Vuosikertomus 2014

Tiivistelmä Lappeenrannan Energian vuosikertomuksesta vuodelta 2014
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2014
Energia-konsernin 12. toimintavuosi oli monessa suhteessa poikkeuksellinen aiempaan historiaan verrattuna. Lappeenrannan Energian talous kääntyi aiempaa huomattavasti parempaan suuntaan vuonna 2014, jolloin yhtiö muun muassa lomautti koko henkilöstönsä, rajoitti investointeja, nosti hintoja ja onnistui pitämään kulut kurissa.

Vuoden loppuun kulminoitui kaksi merkittävää hanketta. Konsernihallinnon ja energiakaupan toiminnot siirtyivät joulukuussa Simolantielle, johon keskitettiin samalla suurin osa konsernin henkilöstöstä ja toiminnoista.

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston marraskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Lappeenrannan Lämpövoima jätti joulun alla ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen Aluehallintoviranomaiselle. Lupa koski jätevedenpuhdistamon rakentamista Hyväristönmäkeen ja puhdistettujen jätevesien johtamista Rakkolanjokeen.

Lappeenrannan Energia -konsernin liikevoitto 21,6 miljoonaa euroa nousi reippaasti edellisvuoteen verrattuna (12,4 M€). Liikevaihto kasvoi 6,3 % eli 129,0 miljoonaan euroon (121,4 M€ vuonna 2013). Konsernin investoinnit olivat 16,6 (26,7) milj. euroa. Energia -konsernin palveluksessa oli vuoden vaihteessa 218 henkilöä.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2014 valtakunnallisesti ympäristöystävällinen

Valtakunnallisesti ympäristöystävällinen

Lappeenrannan Energia panostaa edelleen asiakkailleen toimittamassaan energiassa ympäristöystävällisyyteen.

Kaukolämmössä uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 66,7 % ja hiilidioksidivapaiden energialähteiden 71,2 %. Valtakunnallisesti vastaavat luvut olivat 31,0 % ja 33,0 %. Kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 91 kg / MWh, kun valtakunnallinen arvo oli 165,0 kg / MWh. Kaukolämmön CO2-päästöt olivat siis 43,7 % pienemmät kuin Suomessa keskimäärin.

Lappeenrannan Energia Oy tarjosi asiakkailleen Metsävoima- ja Tuulivoima-sähkötuotteita, jotka ovat Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa. Tuotteiden alkuperä todennettiin alkuperätakuilla ja tuotteet täyttivät uudet, kansainväliset EKOenergia-kriteerit.

Lappeenrannan Energia Oy otti aktiivisesti osaa energiatehokkuuden parantamiseen. Yhtiö toteutti toimia sekä oman toiminnan että asiakkaiden energiatehokkuuden parantamiseksi ja raportoi tulokset energiapalveluiden energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Yhtiö osallistui aktiivisesti kuluttajille suunnattuihin energiansäästökampanjoihin.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2014 energiakauppa

Energiakauppa

Vuosi 2014 oli tammikuuta lukuun ottamatta normaalia lämpimämpi. Lappeenrannan lämmitystarve luku vuonna 2014 oli 4 046. Erityisen lämmintä oli helmikuussa, joka oli 26,3 % normaalivuotta lämpimämpi.

Kaukolämmön kokonaishankinta oli 649,6 (646,6) GWh kasvaen edellisvuodesta 0,4 %. Kaukolämmöstä tuotettiin yhteistuotannolla 79,8 % ja erillistuotannolla 15,6 % sekä alueen teollisuudelta hankittiin 4,6 %.

Sähkön kokonaishankinta oli 774,2 (746,8) GWh nousten 3,7 % verrattuna vuoteen 2013. Sähkön kokonaishankinnasta osakkuusyhtiöt kattoivat 29,7 % ja loput 70,3 % hankittiin yhteispohjoismaisesta sähköpörssistä.

Kaukolämmön ja sähkön julkiset myyntihinnat säilyivät ennallaan vuonna 2014. Kaukolämmön ja sähkön myyntihinnat olivat hieman valtakunnan painotetun keskiarvon yläpuolella. Maakaasun hinnoittelujärjestelmä säilyi myös ennallaan. Maakaasun myyntihinta kääntyi kuitenkin laskuun loppuvuonna öljyn hinnan laskun seurauksena.

MinunEnergia-onlinepalvelun kotitalousasiakkaille suunnattu lanseerauskampanja käynnistettiin maaliskuussa. Kampanjan myötä lähes 20 % kotitalouksista kirjautui MinunEnergiaan.

MinunEnergia-palvelu sai hyvää palautetta, sillä palvelu kokoaa yhteen kaukolämpö-, maakaasu- ja sähköasiakkuudet ja kattaa toiminnallisuudet sopimuksista ja häiriötiedottamisesta laskuihin ja käytönraportointiin. MinunEnergia oli valmis yritysten koekäyttöön loppuvuodesta.

