Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2018

Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2018
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 64,1 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi ollen 21,4 miljoonaa euroa. Energiaverkkojen kasvanut tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.  

Hallituksen toimintakertomus 2018

Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu- ja vesihuoltoverkkoja sekä siirtää niiden kautta energiaa ja vettä asiakkaille.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy. Vuosi 2018 oli yhtiön kolmasoista tilivuosi.

Vainikkalan Vesi Oy on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö (45 %).

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkeiden määrä oli 201 kpl ja kirjanpidollinen vasta-arvo 10 000 euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuonna 2018 Lappeenrannan Energia -konsernissa sähkökauppa irtaantui Lappeenrannan, Kuopion, Jyväskylän ja Savon-Voiman kanssa yhteiseen sähkönmyyntiyhtiöön. Tämä aiheutti muutoksia myös jäljelle jäävään organisaatioon siten, että Energia-konsernissa valmisteltiin asiakkaisiin kohdistuvien toimintojen keskittämistä yhteen organisaatioon. Energiaverkkojen kannalta tämä tarkoitti sitä, että yhtiö tulee jatkossa keskittymään entistä puhtaammin verkko-omaisuuden hallintaan.

Datahubin tuloon valmistautuminen käynnisti Energia-konsernissa uuden asiakaspalvelujärjestelmän hankinnan. Toimittajaksi valittiin Solteq Oy. Energiaverkkojen tuotteiden siirtyminen uuteen järjestelmään ajoittuu vuodelle 2019.

Sähköverkossa toimitusvarmuuden parantamishankkeen toteuttamista haittasi uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönotto ja sen ennakoitua vaativampi kehitystyö. Tämä johti siihen, että vuodelle 2018 suunniteltuja sähköverkon kehityshankkeita ei saatu vietyä tilaukseen ja siten toteutukseen saakka. Vuoden 2018 sähköverkon investoinnit jäivätkin 6,5 M€:on. Verkkotietojärjestelmän kehitystyön rinnalla valmisteltiin ulkopuolisen suunnittelutoimiston kilpailuttamista avuksi sähköverkon kehitysinvestointien suunnittelutyöhön.

Sähköverkon merkittävimmät hankkeet olivat Kuresuon sähköaseman saneeraus ja toimitusvarmuuskaapelointeja Lappeen sähköasemalta, Savitaipaleen taajamassa ja Taipalsaaren Kuivaketveleen asuinalueella.

Sähköverkon vuoden 2018 sähköhäiriöiden keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden nousi hieman vuodesta 2017, mutta tulos oli silti varsin hyvällä tasolla.

Vesihuollon osalta valmisteltiin Lappeenrannan kaupungin edustajien kanssa hulevesitoiminnan kokonaisvastuun siirtoa kaupungille vuoden 2019 alusta alkaen. Samassa yhteydessä siirretään Lappeenrannan Energiaverkkojen omistuksessa ollut hulevesiverkosto Lappeenrannan kaupungille ja vastaavasti kaupungin omistuksessa ollut vesihuoltoverkoston osa Lappeenrannan Energiaverkoille. Omaisuuserien ero tasattiin vähentämällä erotuksen verran Energiaverkkojen vesihuollon velkaa kaupungille.

Vesihuoltoverkoston viemäriverkostoa rakennettiin ja saneerattiin 4,5 km. Tähän sisältyi loppuvuodesta 2018 tehty Lappeenrannan keskustan pääviemäreiden 2,3 km sukkasujutus, joka onnistui erinomaisesti. Puhtaan veden verkostoa rakennettiin ja saneerattiin 4,7 km. Suurimmat yksittäiset kohteet olivat Valtakadun 315 mm ja kaksoisraiteeseen liittyvien vesijohtojen uusimiset.

Puhtaan veden vuotovesiprosentti saatiin tehostetulla vuotojen etsinnällä pudotettua ennätyksellisen alas 11,0 %:iin (vuoden 2017 lopussa vuotovesiprosentti oli 14,1 %).

