniemi were used during the winter peak loads and the production shutdowns of Kaukaan Voima power plant. The district heating boilers operated as planned and did not experience any significant failures.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy had ten water intake plants in operation during the year, one of which operated as a reserve water intake plant. A total of 5.27 million cubic metres of domestic water was pumped into the supply network during the year under review, which is slightly less than during the previous year. The quality of water supplied to the water supply network during the year fulfilled the quality requirements and recommendations for domestic water.

A total of 5.77 (6.06) million cubic metres of wastewater was treated by the six wastewater treatment plants of Lappeenrannan Lämpövoima Oy. The Toikansuo wastewater treatment plant treated 5.39 (5.66) million cubic metres of wastewater. Sewage from the centre of Lappeenranta and the zoned areas of Taipalsaari and Lemi is treated at the Toikansuo wastewater treatment plant, while the sewage from the centre of Joutseno goes to the Oravaharju wastewater treatment plant. There are local small-scale treatment plants in Ylämaa, Nuijamaa and Vainikkala.

The Regional State Administrative Agency AVI gave public notice of the licence applications for the new Hyväristönmäki wastewater treatment plant and the further use of the Toikansuo plant, and replies were submitted within the prescribed time in October. Decisions on the licences are expected by summer 2016.

AVI gave a decision on a revised environmental licence for the Oravaharju wastewater treatment plant in March 2015. The new water supply network for the Muukko-Ilottula area was completed in summer 2015.

The turnover of Lappeenrannan Lämpövoima Oy decreased to 20.3 million euros, and there was no operating profit.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Plenty of resources were devoted to the safety, training, work motivation and labour conditions of the staff in power grid construction. Safety was present in the work as risk and hazard assessment, as part of each meeting, and the company also monitored the safety procedures of its subcontractors.

During 2015, the company modernised the water and district heat meters testing equipment, enabling the meters to be test run. The leakage in the entire area of operation of Lappeenrannan Energiaverkot was less than 10%.

The most important electrical building project was the cabling of Taipalsaari, Saimaanharju and Konstu with a medium voltage cable. The cabling was continued from the centre via Pappilankangas and the Jauhialantie street to the residential areas. The project included 21 km of medium voltage cable and 18 transformer substations.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy built approximately 9 kilometres of new lighting network. A project to document the street lighting network was launched with the City of Lappeenranta.

As for the water supply, the main projects were the renovation of the water network of Kuusela and the Kaukaankatu street, and the building of the Ojala-Tuomela water supply network.

In October 2015, Lappeenrannan Energia decided to participate in the preparatory work with Kymenlaakson Sähkö Oy and Suur-Savon Sähkö Oy for the merger of the power grid construction companies. The preparations proceeded well, and the decisions to merge Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, Kyvera Oy and Suur-Savon Sähkötyö Oy were made in December 2015. A joint company will become reality in 2016.

The turnover of Lappeenrannan Verkonrakennus Oy decreased to 14.1 million euros. The operating profit amounted to 0.5 million euros, so the profitability remained at a good level.

Резюме

В 2015 году в деятельности концерна Lappeenrannan Energia вернулись к обычному режиму работы после совершенных в предыдущем году увольнений и прочих видов сокращения кадровых затрат. Но управление хозяйством продолжали держать в крепких руках, а инвестиции – в заданных рамках.

Влияние сокращения кадровых затрат, проведенного в предыдущем году, можно было проанализировать весной 2015 года с помощью кадрового исследования. По сравнению с предыдущим анализом результаты ухудшились в такой мере, что в мае для всего персонала были организованы дни развития, а на основании их результатов была начата реализация нескольких проектов развития.

Торговый оборот Lappeenrannan Energia уменьшился до 124,6 млн. евро (129,0 млн. евро в 2014 г.). Стоимость инвестиций сохранилась в заданных рамках, составив в общей сложности 17,6 млн. евро. Доход энергетического концерна сохранился на достаточно хорошем уровне и составил 20,5 млн. евро (21,6 млн. евро в 2014г.). Прибыль за отчетный период составила 8,1 млн. евро.

Результат деятельности головной компании Lappeenrannan Energia Oy после заключительных операций показал прибыль в сумме 6,4 млн. евро. Благодаря прибыльному результату, компания выплатила акционерам дивиденды в общем размере 6,5 млн. евро. Этим компании удалось достичь поставленной горсоветом прибыли за 2014–2016 гг., то есть в общей сложности 42 млн. евро в виде дивидендов и процентов.

В конце года в концерне Energia работало 210 человек.

