Turvallisuustiedote - Ihalaisen lämpölaitos

Tiedote laadittu 25.9.2017.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Kuvituskuvassa maisemaa Saimaalta.
Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Ihalaisen lämpölaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä sekä niihin varautumista.

Turvallisuus on Lappeenrannan Energian ensiarvoisen tärkeä asia. Pidämme huolen siitä, että kaikki toimintomme ovat turvallisia työntekijöillemme, kumppaneillemme, naapureillemme ja koko yhteiskunnalle.

Turvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti kaikissa Lappeenrannan Energian toiminnoissa ja se on olennainen osa yhtiön liiketoimintasuunnittelua.

Noudatamme lakien ja määräysten asettamia vaatimuksia kaikissa toiminnoissamme ja kartoitamme ja arvioimme toimintamme riskit. Käytämme sisäisiä tarkastuksia ja auditointeja aktiivisesti toiminnan parantamiseksi.

Ihalaisen lämpölaitos noudattaa kemikaaliturvallisuuslain ja -asetusten määräyksiä. Laitoksesta on laadittu toimintaperiaateasiakirja sekä tämä turvallisuustiedote. Toimintaperiaateasiakirjassa selostetaan periaatteet, miten ehkäistään onnettomuuksia.

Laitosten lupahakemukset on toimitettu valvovana viranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Tukes tekee säännöllisesti määräaikaistarkastuksia Ihalaisen lämpölaitokselle. Edellinen Tukesin suorittama tarkastus on tehty 30.11.2016.

Perustiedot lämpölaitoksesta

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Ihalaisen lämpölaitos koostuu neljästä  kaukolämpöä tuottavasta yksiköstä.  Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n omistaa Lappeenrannan Energia Oy.

Lämpölaitoksen pääpolttoaineet ovat maakaasu ja kevyt polttoöljy. Maakaasu tulee laitokselle maakaasuputkea pitkin ja polttoöljy toimitetaan laitoksen varastosäiliöön säiliöautokuljetuksin.

Lämpölaitos on kauko-ohjattava ja se täydentää kaukolämmön tuotantoa kaukolämpöverkon tarpeiden mukaan. Laitoksessa on neljä kaukolämpökattilaa, joista kukin on teholtaan 15 MW.

Kevytpolttoöljy varastoidaan lämpölaitosalueella olevassa 3100 m3 säiliössä. Varastossa olevan polttoöljyn määrän vuoksi Ihalaisen lämpölaitos on toimintaperiaateasiakirjalaitos.

Laitoksen ympäristölupa

Ihalaisen lämpölaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa nro ESAVI/7664/2019, joka on tullut voimaan 11.12.2019.

Laitoksella käytössä olevat standardit
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Ihalainen K1

Ihalainen K2

Ihalainen K3

Ihalainen K4

Yhteensä

Kaukolämpöteho

15 MW

15 MW

15 MW

15 MW

60 MW

Pääpolttoaineet

Maakaasu

Maakaasu

Maakaasu

Maakaasu

Varapolttoaine

Kevyt polttoöljy

Kevyt polttoöljy

Kevyt polttoöljy

Kevyt polttoöljy

Voimalaitosalueella käsiteltävien vaarallisten aineiden ominaisuuksia

Toimintaperiaateasiakirjan perustana olevat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit.

Kemikaalin
nimi

Suurin varastoitava
määrä (m
3)

Vaaralliset ominaisuudet

Terveys- ja ympäristövaikutukset

Riskin tunnistaminen ja siihen varautuminen

Kevyt polttoöljy

3100

H226 Syttyvä neste ja höyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Ärsyttää ihoa.

H332 Haitallista hengitettynä.

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kevyt polttoöljy on palavaa nestettä, joka on vaarallista terveydelle ja ympäristölle.

