Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2019

Lappeenrannan Energia
|
Kunnallistekninen työmaa Lappeenrannan keskustassa. Kuvituskuva.
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 64,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 20,4 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen hyvä tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.

Energiaverkkojen toimintakertomus 2019

Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu- ja vesihuoltoverkkoja sekä siirtää niiden kautta energiaa ja vettä asiakkaille.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy. Vuosi 2019 oli yhtiön neljästoista tilivuosi.

Vainikkalan Vesi Oy on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö (45 %). Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa 20 % vuonna 2019 perustetusta Enerva Oy:stä, joka on Lappeenrannan Energiaverkkojen, Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran yhdessä omistama käyttö- ja kunnossapitopalveluja tuottava yhtiö.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lappeenrannan Energiaverkot perusti 2019 Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran kanssa yhteisen valvomo- ja kunnossapitopalveluita tuottavan yhtiön; Enerva Oy:n. Enerva Oy tuottaa ensivaiheessa valvomopalveluita perustajaverkkoyhtiöilleen ja tarjoaa myöhemmin palveluita myös muille. Järvi-Suomen Energian osalta käyttökeskus- ja kunnossapitopalvelut käynnistyivät jo vuonna 2019. Valvomotoimintojen tulisi olla käytettävissä nyt suunnitellussa laajuudessa vuoden 2020 kesään mennessä.

Data-hubin tuloon valmistautuminen käynnisti Energia-konsernissa uuden asiakaspalvelujärjestelmän hankinnan. Toimittajaksi valittiin Solteq Oy. Energiaverkkojen tuotteiden siirtäminen uuteen järjestelmään aloitettiin vuonna 2019 siirtämällä vesihuollon asiakkaat uuteen Inworks- järjestelmään. Siirto sujui ongelmitta ja lähes aikataulussa. Ensimmäiset kokemukset uuden järjestelmän toimivuudesta ovat erittäin positiivisia.

Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkui suunnitellusti muun rakentamisen ohella mm. Savitaipaleella ja Joutsenossa. Investointien kasvaneen suunnittelutarpeen avuksi otettiin käyttöön myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Elvara Oy aloitti sähköliittymien suunnittelun ja Despro Oy ja Rejlers Oy säävarman sähköverkon suunnittelun. Tavoitteena oli nopeuttaa suunnitteluprosessia ja päästä kilpailuttamaan verkonrakennusurakoita entistä aiemmin. Tässä tarkoituksessa ryhdyttiin valmistelemaan myös julkista sähköverkon rakentamisen KVR hankintakyselyä Sansian avustuksella.

Sähköverkon vuoden 2019 sähköhäiriöiden keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli korkea aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämän aiheutti koko tammikuun kestänyt tykkylumiongelma ja Aaron- myrsky 1.7.

Keskimääräiset keskeytysajat asiakasta kohden (h/asiakas)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,7  3,18  1,25 0,89   1,04    1,81

Vuoden 2019 heinäkuussa käynnistettiin vesihuoltoverkoston viemäriverkoston sekaliittyjätutkimus. Talven tuloon mennessä ehdittiin tutkia Lappeenrannan ydinkeskustan aluetta. Tutkimuksen tuloksena löytyi noin 100 asiakasta, joiden hulevedet oli johdettu viemäriverkostoon.

Viemäriverkoston vuototutkimusten yhteydessä tarkastettiin 1700 kaivoa, joihin tarkastusten seurauksena tehtiin noin 200 eri tyyppistä korjaustoimenpidettä.

Puhtaan veden verkoston vuototutkimuksia jatkettiin aiempien vuosin mukaan. Tutkimusten ansiosta löydettiin 8 vuotoa. Vuoden 2019 lopussa puhtaan veden verkoston vuotovesiprosentti oli 12,0 %.

Vuoden 2019 aikana rakennettiin / saneerattiin puhtaan veden verkostoa noin 8,5 km. Jätevesiverkostoa rakennettiin / saneerattiin 6,4 km. Suurimpina kohteina oli Lappeenrannan keskustan Valtakadun vesijohdon ja Kaukaan tehtaan kiertävän vesijohdon saneeraus sekä Ahvenlammen ympäristön kunnallistekniikan saneeraus. Jätevesiverkoston ”sukitusta” jatkettiin aiempien vuosien hyvin kokemusten pohjalta. Pääviemäreiden sukkasujutusta tehtiin vuoden 2019 aikana yhteensä noin 2 km.