Экологическая энергетическая компания

Lappeenrannan Energia Oy в отношении поставляемой своим клиентам энергии продолжает уделять особое внимание экологическим аспектам своей деятельности.

В сегменте тепловой энергии доля обновляемых видов топлива составила 64,7%, а доля безуглекислотных источников – 69,0%. По стране соответствующие показатели составили 33,0% и 36,0%. Удельные выбросы углекислого газа в производстве тепловой энергии составили 114 килограмм/МВтч, в то время как по стране этот уровень составил 156,0 килограмм/МВтч. Таким образом, выбросы углекислоты в производстве тепловой энергии были на 26,9% меньше, чем в среднем по Финляндии.

Lappeenrannan Energia Oy предложила своим клиентам электроэнергию Metsävoima и Tuulivoima – экологическую энергию, сертифицированную Союзом охраны природы Финляндии. Происхождение продукции было установлено гарантиями происхождения, и продукция удовлетворяла новым международным критериям для экологической энергии.

Lappeenrannan Energia Oy активно участвовала в повышении энергоэффективности. Компания участвовует в соглашении о повышении энергоэффективности энергетических услуг, реализуя мероприятия по повышению энергоэффективности как своей собственной деятельности, так и деятельности клиентов. Клиентам предлагаются, в частности, консультации по энергоэффективности, отчеты по Закону об энергетических услугах, возможности для контроля потребления в реальном масштабе времени и интернет-услуги в службе MinunEnergia. Компания также активно участвовала в кампаниях по сбережению энергии, ориентированных на клиентов, и в учебных компаниях по сбережению воды и энергии, ориентированных на школьников.

Торговля энергией

2015 год по показателям потребности в отоплении был в Лаппеенранте самым теплым за четыре десятилетия. Год был на 18% теплее, чем обычный год, и на 31% теплее, чем самый холодный год за рассматриваемый период.

Общий объем закупленной электроэнергии составил 617,2 (649,4) ГВтч, что на 5,0% меньше, чем в предыдущем году, что было вызвано теплой погодой. Из общего объема теплоэнергии совместным производством было выработано 85,4% и отдельным производством 10,8%, а 3,8% было закуплено у местной промышленности.

Общий объем закупленной теплоэнергии по сравнению с 2014 годом уменьшился на 3,0%, составив 751,0 (774,7) ГВтч. Из общего объема электроэнергии корпоративные предприятия поставили 30,7% а остальные 69,3% были закуплены на общескандинавских рынках электроэнергии.

Продажные цены на электроэнергию были снижены с 01.05.2015 примерно на 9,5%. Продажные цены на электроэнергию были немного выше средневзвешенной цены по стране.

Ассортимент продукции в сегменте электроэнергии стал разнообразнее за счет экологических продуктов Metsävoima и Tuulivoima, а также покупаемого на бирже продукта Perusvoima. В варианты договоров в дополнение к традиционным срочным и твердым расценкам были добавлены почасовая и поквартальная расценки. Также были автоматизированы процессы реализации электроэнергии и приложены усилия к привлечению клиентов.

Количество индивидуальных и корпоративных клиентов, пользующихся службой MinunEnergia, равномерно росло, и в конце года был достигнут значимый рубеж: в службе MinunEnergia зарегистрировался каждый пятый клиент. Для улучшения информирования клиентов были привлечены также каналы социальных медиа.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

В 2015 году торговый оборот Lappeenrannan Energiaverkot немного вырос, хотя торговый оборот по распределению электроэнергии уменьшился примерно на 4% по сравнению с предыдущим годом. Эффективность деятельности удалось повысить, поэтому прибыль от деятельности компании увеличилась немного больше, чем торговый оборот. В сегменте водоснабжения имел место первый год Lappeenrannan Energiaverkot с положительным результатом деятельности.

Для обеспечения положительного результата деятельности в конце 2015 годы была начата реализация проекта по повышению эффективности всех операций для определения уровня рыночной стоимости и альтернативных способов выполнения работ. Основные отчеты будут реализованы в 2016 году. Общие инвестиции немного выросли по сравнению с предыдущим годом и составили 14,8 млн. евро.

В 2015 году была продолжена реализация проекта обеспечения надежности поставок путем завершения работ по прокладке кабелей в населенных пунктах центра Тайпалсаари и Саймаанхарью. Одновременно готовились проекты по прокладке кабелей в центрах Савитайпале и Йоутсено.

Основными объектами теплофикационных сетей были новый район Ояла и теплосеть на улице Орионинкату.

