Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2020

Lappeenrannan Energia
|
appeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtaja Arto Taipale.
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 64,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 20,4 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Energiaverkkojen toimintakertomus 2020

Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu- ja vesihuoltoverkkoja sekä siirtää niiden kautta energiaa ja vettä asiakkaille. 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy. Vuosi 2020 oli yhtiön viidestoista tilivuosi. 

Vainikkalan Vesi Oy on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö (100 %). Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa 20 % vuonna 2019 perustetusta Enerva Oy:stä, joka on Lappeenrannan Energiaverkkojen, Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran yhdessä omistama käyttö- ja kunnossapitopalveluja tuottava yhtiö. 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto eteni vuonna 2020. Alkuvuodesta uuteen järjestelmään siirrettiin ja se otettiin käyttöön kaukolämmön ja maakaasun asiakkaille. Sähkön verkkopalvelun asiakkaiden siirto uuteen järjestelmään tapahtui toukokuun aikana 2020. Loppuvuodesta otettiin vielä käyttöön sähkökaupan toiminnallisuuksia, joita tullaan hyödyntämään kaikissa asiakkaille tarjottavissa tuotteissa. 

Sähköverkon rakentamisen vuonna 2019 käynnistetty julkinen KVR hankinta päätettiin alkuvuodesta 2020. Tuolloin saatiin tilattua noin 7 M€:n rakentamisurakoiden kokonaisuus, joilla säävarmaa sähköverkkoa tullaan rakentamaan vuosien 2020 ja 2021 aikana mm. Lemin Kuukanniemen ja Lappeenrannan Nuijamaan alueilla. 

KVR- hankkeiden rakentaminen edistyi vuoden 2020 aikana suunnitellusti. Kuukanniemen kohde valmistui sovitusti vuoden loppuun mennessä. Yksi kohde valmistuu hieman myöhässä maankäyttöongelmien vuoksi ja kolmas kohde (Nuijamaan syöttö) valmistuu vasta vuoden 2021 puolella.  

Muutoinkin säävarman sähköverkon rakentaminen jatkui suunnitellulla tavalla muun rakentamisen ohella. Suurimmat kohteet olivat Korvenkylä, Lemin kirkonkylän syöttö, Kuukanniemi ja Savitaipaleen haja-asutusalue (Hämäläisen sahan suunta ja Heituinlahti). 

Uutta sähköverkkoa rakennettiin noin 200 km ja uusia muuntamoita noin 50 kpl. 

Lappeenrannan Energiaverkkojen, Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran yhteinen valvomo- ja kunnossapitopalveluita tuottava Enerva Oy käynnistyi suunnitellulle toimintatasolle vuonna 2020. Lappeenrannan Energiaverkkojen osalta tämä tarkoitti sitä, että sähköverkon käyttökeskustoiminnot siirtyivät Enervan 24/7 miehitetylle valvomolle kesällä 2020. Samalla loppui Lappeenrannan Energiaverkkojen oma sähköverkon työnjohtovarallaolo. 

Sähköverkon vuoden 2020 sähköhäiriöiden keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli lähes viime vuoden tasolla. Tämän aiheutti useampi myrskylukemiin yltynyt tuulinen päivä. Päivö-myrsky 30.6., kolmen myrskyn sarja elokuussa, Aila-myrsky 17.9. ja Liisa-myrsky 19.11. 

Keskimääräiset keskeytysajat asiakasta kohden (h/asiakas)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,18  1,25 0,89   1,04    1,81 1,73

Vuonna 2020 käynnistettiin yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa selvitys veden etäluettavien mittareiden yhteishankkeesta. Yhteishanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen on menossa ja jatkuu vuoden 2021 puolella. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään vaatimuksia liittyen mittareiden ominaisuuksiin, asennuksiin ja ylläpitoon sekä tiedonsiirtoon. 

Yhteishankkeen tavoitteena on saada volyymihyötyä mittari- ja järjestelmähankinnoissa sekä yhdistää monen vesilaitoksen henkilöiden ammattitaito tuottamaan kattavan selvityksen, laatimaan tarjouspyyntöaineiston sekä sopimusdokumentit. Lappeenrannan Energiaverkkojen tavoitteena on päästä tekemään ensimmäiset etäluettavien mittareiden asennukset jo vuoden 2021 aikana.  

Vesihuoltoverkostoihin investoitiin 5,3 M€. Tästä suurin osa meni vanhojen verkostojen saneerauksiin. Suurimpia hankkeita olivat Ahvenlammen alueen sekä Hietalankadun vesihuoltoverkostojen saneeraus. Muita kohteita toteutettiin Lappeenrannan kaupungin ja Energiaverkkojen yhteisen Työyhteenliittymän toimesta mm. Kurjentiellä, Torpparintiellä ja Lumikontiellä. 