Kaukolämpöverkoilla tehtiin lämmöntoimituksen parantamiseksi iso investointi rakentamalla siirtoputkistoa Kaukaan Voiman voimalaitoksen edustalta Parkkarilankadulle. Samalla liitettiin käyttöön 2018 Valtakadulle rakennettu putkisto. Lappeenrannan Energiaverkkojen ja Lappeenrannan kaupungin yhteisen Työyhteenliittymän kanssa saneerattiin verkostoa Kurjentiellä sekä Koulukadulla ja rakennettiin uutta verkostoa Kaislarannan asuinalueelle. Rauhan alueella liitettiin loma-asuntomessualueen lämpökeskus kylpylän alueen kaukolämpöverkostoon, jotta saatiin järvestä lämpöpumpuilla tuotettu energia siirtymään isommalle alueelle ja siten paremmin hyödynnettyä.

Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 728 GWh (739G Wh), kaukolämpöverkossa 532 GWh (552 GWh) ja maakaasu­verkossa 100 GWh (104 GWh). Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille 3 836 385 m³, mikä oli noin 1,5 % vähennys edelliseen vuoteen verrattuna (3 897 773 m³)

Uusia sähköasiakkaita liitettiin verkkoon 105 (123), kaukolämpöasiak­kaita 30 (42), kaasuasiakkaita 1 (1) ja vesihuollon asiakkaita 57 (63).

lappeenrannan-energiaverkot-avainluvut-2019

Liikevaihto 61,7 M€, Liikevoitto 20,9 M€, Investoinnit 16,4 M€, Henkilöstö 29

Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto oli 61,7 (64,1) milj. euroa ja liikevoitto oli 20,9 (21,4) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 14,4 (14,0) milj. euroa.

Myynnin kehitys 2018 – 2019 (milj. € )       ero %
  2017 2018 2019 18/19
Sähkön siirto 26,4 29,9 29,2 -2,3
Lämmön siirto 11,7 11,0 10,6 -3,6
Kaasun siirto 3,6 3,7 3,7 0,0
Vesi ja jätevesi 17,8 18,7 17,4 -7,0
Yhtiön taloudellista asemaa ja
tulosta kuvaavat tunnusluvut
2017 2018 2019
Liikevaihto milj. € 60,4 64,1 61,7
Liikevoitto milj. € 17,3 21,4 20,9
Liikevoitto/tappio % 28,6 33,4 33,9
OPO:n tuotto % 24,3 29,7 26,5
Omavar.aste % 19,4 21,0 23,4

Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2019 olivat yhteensä 16,4 milj. euroa (15,1 milj. euroa). Investoinneista kohdistui 7,6 milj. euroa sähköverkkoon, 2,9 milj. euroa lämpöverkkoon, 0,01 milj. euroa kaasuverkkoon ja 5,8 milj. euroa vesiverkkoihin.  

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 29 henkilöä. Maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,7 milj. euroa. Henkilöstön keski-ikä oli 50,8.

  2017 2018 2019
Palkat ja palkkiot, milj.€ 2,0 2,1 1,7
Vakinainen henkilöstö, lkm 38 39 29
Henkilöstön keski-ikä 48,0 49,7 50,8

Hallinto

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat yhtiökokouksen valitsemat henkilöt: Jussi Selenius, Riitta Moisio ja Hanna Hyyrynen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Selenius ja varapuheenjohtajana Riitta Moisio. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä ja sihteerinä toimitus­johtaja Arto Taipale.                                                          

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind.

Ympäristö

Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristö­ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista.

Lappeenrannan Energiaverkot on hakenut Energiateollisuuden energiatehokkuussopimuksen energiapalveluiden toimenpideohjelmaan. Päätöstä hyväksymisestä odotellaan vuoden 2020 alussa.

Vuonna 2019 vaurioitui 3 jakelumuuntajia aiheuttaen maastoon pieniä öljypäästöjä. Maastoon valuneet öljyt koottiin ja pilaantuneet maamassat vaihdettiin voimassa olevan ohjeen mukaisesti, jolloin maaston tila saatiin palautettua entiselleen.

Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevesiverkostossa tapahtui kaksi päästötapausta vuoden 2019 aikana. Jätevesipumppaamon tulokaivon tukkeutuminen aiheutti n. 13 000 kuution jätevesipäästön pumppaamon läheiseen Kuresuon lampeen. Aiheutunut vahinko ja päästön vaikutukset kartoitettiin, jälkiä siivottiin ja raportti tapahtumasta toimitettiin viranomaisille. Tilanteen seuranta ja jatkotoimien harkinta jatkuu vielä vuoden 2020 puolella.

