Uudet verkkopalveluehdot astuivat voimaan 1.7.

Lappeenrannan Energiaverkot
|
Lappeenrannan Energiaverkot Oy otti käyttöön Energiateollisuus ry:n suosittelemat uudet päivitetyt sähkön verkkopalvelu- ja liittymisehdot 1.7.2019 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot Oy otti käyttöön Energiateollisuus ry:n suosittelemat uudet päivitetyt sähkön verkkopalvelu- ja liittymisehdot 1.7.2019 alkaen. Ehtomuutokset eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä ja niistä tiedotettiin asiakkaille kirjeitse toukokuussa.

Ehtomuutoksen perusteena ovat lainsäädännön ja olosuhteiden muuttuminen, vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyiden uudistaminen sekä energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Ehdoissa huomioidaan myös eurooppalaisten verkkosääntöjen voimaantulo vuoden 2019 aikana. 

Uudet verkkopalvelu- ja liittymisehdot löydät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme Hinnastot ja ehdot -sivulta.

Kooste muutoksista - Verkkopalveluehdot VPE2019

Läpi ehtojen määritelmien muotoiluja ja terminologiaa on yhtenäistetty muiden ehtojen ja sähkömarkkinalain kanssa. Lisäksi lakipykäliä on päivitetty ja viittauksia lakipykäliin on korvattu yleisillä viittauksilla lainsäädäntöön. Tekstimuotoiluja on tarkennettu ja havaittuja kirjoitusvirheitä korjattu.

Ehdot on laajennettu koskemaan myös kaikkea jakeluverkkoon liitettyä sähköntuotantoa. Jatkossa myös sähköntuotannon verkkopalvelussa sovelletaan näitä ehtoja. Samalla luovutaan erillisestä tuotannon verkkopalvelua koskevasta ehtojen liitteestä TVPE11. Ehdoissa on erikseen kerrottu mitä ehtokohtia ei sovelleta sähköntuotantoon. Sähköntuotantolaitteistojen tekniset erityisvaatimukset on koottu lukuun 5. Sähköntuotantolaitteistosta johtuvaa virhettä ja vahingonkorvauksia koskevat ehtokohdat on koottu lukuun 13. Nämä ehtokohdat ovat olleet aiemmin osa erillistä tuotannon verkkopalvelua koskevaa sopimusehtojen liitettä TVPE11.

1. Soveltamisala ja määritelmiä

• 1.1. ja 1.2. Jatkossa näitä ehtoja sovelletaan nimellisjännitteeltään enintään 36 kV sähkönjakelussa. Verkonhaltija voi soveltaa ehtoja myös yli 36 kV jakeluverkossa tapahtuvassa verkkopalvelussa, mikäli tästä on sovittu verkkosopimuksessa.
• 1.11., 1.15., 1.18., 1.21. ja 1.22. Ehtoihin on lisätty seuraavat määritelmät: tuottajan myyntisopimus, sähköntuottaja, järjestelmävastaava, sähkölaite, sähkölaitteisto ja sähköntuotanto

• 1.19. Jatkossa näiden ehtojen mukaiseksi kuluttajaksi katsotaan myös sellainen sähköntuottaja, joka on luonnollinen henkilö ja joka sähköntuotantolaitteistollaan tuottaa sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

2. Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön hankintaa tai tuotantoa koskevat muut sopimukset

• 2.5 Jatkossa mikäli sähköntuotantolaitteiston tuottamaa sähköä siirretään jakeluverkkoon, edellyttää verkkopalvelun aloittaminen ja jatkaminen verkkosopimuksen ja liittymissopimuksen lisäksi yhden ja vain yhden avointa toimitusta koskevan tuottajan myyntisopimuksen voimassaoloa.
• 2.9 Käyttäjällä on oikeus vaihtaa verkkotuotetta (tariffia) verkonhaltijan tuotehinnastoissa eritetyin kohtuullisin rajoituksin. Vaihtamisrajoitus voi olla enintään 12 kuukautta. Jatkossa verkkotuotteen vaihdosta ei voi periä erillistä maksua.

4. Sähkölaitteet

• 4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän laitteistot täyttävät jakeluverkonhaltijan julkaisemat sähkölaitteistojen liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä järjestelmävastaavan mahdollisesti asettamat järjestelmätekniset vaatimukset.
• 4.4 Tarkennettu, ettei sähköä tuottavia laitteistoja ja laitteita saa kytkeä kiinteistön sähköverkkoon, kun kiinteistön sähköverkko on kytkettynä jakeluverkkoon, ennen kuin verkonhaltija on antanut kytkennälle luvan.

• 4.6 Tarkennettu käyttäjän ilmoitusvelvollisuutta verkonhaltijalle tietyistä erikseen mainituista sähkölaitteista. Ennen liittämistä tehtävä ennakkoselvitys vaaditaan seuraavista laitteista:

• Generaattorit ja muut jännitettä, energiaa tai oikosulkutehoa syöttävät laitteet, kuten tuuli-, aurinko-, vesi- ja bioenergialaitokset

• Maalämpöpumput

• Loissähkön kompensointilaitteet

• Hitsauslaitteet

• Kompressorit

• Suurehkot elektroniikkaohjatut laitteet

• Suurehkot suuntaajat tai taajuusmuuttajat

• Palvelinkeskukset

• Erilaiset moottorikäytöt, kuten pumppaamot

Verkonhaltija antaa pyynnöstä käyttäjälle tämän tarvitsemia verkon ominaisuuksiin liittyviä tietoja.
• 4.6.3 Tarkennettu, että usein käynnistyvät suuren käynnistysvirran tarvitsevat laitteet kuten pumput, kompressorit ja moottorit tulee varustaa sellaisella virran rajoituksella, ettei niiden käyttö ylitä verkkosopimuksessa tai liittymissopimuksessa määriteltyä sulakekoon mukaista maksimivirtaa tai sovittua maksimitehoa. Näiden ollessa erikokoiset, pienempi määrittää ylärajan sähkönkäytölle.

