Turvallisuustiedote - Mertaniemen voimalaitos

Tiedote laadittu 25.9.2017.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Mertaniemen voimalaitokselta sisäkuva.

Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Mertanimen voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä sekä niihin varautumista.

Turvallisuus on Lappeenrannan Energian ensiarvoisen tärkeä asia. Pidämme huolen siitä, että kaikki toimintomme ovat turvallisia työntekijöillemme, kumppaneillemme, naapureillemme ja koko yhteiskunnalle.

Turvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti kaikissa Lappeenrannan Energian toiminnoissa ja se on olennainen osa yhtiön toimintaa.

Noudatamme lakien ja viranomaismääräysten asettamia vaatimuksia kaikissa toiminnoissamme ja kartoitamme ja arvioimme toimintamme riskit. Käytämme sisäisiä tarkastuksia ja auditointeja aktiivisesti toiminnan parantamiseksi.

Mertaniemen voimalaitos noudattaa kemikaaliturvallisuuslain ja -asetusten määräyksiä. Laitoksesta on laadittu toimintaperiaateasiakirja sekä tämä turvallisuustiedote. Toimintaperiaateasiakirjassa selostetaan periaatteet, miten ehkäistään onnettomuuksia.

Laitosten lupahakemukset on toimitettu valvovana viranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Tukes tekee säännöllisesti määräaikaistarkastuksia Mertaniemen voimalaitokselle. Edellinen Tukesin suorittama tarkastus on tehty 3.12.2019.

Perustiedot voimalaitoksesta

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Mertaniemen voimalaitos koostuu kahdesta yksiköstä: Mertaniemi 1 ja Mertaniemi 2. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n omistaa Lappeenrannan Energia Oy.

Voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat maakaasu ja kevyt polttoöljy. Maakaasu tulee laitokselle maanalaista maakaasuputkea pitkin. Kevyt polttoöljy tuodaan laitokselle maantiekuljetuksin säiliöautoilla. Prosessien toiminnassa tarvittava jäähdytysvesi otetaan Saimaasta Mertaniemen itäpuolelta ja palautetaan Saimaaseen Mertaniemen länsipuolelle.

Voimalaitoksen neljä kaukolämpökattilaa ovat maakaasukäyttöisiä. Kahdella 40 MW kattilalla varapolttoaineena on kevyt polttoöljy. Kahdella 15 MW kattilalla ei ole varapolttoaineen käyttölaitteistoa.  Lisäksi kaukolämpöä voidaan tehdä 40 MW sähkökattilalla.

Voimalaitoksen kaksi kaasuturbiinia ovat nopeakäynnisteisiä varavoimayksiköitä ja ne ovat Fingridin häiriöreservikäytössä. Kaasuturbiinien pääpolttoaineena on kevyt polttoöljy ja varapolttoaineena maakaasu.

Kevyt polttoöljy varastoidaan voimalaitosalueen kaakkoisosassa sijaitsevalla säiliöalueella. Varastossa olevan polttoöljyn määrän vuoksi Mertaniemen voimalaitos on toimintaperiaateasiakirjalaitos.

Laitoksen ympäristölupa

Mertaniemen voimalaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa nro ESAVI/7667/2019, joka on tullut voimaan 13.12.2019.

Laitoksella on myös voimassa Itä-Suomen vesioikeuden 14.10.1974 antama päätös Nro 104/Va/74 siltä osin, kuin se koskee jäähdytysveden ottamista Saimaasta.

Laitoksella käytössä olevat standardit
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

MRT1

MRT2

Yhteensä

Sähköteho

-

70 MW

70 MW

Kaukolämpöteho

70 MW

80 MW

150 MW

Pääpolttoaineet

Maakaasu, Sähkö

Maakaasu

Kevyt polttoöljy

Varapolttoaine

Kevyt polttoöljy

Kevyt polttoöljy

Voimalaitosalueella käsiteltävien vaarallisten aineiden ominaisuuksia

Toimintaperiaateasiakirjan perustana olevat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit.

Kemikaalin
nimi

Suurin varastoitava
määrä (m
3)

Vaaralliset ominaisuudet

Terveys- ja
ympäristövaikutukset

Riskin tunnistaminen ja siihen varautuminen

Kevyt
polttoöljy

4000

H226 Syttyvä neste ja höyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Ärsyttää ihoa.

