Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2017

Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energiaverkkojen vuosi 2017
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liikevaihto kasvoi 60,4 miljoonaan euroon ja samassa tahdissa myös liikevoitto kohosi vajaalla puolella miljoonalla eurolla ollen 17,3 miljoonaan euroa. Energiaverkkojen kasvanut tuotto käytetään verkostojen saneerauksiin ja sähköverkon toimitusvarmuusinvestointeihin.  

Hallituksen toimintakertomus 2017

Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu- ja vesihuoltoverkkoja sekä siirtää niiden kautta energiaa ja vettä asiakkaille.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy. Vuosi 2017 oli yhtiön kahdestoista tilivuosi.

Vainikkalan Vesi Oy on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö (45 %).

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkeiden määrä oli 201 kpl ja kirjanpidollinen vasta-arvo 10 000 euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuonna 2017 toiminnan tehostamista jatkettiin kaikkien verkostojen osalta. Tavoitteena oli parantaa tehokkuutta etenkin sähköverkkojen osalta Energiaviraston tehokkuuden valvonnan edellyttämällä tavalla.

Sähköverkossa jatkettiin suunnitelman mukaisesti toimitusvarmuuden parantamishankkeen toteuttamista siten, että asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan vuoteen 2028 mennessä. Sähköverkon investointibudjettia korotettiin vuodelle 2017 suunnitelman mukaisesti noin 2 M€:lla. Kokonaisinvestoinnit olivat noin 13 M€, josta noin 3 M€ aiheutui vuoden 2016 kohteista, jotka valmistuivat vuoden 2017 puolella. Merkittävimmät rakennuskohteet olivat Savitaipaleella, Joutsenossa ja Mietinsaaressa. Sähköverkon uusi verkkotietojärjestelmä Trimble Nis otettiin käyttöön vuoden 2017 lopulla.

Sähköverkon vuoden 2017 sähköhäiriöiden vähentämisessä päästiin selkeästi keskiarvoja parempaan tulokseen. Vuoden 2017 sähköhäiriöiden määrä oli 2,4 h / muuntopiiri, kun se vuonna 2016 oli 3,2 h / muuntopiiri, joka sekin oli jo keskimääräistä parempi tulos.

Vesihuollon verkostoja saneerattiin paljon sujutusmenetelmällä (noin 6 km), mm. Voisalmessa ja Harapaisessa, joista jälkimmäisessä uusittiin vuoden 2017 aikana kaikki kunnallistekniikka. Valtakadun länsipäässä uusittiin vesi- ja hulevesiverkostot sekä saneerattiin DN400 kaukolämpöputki puistoalueen puolelle helpottamaan Valtakadun muun kunnallistekniikan rakentamista. Jäteveden puolella saneerattiin 2 jäteveden pumppaamoa ja päivitettiin pumppaamoiden automaatiota ja varajärjestelmiä.

Asiakkaiden lämmönjakohuoneiden laitteiden huoltosopimuksia markkinoitiin kaikille asiakkaille ja sopimuksia tehtiin noin 250 kpl. Kaukolämpöverkostoa saneerattiin noin 7 km.

Puhtaan veden verkoston vuotovesitavoite on alle 10 %. Vuoden 2017 lopulla vuotovesiprosentti oli 14,1 %. Kaukolämmön toimitusvarmuudessa päästiin jo toisena vuonna peräkkäin erinomaiselle tasolla. Lämpökatkoja oli asiakkailla 0,16 h / asiakas, joka vastaa keskimääräistä tehonvajausaikaa 0,49 h.

Lappeenrannan Energiaverkoille siirtyi 1.2.2017 alkaen tekninen asiakaspalvelu sekä mittauspalvelutoiminnot. Näiden prosessien kehittäminen oli yksi vuoden 2017 tavoitteista. Molempien toimintojen kehittämiseksi perustettiin noin 1 / kuukaudessa kokoontuvat kehitysryhmät, jotta Energiaverkkojen muutkin vastuuhenkilöt saatiin sitoutettua mukaan näiden prosessien kehittämiseen. Merkittäviä parannuksia saatiinkin vuoden mittaan aikaan.

Sähköverkossa asiakkaille siirretyn energian määrä oli 742 GWh (750GWh), kaukolämpöverkossa 569 GWh (586 GWh) ja maakaasu­verkossa 103 GWh (104 GWh). Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille 3 867 360 m³, mikä oli noin 4 % vähennys edelliseen vuoteen verrattuna (4 031 338 m³).

Uusia sähköasiakkaita liitettiin verkkoon 118 (147), kaukolämpöasiak­kaita 18 (17), kaasu-asiakkaita 0 (0) ja vesihuollon asiakkaita 45 (78).

Lappeenrannan Energiaverkot vuosi 2017

 

Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto oli 60,4 (58,4) milj. euroa ja liikevoitto oli 17,3 (16,8) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,8 (9,3) milj. euroa.

