Syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2022

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2021
Lappeenrannan Energiaverkot
|

1. Yleistä

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia muita osapuolia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sähköverkonhaltijan on laadittava toimenpideohjelma, jossa on määritelty ne toimenpiteet, joilla tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu varmistetaan. 

Verkonhaltijan on laadittava toimenpideohjelman toteuttamisesta vuosittain julkinen raportti, joka tulee toimittaa Energiavirastolle seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Toimenpiteiden tulee liittyä: 
a)    toiminnalliseen eriyttämiseen
b)    asiakassuhteisiin
c)    tasevastuuseen ja taseselvitykseen
d)    tietojärjestelmien hallintaan
e)    salassapitovelvollisuuteen

Toimenpideohjelma ja raportti tulee julkaista. 

2. Toiminnallinen eriyttäminen

Lappeenrannan Energiaverkot Oy (LEV) on Lappeenrannan Energia Oy:n (Lre) 100 % omistama tytäryhtiö. 
LEV:in johtoon kuuluvat henkilöt eivät toimi sähköntuotannosta tai sähkönmyynnistä vastaavan yrityksen toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. 

LEV:in hallitus: 

Jussi Selenius
Riitta Moisio
Hanna Hyyrynen

Lappeenrannan Energiaverkot Oy ei myönnä johdolleen työsuhde-etuja, jotka perustuvat sähköntuotanto- tai sähkönmyyntitoimintaa harjoittavien osien toiminnan tulokseen tai muuhun niiden menestystä mittaavaan suureeseen.

LEVin hallitus on nimennyt LEVin toimitusjohtajan vastaamaan syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman laadinnasta, toteuttamisesta ja sen noudattamisen seurannasta. Hän vastaa myös ohjelman toteutumisesta vuosittain laadittavasta raportista.

3.Asiakassuhteet

LEV noudattaa asiakassopimuksissaan asiakasryhmittäin ja sopimustyypeittäin syrjimätöntä ja tasapuolista käytäntöä. Tariffien suunnittelussa pyritään liiketaloudellisin perustein ja aiheuttamisperiaatteella tasapuoliseen kohteluun. Sopimusta solmittaessa asiakkaat saavat kattavat ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot sopimukseen liittyvistä asioista.

Sopimusten päättäminen ja uusien sopimusten aloittaminen on toteutettu alaa koskevien suositusten ja määräysten mukaisesti sähkönmyyjästä tai muusta sähkökaupan osapuolesta riippumatta syrjimättömästi ja tasapuolisin ehdoin.

LEVin sähköverkkopalveluihin liittyvien asiakassopimusten hoitamisesta huolehtii Lappeenrannan Energia Oy:n asiakaspalvelu. Palvelun toteuttamisesta on solmittu erillinen palvelusopimus, jossa määritellään palvelun laatu ja palvelun toteuttamisen seuranta. Syrjimättömyys näiden tehtävien hoitamisessa on varmistettu erillisellä ohjeella sekä siihen liittyvällä koulutuksella. Ohjeistus perustuu Energiateollisuus ry:n (ET) ohjeistuksiin. Toimivuutta valvotaan saadun asiakaspalautteen ja esimerkkitapausten avulla.

LEVin soveltamat ehdot on hyväksytty Energiaviraston päätöksillä 947/431/2019 (liittymisehdot) ja 948/431/2019 (verkkopalveluehdot). LEVin sopimusehdot ovat toimialajärjestön laatimien vakioehtojen mukaiset. LEVin liittymis- ja verkkopalveluehdot on julkaistu LEVin verkkosivuilla.

LEV on järjestänyt taseselvityksen ja laskutuksen perusteena olevan mittaroinnin ja mittareiden lukemisen omalla vastuualueellaan asianmukaisesti huomioiden sopimusehtojen mukaiset mittauksen oikeellisuutta koskevat ohjeet. Mittaustiedot rekisteröidään mittaustietokantaan ja ilmoitetaan Datahubiin.

LEV huolehtii, että se laskuttaa asiakkaitaan heidän kanssaan sovitun mukaisesti. Verkkopalvelua koskevat maksuehdot ja maksutavat ovat tasapuolisia.

LEVin siirtopalvelujen hinta ei riipu siitä, missä asiakas maantieteellisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella.

Sähkönmyyjän vaihtumiseen liittyvät sopimusmuutokset ja tarvittava tiedonvaihto sähkömarkkinoiden osapuolten välillä toteutetaan syrjimättömästi, tasapuolisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Myyjän vaihtamisen ja sopimuksen siirtämisen osalta LEV ottaa huomioon sopimusehdoista johtuvat, eri osapuolia koskevat oikeudet ja velvoitteet. Menettelyissä noudatetaan Energiateollisuus ry:n voimassa olevia suosituksia.

