Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2021

Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2021 kuvituskuva
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto oli 61,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto ylsi 19 miljoonaan euroon. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Energiaverkkojen toimintakertomus 2021

Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu- ja vesihuoltoverkkoja sekä siirtää niiden kautta energiaa ja vettä asiakkaille.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy. Vuosi 2021 oli yhtiön kuudestoista tilivuosi.

Vainikkalan Vesi Oy oli Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö (100 %) vuoden 2021 loppuun saakka, jolloin se sulautettiin Lappeenrannan Energiaverkkoihin. Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa 20 % vuonna 2019 perustetusta Enerva Oy:stä, joka on Lappeenrannan Energiaverkkojen, Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran yhdessä omistama käyttö- ja kunnossapitopalveluja tuottava yhtiö.

LEV avainluvut 2021

Liikevaihto 61,5 M€, Liikevoitto 19,0 M€, Investoinnit 21,8 M€, Henkilöstö 24.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Säävarman sähköverkon rakentaminen eteni vuonna 2021 suunnitelmien mukaan. Suurimmat työmaat olivat Korvankylän, Lemin ja Ylämaan taajamissa, missä saneerattiin asemakaava-alueella olevaa ilmajohtoverkostoa säävarmaksi. Näiden lisäksi vuonna 2020 aloitetut KVR-kohteet saatettiin loppuun Nuijamaan taajaman ja syötön osalta. 

Sähköverkkojen organisaatiota kehitettiin kohti strategian mukaista tavoitetta. Verkostosuunnittelijat siirtyivät liikkeenluovutuksen myötä Elvera Oy:ön. Tämä antoi mahdollisuuden sähköverkkojen organisaatiolle keskittyä omaisuudenhallintaan sekä tilaaja–tuottaja mallin edelleen kehittämiselle. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkojen organisaatiossa oli 7 kokopäiväistä työntekijää.

Verkkopalvelumaksuja alennettiin keskimäärin 10 %:a 1.6.2020 alkaen. Lisäksi yhtiössä tehtiin päätös verkkopalvelumaksujen alentamisesta 1.1.2022 alkaen. Näillä muutoksilla varauduttiin elokuussa voimaan tulleisiin sähkömarkkinalain muutoksiin sekä ohjattiin hinnoittelua kohti Energiaviraston valvontamallin mukaista kohtuullisen tuoton tasoa.

Keskeytysten osalta vuosi 2022 oli hyvä. Merkittäviä sähkönjakeluun liittyviä poikkeustilanteitä ei ollut ja sähkönjakelun varmuutta kuvaavat tunnusluvut jäivätkin alhaiselle tasolle.

Keskimääräiset keskeytysajat asiakasta kohden (h/asiakas)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,25 0,89   1,04    1,81 1,73 1,38


Vuonna 2020 käynnistettiin yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa selvitys veden etäluettavien mittareiden yhteishankkeesta. Yhteishanke eteni vuoden 2021 aikana kilpailutukseen, jonka perusteella valittiin kolmen eri vaihtoehtoisen tiedonsiirron mittaritoimittajat. Hanke etenee lopullisiin päätöksiin ja pilottiasennuksiin vuoden 2022 puolella. 

Vesihuoltoverkostoihin investoitiin 3,3 M€. Tästä suurin osa meni vanhojen verkostojen saneerauksiin. Suurimpia hankkeita olivat Lappeenrannan Huhtiniemenkadun päävesijohdon (DN 400) ja Ilottulan päävesijohdon (DN 500) saneeraukset.

Jätevesiverkoston ”sukitusta” jatkettiin aiempien vuosien hyvien kokemusten perusteella. Pääviemäreiden sukkasujutusta tehtiin Ratakadulla noin 0,5 km.

Kaukolämpöverkoilla investointiin reilut 2 M€ pääasiassa vanhojen verkostojen uusimiseen. Suurin osa hankkeista toteutettiin vesihuollon sekä Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän (TYL) kanssa yhteistyössä. Isoimmat kohteet sijaitsivat Huhtiniemenkadulla, Maaherrankadulla, Raastuvankadulla sekä Hovinpellon alueella. Tykin alueen toimitusvarmuutta ja –laatua parannettiin rakentamalla alueelle uutta jakeluputkistoa. 

Vuoden aikana korjattiin 24 vuotoa verkostossa ja muita töistä johtuvia alueellisia käyttökeskeytyksiä oli 140. Näistä aiheutui asiakkaille keskimäärin 2,8 tunnin lämmöntoimituksen keskeytys vuoden aikana. Kaikista keskeytyksistä asiakkaille tiedotettiin etukäteen tekstiviesteillä.

Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 759 GWh (700 GWh), kaukolämpöverkossa 560 GWh (478 GWh) ja maakaasuverkossa 69 GWh (70,3 GWh). Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille 4,14 milj.m³, mikä oli noin 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy erään teollisuusasiakkaan lisääntyneellä veden käytöllä.

Uusia sähköasiakkaita liitettiin verkkoon 194 (195), kaukolämpöasiakkaita 35 (30), kaasuasiakkaita 2 (2) ja vesihuollon asiakkaita 60 (57).

Liikevaihto 61,6 M€, Liikevoitto 19,0 M€, Investoinnit  21,8 M€, Henkilöstö 24

Taloudellinen kehitys                    

Yhtiön liikevaihto oli 61,6 (58,2) milj. euroa ja liikevoitto oli 19,0 (18,3) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 12,5 (11,8) milj. euroa.

Myynnin kehitys 2019 – 2021 (milj. € )       ero %
  2019 2020 2021 20/21
Sähkön siirto 29,2 28,2 28,5 +1,1
Lämmön siirto 10,6 9,9 10,9 +10,1
Kaasun siirto 3,7 2,5 3,2 +28,0
Vesi ja jätevesi 17,4 17,0 18,1 +6,5
Yhtiön taloudellista asemaa ja
tulosta kuvaavat tunnusluvut
2019 2020 2021
Liikevaihto milj. € 61,7 58,2 61,6
Liikevoitto milj. € 20,9 18,3 19,0
Liikevoitto/tappio % 33,9 31,5 30,9
OPO:n tuotto % 26,5 19,6 17,3
Omavar.aste % 23,4 26,0 27,9


Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2021 olivat yhteensä 21,8 milj. euroa (22,7 milj. euroa). Investoinneista kohdistui 14,9 milj. euroa sähköverkkoon, 3,6 milj. euroa lämpöverkkoon, 0,04 milj. euroa kaasuverkkoon ja 3,3 milj. euroa vesiverkkoihin.

Rahoitus

Korolliset velat 31.12.2021 olivat 107,3 (103,0) milj. euroa. Liittymismaksutuloja kertyi 1,1 milj. euroa. Konsernitilien saldot olivat vuoden lopussa 0,3 (-0,9) milj. euroa.     

Henkilöstö 

Yhtiön palveluksessa oli 24 henkilöä. Maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,6 milj. euroa. Henkilöstön keski-ikä oli 44,6.

Hallinto 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat yhtiökokouksen valitsemat henkilöt: Jussi Selenius, Riitta Moisio ja Hanna Hyyrynen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Selenius ja varapuheenjohtajana Riitta Moisio. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä ja sihteerinä toimitusjohtaja Arto Taipale. 
                    
Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind.

Riskienhallinta

Yhtiössä toteutetaan riskienhallintaa, joka perustuu säännöllisesti päivitettävään riskianalyysiin ja vakuuttamissuunnitelmaan sekä toimintajärjestelmään.

Sähköverkkoliiketoiminta altistuu poikkeuksellisten sääolojen riskille. Yhtiön vastuuvakuutus kattaa asiakkaalle aiheutuneen vahingon, mutta ei lainsäädännön mukaan asiakkaille yli 12 tunnin sähkökatkoista maksettavia vakiokorvauksia.

Ympäristö

Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristöohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista.

Lappeenrannan Energiaverkot on mukana Energiateollisuuden energiatehokkuussopimuksen energiapalveluiden toimenpideohjelmassa. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä toimia toteutettiin vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 vaurioitui yksi jakelumuuntaja aiheuttaen maastoon pienen öljypäästön. Maastoon valunut öljy koottiin ja pilaantuneet maamassat vaihdettiin voimassa olevan ohjeen mukaisesti, jolloin maaston tila saatiin palautettua entiselleen.

Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevesiverkostossa tapahtui yksi päästötapaus vuoden 2021 aikana. Oravaharjun jätevedenpuhdistamon tuloviemärin tukkeutuminen aiheutti noin 2000 kuution jätevesipäästön maastoon. Maasto siivottiin ja runkoviemäriä uusittiin noin 250 m korjaustyön yhteydessä. 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Yhtiö on mukana ST-poolin toiminnassa, jonka kautta kanavoidaan keskitetysti rahoitusta yhteisesti hyväksyttyihin energia-alan kehityshankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkkojen rahoitusosuus on 3 000 € vuodessa. 