Lappeenrannassa kiinnostus sähkön pientuotantoa kohtaan kasvoi edelleen. Vuoden loppuun mennessä toimialueella oli viitisenkymmentä sähkön pientuottajaa.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2014 Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Lappeenrannan Energiaverkoilla karsittiin kustannuksia etenkin ulkopuolisten kulujen osalta. Taloussuunnitelmaan hyväksyttyjä investointeja tarkasteltiin kriittisesti ja osa siirrettiin tuleville vuosille. Investointibudjetti alitettiin noin 2 M€:lla. Lappeenrannan Energiaverkkojen kokonaisinvestoinnit vuonna 2014 olivat noin 13M€.

Säästöistä huolimatta energian ja veden toimitus asiakkaille sujui hyvin. Myös sähkönjakelun osalta vuosi oli hyvä lukuun ottamatta kesän rajujen ukkosmyrskyjen aiheuttamia häiriöitä.

Sähköverkon osalta käynnistettiin sähkömarkkinalain edellyttämä vuosia kestävä kehityshanke. Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2028 mennessä sähkön toimitusvarmuustaso, jonka mukaan myrskyn tai lumikuorman takia ei asemakaava-alueella esiinny yli 6 tuntia kestäviä sähkökatkoja. Hanke käynnistettiin Taipalsaaren keskustan kaapeloinnilla.

Vesihuollon toiminta-alue laajentui vuoden aikana Muukko-Ilottula alueelle. Usealla alueella saneerattiin vanhaa vesihuoltoverkostoa ja vuonna 2013 aloitettu suurien jätevesipumppaamoiden saneeraus valmistui 2014 kesällä.

Kaukolämpöverkon osalta rakentaminen painottui aikaisempia vuosia enemmin vanhan verkoston uusimiseen ja saneeraamiseen.

Vuonna 2014 jatkettiin ympäristöluvan velvoitetta Haapajärven ja Rakkolanjoen vesistön kunnostamisesta lisäveden johtamishankkeella. Hankkeen toteutus maksoi noin 3,5 M€ ja se saatiin valmiiksi vuoden 2014 lopulla.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 52,0 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi 10,1 miljoonaan euroon. Lisävesi-investoinnista johtuen vesiliiketoiminta oli edelleen tappiollista hintatarkistuksista huolimatta.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2014 Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Verkonrakennuksessa panostettiin voimakkaasti henkilöstön turvallisuuteen, kouluttamiseen ja työolosuhteiden parantamiseen edellisvuoden jatkoksi. Rakentamisessa ja kunnossapidossa panostettiin ympäristöä ja maisemaa säästäviin työmenetelmiin ja materiaaleihin. Vuoden 2014 aikana modernisoi varavoimakonekalustoa ja rakensi liittymiä jäteveden pumppaamoille.

Rakentamisurakoista sähkössä merkittävin oli Taipalsaaren keskijännitekaapelointi. Projektissa keskijännitekaapelia asennettiin maahan 12 km ja pienjännitekaapelia 8 km. Pylväsmuuntamot korvattiin puistomuuntamoilla.

Verkonrakennus rakensi uutta ja saneerasi valaistusverkkoa vuoden aikana noin 17 kilometriä. Lappeenrannan kaupungin katuvalaistusverkkoon vaihdettiin yli 3000 elohopeavalaisinta uuteen.

Vuoden aikana saneerattiin eri alueilla jäte-, hule- ja puhdasvesiverkostoa ja Muukko-Ilottulassa laajennettiin vesihuoltoverkkoa. Veden vuotojen etsinnässä saatiin hyviä tuloksia Joutsenon kaupunginosassa ja vuoden aikana korjattiin useita eri alueilta löydettyjä vesijohtovuotoja.

Etäluettavien sähkömittareiden asennustoiminta väheni, mutta takuukorjaus ja vianetsintä työllisti merkittävästi vuonna 2014. Sähköjen johtolinjoja raivattiin koko vuoden ajan.

Palveluliiketoiminnan uusina tehtävinä oli sähköasemien kunnossapidon vastuu ja 110 kV erottimien jännitetyönä tehdyt huollot. Jäteveden kaikki pumppaamot huollettiin suunnitelman mukaisesti.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 15,1 miljoonaan euroon. Verkkoyhtiön investointien pieneneminen piti työn painopistettä kunnossapidossa. Liikevoitto säilyi 0,9 miljoonassa eurossa eli yhtiön kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Lappeenrannan Energia vuosikertomus 2014 Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Kantakaupungin kaukolämpöverkon lämpölaitoksia käytettiin talven huippukuormien ja Kaukaan Voiman tuotantoseisokkien aikana. Mertaniemen voimalaitoksella olevat kolme kaasuturbiinia ovat Fingridin häiriöreservikäytössä. Kaasuturbiineilla tehtiin koekäyttöjä kuuden viikon välein. Varsinaiseen häiriöreservikäyttöön niitä käynnistettiin vain yhden kerran.

Uudelle talousvedenottamolle saatiin ympäristölupa Joutsenon Haukilahdessa. Valmistelevia toimenpiteitä ei kuitenkaan aloitettu vielä vuonna 2014 lupavalitusten vuoksi.