Toinen päästö oli jätevedenpumppaamolla tapahtunut paineanturin toimimattomuudesta johtunut ylivuoto. Ylivuodosta aiheutuneet päästöt maastoon siivottiin ympäristötoimen ohjeiden mukaisesti.

Tutkimus ja tuotekehitys

Yhtiö on mukana ST-poolin toiminnassa, jonka kautta kanavoidaan keskitetysti rahoitusta yhteisesti hyväksyttyihin energia-alan kehityshankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkkojen rahoitusosuus on 3 000 € vuodessa.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto etenee vuonna 2020. Alkuvuodesta uuteen järjestelmään siirretään ja se otetaan käyttöön kaukolämmön ja maakaasun asiakkaille. Sähkön verkkopalvelun asiakkaiden siirto uuteen järjestelmään tapahtuu toukokuun aikana 2020. Loppuvuodesta otetaan vielä käyttöön sähkökaupan toiminnallisuuksia, joita tullaan hyödyntämään kaikissa asiakkaille tarjottavissa tuotteissa.

Sähköverkon rakentamisen vuonna 2019 käynnistetty julkinen KVR hankinta tulee ratkeamaan alkuvuodesta 2020. Tuolloin saadaan tilattua noin 7 M€:n rakentamisurakoiden kokonaisuus, joilla säävarmaa sähköverkkoa tullaan rakentamaan vuosien 2020 ja 2021 aikana mm. Lemin Kuukanniemen ja Lappeenrannan Nuijamaan alueilla.

Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostoinvestoinnit vuonna 2020 tulevat kokonaisuudessaan olemaan noin 19 M€ (sähköverkostot noin 12,5 M€, vesiverkostot noin 4,5 M€ sekä kaukolämpö- ja maakaasuverkostot noin 2 M€). Nämä investoinnit tullaan suuntaamaan verkostojen hallintastrategian mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti säävarman sähköverkon ja kaikkien verkostojen kriittisimpiin saneerauskohteisiin.

Toimitusvarmuuden osalta tavoitteena on vähintään pitää kaukolämmön saavutettu toimitusvarmuustaso, palauttaa sähköverkon toimitusvarmuus vuoden 2019 tasolta edellisten vuosien totutulle hyvälle tasolle ja saada puhtaan veden vuotovesiprosentti alle 10 %:iin.

Lappeenrannan Energiaverkkojen, Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran yhteinen valvomo- ja kunnossapitopalveluita tuottava Enerva Oy tulee käynnistymään suunnitellulle toimintatasolle vuoden 2020 aikana. Lappeenrannan Energiaverkkojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että sähköverkon käyttökeskustoiminnot tulevat siirtymään Enervan 24/7 miehitetylle valvomolle kesällä 2020. Samalla loppuu Lappeenrannan Energiaverkkojen oma sähköverkon työnjohtovarallaolo.

Lappeenrannan Energiaverkkojen älykkäiden verkostojen tavoite 2026 edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä jatkuvasti ja joka vuosi. Tavoitteen saavuttaminen vuonna 2020 tarkoittaa mm. etäluettavien mittalaitteiden lisäämistä verkostojen hallittavuuden parantamiseksi. Samalla järjestelmiä kehittämällä nykyinen ja uusi verkostotieto otetaan kattavammin käyttöön. Asiakkaille tämä tarkoittaa parempaa tuotteiden laatua, luotettavampaa toimitusta ja nopeampaa vikojen korjausta.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellisen tuloksen ja toiminnallisen tehok­kuuden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Sähköverkon tulevat toimitusvarmuusinvestoinnit tullaan toteuttamaan valitun strategian mukaisesti tulorahoituksella, joten tältä osin ei ulkopuolisen lainan tarvetta ole.

Vesiverkkojen korjausvelan määräksi on arvioitu noin 30 M€. Tämän hallinta ja pienentäminen edellyttää vuosittain vähintään 3,5 M€ saneerausinvestointeja. Vuoden 2019 investoinnit vesiverkkoihin olivat noin 5,8 M€, jotka pystyttiin suuntaamaan verkostojen saneerauksiin.


Lappeenrannassa on tutkitusti puhdasta vettä. Suurin osa raakavedestä otetaan Saimaasta, joten sen suojeleminen ja puhtaana pitäminen on meidän kaikkien etu. Tutustu Energiaverkkojen veden verkostomestarin kertomukseen, miten puhtaan veden laatu varmistetaan asiakkaille - jokainen hetki.

 

Takaisin vuoden 2019 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.