Kaiva turvallisesti

Turvallinen maankaivuu edellyttää ennakointia ja selvitystä.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Lappeenrannan Energiaverkot neuvoo kaivuuohjeellaan, miten kaivat turvallisesti.
Kaivuutyöt ovat yleisimpiä sähkökatkon aiheuttajia. Kesäaikaan tehdään paljon maanrakennustöitä ja kaivinkoneet saattavat kolhia kaapeleita. Saneeraus- ja rakennustöitä tehdessä on syytä huomioida ennen kauhan kauhaisua, mitä maan alla piilee. Näin vältytään työtapaturmilta sekä sähkön-, lämmön ja veden jakelun keskeytyksiltä ja muilta vahingoilta.

Kun yleisellä alueella kuten kadulla tai puistossa suoritetaan kaivutöitä, pitää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamisesta tehdä kaivuilmoitus maanomistajalle. Omalla tontilla lupaa ei tarvita, mutta vahinkoja voi myös sattua omakotirakentajalle tai -remontoijalle.

Sähkönjakeluverkon maakaapeleiden asentaminen on sähkötyötä ja siihen vaaditaan sähköalan pätevyys, tai työ on tehtävä kokonaan sähköalan ammattilaisen valvonnassa. Kaapelin asentaminen on sähkötöiden johtajan vastuun alaista työtä. Tästä seuraa, että maanrakennusurakoitsija saa asentaa kaapelin ainoastaan sähköurakoitsijan valvomana ja perehdyttämänä.

Kaapeleiden vääränlainen käsittely vaikuttaa kaapeleiden pitoaikaan. Kaapeleiden käsittelyssä pitää huomioida mm. sallitut asennuslämpötilat, taivutussäteet, vetorasitukset, asennusmenetelmät jne.

Tilaa kaapelinäyttö Johtotiedolta

Kaivutyötä suunniteltaessa kaivajan on oltava selvillä kaivualueella olevien johtojen sijainnista ja minkälaisista kaapeleista ja putkista on kyse. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n (LEV) kaapeleiden ja putkien sijainti on esitetty sijaintikartoilla. Sijaintikartoilla kaapeleiden sijainti on viitteellinen. Ennen kaivuutöiden aloittamista on tilattava kaapelinäyttö Johtotiedolta. Kaapelinäyttöä tilattaessa tarvitset tarkan tiedon kaivamispaikasta ja aloitusajankohdan sekä tiedot kaivutyömaan vastuuhenkilöstä. Näyttöpyyntö Johtotiedolle on tehtävä viimeistään kolmea työpäivää ennen kaivuutöiden aloittamista. Näyttöpyyntötilauksen jälkeen Johtotieto lähettää kaivajalle sijaintikartat kaapelista ja putkista.

Sijaintikarttojen voimassaoloaika on 30 vrk kartan päiväyksestä. Vastaava maastonäytön voimassaoloaika on 30 vrk sähköiseen näyttöpöytäkirjaan tehdystä näytön kuittauksesta, mikäli kaivutyömaan edustaja on vastaanottamassa ja kuittaamassa näytön tehdyksi. Muussa tapauksessa maastonäyttö on voimassa 14 vrk tehdystä näytöstä. Maksuton uusintanäyttö on mahdollista aikaisintaan, kun 30 vrk on kulunut näytön yhteydessä näyttöpöytäkirjaan tehdystä kuittauksesta. Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä on siitä ilmoitettava heti kaivannon auki ollessa verkonomistajalle.

Keski- ja suurjännitekaapelin ollessa kyseessä on työmaalle pyydettävä aina verkkoyhtiön edustaja paikalle näyttämään kaapelin sijainti. Jännitteisten sähkökaapeleiden esiin kaivaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Selvitä kaapeleiden ja putkien sijainti kaivualueella

Jakeluhäiriöiden ja kaapelivahinkojen sekä putkirikkojen välttämiseksi on tehtävä näyttöpyyntötilaus Johtotiedolle. Kaapelinäyttö on maksutonta, kun se kohdistuu LEV:n tai sopimuskumppaneiden verkkoihin.