Ilottulan pohjavesialueella havaitun tetrakloorieteeniä päästölähdettä selvitettiin vuoden 2014 aikana. Huhtiniemen ja Ilottulan vedenottamoilla aloitettiin automaatiouudistusten suunnittelu ja hankinta.

Verkostoon toimitun talousveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset vuoden aikana.

Toikansuon jätevedenpuhdistamolla jatkettiin sähköjärjestelmän saneerausta ja otettiin käyttöön uusittu sähköpääkeskus. Toikansuon puhdistamon puhdistustulos oli ajoittain huono lähtevän veden fosfori- ja kiintoainepitoisuuksien osalta. Lupaehtojen mukaiset puhdistustehovaatimukset saavutettiin kuitenkin kaikilta osin kullakin vuosineljänneksellä.

Joutsenon Oravaharjun puhdistamo toimi vuonna 2014 lupaehtojen mukaisesti kaikilta osin. Pienpuhdistamoilla Nuijamaalla ja Ylämaalla puhdistustulos oli ajoittain heikentynyt mm. suurien hetkellisten virtaamien vuoksi. Vainikkalan puhdistamolla puhdistustulos oli heikko.

Jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi päättyi, kun ELY-keskus antoi lausunnon YVA-selostuksesta syyskuussa. Uuden jätevedenpuhdistamon toiminnalle haettiin ympäristölupaa Aluehallintoviraston asettamaan määräaikaan mennessä joulukuussa.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto pieneni 22,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto pysyi euromääräisestikin edellisvuoden tasolla ollen 0,9 miljoonaa euroa.

Sammanfattning

I jämförelse med tidigare år var Energia-koncernens tolfte verksamhetsår i många avseenden avvikande. År 2014 utvecklades Lappeenrannan Energias ekonomi i en betydligt positivare riktning än tidigare. Bolaget permitterade bl.a. hela sin personal, begränsade investeringar, höjde priser och lyckades hålla kostnaderna under kontroll.

Två betydelsefulla projekt kulminerade vid utgången av året. Koncernstyrelsen och energihandeln flyttade i december till Simolantie där även merparten av koncernens personal och verksamhet samtidigt koncentrerades.

I enlighet med Villmanstrands stadsfullmäktiges beslut lämnade Lappeenrannan Lämpövoima in en ansökan om att få miljötillstånd till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Man ansökte om tillstånd att bygga ett vattenreningsverk i Hyväristönmäki och att leda det renade vattnet ut i Rakkolanjoki.

Koncernen Lappeenrannan Energias vinst på 21,6 miljoner euro ökade kraftigt i jämförelse med föregående år (12,4 mn €). Omsättningen ökade med 6,3 %, dvs. 129,0 miljoner euro (121,4 mn € år 2013). Koncernens investeringar uppgick till 16,6 (26,7) miljoner euro. Vid årsskiftet arbetade 218 personer inom Energia-koncernen.

Miljövänlig i hela landet

Lappeenrannan Energia satsar fortfarande på att leverera miljövänlig energi till kunderna.

De förnybara bränslenas andel av energikällorna för fjärrvärme uppgick till 66,7 % och andelen koldioxidfria energikällor till 71,2 %. Motsvarande siffror för hela landet var 31,0 % och 33,0 %. Fjärrvärmens specifika koldioxidutsläpp uppgick till 91 kg/MWh och på riksplan till 165,0 kg/MWh. Fjärrvärmens CO2-utsläpp var 43,7 % lägre än medeltalet i Finland.

Lappeenrannan Energia Oy erbjöd sina kunder elprodukterna Metsävoima och Tuulivoima som är eko-energi certifierat av Finlands naturskyddsförbund. Produkternas ursprung påvisades med ursprungsintyg och produkterna uppfyllde nya internationella kriterier för eko-energi.

Lappeenrannan Energia Oy tog aktivt del i förbättringen av energieffektiviteten. Bolaget vidtog åtgärder för att förbättra såväl den egna verksamhetens som kundernas energieffektivitet och rapporterade resultaten i enlighet med energitjänsternas energieffektivitetsavtal. Bolaget deltog aktivt i energibesparingskampanjer riktade till konsumenterna.

Energihandel

Förutom januari månad var 2014 varmare än normalt. Villmanstrads värmebehovstal var 4 046 år 2014. Det var särskilt varmt i februari, 26,3 % varmare än under normala år.

Den totala fjärrvärmeanskaffningen var 649,6 (646,6) GWh och ökade med 0,4 % från föregående år. Gemensam produktion stod för 79,8 % av fjärrvärmeproduktionen, separat produktion för 15,6 % och 4,6 % anskaffades från industrin i området.

Den totala elanskaffningen var 774,2 (746,8) GWh och den ökade med 3,7 % jämfört med år 2013. Av den totala elanskaffningen stod andelsbolagen för 29,7 % och den gemensamma nordiska elbörsen för restarande 70,3 %.