Kaukolämpöverkoilla tehtiin suuri saneeraus Peltolan koulun pihalla kesälomien aikaan. Valtakadulla vesitornin suoralla asennettiin iso siirtolinja, jolla parannetaan Kaukaan Voimalta tulevan lämpöenergian jakautumista eri puolille kaupunkia. Tämän kohteen toteuttaminen jatkuu vielä vuonna 2019. Muut kaukolämmön rakennuskohteet olivat pääsääntöisesti yhteisrakentamista, jossa uusittiin verkostoja katujen uusinnan yhteydessä.

Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 739 GWh (742G Wh), kaukolämpöverkossa 552 GWh (569 GWh) ja maakaasu­verkossa 104 GWh (103 GWh). Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille 3 897 773 m³, mikä oli noin 0,1 % lisäys edelliseen vuoteen verrattuna (3 867 360 m³).

Uusia sähköasiakkaita liitettiin verkkoon 123 (118), kaukolämpöasiak­kaita 42 (18), kaasu-asiakkaita 1 (0) ja vesihuollon asiakkaita 63 (45).

Energiaverkkojen tunnusluvut 2018: Liikevaihto 64,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 21,4 miljoonaa euroa, investoinnit 15,7 miljoonaa euroa ja henkilöstö 40 henkilöä.
Energiaverkkojen tunnusluvut 2018: Liikevaihto 64,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 21,4 miljoonaa euroa, investoinnit 15,7 miljoonaa euroa ja henkilöstö 40 henkilöä.
 

 

Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto oli 64,1 (60,4) milj. euroa ja liikevoitto oli 21,4 (17,3) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 14,0 (9,8) milj. euroa.

Myynnin kehitys 2016 – 2018 (milj. € )       ero %
  2016 2017 2018 17/18
Sähkön siirto 24,5 26,4 29,9 13,3
Lämmön siirto 12,2 11,7 11,0 -6,6
Kaasun siirto 3,6 3,6 3,7 2,8
Vesi ja jätevesi 17,2 17,8 18,7 5,1
Yhtiön taloudellista asemaa ja
tulosta kuvaavat tunnusluvut
2016 2017 2018
Liikevaihto milj. € 58,4 60,4 64,1
Liikevoitto milj. € 16,8 17,3 21,4
Liikevoitto/tappio % 28,8 28,6 33,4
OPO:n tuotto % 28,5 24,3 29,7
Omavar.aste % 16,5 19,4 21,0

Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2018 olivat yhteensä 15,7 milj. euroa (21,4 milj. euroa). Investoinneista kohdistui 6,5 milj. euroa sähköverkkoon, 3,1 milj. euroa lämpöverkkoon, 0,01 milj. euroa kaasuverkkoon ja 6,1 milj. euroa vesiverkkoihin.

Rahoitus

Korolliset velat 31.12.2018 olivat 113,9 (116,2) milj. euroa. Liittymismaksutuloja kertyi 1,4 milj. euroa. Konsernitilien saldot olivat vuoden lopussa -0,4 (-0,4) milj. euroa.     

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 39 henkilöä. Maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,1 milj. euroa. Henkilöstön keski-ikä oli 47,7.

  2016 2017 2018
Palkat ja palkkiot, milj.€ 1,4 1,7 2,1
Vakinainen henkilöstö, lkm 28 38 39
Henkilöstön keski-ikä 48,0 49,7 47,7

Hallinto

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat yhtiökokouksen valitsemat henkilöt: Johanna Alatalo, Riitta Moisio ja Hanna Hyyrynen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Johanna Alatalo ja varapuheenjohtajana Riitta Moisio. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä ja sihteerinä toimitus­johtaja Arto Taipale.

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind.

Riskienhallinta

Yhtiössä toteutetaan riskienhallintaa, joka perustuu säännöllisesti päivi­tettävään riskianalyysiin ja vakuuttamissuunnitelmaan sekä toiminta­järjestelmään.

