Lappeenrannan Energian hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021

Vuosi 2021 oli Lappeenrannan Energia Oy:n 19. tilikausi. 
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energian hallituksen toimintakertomus 2021

Lappeenrannan Energia -konsernin muodostaa Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama Lappeenrannan Energia Oy ja sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Lappeenrannan Lämpövoima Oy ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Lappeenrannan Energia Oy hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua ja höyryä. Lappeenrannan Lämpövoima Oy ylläpitää kaasuturbiineilla tuotettavaa varavoimakapasiteettia Fingrid Oyj:lle ja tuottaa kaukolämpöä emoyhtiölleen ja vastaa puhtaan veden tuotannosta sekä jäteveden käsittelystä Lappeenrannan alueella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää vesi-, jätevesi-, sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkkoja. Lisäksi Lappeenrannan Energia-verkot Oy:n liiketoimintana on siirtää energiaa sekä myydä ja siirtää vettä asiakkaille. 

Vuosi 2021 oli Lappeenrannan Energia Oy:n 19. tilikausi. 

Lappeenrannan Energia Oy:n osakkeiden määrä on 1000 kpl ja osakkeen nimellisarvo on 10 000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Lappeenrannan Energia Oy:n merkittävimpiä osakkuusyhtiöitä ovat Kaukaan Voima Oy  (omistusosuus 46 %), joka tuottaa Lappeenrannan Energia Oy:lle biopolttoaineella sähköä ja kaukolämpöä, Elvera Oy (26,3 %), joka rakentaa ja pitää kunnossa energia- ja vesiverkkoja, Väre Oy (16,5%), joka myy sähköä ja energiapalveluita ja Suomen Hyötytuuli Oy (12,5%), joka tuottaa Lappeenrannan Energia Oy:lle sähköä tuulivoimalla.

Enerva Oy ( 20 % ) on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiön Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui ympäristöystävällisesti ilman ympäristölupaehtojen ylityksiä. Kaukolämmön hankinnassa uusiutuvien energialähteiden osuus oli n. 72,1 (71,0) % ja hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus 76,6 (76,2) %. Kaukaan Voima toimitti 77,3 (77,7) % LRE:n kaukolämpöenergian kokonaistuotannosta ja 76,0 (66,1) % sähköenergian kokonaistuotannosta. Biovoimalan pohja- ja lentotuhka käytettiin täysin UPM:n Tuosan kaatopaikan rakenteisiin.

Yhtiö on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja sen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus oli 67,6 (86,6) GWh. Hyötytuuli Oy teki vuonna 2021 investointipäätöksen Oosinselän tuulipuiston rakentamisesta Porin ja Eurajoen kuntien alueelle.

Lappeenrannan Energia Oy omistaa lisäksi vajaat 10 prosenttia tuulivoimayhtiöistä TuuliSaimaa Oy ja Lähituuli Oy.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n kaksi kaasuturbiinia toimii vuokrasopimuksen mukaisesti Fingrid Oyj:n varatehona. Kaukolämmön ja höyryn tuotantolaitokset toimivat suunnitellusti ilman merkittäviä vikoja. Hyväristönmäelle suunnitellun uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa hylättiin Vaasan hallinto-oikeudessa toukokuussa 2019. Lappeenrannan Lämpövoima Oy haki asiasta valituslupaa ja teki valituskirjelmän korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-oikeus käsitteli valituksen ja palautti asian takaisin Vaasan hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi uudelleen. Vaasan hallinto-oikeuden käsittely valmistunee vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeeseen liittyvä osayleiskaava hylättiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa marraskuussa 2017. Lappeenrannan kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Projektin jatkuminen odottaa oikeuden päätöstä molemmista asioista, mutta odotusaikana kaava-asiaa viedään eteenpäin yhdessä kaupungin ja maakuntaliiton kanssa.