De officiella försäljningspriserna på fjärrvärme och el förblev oförändrade 2014. Försäljningspriserna på fjärrvärme och el låg en aning över riksprisets vägda medeltal. Även prissättningen för naturgas förblev oförändrad. Försäljningspriset på naturgas sjönk emellertid vid utgången av året, till följd av det sänkta oljepriset.

Lanseringskampanjen av onlinetjänsten MinuEnergia som riktades till hushållen inleddes i mars. Tack vare kampanjen registrerade sig närmare 20 % av hushållen på MinunEnergia.

Tjänsten MinunEnergia fick god respons eftersom tjänsten sammanför kundens avtal om fjärrvärme, naturgas och el och sammanfattar på fakturor och i förbrukningsrapporter verksamheter gällande avtal och meddelanden om störningar. MinunEnergia kan vid utgången av året tas i bruk hos företag.

I Villmanstrand ökade intresset ytterligare för småskalig elproduktion. Vid utgången av året fanns det ett femtiotal småproducenter av el i verksamhetsområdet.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Vid Lappeenrannan Energiaverkot gallrade man bland utgifterna, i synnerhet i fråga om externa utgifter. Investeringar som ingick i budgeten sågs kritiskt över och en del sköts framåt för kommande år. Investeringsbudgeten underskeds med 2 miljoner euro. Lappeenrannan Energiaverkots totala investeringar uppgick till 13 miljoner år 2014.

Trots inbesparingarna skedde distributionen av energi och vatten till kunderna väl. Även med tanke på eldistributionen var det ett bra år med undantag av störningar till följd av sommarens hårda åskväder.

Vad gäller elnätet inleddes ett utvecklingsprojekt som varar flera år och som är nödvändigt enligt elmarknadslagen. Målet är att före 2028 uppnå en eldistributionssäkerhetsnivå enligt vilken det inte på grund av storm eller snö på detaljplaneområdet förekommer elavbrott som vara längre än sex timmar. Projektet startade med kabelläggning i centrum av Taipalsaari.

Vattenförsörjningens distributionsområde utvidgades under året att omfatta området Muukko-Ilottula. På flera områden sanerades gamla vattenförsörjningsnät och saneringen av den stora pumpstationen som inleddes 2013 var genomförd sommaren 2014.

I jämförelse med tidigare år låg fokus i fråga om fjärrvärmenätet mer på att sanera och byta ut gamla nät.

År 2014 fortsatte man i och med ledningsprojektet av tillflödesvatten att fullgöra de skyldigheter som nämns i miljötillståndet om förbättringen av vattnet i Haapajärvi och Rakkolanjoki. Projektet kostade ca 3,5 miljoner euro och det blev klart vid utgången av 2014.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:s omsättning ökade med 52,0 miljoner euro och i takt med omsättningen ökade även vinsten med 10,1 miljoner euro. På grund av tillflödesinvesteringarna gick affärsverksamheten för vatten fortfarande med förlust, trots priskontrollerna.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Som en fortsättning på året innan var satsningarna stora på personalens säkerhet, utbildning och arbetsförhållanden i samband med nätbyggnationer. I samband med byggandet och underhållet satsades det på arbetsmetoder och material som bevarar miljön och landskapet. År 2014 moderniserades reservkraftsutrustningen och förgreningar till pumpstationen för spillvatten byggdes.

Av största betydelse bland byggnadsprojekten var läggning av medelspänningskablar i Taipalsaari. I samband med projektet lades 12 km av medelspänningskabel och 8 km av svagspänningskabel. Stolptransformatorn ersattes med en parktransformator.

Under året byggde och sanerade Verkonrakennus ca 17 km av belysningsnät. Över 3000 kvicksilverlampor byttes ut i Villmanstrands stads gatubelysningsnät.

Under året sanerades spillvatten-, dagvatten- och renvattennätet i olika områden och i Muukko-Ilottula utökades vattenunderhållsnätet. Goda resultat uppnåddes i samband med sökningen efter läckage i stadsdelen Joutseno och under året reparerades vattenledningsläckor i olika områden.

Färre fjärrläsbara elmätare installerades, men det som i stor grad sysselsatte år 2014 var garantireparationer och felsökningar. Elledningslinjer röjdes hela året.

Nya uppgifter för serviceverksamheten var ansvaret för underhållet av elstationer och som elarbete utförd service på 110 kV frånskiljare. Service på alla pumpstationerna för spillvatten utfördes enligt planerna.

Omsättningen för Lappeenrannan Verkonrakennus Oy växte till ca 15,1 miljoner euro. Frysningen av nätbolagets investeringar flyttade tyngdpunkten i arbetet till underhållssidan. Omsättningen var oförändrad vid 0,9 miljoner euro, dvs. bolagets lönsamhet var fortfarande god.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Fjärrvärmenätets värmeanläggningar i stadskärnan användes under vinterns toppbelastningar och under Kaukaan Voimas produktionsstopp. Tre gasturbiner vid Mertaniemi kraftverk använder Fingrid som reserv vid störningar. Det gjordes testanvändningar med gasturbinerna med sex veckors mellanrum. Som reserv vid störning startades de endast en gång.