Jäteveden pumppaamoiden saneeraukset jatkuivat kuudessa kohteessa. Kaivotarkastuksia tehtiin vuotovesiselvitysten yhteydessä noin 1700. Tarkastuksen johtivat 130 kaivon korjauksiin. Viemäreitä pestiin ja kuvattiin noin 30 km. 

Myös kaukolämpöverkoilla voitiin noin 2,4 M€ investoinnit suunnata pääosin vanhojen kaukolämpöverkostojen uusimiseen. Vanhoja verkostoja uusittiin yhteistyökohteissa Lappeenrannan kaupungin ja vesihuollon kanssa mm. Kurjentiellä, Lumikontiellä, Torpparintiellä sekä Ryösöntiellä. Suurin vanhan verkoston uusiminen tehtiin Kiviharjun alueella. 

Kaukolämmössä aloitettiin uusien palvelutuotteiden kehittäminen ja pilotointi vuoden 2020 aikana. Kiinteistöjen olosuhdepalvelu saatiin kehitettyä valmiiksi ja se lanseerataan heti alkuvuodesta 2021. 

Kaksoisraiteen muutostyöt työllistivät vuoden 2020 aikana kaikkien verkostojen osalta, kun verkostoja jouduttiin rakentamaan uusille reiteille siltatöiden takia. 

Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 700 GWh (728 GWh), kaukolämpöverkossa 478,3 GWh (532 GWh) ja maakaasuverkossa 70,3 GWh (100 GWh). Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille 3, 81 milj.m³, mikä oli vajaan prosentin vähennys edelliseen vuoteen verrattuna. 

Uusia sähköasiakkaita liitettiin verkkoon 195 (105), kaukolämpöasiakkaita 30 (30), kaasuasiakkaita 2 (1) ja vesihuollon asiakkaita 57 (57). 

lappeenrannan-energiaverkot-avainluvut-2020

Liikevaihto 58,2 M€, Liikevoitto 18,3 M€, Investoinnit  21,8 M€, Henkilöstö 25

Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto oli 68,2 (61,7) milj. euroa ja liikevoitto oli 18,3 (20,9) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 11,8 (14,4) milj. euroa. 

Myynnin kehitys 2018 – 2020 (milj. € )       ero %
  2018 2019 2020 19/20
Sähkön siirto 29,9 29,2 28,2 -3,4
Lämmön siirto 11,0 10,6 9,9 -6,6
Kaasun siirto 3,7 3,7 2,5 -32,4
Vesi ja jätevesi 18,7 17,4 17,0 -2,2
Yhtiön taloudellista asemaa ja
tulosta kuvaavat tunnusluvut
2018 2019 2020
Liikevaihto milj. € 64,1 61,7 58,2
Liikevoitto milj. € 21,4 20,9 18,3
Liikevoitto/tappio % 33,4 33,9 31,5
OPO:n tuotto % 29,7 26,5 19,6
Omavar.aste % 21,0 23,4 26,0

Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2020 olivat yhteensä 21,8 milj. euroa (16,4 milj. euroa). Investoinneista kohdistui 14,0 milj. euroa sähköverkkoon, 2,4 milj. euroa lämpöverkkoon, 0,01 milj. euroa kaasuverkkoon ja 5,3 milj. euroa vesiverkkoihin. 

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 25 henkilöä. 

Henkilöstön keski-ikä oli 49,1 (50.8). 

Hallinto

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat yhtiökokouksen valitsemat henkilöt: Jussi Selenius, Riitta Moisio ja Hanna Hyyrynen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Selenius ja varapuheenjohtajana Riitta Moisio. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä ja sihteerinä toimitusjohtaja Arto Taipale.  

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind. 

Ympäristö

Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristö- ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista. 

Lappeenrannan Energiaverkot on mukana Energiateollisuuden energiatehokkuussopimuksen energiapalveluiden toimenpideohjelmassa. Energiatehokkuussopimuksen edellyttämät käynnistysjärjestelyt toteutettiin vuoden 2020 aikana. 

Vuonna 2020 vaurioitui 2 jakelumuuntajaa aiheuttaen maastoon pieniä öljypäästöjä. Maastoon valuneet öljyt koottiin ja pilaantuneet maamassat vaihdettiin voimassa olevan ohjeen mukaisesti, jolloin maaston tila saatiin palautettua entiselleen. 

Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevesiverkostossa tapahtui kaksi päästötapausta vuoden 2020 aikana. Keväällä 24.2. sähkökatko aiheutti Mustolassa kahdella jätevedenpumppaamolla pienet ylivuodot ja 25.8. maskien aiheuttama keskussairaalan jätevesipumppaamon tuloviemärin tukkeutuminen aiheutti jätevesipäästön Saimaaseen. 

Molempien tapahtumien vahingot ja päästöjen vaikutukset kartoitettiin, jälkiä siivottiin ja raportti tapahtumasta toimitettiin viranomaisille.  

Tutkimus ja tuotekehitys

Yhtiö on mukana ST-poolin toiminnassa, jonka kautta kanavoidaan keskitetysti rahoitusta yhteisesti hyväksyttyihin energia-alan kehityshankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkkojen rahoitusosuus on 3 000 € vuodessa.  

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköverkon investoinnit vuonna 2021 tulevat pienenemään valitun strategian mukaisesta 12 M€:sta noin 9 M€:oon. Muutoksen syynä on muuttunut sähkömarkkinalaki, joka pidentää toimitusvarmuusinvestointien takarajaa 8 vuodella. Samalla uusi sähkömarkkinalaki tulee muuttamaan myös sallitun tuoton tasoa nykyistä alemmaksi pienentämällä tuottoprosenttia ja pienentämällä verkostoyksiköiden arvoa. 

Lappeenrannan Energiaverkot teettää muuttuneesta investointitilanteesta diplomityön, joka tulee päivittämään sähköverkon verkostostrategian toimitusvarmuusinvestointien osalta. 

Putkiverkkojen osalta vuoden 2021 investointitaso tulee olemaan noin 5,5 M€. Tämä pitää sisällään noin 0,5 M€ veden asiakasmittausten etäluentahankkeeseen. 

Toimitusvarmuuden osalta tavoitteena on vähintään pitää kaukolämmön saavutettu toimitusvarmuustaso, palauttaa sähköverkon toimitusvarmuus vuosien 2019 ja 2020 tasolta edellisten vuosien totutulle hyvälle tasolle ja saada puhtaan veden vuotovesiprosentti alle 10 %:iin. 

Lappeenrannan Energiaverkot keskittyy jatkossa entistä enemmän verkosto-omaisuuden hallintaan ja hankkii palvelut kilpailuttamalla palvelumarkkinoilta. Samalla pyritään entistä suurempien kokonaisuuksien hankintaan, jolloin verkostonrakentamisessa painottuu KVR- rakentaminen, josta aiemmista kilpailutuksista on saatu hyviä kokemuksia. Osaltaan tähän tavoitetilaan pääsemiseksi Lappeenrannan Energiaverkot luopuu sähkön verkostosuunnittelusta liikkeenluovutuksella Elveralle. 

Lappeenrannan Energiaverkkojen älykkäiden verkostojen tavoite 2026 edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä jatkuvasti ja joka vuosi. Tavoitteen saavuttaminen vuonna 2021 tarkoittaa mm. älykkäiden verkostojen kehityspäällikön rekrytoimista ja etäluettavien mittalaitteiden lisäämistä verkostojen hallittavuuden parantamiseksi. Samalla järjestelmiä kehittämällä nykyinen ja uusi verkostotieto otetaan kattavammin käyttöön. Asiakkaille tämä tarkoittaa parempaa tuotteiden laatua, luotettavampaa toimitusta ja nopeampaa vikojen korjausta. 

Tulevaisuuden näkymät

Uuden sähkömarkkinalain mukaan sähköverkon tuleville toimitusvarmuusinvestoinneille annetaan 8 vuoden lisäaika, joten valittu investointistrategia tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana. Joka tapauksessa vuosittaisten sähköverkon toimitusvarmuusinvestointien määrä tulee pienenemään 12 M€:sta noin 9 M€:oon.  

Sähkömarkkinalaki tulee pienentämään sähköverkkoliiketoiminnan tuottotasoa, joten hinnoittelu ja toiminta tullaan sopeuttamaan tämän mukaiseksi. Investoinnit on edelleen tarkoitus toteuttaa tulorahoituksella.  

Vesiverkkojen korjausvelan määräksi on arvioitu noin 30 M€. Tämän hallinta ja pienentäminen edellyttää vuosittain vähintään 3,5 M€ saneerausinvestointeja. Vuoden 2020 investoinnit vesiverkkoihin olivat noin 5,3 M€, jotka pystyttiin suuntaamaan verkostojen saneerauksiin.

Takaisin vuoden 2020 kohokohtiin

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.