Putkille ja kaapeleille ei voida aina antaa tarkkaa korkotietoa. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,5 m - 1,0 m syvyydessä ja kaukolämpöputket noin metrin syvyydessä. Vesihuollon putket ovat yleensä vähintään 1.5 metrin syvyydessä. Kadussa olevien rakenteiden, kallion, kaapeliristeilyjen tai myöhemmin suoritettujen katukorkeuksien muutosten takia saattavat syvyydet vaihdella paikallisesti huomattavastikin. Lisäksi kaapeleiden näytössä käytettävän kaapelinetsintälaitteen antama tarkkuus on parhaimmillaankin noin +/- 0,5 m.

Kaapelin esille saamiseksi on kaivettava käsityökaluin 0,5m läheisyydessä molemmin puolin näytön osoittamaa kaapelin sijaintipaikkaa, kunnes kaikki karttoihin merkityt kaapelit on saatu näkyviin. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa koneellinen kaivu. Mikäli kaapelia ei näyttölaitteen osoittamasta paikasta löydy, on kaivajan syytä pyytää uusi näyttö. Jännitteisen kaapelin esiin kaivaminen on kiellettyä, ilman käytönjohtajan tapauskohtaista lupaa. Kaapelista varoittavaa merkkinauhaa (noin 20 cm kaapelin yläpuolella) ei kaikissa kohteissa ole asennettu. Kaivettaessa kaapelien läheisyydessä talvella, tulee maa sulattaa kaapelien ympäriltä esim. lämmitysmatoilla. Jos ulkoilman lämpötila laskee alle + 5 C, on kaapelien käsittelystä sovittava LEV:n kanssa.

Vesihuollon ja huleveden putkia ei saa kaivaa näkyviin ilman LEV:n lupaa. Mikäli kaivuutyön yhteydessä vesihuollon ja huleveden putket kaivetaan, on ennen kaivuutyön aloittamista oltava yhteydessä vesihuollon verkostopäällikköön. Mikäli kaivuualueelle sijoittuu päävesijohto, on ennen kaivuutyön aloittamista oltava yhteydessä vesihuollon verkostopäällikköön.

Kaapelin ja putkien näyttöpalvelu samoin kuin karttaotteen saaminen ei poista kaivajan vastuuta kaapelivauriosta eikä siten korvausvelvollisuutta aiheuttamastaan välittömästä kaapelivauriosta.

Huomioi putket ja kaapelit louhintatyössä ja kairauksissa

Louhittaessa vesihuollon tai huleveden putkien läheisyydessä, on ennen louhintatöiden aloittamista oltava yhteydessä vesihuollon osalta vesihuollon verkostopäällikköön.

Kairattaessa lähempänä kuin 5 m vesihuollon putkia tai hulevesiviemäriä, on kairaajan oltava yhteydessä vesihuollon osalta vesihuollon verkostopäällikköön.

Älä siirrä itse kaapelia

Kaapeleita ei saa omatoimisesti siirtää toiseen paikkaan. Jos kaapeleiden siirtäminen on välttämätöntä, siirron tekee LEV. Kaapeleita voidaan siirtämisen lisäksi joutua suojaamanaan tai tukemaan. LEV tekee suojaamis- ja tukemistyöt tilauksesta tai antaa suojausohjeet kaivajalle tai urakoitsijalle, joka tekee työn sähköalan ammattilaisen valvonnassa. Siirtotyön voi tilata Lappeenrannan Energian asiakaspalvelusta.  Siirron aiheuttamista kustannuksista vastaa siirron aiheuttaja tai tilaaja.

Kaapelien käsittely ja siirto tehdään pääsääntöisesti jännitteettömänä. LEV määrittelee kaapelityyppien mukaan voidaanko kaapeleita käsitellä tai siirtää jännitteisenä. Lisäksi on huomioitava kaapelien käsittelylämpötilat ja taivutussäteet.

Kaapeleita ei saa roikottaa eikä jättää roikkumaan ja ne ovat näissä tapauksissa sekä tuettava, että suojattava mekaanisesti LEV:n ohjeiden mukaisesti. Kaapelijatkoksien käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kaapeleita käsiteltäessä tai siirrettäessä niiden sijaintia ja järjestystä ei saa muuttaa. LEV antaa ohjeet kaapelien mekaanisesta suojauksesta, kaivannon suojatäytöstä ja varoitusnauhan käytöstä.

Ilmoita verkkoyhtiölle kaapelin paljastumisesta

Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita tai putkia, ilmoita asiasta heti verkkoyhtiön vikapäivystysnumeroon. Lämmön ja maakaasun osalta voit olla yhteydessä myös kunnossapitomestariin ja vesihuollon tapauksissa vesihuollon verkostopäällikköön.