Ett miljötillstånd beviljades för ett nytt hushållsvattenintag i Haukilahti i Joutseno. Förberedande åtgärder vidtogs emellertid inte på grund av klagomål som år 2014 riktades mot tillståndet.

Källan till tetrakloretenutsläppet som upptäcktes i Ilottula grundvattenområde utreddes 2014. Vid vattenintagen i Huhtiniemi och Ilottula inleddes planeringen och anskaffningen av automationsverksamhet.

Kvaliteten på det hushållsvatten som distribuerats till nätverket har under året uppfyllt kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna på hushållsvatten.

Vid Toikansuo vattenreningsverk fortsatte saneringen av elsystemen och en ny elhuvudcentral togs i bruk. Resultatet av reningen vid Toikansuo vattenreningsverk var ställvis dåligt på grund av vattnets fosforhalt och innehåll av fasta ämnen. Under varje kvartal uppnåddes emellertid till alla delar tillståndsenliga krav på reningseffekten.

Oravaharju reningsverk i Joutseno uppfyllde 2014 till alla delar villkoren i tillståndet. I de små reningsverken i Nuijamaa och Ylämaa försvagades reningen ställvis bl.a. på grund av momentära flöden. Vid Vainikkala reningsverk var resultatet av reningen sämre.

Bedömingen av avloppsvattnets konsekvenser för miljön avslutades när NMT-centralen gav ett utlåtande om miljökonsekvensbedömningen i september. Miljötillstånd ansöktes för ett nytt vattenreningsverk i december inom Regionförvaltningsverkets utsatta tid.

Omsättningen för Lappeenrannan Lämpövoima Oy sjönk till ca. 22,3 miljoner euro. Vinsten räknat i euro höll sig på samma nivå som året innan, dvs. 0,9 miljoner euro.  

Abstract

Compared to the previous history, the 12th operating year of the Lappeenrannan Energia Group was exceptional in more ways than one. The finances of Lappeenrannan Energia took a positive turn in 2014, when the company, among other things, laid off its entire personnel, limited investments, increased prices and was able to control the expenses.

Two significant projects culminated at the end of the year. The Group’s administration operations and energy sales were moved to the Simolantie premises in December. Most of the Group’s personnel and operations are now located in these premises.

In compliance with a decision made by the City Council of Lappeenranta in November, Lappeenrannan Lämpövoima filed an environmental permit application with the Regional State Administrative Agency of Southern Finland just before Christmas. The permit concerned the building of a wastewater treatment plant in Hyväristönmäki and the leading of the cleaned wastewater to the Rakkolanjoki river.

The operating profit of the Lappeenrannan Energia Group, 21.6 million euros, increased considerably, compared to the previous year (€12.4 M). The turnover increased by 6.3% to 129.0 million euros (€121.4 M in 2013). The Group investments amounted to 16.6 (26.7) million euros. The Energia Group had 218 people on its payroll at the end of the year.

Environmentally friendly on a national scale

Lappeenrannan Energia is still devoted to environmentally friendly energy production.

In district heating, the share of renewable fuels was 66.7% and of carbon dioxide free energy sources, 71.2%. The corresponding national figures were 31.0% and 33.0%. The specific carbon dioxide emissions of district heat were 91 kg / MWh, while the national value was 165.0 kg / MWh. In other words, the CO2 emissions of district heat were 43.7% lower than in Finland, on the average.

Lappeenrannan Energia Oy offered to its customers the Metsävoima (forest power) and Tuulivoima (wind power) electricity products – EKOenergy certified by the Finnish Association for Nature Conservation. The origin of the products was verified with certificates of origin and the products fulfilled the new, international EKOenergy criteria.

Lappeenrannan Energia Oy participated actively in the improvement of energy efficiency. The company carried out improvements in its own activity and the energy efficiency of its customers. The company participated actively in energy savings campaigns directed at consumers.

Energy trade

2014 was unusually warm, excluding January. The heating degree day value in Lappeenranta in 2014 was 4,046. February was particularly warm, 26.3% milder than normal.

The total acquisition of district heat amounted to 649.6 (646.6) GWh, a 0.4% increase from the previous year. A total of 79.8% of district heat was produced with combined heat and power production, 15.6% with heat-only production, and 4.6% was acquired from local industry.

The total acquisition of electricity amounted to 774.2 (746.8) GWh, a 3.7% increase from the year 2013. Associated companies covered 29.7% of the total acquisition of electricity, and the rest, 70.3%, was acquired from the Nordic electricity exchange.

The public sales prices of district heat and electricity remained unchanged in 2014. The sales prices of district heat and electricity were slightly above the national weighted average. The natural gas pricing system remained unchanged, as well. However, the sales price of natural gas decreased towards the end of the year as a result of a fall in the price of oil.

A campaign to launch the MinunEnergia online service for households was started in March. With the campaign, nearly 20% of households signed in the MinunEnergia service.

The MinunEnergia service was well received. The service aggregates district heat, natural gas and electricity customerships and covers everything from agreements and failure reporting, to invoices and usage reports. MinunEnergia was ready for trial use by businesses at the end of the year.