5. Sähköntuotantolaitteistoa koskevat erityisvaatimukset

• Tuotu sähköntuotantoa koskevan verkkopalveluehtojen liitteen TVPE11 sisältö osaksi verkkopalveluehtoja.
• 5.4. Käyttäjän tulee esittää jakeluverkonhaltijalle selvitys siitä, että sähköntuotantolaitteisto on sellaisessa kunnossa, että yhteen kytkemisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä ja että se täyttää yksilöllisissä sopimusehdoissa esitetyt tekniset vaatimukset sekä järjestelmävastaavan asettamat järjestelmätekniset vaatimukset.

6. Sähkön mittaus ja mittauslaitteistot

• 6.1 Poistettu kirjaus, jonka mukaan käyttäjän tulee maksaa aiheuttamansa kohtuulliset mittauskustannukset. Verkkopalvelun laskutuksen perusteena käytetyn mittauksen osalta tämä kustannus sisältyy käyttäjän verkkopalvelumaksuun. Mahdollisten muiden kuin verkkopalvelun laskutuksen perusteena käytettävien mittausten järjestämisestä ja kustannuksista sovitaan erikseen.
• 6.2 Lisätty sähköntuotantoa koskeva kohta, jonka mukana sähköntuottajan on otettava erikseen huomioon sähköntuotantolaitteistolla tuotetun ja sähköntuotantolaitteiston sisältävässä sähkönkäyttöpaikassa käytetyn energian mittaukselle lainsäädännössä asetettavat erityisvaatimukset.

• 6.5 Lisätty kuvaus mittauslaitteistoja koskevista vastuista. Mittauslaitteistojen vioista vastaa se sopijapuoli, joka omistaa mittauslaitteet tai on tilannut mittauspalvelun muulta kuin verkkosopimuksen osapuolelta. Vastuu koskee myös vikojen selvittämistä, korjaamista ym. ja vioista mahdollisesti johtuneiden tai johtuvien laskutusvirheiden oikaisemiseksi tarpeellisten tietojen antamista sähkömarkkinoita koskevien säännöksien edellyttämille osapuolille sekä muille asianosaisille.

7. Mittarin luenta ja mittaustiedon siirto

7.1 Muokattu mittaustietojen käsittelyperusteet päivittyneen tietosuojalainsäädännön mukaiseksi. Käyttäjän tulee sallia pääsy mittarille, mittaustietojen lukeminen ja siirto mittauslaitteistolta sekä mittaustietojen käyttö sähkötaseiden selvityksen ja mittauksen vaatimalla tavalla siten kuin asiasta on määrätty tai on tarpeellista sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin tai asiakassuhteisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

8. Laskutus ja maksujen suoritus

• 8.1.1 Poistettu oikeus sopia harvemmasta laskutusrytmistä kuin neljä kertaa vuodessa. Vaatimus on nykyisen sähkömarkkinalain mukainen.

9. Verkkopalvelun keskeyttäminen

• 9.10 Lisätty, että verkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähköntuotantopaikkaa koskeva verkkopalvelu, jos sähköntuotantopaikan verkkopalvelua koskevan mittauksen takana olevan sähkönkäyttöpaikan sähkönjakelu keskeytetään.

10. Verkkopalvelun virhe

• 11.1. Tarkennettu, että verkonhaltijan palvelussa on virhe myös silloin, kun kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt sähkömarkkinalain 97 §:n mukaisesti

• 11.2. Poistettu mahdollisuus sopia sähkön laatuvaatimuksia ja toimitustapaa koskevista poikkeuksista liittymissopimuksessa.

13. Sähköntuotantolaitteistosta johtuva virhe ja vahingonkorvaus

• Tuotu sähköntuotantoa koskevan verkkopalveluehtojen liitteen TVPE11 sisältö osaksi verkkopalveluehtoja.
• Sähköntuotannon virheestä johtuvien vahingonkorvausten määräytymisperusteita on muutettu välillisen vahingon käsittelyn osalta. Välillisen vahingon enimmäismäärän määräytyminen riippuu jatkossa tuotantolaitoksen nimellistehosta (enintään tai yli 100 kilovolttiampeeria).

• 13.2.4.1. Välillisenä vahinkona pidetään lisäksi verkonhaltijan muille jakeluverkkoon liittyneille käyttäjille maksamia korvauksia, jotka aiheutuvat sähköntuotannon virheestä.

• 13.2.4.2. Mikäli sähköntuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 100 kilovolttiampeeria, on vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta enintään 8.500 euroa, jos muuta ei ole sopijapuolten välillä sovittu.

• 13.2.4.3. Mikäli sähköntuotantolaitoksen nimellisteho on yli 100 kilovolttiampeeria, on vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta enintään 8.500 euroa jokaista jakeluverkkoon liittynyttä käyttäjää kohtaan, joita kohtaan jakeluverkonhaltija on korvausvelvollinen sähköntuotannon virheen vuoksi, jos muuta ei ole sopijapuolten välillä sovittu. Tämän kohdan mukaisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 150 000 euroa.

• 13.2.4.4. Jos sähköntuottaja on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauksen enimmäismäärän rajoitusta ei sovelleta.

15. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen

• 15.2 Lisätty, että sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujen korottamisessa noudatetaan lisäksi mitä sähkömarkkinalain 26 a §:ssä on säädetty (hinnankorotuskatto).

19. Riitojen ratkaiseminen

• 19.1. Lisätty, että ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.