Onnettomuustilanteessa

voi kulkeutua

Maaperään tai vesistöön

Suurimmat riskit ovat suuret vuodot tai tulipalo säiliöalueella. Vuotoihin on varauduttu sijoittamalla säiliöt suoja-altaaseen. Säiliöillä on paloilmaisimet palon varhaista havainnointia varten ja vesivaleluputkisto ja hiilidioksidisammutuslaitteisto. Onnettomuustilanteessa öljy voi kaikista varotoimenpiteistä huolimatta joskus kulkeutua maaperään tai vesistöön.

Öljyn käsittely tapahtuu asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Viemäröinti on tehty niin, että öljyn kulkeutuminen varoaltaasta tontin ulkopuolelle pystytään estämään. Laitoksella varastoidaan öljynimeytystarvikkeita mahdollisten vuotojen varalta.

Turvallisuuden varmistaminen

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n laitoksilla paneudutaan jatkuvasti turvallisuuden parantamiseen ja ympäristöön kohdistuvien riskien hallintaan. Laitokset on rakennettu mm. palo- ja pelastus-, ympäristö-, kemikaali- sekä painelaitemääräysten mukaisesti.

Laitokset on varustettu prosessinohjaus- ja varojärjestelmillä.

Laitoksilla on jatkuvatoimiset ilmaisimet kriittisissä paikoissa tulipalojen sekä öljy- ja kaasuvuotojen havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lappeenrannan Lämpövoima kiinnittää erityistä huomiota oman henkilöstönsä ja voimalaitosalueella toimivien urakoitsijoiden turvallisuusosaamiseen.

Lämpölaitosalueella työskenteleviltä vaaditaan valtakunnallinen työturvallisuuskortti ja työtehtävän mukaiset pätevyydet, esimerkiksi tulityökortti. Henkilöstölle järjestetään turvallisuus- ja ympäristökoulutusta säännöllisesti.

Laitosten toimintaa ja turvallisuutta valvotaan mm. viranomaisten ja omien asiantuntijoiden tekemillä säännöllisillä tarkastuskäynneillä. Laitoksilla tehdään säännöllisesti palo- ja kemikaalitarkastuksia sekä toimintajärjestelmän edellyttämiä auditointeja. Erikseen on tehty mm. kattilalaitosten vaaran arvioinnit ja laadittu räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) sekä laadittu toimintaperiaateasiakirja.

Alueelle on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma, joka sisältää konkreettiset ohjeet toiminnasta vaaratilanteessa. Tehtyjen riskianalyysien perusteella tunnistetut vaaratilanteet pyritään pääsääntöisesti ehkäisemään ennalta, mutta myös mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta on laadittu pelastussuunnitelmat.

Toiminta onnettomuustilanteessa

Tehtyjen riskiarviointien perusteella suuronnettomuuden vaaraa pidetään Ihalaisen lämpölaitoksella erittäin pienenä, mutta vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois.

Laitosalueen ulkopuolelle vaikuttavan onnettomuuden vaaran voivat aiheuttaa tulipalo laitoksella tai säiliöalueella. Mahdollisen tulipalon seuraukset kohdistuvat lähinnä laitosalueeseen. Alueen ulkopuolelle vaaraa ihmisille ja ympäristölle voivat aiheuttaa tulipalossa muodostuva noki ja savu. Tällaisissa tilanteissa liikkumista lähialueella voidaan joutua rajoittamaan. Jos onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa laitosalueen ulkopuolella, pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja antaa tarvittavan ohjeistuksen lähialueen asukkaille.

Lähialueen väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteessa ovat saatavilla Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen internet-sivuilta http://www.ekpelastuslaitos.fi/

Lisätietoja ja yhteystiedot

Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 mukainen toimintaperiaateasiakirja on tehty. Toimintaperiaateasiakirja on yleisön nähtävissä Mertaniemen voimalaitoksella.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Ihalaisen lämpölaitos

Postiosoite: PL 191, 53101 Lappeenranta

Käyntiosoite: Poikkitie 2, 53650 Lappeenranta

Puh. +358 20 177 6111

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Tuomo Parviainen, etunimi.sukunimi@lreoy.fi.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.