Myynnin kehitys 2015 – 2017 (milj. € )       ero %
  2015 2016 2017 16/17
Sähkön siirto 22,0 24,3 26,4 8,6
Lämmön siirto 9,5 12,2 11,7 -4,3
Kaasun siirto 2,8 3,6 3,6 0
Vesi ja jätevesi 17,0 17,2 17,8 3,5
Yhtiön taloudellista asemaa ja
tulosta kuvaavat tunnusluvut
2015 2016 2017
Liikevaihto milj. € 53,0 58,4 60,4
Liikevoitto milj. € 12,6 16,8 17,3
Liikevoitto/tappio % 23,7 28,8 28,6
OPO:n tuotto % 18,2 28,5 24,3
Omavar.aste % 13,7 16,5 19,4

Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2017 olivat yhteensä 21,4 milj. euroa (12,2 milj. euroa). Investoinneista kohdistui 13,9 milj. euroa sähköverkkoon, 2,1 milj. euroa lämpöverkkoon, 0,01 milj. euroa kaasuverkkoon ja 5,4 milj. euroa vesiverkkoihin.

Rahoitus

Korolliset velat 31.12.2017 olivat 116,2 (118,6) milj. euroa. Liittymismaksutuloja kertyi 1,0 milj. euroa. Konsernitilien saldot olivat vuoden lopussa -0,4 (-0,9) milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 38 henkilöä, joista 2 määrä-aikaista ja 3 osa-aikainen henkilö. Maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,9 milj. euroa. Henkilöstön keski-ikä oli 48,0.

  2015 2016 2017
Palkat ja palkkiot, milj.€ 1,7 1,4 1,7
Vakinainen henkilöstö, lkm 44 28 38
Henkilöstön keski-ikä 50,4 48,0 49,7

Hallinto

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat yhtiökokouksen valitsemat henkilöt: Riitta Moisio, Eero Immonen ja Marko Pollari. Hallituksen puheenjohtajana toimi Marko Pollari ja varapuheenjohtajana Riitta Moisio. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä ja sihteerinä toimitus­johtaja Arto Taipale.

Yhtiön tilintarkastajana toimi Oy KPMG Ab vastuullisena tilintarkas­tajanaan KHT Heikki Tuomi.

Riskienhallinta

Yhtiössä toteutetaan riskienhallintaa, joka perustuu säännöllisesti päivi­tettävään riskianalyysiin ja vakuuttamissuunnitelmaan sekä toiminta­järjestelmään.

Sähköverkkoliiketoiminta altistuu poikkeuksellisten sääolojen riskille. Yhtiön vastuu­vakuutus kattaa asiakkaalle aiheutuneen vahingon, mutta ei lainsäädännön mukaan asiakkaille yli 12 tunnin sähkökatkoista maksettavia vakiokorvauksia.

Ympäristö

Yhtiön ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristö­- ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista.

Vuonna 2017 vaurioitui joitakin jakelumuuntajia aiheuttaen maastoon pieniä öljypäästöjä. Maastoon valuneet öljyt koottiin ja pilaantuneet maamassat vaihdettiin voimassa olevan ohjeen mukaisesti, jolloin maaston tila saatiin palautettua entiselleen.

Lappeenrannan Energiaverkoilla on 114 jätevedenpumppaamoa, joista osa sijaitsee vesistöjen rannoilla. Kaikille 114 saatiin vuoden 2017 aikana uusittua kaukovalvonnan automaatiojärjestelmä, jonka avulla saadaan pumppaamoilta hälytys mahdollisista vikatilanteista. Tämän lisäksi alkukesästä 2017 saatiin viimeisillekin pumppaamoille asennettua järjestelmät, jotka käynnistävät pumpun pakotetusti mikäli automaatio ei jostain syystä toimi.

Tutkimus ja tuotekehitys

Yhtiö on mukana ST-poolin toiminnassa, jonka kautta kanavoidaan keskitetysti rahoitusta yhteisesti hyväksyttyihin energia-alan kehitys-hankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkkojen rahoitusosuus on 3 000 € vuodessa.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Lappeenrannan Energiaverkkojen investoinnit vuonna 2018 ovat 18,5 M€. Tarkoitus on, että nämä investoinnit voidaan suunnata verkostojen hallintastrategian mukaisesti kriittisimpiin saneerauskohteisiin sekä sähköverkon osalta toimitusvarmuusinvestointistrategian mukaisiin kohteisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Toimitusvarmuuden osalta tavoitteena on vähintään pitää sähkön ja kaukolämmön saavutettu toimitusvarmuustaso ja saada puhtaan veden vuotovesiprosentti alle 10 %:iin.

Uusien tietojärjestelmien avulla tarkoitus on saada verkkojen hallinta vieläkin paremmalle tasolle, tehostaa prosesseja ja mahdollistaa asiakkaille asiointi mm. liittymien osalta kotioloista 24 / 7.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellisen tuloksen ja toiminnallisen tehok­kuuden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Sähköverkon tulevat toimitusvarmuusinvestoinnit tullaan toteuttamaan valitun strategian mukaisesti tulorahoituksella, joten tältä osin ei ulkopuolisen lainan tarvetta ole.

Vesiverkkojen korjausvelan määräksi on arvioitu noin 30 M€. Tämän hallinta ja pienentäminen edellyttää vuosittain vähintään 3,5 M€ saneerausinvestointeja. Vuoden 2017 investoinnit vesiverkkoihin olivat noin 5,4 M€, jotka pystyttiin suuntaamaan verkostojen saneerauksiin. Näyttää siltä, että vesimaksujen hintataso mahdollistaa 4,5 M€ - 5,0 M€ vuosittaisen investointitason jatkossakin.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n tilikauden tulos on 9632,09 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Takaisin Vuoden 2017 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.