Verkostojen älykkyyden lisääminen on ollut teemana kaikkien verkostojen osalta.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköverkon investoinnit vuonna 2022 tulevat olemaan päivitetyn investointistrategian mukaisesti noin 9,5 M€. Tällä investointitasolla pystytään täyttämään sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvelvoitteet annetussa aikataulussa.

Putkiverkkojen osalta vuoden 2022 investointitaso tulee olemaan noin 7,0 M€. Tämä pitää sisällään noin 0,5 M€ veden asiakasmittausten etäluentahankkeeseen. Taso on jonkin verran aikaisempia vuosia korkeampi mikä johtuu vuodelta 2021 TYLlin takia siirtyneistä vesiverkkojen hankkeista.

Toimitusvarmuuden osalta tavoitteena on vähintään pitää kaukolämmön ja sähkön vuonna 2021 saavutettu hyvä toimitusvarmuustaso ja pitää puhtaan veden vuotove-siprosentti alle 10 %:ssa.

Lappeenrannan Energiaverkot keskittyy jatkossa entistä enemmän verkosto-omaisuuden hallintaan ja hankkii palvelut kilpailuttamalla palvelumarkkinoilta. Samalla pyritään entistä suurempien kokonaisuuksien hankintaan, jolloin verkostonrakentamisessa painottuu KVR-rakentaminen, josta aiemmista kilpailutuksista on saatu hyviä kokemuksia.

Lappeenrannan Energiaverkkojen älykkäiden verkostojen hankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti vuosittain. Lämpöverkostojen saarekeajon automatisointi ja verkon optimointihanke on parhaillaan menossa. Sähköverkossa keskitytään vikakohteiden erottamisen automatisointiin ja valmistaudutaan seuraavan sukupolven sähkömittauksiin. Vesiverkoissa toteutetaan 2022 etäluettavien mittareiden pilottiasennukset ja yhteishankkeena verkostotasevalvontajärjestelmää.

Sota Ukrainassa ja edelleen jatkuva koronatilanne tuo vuodelle 2022 uusia haasteita. Erityisesti tullaan kiinnittämään huomiota valmiussuunnitelmien päivittämiseen ja poikkeustilanteiden harjoitteluun. Valmiusvarastoja täydennetään mm. sähköverkon osalta noin 250 000 € materiaalihankinnoilla sekä vuoden 2022 koko kaukolämpö- ja vesiverkkojen materiaalin tilaamisella etupainotteisesti. Kyberuhkiin varaudutaan järjestelmien ja tiedonsiirron kehittämisellä sekä fyysisen turvallisuuden lisäämisellä mm. kamera- ja kulunvalvonnan osalta.

Tulevaisuuden näkymät

Uuden sähkömarkkinalain mukaan sähköverkon tuleville toimitusvarmuusinvestoinneille annetaan 8 vuoden lisäaika, joten valittu investointistrategia päivitettiin vuoden 2021 aikana. Tämän mukaan vuosittaisten sähköverkon toimitusvarmuusinvestointien määrä tulee olemaan noin 9,5 M€. 

Sähkömarkkinalaki pienentää sähköverkkoliiketoiminnan tuottotasoa, joten hinnoittelu ja toiminta sopeutettiin tämän mukaiseksi alentamalla sähkön verkkopalveluhintoja 10 % 2021 kesäkuussa ja uudestaan 10 % vuoden 2021 lopussa. Investoinnit on edelleen tarkoitus toteuttaa tulorahoituksella. 

Vesiverkkojen korjausvelan määräksi on arvioitu noin 30 M€. Tämän hallinta ja pienentäminen edellyttää vuosittain vähintään 3,5 M€ saneerausinvestointeja. Vuoden 2020 investoinnit vesiverkkoihin olivat noin 5,3 M€, jotka pystyttiin suuntaamaan verkostojen saneerauksiin. Vesiverkkojen korjausvelkaselvitys päivitetään vuoden 2022 aikana.

Vallitsevan yleistilanne ja sota Ukrainassa tuo epävarmuutta toimintaan, johon varaudutaan päivittämällä eri verkostojen valmiussuunnitelmat ja VAP-listat sekä lisäämällä materiaalin valmiusvarastoja ja poikkeustilanneharjoittelua.

Takaisin vuoden 2021 kohokohtiin
 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.