H332 Haitallista hengitettynä.

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kevyt polttoöljy on palavaa nestettä, joka on vaarallista terveydelle ja ympäristölle.

Onnettomuustilanteessa

voi kulkeutua

Maaperään tai vesistöön

Suurimmat riskit ovat suuret vuodot tai tulipalo säiliöalueella. Vuotoihin on varauduttu sijoittamalla säiliöt suoja-altaaseen. Säiliöillä on paloilmaisimet palon varhaista havainnointia varten ja vesivaleluputkisto ja hiilidioksidisammutuslaitteisto. Onnettomuustilanteessa öljy voi kaikista varotoimenpiteistä huolimatta joskus kulkeutua maaperään tai vesistöön.

Öljyn käsittely tapahtuu asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Viemäröinti on tehty niin, että öljyn kulkeutuminen varoaltaasta tontin ulkopuolelle pystytään estämään. Laitoksella varastoidaan öljynimeytystarvikkeita mahdollisten vuotojen varalta.

Turvallisuuden varmistaminen voimalaitosalueella

Mertaniemen voimalaitoksella paneudutaan jatkuvasti turvallisuuden parantamiseen ja ympäristöön kohdistuvien riskien hallintaan. Laitokset ja laitteet on rakennettu mm. palo- ja pelastus-, ympäristö-, kemikaali- sekä painelaitemääräysten mukaisesti.

Laitokset on varustettu prosessinohjaus- ja varojärjestelmillä.

Laitoksilla on jatkuvatoimiset ilmaisimet kriittisissä paikoissa tulipalojen sekä öljy- ja kaasuvuotojen havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lappeenrannan Lämpövoima kiinnittää erityistä huomiota oman henkilöstönsä ja voimalaitosalueella toimivien urakoitsijoiden turvallisuusosaamiseen.

Voimalaitosalueella työskenteleviltä vaaditaan valtakunnallinen työturvallisuuskortti ja työtehtävän mukaiset pätevyydet, esimerkiksi tulityökortti. Henkilöstölle järjestetään turvallisuus- ja ympäristökoulutusta säännöllisesti.

Laitosten toimintaa ja turvallisuutta valvotaan mm. viranomaisten ja omien asiantuntijoiden tekemillä säännöllisillä tarkastuskäynneillä. Laitoksilla tehdään säännöllisesti palo- ja kemikaalitarkastuksia sekä toimintajärjestelmän edellyttämiä auditointeja. Erikseen on tehty mm. kattilalaitosten vaaran arvioinnit ja laadittu räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) sekä laadittu toimintaperiaateasiakirja.

Alueelle on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma, joka sisältää konkreettiset ohjeet toiminnasta vaaratilanteessa. Tehtyjen riskianalyysien perusteella tunnistetut vaaratilanteet pyritään pääsääntöisesti ehkäisemään ennalta, mutta myös mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta on laadittu pelastussuunnitelmat.

Toiminta onnettomuustilanteessa

Tehtyjen riskiarviointien perusteella suuronnettomuuden vaaraa pidetään Mertaniemen voimalaitoksella erittäin pienenä, mutta vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois.

Laitosalueen ulkopuolelle vaikuttavan onnettomuuden vaaran voivat aiheuttaa tulipalo laitoksella tai säiliöalueella. Mahdollisen tulipalon seuraukset kohdistuvat lähinnä laitosalueeseen. Alueen ulkopuolelle vaaraa ihmisille ja ympäristölle voivat aiheuttaa tulipalossa muodostuva noki ja savu. Tällaisissa tilanteissa liikkumista lähialueella voidaan joutua rajoittamaan. Jos onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen ulkopuolella, pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja antaa tarvittavan ohjeistuksen lähialueen asukkaille.

Lähialueen väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteessa ovat saatavilla Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen internet-sivuilta http://www.ekpelastuslaitos.fi/

Lisätiedot ja yhteystiedot

Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 mukainen toimintaperiaateasiakirja on tehty. Toimintaperiaateasiakirja on yleisön nähtävissä voimalaitoksella.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Mertaniemen voimalaitos

Postiosoite: PL 191, 53101 Lappeenranta

Käyntiosoite: Mertaniementie 9, 53980 Lappeenranta

Puh. +358 20 6111

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Tuomo Parviainen, etunimi.sukunimi [at] lreoy.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]lreoy[dot]fi)

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.