Lappeenrannan Energiaverkot jatkoi sähköverkon kehityssuunnitelman mukaisesti sähkön toimitusvarmuuden parantamista. Vuonna 2021 investoitiin sähköverkkoihin noin 14 miljoonaa euroa.

Sähkön tukkuhinta Suomessa nousi n. 158 % edellisvuoteen verrattuna. Tukkuhinta Suomen hinta-alueella oli 72,34 (28,02) €/MWh. 

Vuonna 2021 sähkön tuotanto oli 281,5 (255,7) GWh ja kaukolämmön tuotanto 645,9 (552,0) GWh. Sähkö myytiin kokonaisuudessaan kahdenvälisin kaupoin ja kaukolämmön myynti kasvoi 17 %.  Lämmitystarveluvun mukaan vuosi 2021 oli normaalia tasoa. Vuoden 2021 lämmitystarveluku oli 4517 (3599), kun se Lappeenrannassa normaalivuonna on 4510. 

Lappeenrannan Energia Oy:n kaukolämpö- ja vesihinnoittelu säilyi kertomusvuonna ennallaan. Sähkön verkkopalveluhintoja alennettiin 10 prosenttia 1.6.2021. Maakaasun verkkopalveluhintoja alennettiin 1.5.2021 alkaen.

Kaukolämmön julkiset myyntihinnat sekä sähkön siirtohinnat olivat hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat n. 48 (68) kg/MWh, kun ominaispäästöjen valtakunnallinen keskiarvo oli n. 123 (127) kg/MWh. Kaukolämmössä biopolttoaineiden osuus oli n. 72 (71) %, kun valtakunnallinen keskiarvo oli n. 44 (42) %.


Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi kylmemmän vuoden ja korkeampien sähkön tukkumarkkinahintojen johdosta tasolle 115 (92,0) milj. euroa. Emoyhtiön liikevaihto nousi 57 % edellisvuodesta ja oli 55,8  (35,6) milj. euroa. 

Myynnin kehitys 2019 – 2020 (milj. €) 2019 2020 2021 ero %
Sähkön myynti (ulkoinen) 12,5 7,0 21,6 +208,6
Sähkön siirto 28,4 27,9 28,5 +2,2
Lämmön myynti (ulkoinen) 29,9 23,8 27,6 +16,0
Lämmön siirto 10,5 9,9 10,9 +10,1
Kaasun myynti 3,3 1,4 2,3 +64,3
Kaasun siirto 3,7 2,5 3,2 +28,0
Vesi 17,3 17,0 18,1 6,5

Konsernin liikevoitto kasvoi 1,9 milj. euroa edellisvuodesta ja oli 21,0 (19,8) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 3,3 (1,6) milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 10,1 (9,9) milj. euroa ja emoyhtiön 2,2 (3,9) milj. euroa.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

 

  Emo     Konserni    
  2019 2020 2021 2019 2020 2021
Liikevaihto milj. € 45,8 35,6 55,8 105,1 92,0 114,7
Liikevoitto milj. € 2,2 1,6 3,3 23,4 19,8 21,0
Liikevoitto/tappio % 4,7 4,5 5,9 22,3 21,5 18,3
OPO:n tuotto % -2,1 0,6 3,7 18,2 13,6 12,8
Omavaraisuusaste % 22,1 23,0 20,2 23,2 24,5 24,8

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 26,9 (30,2) milj. euroa. Investoinneista 14,8 milj. euroa kohdistui sähköverkkoihin, 3,6 milj. euroa lämpöverkkoihin ja 3,3 milj. euroa vesi- ja jätevesiverkkoihin. Lämpölaitosinvestoinnit olivat 0,4 milj. euroa ja vesi- ja jätevesilaitosten investoinnit 3,3 milj. euroa.

Rahoitus

Konsernin korolliset velat 31.12.2021 olivat 143,6 ( 139,4) miljoonaa euroa, josta velka Lappeenrannan kaupunkikonsernille oli 109,9 (109,9) milj. euroa. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 2,7 (0,8) miljoonaa euroa. 