В электросети клиентам было распределено энергии 717 ГВтч, в теплофикационной сети – 539 ГВтч и в газопроводной сети – 105 ГВтч. В 2015 году клиентам было продано чистой воды 4 млн. м³, что соответствует уровню 2014 года.

В течение года наиболее значительными работами в сегменте профилактики водопроводной и канализационной сети были обновление охранной сигнализации на водонапорных башнях и диспетчерских дистанционного управления, и была успешно начата разработка системы профилактики водопроводной сети. Из новых строительных объектов самыми крупными были строительство т.н. второй зоны Ояла-Туомелы и реконструкция коммунальных сетей района Куусела.

Торговый оборот Lappeenrannan Energiaverkot Oy вырос до 53,0 млн. евро, и в таком же темпе выросла и прибыль до 12,6 млн. евро. Впервые результат деятельности в сегменте водоснабжения стал положительным, составив 1,1 млн. евро.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Три газовых турбины на ТЭС Mertaniemi работали в резервном режиме для сети Fingrid. Испытания газовых турбин проводились каждые шесть недель. В основной резервный режим они запускались только один раз.

Теплофикационные котлы на ТЭС Мертаниеми работали при зимних пиковых нагрузках и во время простоя ТЭС Kaukaan Voima. Котлы функционировали в заданном режиме и никаких особых сбоев в работе не имели.

В течение года в Lappeenrannan Lämpövoima Oy использовались в работе десять водозаборов, один из которых был резервным. В отчетном году в сеть распределения было подано в общей сложности 5,27 млн. м3 хозяйственной воды – чуть меньше, чем в предыдущем году. Качество воды, поданной на распределение, удовлетворяло требованиям и рекомендациям, предъявляемым к хозяйственной воде.

На шести очистных сооружениях Lappeenrannan Lämpövoima Oy было обработано в общей сложности 5,77 (6,06) млн. м3 сточных вод. На сооружениях Тойкансуо было очищено 5,39 (5,66) млн. м3 сточных вод. На очистные сооружения Тойкансуо поступают сточные воды из центра Лаппеенранты и застроенного региона Тайпалсаари и Леми, а на очистные сооружения Оравахарью – сточные воды из центра Йоутсено. Локальные мелкие сооружения расположены в Юлямаа, Нуйямаа и Вайниккале.

Региональное управление органов государственной власти объявило о приеме заявлений на разрешения на продолжение работы новых сооружений Хювяристёнмяки и сооружений Тойкансуо, на которые были поданы ответы в течение установленного срока в октябре. Решения по разрешениям ожидаются от регионального управления к лету 2016 года.

Очистные сооружения Оравахарью получили решение об уточнении экологического разрешения у регионального управления в марте 2015 года. Новая водопроводная сеть Муукко-Илоттулы была запущена в работу летом 2015 года.

Торговый оборот Lappeenrannan Lämpövoima Oy уменьшился до 20,3 млн. евро без образования прибыли.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

В деятельности компании, как и в предыдущем году, большое внимание уделялось безопасности персонала, обучению, мотивации в работе и улучшению условий труда. Безопасность в работе оценивалась в виде оценки рисков и опасностей на каждом совещании; компания также следила за работой по обеспечению безопасности у субпоставщиков.

В 2015 году компания провела модернизацию устройств для тестирования счетчиков воды и тепла. В регионе деятельности Lappeenrannan Energiaverkot потери составили менее 10%.

Из строительных подрядов в секторе электроэнергии наиболее важным стала прокладка средневольтной сети районов Саймаанхарью и Консту в Тайпалсаари. Прокладка кабелей продолжалась от поселка до жилых районов через Паппиланкангас и Яухиалантие. Проект охватывал 21 км средневольтных кабелей и 18 трансформаторных подстанций.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy построила около 9 км новой сети уличного освещения. С городом Лаппеенранта был начат проект по документированию сети уличного освещения.

В секторе водоснабжения наиболее крупными проектами были реконструкция сетей Кууселы и Каукаанкату и строительство сети Ояла-Туомелы.

В октябре 2015 года Lappeenrannan Energia приняла решение об участии в изучении объединения компаний по строительству сетей с Kymenlaakson Sähkö Oy и Suur-Savon Sähkö Oy. Работа проходила успешно и быстро с таким результатом, что решение об объединении Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, Kyvera Oy и Suur-Savon Sähkötyö Oy было принято в декабре 2015 года, и совместное предприятие будет создано в течение 2016 года.

Торговый оборот Lappeenrannan Verkonrakennus Oy уменьшился до 14,1 млн. евро. Прибыль от деятельности составила 0,5 млн. евро, то есть прибыльность компании сохранилась на достаточно хорошем уровне.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.