Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä Hyväristönmäen osayleiskaavasta

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Lappeenrannan kaupungin tekemän valituksen Hyväristönmäen osayleiskaavan kumoamisesta.
Lappeenrannan Energia
|
KHO antoi päätöksensä Hyväristönmäen osayleiskaavasta
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä kumota Lappeenrannan kaupunginvaltuuston Hyväristönmäen osayleiskaavan hyväksymispäätöstä 29.8.2016 § 81 ei muuteta. Käytännössä kaupungin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen viivästyy ainakin vuodella.

Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että Hyväristönmäen osayleiskaavalla poiketaan maakuntakaavan taajama-aluetta koskevasta kaavamerkinnästä. KHO on todennut, että yleiskaavassa ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteluita maakuntakaavasta poikkeamiselle. Lisäksi todetaan, että ei ole mahdollista arvioida täyttyykö osayleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 § 2 mom), koska jätevedenpuhdistamon mahdollisten sivutoimintojen osalta ei ole tehty riittäviä selvityksiä ja vaikutusten arviointeja.

Päätöksessä todetaan, että osayleiskaavan vaikutusten arviointi on keskittynyt jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuvien vaikutusten selvittämiseen ja arviointiin. Sen sijaan sivutoimintojen osalta ei ole tehty kattavaa ympäristövaikutusten arviointia, eikä kaavassa ole arvioitu riittävällä tavalla eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista eikä mahdollisia haittoja lähialueelle, minkä takia kaavaratkaisun kokonaisvaikutukset jäävät epäselviksi. KHO toteaa, että erityisesti biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen yhteismädätyksen osalta ei ole tehty riittäviä selvityksiä ja kattavaa vaikutusten arviointia. Lisäksi vaikutusten arvioinnin epävarmuutta lisää kyseistä aluetta (ET-alue) koskevan kaavamääräyksen yleispiirteisyys ja alueen laajuus.

Tuulivoimarakentamisen osalta Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että ympäristövaikutusten arviointia ei voi pitää puutteellisena sillä perusteella, että tuulivoimaloista aiheutuvia vaikutuksia ei olisi erikseen arvioitu: osayleiskaava ei toimi suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena eikä osayleiskaava mahdollista yli 50 metriä korkeiden tuulivoimaloiden rakentamista kaava-alueelle.

Jatkotoimet

Lappeenrannan kaupunki tutkii yhdessä Lappeenrannan Energian kanssa, miten jätevedenpuhdistamoasiassa edetään. Yhtenä mahdollisuutena on laatia Hyväristönmäelle uusi osayleiskaava ja määritellä siinä täsmällisesti alueelle tulevat toiminnot sekä tehdä niiden osalta kattavat ja perusteelliset selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.