The interest in the microgeneration of electricity continued to increase in Lappeenranta. By the end of the year, there were around fifty microgeneration units in our area of operation.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Lappeenrannan Energiaverkot (energy networks) took cost-cutting measures, particularly as far as external costs are concerned. Investments approved in the financial plan were critically examined and some were postponed for future years. The investment budget was underspent by about €2M. The total investments by Lappeenrannan Energiaverkot amounted to €13M in 2014.

Despite the economy measures, the supply of energy and water to customers went well. As for the electricity supply, the past year was good, except for the power outages caused by heavy thunderstorms during the summer.

An electrical network development project, required by the Electricity Market Act, was launched. The project will take years to complete. The aim is to achieve such an electricity supply security level by 2028 that power outages caused by storms and snow loads of over 6 hours will be prevented in areas covered by a town plan. The project was started by cabling the centre of Taipalsaari.

The water supply service was expanded to the Muukko-Ilottula area over the past year. The old water supply network was renovated in several areas, and the renovation of large waste water pumping stations (started in 2013) was completed in summer 2014.

As for the district heating network, more effort was directed at the renewal and renovation of the old network than in the previous years.

The restoration of lake Haapajärvi and the Rakkolanjoki river was continued in 2014 by a project to lead additional water into the water system, as required by the environmental permit. The project implementation cost around €3.5M, and the project was completed in late 2014.

The turnover of Lappeenrannan Energiaverkot Oy increased to 52.0 million euros and the operating profit also rose to 10.1 million euros. Due to the additional water investment, the water business remained unprofitable, despite price adjustments.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

Just as in the past year, plenty of resources were devoted to the safety, training and labour conditions of the staff in power grid construction. Work methods and materials easy on the environment and the landscape were used in the construction and maintenance. Reserve power equipment were modernised and connections were built to wastewater pumping stations in 2014.

The most important building project was the cabling of Taipalsaari with a medium voltage cable. The project involved laying 12 km of medium-voltage cable and 8 km of low-voltage cable into the ground. Column transformers were replaced with transformer substations.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy constructed new lighting mains and renovated the old network for about 17 kilometres during the year. More than 3,000 mercury lights were replaced in the street lighting network of the city of Lappeenranta.

The waste water, storm water and clean water networks were renovated in several areas, and the water supply network was expanded in Muukko-Ilottula during the year. Water leakages were successfully located in the Joutseno district, and leaking pipelines were repaired in several areas.

The installation of remotely read electricity meters decreased, but repairs under warranty and fault detection kept employees busy in 2014. Vegetation around power lines was trimmed throughout the year.

New tasks for the service business included the responsibility for maintaining electricity stations and the maintenance of 110 kW disconnectors as live working. All waste water pumping stations were serviced, as planned.

The turnover of Lappeenrannan Verkonrakennus Oy increased to 15.1 million euros. As investments were cut down, the focus was on maintenance. The operating profit remained at 0.9 million euros, so the profitability remained at a good level.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

The inner city district heating plants were used during the winter peak loads and the production shutdowns of Kaukaan Voima power plant. The three gas turbines at the Mertaniemi power plant are used for failure reserve purposes by Fingrid. The gas turbines were test run at six week intervals. They were used only once for actual failure reserve purposes.

An environmental permit was granted for a new household water intake plant in Haukilahti, Joutseno. However, preparatory measures were not yet started in 2014, due to complaints.

The source of tetrachloroethylene detected in the Ilottula groundwater catchment area was investigated in 2014. The design and acquisitions for automation system renewals at the Huhtiniemi and Ilottula water intake plants were initiated.

The quality of water supplied to the water supply network during the year fulfilled the quality requirements and recommendations for domestic water.

The renovation of the electric system was continued and a modernised main distribution room was taken into use at the Toikansuo wastewater treatment plant. As for phosphorus and solids content, the purification result at the Toikansuo wastewater treatment plant was poor at times. However, the requirements for the efficiency of purification, specified in the permit conditions, were satisfied in every respect, in each quarter of the year.

The Oravaharju purifying plant in Joutseno operated according to the permit conditions in every respect in 2014. In the small-scale purifying plants in Nuijamaa and Ylämaa, the purification result was impaired at times, due to large momentary flows, among other things. The purifying result at the Vainikkala purifying plant was poor.

The environmental impact assessment of wastewater treatment came to an end when the ELY Centre gave its opinion on the environmental impact statement in September. An environmental permit was applied for the operation of the new wastewater treatment plant within the time limit set by the Regional State Administrative Agency in December.

The turnover of Lappeenrannan Lämpövoima Oy decreased to 22.3 million euros. The operating profit remained at the same level as last year, being 0.9 million euros.

Резюме

12-ый год деятельности концерна Energia во многих отношениях был исключительным по сравнению с предыдущими годами. В 2014 году экономическое положение Lappeenrannan Energia стало развиваться в значительно более благоприятном направлении, когда компанией был уволен в принудительный отпуск весь персонал, были ограничены инвестиции, увеличены цены и сокращены расходы.