Kaivamisen yhteydessä paljastuneita jännitteettömiä keskijännite- tai merkittäviä runkokaapeleita ei saa peittää, ennen kuin siitä on ilmoitettu sähkön vikapäivystysnumeroon ja LEV:n edustaja on tarkastanut kaapeleiden kunnon ja asennuksen. Rikkoutuneet kaapelikourut ja -putket uusitaan tai korjataan LEV:ltä hankittavalla materiaalilla. Kaapeleiden ympärille asennetaan aina hienoa kivetöntä maa-ainesta, isoja kiviä ei saa käyttää kaapeliojan peittämiseen.

Kun kaapeleita on tehty jännitteettömäksi kaivutyötä varten, kaivutyöstä vastaavan henkilön tulee ilmoittaa välittömästi työn päättymisestä LEV:n vikapäivystysnumeroon.

Vahingon sattuessa poistu vauriokohdan läheltä ja soita verkkoyhtiölle

Vaurioitunut kaapeli saattaa edelleen olla jännitteinen tai siihen saattaa tulla jännite takaisin, jonka johdosta kaapelin vauriokohdan läheltä on poistuttava välittömästi. Tarkista myös, että kaivinkoneen kauha siirretään myös pois kaivannosta. Varmista, ettei kukaan sivullinen pääse lähelle kaivantoa vahinkojen välttämiseksi. Vaurioitunut kaapeli näyttää vaarattomalta eikä savua tai leiskuntaa aina ole nähtävissä, mutta se voi silti olla hengenvaarallinen. Vähäiseltäkin tuntuvista kaapelivaurioista, esim. pieni vaipan painauma, mutka, pintaeristyksen repeämä, maadoituselektrodina toimivan kupariköyden katkeaminen tai kaapeliasennusputken rikkoutuminen, tulee ilmoittaa. Mainituista vaurioista aiheutuu yleensä aina myöhemmin kaapelivaurio sekä mahdollisesti sähkönjakelun keskeytys.

Vahingoittuneesta kaapelista ja putkista tulee aina välittömästi ilmoittaa kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina verkkoyhtiölle vikapäivystysnumeroon.  Kerro verkkoyhtiölle tapahtumapaikka ja kaivajan yhteystiedot, jotta mahdollista vikaa voidaan lähteä selvittämään mahdollisimman nopeasti.

Mikäli kaivaja epäilee putki- tai kaapelivaurion johtuvan virheellisestä maastonäytöstä, kaivajan tulee viipymättä ilmoittaa vauriosta verkonomistajan lisäksi myös Johtotieto Oy:lle soittamalla Johtotiedon palvelunumeroon, jonka jälkeen näyttöyhtiölle pitää varata mahdollisuus tarkistaa vaurioalue ennen työn jatkamista. Jos ilmoitusta ei ole tehty, kaivajalla ei ole enää myöhemmin oikeutta reklamoida virheellisestä maastonäytöstä.

Vastuut

Mahdollisista vahingoista ja vaurioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Myös myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja, joka vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta haitasta. Kaapelinnäyttö tai paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvastuuta.

Yhteystiedot

Lappeenrannan Energiaverkkojen vikapäivystysnumerot ja yhteystiedot:

  • Sähköverkon vikapäivystys 24/7 puh. 020 690 401
  • Lämmön vikapäivystys 24/7 puh. 020 690 468
    • kunnossapitomestari Janne Kuningas, puh 0400 182 996, janne.kuningas [at] lreoy.fi (janne[dot]kuningas[at]lreoy[dot]fi)
  • Veden vikapäivystys 24/7 puh. 020 690 467
    • vesihuollon verkostopäällikkö Sami Väisänen, p. 040 823 3434, sami.vaisanen [at] lreoy.fi (sami[dot]vaisanen[at]lreoy[dot]fi)
  • Asiakaspalvelu puh. 020 690 505

Johtotieto Oy:n yhteystiedot

  • Johtotieto Oy:n maksuton palvelunumero 0800 12600 palvelee 24/7/365 myös hätänäyttöjen osalta.
  • johtotietopankki.fi osoitteessa voi täyttää sijaintitiedustelulomakkeen.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.