Henkilöstö

Maksetut palkat 
ja palkkiot (milj. €)
      Henkilöstö
keskimäärin
   
  2019 2020 2021 2019 2020 2020
Emo 2,2 2,4 2,3 46 48 49
Konserni 6,8 6,8 6,9 121 118 119

Vakinaisia henkilöitä oli vuoden lopussa 104 (105) ja määräaikaisia 9 (12). Henkilöstön keski-ikä oli 47,4 (48,2) vuotta vuoden lopussa. Koko konsernissa jäi vuoden aikana eläkkeelle yhteensä 6 (4) henkilöä. 

Hallinto

Lappeenrannan Energia Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat yhtiökokouksen 26.11.2020 valitsemat henkilöt 22.8.2021 saakka: Kemppi Jouni (pj), Lehtonen Kullervo (vpj), Hyvärinen Mirva, Klemola Kimmo, Kämäräinen Erkki, Merta Sanna, Seppänen Kirsi, Talka Marja ja henkilöstön edustajana Kylliäinen Ami. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin samassa järjestyksessä: Korhonen Paavo, Hannolainen Edward, Hyttinen Pilvi, Salminen Jussi, Kailio Toni, Kangasmäki Auli, Kauhanen Sonja, Lindgren den Oude Anne-Liisa ja Mäkinen Heli. 

Lappeenrannan Energia Oy:n hallituksen uusiksi jäseniksi on valittu 23.8.2021 ylimääräisessä yhtiökokouksessa seuraavat henkilöt: Kemppi Jouni (pj), Kämäräinen Erkki (vpj), Asikainen Miia, Hyvärinen Mirva, Kangasmäki Auli, Nalli Jari, Pienmunne Mari, Suninen Kari ja henkilöstön edustajana Kylliäinen Ami. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin samassa järjestyksessä: Mattinen Jarkko, Inkeroinen Juha, Lindgren den Oude Anne-Liisa, Kauvo Kirsi-Marja, Bister Krista, Papinniemi Markku, Pulkkinen Tiina, Ruti Jarmo ja Mäkinen Heli.

Hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus ollut talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksella. Kaupungin konserniohjeen mukaan myös kaupunginjohtajalla sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlund on ollut läsnä kokouksissa 30.9.2021 alkaen.  Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä ja sihteerinä toimitusjohtaja Arto Nikkanen.
 
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuonna 2021 toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind.

Rakenne ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiön rahoitustilanne on parantunut hiljalleen. Hallituksen linjauksen mukaisesti tavoitteena on ollut parantaa omavaraisuusastetta ja valmistautua jätevedenpuhdistamon investointiin. Korkeahko investointitaso vuonna 2021 piti rahoitustilanteen ennallaan vuoteen 2020 verrattuna.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden hallinta

Lappeenrannan Energiassa toteutettiin riskienhallintaa, joka perustuu säännöllisesti päivitettävään riskianalyysiin, vakuuttamissuunnitelmaan, riskienhallintapolitiikkaan, toimintajärjestelmään sekä poikkeusoloja varten laadittuihin energia- ja vesihuollon valmiussuunnitelmiin.

Tuotantoyhtiöiden kautta tuleva sähkö altistuu sähkön markkinahinnan vaihtelun ja poltto-aineiden hintamuutosten aiheuttamalle riskille. Suojauksissa käytettiin sähkötermiinejä ja pitkäaikaisia sopimuksia. Suojaustoiminnan päätarkoitus on varmistaa tavoiteltu kate. Johdannaissopimuksiin sovelletaan suojauslaskentaa. 