На конец года было завершено два крупных проекта. Административные операции концерна и операции по торговле энергией в декабре перешли в отделение на ул. Симолантие, где одновременно была сосредоточена основная часть персонала и деятельности концерна.

В соответствии с решением, принятым горсоветом Лаппеенранты в ноябре, компания Lappeenrannan Lämpövoima под Рождество подала в Региональное управление государственной власти по Южной Финляндии заявление на получение экологического разрешения. Разрешение было предназначено для строительства очистных сооружений в Хювяристёнмяки, и выпуска очищенных сточных вод в реку Ракколанйоки.

Прибыль концерна Lappeenrannan Energia в размере 21,6 млн. евро вырос значительно с предыдущего года (12,4 млн. евро). Торговый оборот вырос на 6,3 %, то есть до 129,0 млн. евро (121,4 млн. евро в 2013 г.). Инвестиции концерна составили 16,6 (26,7) млн. евро. Численность персонала концерна Energia на конец года составила 218 человек.

Экологичность в государственном масштабе

Lappeenrannan Energia в отношении поставляемой своим клиентам энергии продолжает обращать внимание на экологичность.

В сегменте тепловой энергии доля обновляемых видов топлива составила 66,7%, а доля безуглекислотных источников – 71,2%. По уровню государства соответствующие показатели составили 31,0% и 33,0%. Условные выбросы углекислоты в производстве тепловой энергии составили 91 килограмм/МВтч, когда по всему государству уровень составил 165,0 килограмм/МВтч. Таким образом, выбросы углекислоты в производстве тепловой энергии были на 43,7% меньше, чем в среднем по Финляндии.

Lappeenrannan Energia Oy предложила своим клиентам электроэнергию Metsävoima и Tuulivoima – экологическую энергию, сертифицированную Союзом охраны природы Финляндии. Происхождение продукции было установлено гарантиями происхождения, и продукция удовлетворила новые международные критерии экологической энергии.

Lappeenrannan Energia Oy активно участвовала в повышении энергоэффективности. Компания реализовала действия для повышения энергоэффективности, как своей деятельности, так и деятельности клиентов, и отчитывалась о результатах в соответствии с соглашением об энергоэффективности. Компания также активно участвовала в кампаниях по сбережению энергии, ориентированных на клиентов.

Торговля энергией

2014 год, за исключением января, был мягче, чем обычные годы. Показатель потребности в тепле в Лаппеенранте в 2014 году был 4 046. Особо мягкий климат был в феврале, который был на 26,3 % мягче, чем в обычные годы.

Общий объем закупленной тепловой энергии составил 649,6 (646,6) ГВтч, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. Из общего объема теплоэнергии 79,8% составило совместное производство и 15,6% свое производство, и у промышленности региона было закуплено 4,6%.

Общий объем закупленной электроэнергии составил 774,2 (746,8) ГВтч, что на 3,7% больше, чем в 2013 году. Из общего объема электроэнергии корпоративные предприятия поставили 29,7% а остальные 70,3% были закуплены на общескандинавских рынках электроэнергии.

Продажные цены на теплоэнергию и электроэнергию сохранились без изменений в 2014 году. Цены на теплоэнергию и электроэнергию были немного выше средневзвешенной цены по всему государству. Система расценок природного газа также сохранилась без изменений. Продажная цена на природный газ, однако, снизилась в конце года в результате падения цен на нефть.

Онлайновая служба MinunEnergia для домашних хозяйств была внедрена в виде кампании в марте. В результате кампании почти 20% домашних хозяйств зарегистрировались клиентами службы MinunEnergia.

Служба MinunEnergia получила хороший отзыв, так как в службе сосредоточены все клиенты по теплоэнергии, природному газу и электроэнергии, и она охватывает действия от договоров и извещений о помехах до выставления счетов и отчетов о потреблении. Для предприятий служба MinunEnergia стала доступной в конце года.

В Лаппеенранте интерес к мелкому производству электроэнергии продолжал расти. На конец года в регионе деятельности было порядка пятидесяти мелких производителей электроэнергии.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

В компании Lappeenrannan Energiaverkot были сокращены расходы, особенно, по привлеченным услугам. Инвестиции, включенные в экономический план, рассматривались критически, и часть была перенесена на будущие годы. Инвестиционный бюджет был занижен примерно на 2 млн. евро. Общие инвестиции Lappeenrannan Energiaverkot в 2014 году составили порядка 13 млн. евро.

Несмотря на сбережения, поставки теплоэнергии и воды проходили без перебоев. Также в отношении распределения электроэнергии год стал успешным, за исключением нарушений, вызванных сильными летними грозами.

В отношении электросети была начата реализация многолетнего проекта, предусмотренного Законом о рынках электроэнергии. Целью поставлено достижение до 2028 года уровня надежности поставок электроэнергии, согласно которому на территории действия плана застройки из-за ураганов или снеговой нагрузки не будут иметь место сбои электроснабжения продолжительностью более 6 часов. Реализация проекта была начата прокладкой подземных кабелей в центре Тайпалсаари.