LEV hankkii sähköverkkonsa häviöenergian ja sähköverkkonsa käyttöä palvelevan varavoiman avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti.

LEV tarjoaa ohjeistusta varautumisesta sähkönjakelun häiriöihin ja tietoa sähkönjakeluverkon häiriöistä tasapuolisesti ja syrjimättömästi kaikille sähköverkon käyttäjille.
 

4. Tasevastuu ja taseselvitys

LEV noudattaa tasevastuun ja taseselvityksen osalta lakeja ja muita säädöksiä sekä toimialajärjestön antamia ohjeita ja suosituksia.

LEV järjestää jakeluverkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana olevan sähköntoimitusten mittauksen sekä mittaustietojen rekisteröinnin ja ilmoittamisen sähkömarkkinoiden osapuolille Datahubin kautta.
 

5.Tietojärjestelmien hallinta

LEVin asiakas- ja mittaustietoja sisältävät tietojärjestelmät mahdollistavat tietojen käsittelyn asianmukaisesti. LEVin asiakas- ja mittaustietojärjestelmillä on asianmukaiset tietoturvakäytännöt, jottei tietojärjestelmiin sisältyvä tieto asiattomasti katoa, muutu tai tuhoudu.

LEVin sähkökaupan selvittämiseen vaadittavat tietojärjestelmät vastaavat Datahubin vaatimuksia tiedonvaihdon menettelyjen ja sanomien muotovaatimusten osalta.
 

6. Salassapitovelvollisuus

LEVin asiakas- ja mittaustietoja sisältävät tietojärjestelmät mahdollistavat tietojen käsittelyn asianmukaisesti. LEVin asiakas- ja mittaustietojärjestelmillä on asianmukaiset tietoturvakäytännöt, jottei tietojärjestelmiin sisältyvä tieto asiattomasti katoa, muutu tai tuhoudu.

LEVin sähkökaupan selvittämiseen vaadittavat tietojärjestelmät vastaavat Datahubin vaatimuksia tiedonvaihdon menettelyjen ja sanomien muotovaatimusten osalta.

7. Toteutuneet toimenpiteet ja kehitystoimenpiteet syrjimättömyyden varmentamiseksi

Vuoden 2022 aikana toiminta on ollut laaditun toimintasuunnitelman mukaista.

7.1. Toteutuneet toimenpiteet vuoden 2022 aikana

Syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma ja sen täytäntöönpanoa koskeva raportti ovat saatavilla LEVin verkkosivuilla.

Henkilöstön osaamista kyberturvallisuuteen liittyen on lisätty koulutuksella.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy (LEV) on siirtynyt keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, käyttöön 21.2.2022 yhdessä toimialan kanssa.

LEV on toteuttanut Datahubiin edellyttämät prosessimuutokset Fingrid Datahub Oy:n ohjeistuksen mukaisesti ennen Datahubin käyttöönottoa.

LEV on päivittänyt toimenpideohjelmassa kohtien 3.1 Asiakassopimukset, 3.3 Mittaus ja mittarointi, 3.6 Myyjän vaihtaminen ja sopimuksen siirtäminen sekä 4. Tasevastuu ja taseselvitys ja 5.2 Sähkökauppoihin liittyvä tiedonvaihto ohjeistukset vastaamaan Datahubin käyttöä (Fingrid Datahub Oy:n ja Energiateollisuus ry:n ohjeet).

7.2.  Vuoden 2023 kehittämistoimenpiteet

Syrjimättömyyden toimenpideohjelma päivitetään vuoden 2022 Syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelman raportin laatimisen yhteydessä.

Vanhoja mittareita korvataan uuden mittausasetuksen mukaisilla seuraavan sukupolven mittareilla ja nykyisiä mittareita päivitetään ohjelmallisesti varttitasemittareiksi.

LEV jatkaa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista Datahub 2.0 siirtymistä varten.

LEVin henkilöstön ja asiakaspalvelun osaamista lisätään syrjimättömyyteen liittyen.

Asiakaspalvelun puhelinjärjestelmä päivitetään tallentamaan asiakaspuhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.

Whistleblower -direktiivin mukainen anonyymi ilmoituskanava käyttöönotetaan konsernitasolla.
 

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY

Jussi Selenius
toimitusjohtaja

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.