Lappeenrannan Energia Oy:llä on sähkön- ja kaukolämmöntuotannon keskeytysvakuutukset ja voimalaitoksella konerikkovakuutus. Lisäksi yhtiöllä on vastuuvakuutus koskien veden ottoa, jakelua ja puhdistusta. Sähköverkkoliiketoiminta altistuu poikkeuksellisten sääolojen riskille. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä on vastuuvakuutus, joka kattaa asiakkaalle aiheutuneen vahingon, mutta itse jakeluverkkoa ei ole vakuutettu vahinkojen varalta vakuutusten hankalan saatavuuden vuoksi.

Ympäristö

Konsernin ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristöohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista. 

Lappeenrannan Energia konserni osallistuu kokonaisuudessaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen ansiosta energianhankinta oli hyvin ympäristöystävällistä. 

Lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin kuuluvat ne Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tuotantolaitokset, joilta vaaditaan ympäristölupa.             

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiössä teetetään vuosittain 1 -3 lopputyötä kohdistuen tekniikkaan tai talouteen ja lisäksi yhtiö osallistuu lähinnä henkilöstöpanostuksin joihinkin LUT-yliopiston vetämiin tutkimushankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkot Oy on kaupunkisähköverkkoryhmässä mukana rahoittamassa ST-poolin toimintaa, jonka kautta rahoitetaan lähinnä sähköverkkoihin liittyvää tutkimusta.

Vuoden 2020 aikana yhtiö lähti mukaan Kaupunkilämpö–tutkimushankkeeseen, jossa tavoitteena on rakentaa syvä geolämpökaivo Tampereen Tarastenjärven alueelle. Hankkeessa tutkitaan ja testataan erityisesti vesivasaratekniikan soveltuvuutta Suomen geologisiin olosuhteisiin. Geolämpökaivon poraaminen käynnistyi vuoden 2021 aikana ja hankkeessa päästiin 2100 metriin ennen talvitauon alkamista.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

UPMn ja Paperi- sekä Sähköliiton välinen työtaistelu on aiheuttanut poikkeusjärjestelyjä Kaukaan Voiman tuotannossa. Alkuvuodesta laitosta ajettiin ulkopuolisella työvoimalla ja Kaukaan integraatin sellutehtaan ja paperitehtaan tuotannon ollessa pysähdyksissä tehdaskuorta ei ole normaaliin tapaan saatavilla. Tehdaskuorta on korvattu muilla metsäpolttoaineilla ja alkuvuoden aikana myös toimitusvarmuuspolttoaineena käytettävää turvetta on käytetty tavanomaista enemmän.

Sähkön markkinahinta on jatkanut korkealla tasolla ja myös fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat korkealla tasolla. Kallista maakaasua on alkuvuoden aikana korvattu kevyellä polttoöljyllä.                                     

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellisen tuloksen kannalta olennaista on kustannustehokas lämmön- ja sähköntuotanto sekä kustannustehokkaat investoinnit ja operatiivinen toiminta. Energiamarkkinan murros haastaa yhtiön kannattavuutta ja edellyttää aktiivista tuotantoportfolion tarkastelua jatkuvasti. Voimakkaat investointipaineet mm. jätevesiratkaisuun ja sähköverkon kehityshankkeisiin pitävät rahoitustilanteen kireänä. 
                        
Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiön Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos on muuttanut energiantuotannon polttoainepohjan pääosin biopolttoaineisiin perustuvaksi. Voimalaitoksen toiminnan jatkuminen nykymallilla on ensiarvoisen tärkeää.

Sähköverkkoliiketoiminnan regulaatiosta on paljon keskustelua julkisuudessa ja sähkömarkkinalakia muutettiin vuoden 2022 vaihteessa, joka tiukentaa sääntelyä ja alentaa verkkoyhtiöiden tuottoa vuoden 2022 alusta. Tämä vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen merkittävästi.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan Energia Oy:n tilikauden voitto on 2 186 461,23 euroa. Jakokelpoiset voittovarat ovat tämän jälkeen 23 864 545,58 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 3 739 882,00 euroa ja loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osinkoa tullaan maksamaan yhtiön maksuvalmiutta vaarantamatta. 

Takaisin vuoden 2021 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.