В течение года регион водоснабжения был доведен до района Муукко-Илоттулы. Во многих районах проводили ремонт старой водопроводной сети, и начатая в 2013 году реконструкция крупных насосных станций сточных вод была завершена летом 2014 года.

В сегменте теплопроводной сети по линии строительства восстановление и реконструкция старой сети акцентировались больше, чем в предыдущие годы.

В 2014 году продолжали выполнять предусмотренное экологическим разрешением задание по улучшению акватории Хаапаярви и Ракколанйоки путем реализации проекта подвода дополнительной воды. Реализация проекта обошлась суммой 3,5 млн. евро, и проект был завершен в конце 2014 года.

Торговый оборот Lappeenrannan Energiaverkot Oy вырос до 52,0 млн. евро, и в таком же темпе выросла и прибыль до 10,1 млн. евро. Из-за инвестиций в дополнительную воду коммерческая деятельность по воде продолжала быть убыточной, независимо от  пересмотра цен.

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy

В деятельности компании в продолжение к предыдущему году большое внимание уделялось безопасности персонала, обучению и улучшению условий труда. В секторе строительства и профилактики преобладали методы работы и материалы, оберегающие окружающую среду и ландшафт. В 2014 году была усовершенствована техника резервной энергии и построены новые линии к насосным станциям сточных вод.

Из строительных проектов в области электроэнергии самым крупным был проект средневольтной кабельной проводки в Тайпалсаари. При реализации проекта было проложено 12 км подземного средневольтного кабеля и 8 км низковольтного кабеля. Столбовые трансформаторы были заменены трансформаторными подстанциями.

В течение года компания построила новой и реконструировала старой сети освещения около 17 км. В сети уличного освещения Лаппенранты было заменено новыми более 3000 ртутных ламп.

В отчетном году в отдельных районах проводилась реконструкция сетей сточных, ливневых и хозяйственных вод, и в районе Муукко-Илоттулы была расширена водопроводная сеть. В области поиска утечек воды были достигнуты хорошие результаты в районе Йоутсено, и в течение года в разных районах были отремонтированы обнаруженные водопроводы с утечками.

Деятельность по установке счетчиков электроэнергии с дистанционным считыванием уменьшилась, но гарантийный ремонт и поиск неисправностей предлагали много работ в 2014 году. В течение всего года проводились работы по расчистке трасс ЛЭП.

Новыми задачами сектора обслуживания стали профилактика электростанций и обслуживание изоляторов на линиях 110 кВ. Обслуживание всех насосных станций сточных вод было проведено по плану.

Торговый оборот Lappeenrannan Verkonrakennus Oy вырос до 15,1 млн. евро. Из-за сокращения инвестиций компании основным направлением работ стала профилактика. Прибыль от деятельности сохранилась на уровне 0,9 млн. евро, обеспечив хорошую прибыльность деятельности компании.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Городские теплостанции были использованы для теплоснабжения во время зимних пиковых нагрузок и во время производственного простоя ТЭС Kaukaan Voima. Три газотурбины на ТЭС Mertaniemi работали в резервном режиме для сети Fingrid. Газовые турбины проходили экспериментальный запуск через каждые шесть недель. В основной резервный режим они были запущены только один раз.

Для устройства нового водозабора хозяйственной воды в Хаукилахти, Йоутсено, было получено экологическое разрешение. Однако подготовительные меры не были еще начаты в 2014 году из-за поступивших жалоб в отношении разрешения.

В течение 2014 года на водозаборе Илоттулы проводились расследования источника обнаруженного там тетрахлорэтилена. На водозаборах Хухтиниеми и Илоттулы были начаты проектирование и приобретение обновленной автоматики.

В течение года качество поданной в сеть хозяйственной воды удовлетворило требования и рекомендации к хозяйственной воде.

На очистных сооружениях Тойкансуо продолжалась реконструкция электросистемы, и в работу был запущен новый главный электрощит. Результат очистки на сооружениях Тойкансуо временами был слабый в отношении содержания фосфора и твердых частиц. Требования к мощности очистки, предусмотренные условиями лицензии, были, однако, удовлетворены во всех отношениях в каждом квартале.

В 2014 году очистные сооружения Оравахарью в Йоутсено работали по всем меркам в соответствии с условиями лицензии. На малых сооружениях в Нуйямаа и Юлямаа результат очистки был временами слабый, в частности, из-за больших кратковременных объемов воды. Результат очистки на сооружениях Вайниккалы был слабый.

Экологическая оценка обработки сточных вод была закончена, когда Центром ELY в сентябре было выдано заключение по программе YVA. Для деятельности новых очистных сооружений сточных вод было заявлено о получении экологического разрешения в декабре в рамках срока, установленного Региональным управлением государственной власти.

Торговый оборот Lappeenrannan Lämpövoima Oy сократился до 22,3 млн. евро. Прибыль от деятельности в евро сохранился на уровне предыдущего года и составил 0,9 млн. евро.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.