Sähköverkkoliiketoiminta altistuu poikkeuksellisten sääolojen riskille. Yhtiön vastuu­vakuutus kattaa asiakkaalle aiheutuneen vahingon, mutta ei lainsäädännön mukaan asiakkaille yli 12 tunnin sähkökatkoista maksettavia vakiokorvauksia.

Ympäristö

Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristö­- ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista.

Vuonna 2018 vaurioitui 2 jakelumuuntajaa aiheuttaen maastoon pieniä öljypäästöjä. Maastoon valuneet öljyt koottiin ja pilaantuneet maamassat vaihdettiin voimassa olevan ohjeen mukaisesti, jolloin maaston tila saatiin palautettua entiselleen.

Lappeenrannan Energiaverkkojen jätevesiverkostojen jätevedenpumppaamojen toimivuus oli vuoden 2018 aikana ennätyksellisen hyvää ja puhtaan veden vuotovesiprosentti saatiin tehostetulla vuotojen paikantamisella ja korjauksilla painettua 11 %:iin.

Tutkimus ja tuotekehitys

Yhtiö on mukana ST-poolin toiminnassa, jonka kautta kanavoidaan keskitetysti rahoitusta yhteisesti hyväksyttyihin energia-alan kehityshankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkkojen rahoitusosuus on 3 000 € vuodessa.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettujen organisaatioiden mukaisesti Lappeenrannan Energiaverkot tulee jatkossa keskittymään verkosto-omaisuuden hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa verkosto-omaisuuden hallintastrategian päivittämistä ja käyttöönottoa siten, että verkosto-omaisuus voidaan pitää entistä paremmassa kunnossa ja verkoston saneerausvelkaa voidaan edelleen hallitusti vähentää.

Lappeenrannan Energiaverkkojen investoinnit vuonna 2019 ovat 17,5 M€. Tarkoitus on, että nämä investoinnit voidaan suunnata verkostojen hallintastrategian mukaisesti kriittisimpiin saneerauskohteisiin sekä sähköverkon osalta toimitusvarmuusinvestointistrategian mukaisiin kohteisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Toimitusvarmuuden osalta tavoitteena on vähintään pitää sähkön ja kaukolämmön saavutettu toimitusvarmuustaso ja saada puhtaan veden vuotovesiprosentti alle 10 %:iin.

Lappeenrannan Energiaverkot selvitteli vuonna 2018 Kymenlaakson Sähköverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Elveran kanssa yhteisen valvomo- ja kunnossapitopalveluita tuottavan yhtiön perustamista. Vuoden 2019 alussa vaadittavat päätökset uuden yhtiön (Enerva Oy) perustamiseksi saatiin tehtyä. Tavoitteena on, että Enerva Oy tuottaa ensivaiheessa valvomopalveluita perustajaverkkoyhtiöilleen ja tarjoaa myöhemmin palveluita myös muille. Valvomotoimintojen tulisi olla käytettävissä nyt suunnitellussa laajuudessa vuoden 2020 alussa.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellisen tuloksen ja toiminnallisen tehok­kuuden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Sähköverkon tulevat toimitusvarmuusinvestoinnit tullaan toteuttamaan valitun strategian mukaisesti tulorahoituksella, joten tältä osin ei ulkopuolisen lainan tarvetta ole.

Vesiverkkojen korjausvelan määräksi on arvioitu noin 30 M€. Tämän hallinta ja pienentäminen edellyttää vuosittain vähintään 3,5 M€ saneerausinvestointeja. Vuoden 2018 investoinnit vesiverkkoihin olivat noin 6,1 M€, jotka pystyttiin suuntaamaan verkostojen saneerauksiin. Näyttää siltä, että vesimaksujen hintataso mahdollistaa 4,5 M€ - 5,0 M€ vuosittaisen investointitason jatkossakin.

Hulevesiverkoston siirtyminen Lappeenrannan kaupungin vastuulle vähentää vuosittaisia vesiverkon investointeja noin 1 M€.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n tilikauden tappio on 8036,60 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Takaisin Vuoden 2018 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.