Lappeenrannan Energian hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019

Lappeenrannan Energia
|
Kuvassa Energiaverkkojen verkostomestari työmaakäynnillä.

Konsernin rakenne ja yhtiön osakkeet

Lappeenrannan  Energia  -konsernin  muodostaa  Lappeenrannan  kaupungin  kokonaan omistama Lappeenrannan Energia Oy ja sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Lappeenrannan Lämpövoima Oy ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Lappeenrannan Energia Oy hankkii ja  myy  kaukolämpöä,  maakaasua  ja  höyryä.  Lappeenrannan  Lämpövoima  Oy  ylläpitää kaasuturbiineilla tuotettavaa varavoimakapasiteettia Fingrid Oyj:lle ja tuottaa kaukolämpöä  emoyhtiölleen  ja  vastaa  puhtaan  veden  tuotannosta  sekä  jäteveden  käsittelystä Lappeenrannan alueella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja  ylläpitää  vesi-,  jätevesi-,  sähkö-,  kaukolämpö-  ja  maakaasuverkkoja.  Lisäksi  Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liiketoimintana on siirtää energiaa sekä myydä ja siirtää vettä asiakkaille. 

Edellisen  vuoden  lopussa  Lappeenrannan  Energia  Oy:n  sähkönmyynti  liiketoiminta  siirtyi osakkuusyhtiö Väre Oy:lle.

Vuosi 2019 oli Lappeenrannan Energia Oy:n 17. tilikausi. 

Lappeenrannan  Energia  Oy:n  osakkeiden  määrä  on  1000  kpl  ja  osakkeen  nimellisarvo  on 10 000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Lappeenrannan  Energia  Oy:n  tärkeimpiä  osakkuusyhtiöitä  ovat  Kaukaan  Voima  Oy  (omistusosuus 46 %), joka tuottaa Lappeenrannan Energia Oy:lle biopolttoaineella sähköä ja kaukolämpöä, Elvera Oy (26,3 %), joka rakentaa ja pitää kunnossa energia- ja vesiverkkoja,  Väre Oy (16,5%) ja Suomen Hyötytuuli Oy (12,5%). Vainikkalan Vesi Oy ( 45 % ) ja Enerva Oy ( 20 % ) ovat Lappeenrannan Energia –konsernin osakkuusyhtiöitä.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiön Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui ympäristöystävällisesti ilman ympäristölupaehtojen ylityksiä. Kaukolämmön hankinnassa uusiutuvien energialähteiden osuus oli n. 67,4 (58,4) % ja hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus 72,2 (61,6) %. Kaukaan Voima toimitti 81,7 (74,5) % LRE:n kaukolämpöenergian kokonaistuotannosta ja 72,9 (31,4) % sähköenergian kokonaistuotannostasta. Biovoimalan pohja- ja lentotuhka käytettiin täysin UPM:n Tuosan kaatopaikan rakenteisiin.

Yhtiö on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja sen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus oli  73,1  (62,9)  GWh.  Hyötytuuli  Oy  teki  vuonna  2019  investointipäätöksen  Polusjärven tuulipuiston rakentamisesta Pyhäjoelle. 

Lappeenrannan  Energia  Oy  omistaa  lisäksi  vajaat  10  prosenttia  tuulivoimayhtiöistä  TuuliSaimaa Oy ja Lähituuli Oy.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n kolmesta kaasuturbiinista kaksi toimii vuokrasopimuksen mukaisesti Fingrid  Oyj:n  varatehona.  Kaukolämmön  ja  höyryn  tuotantolaitokset  toimivat suunnitellusti  ilman  merkittäviä  vikoja.  Hyväristönmäelle  suunnitellun  uuden  jätevedenpuhdistamon ympäristölupa hylättiin Vaasan hallinto-oikeudessa toukokuussa 2019. Lappeenrannan  Lämpövoima  Oy  haki  asiasta  valituslupaa  ja  teki  samalla  valituskirjelmän korkeimmalle  hallinto-oikeudelle  säädetyssä  ajassa.  Hankkeeseen  liittyvä  osayleiskaava hylättiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa marraskuussa 2017. Lappeenrannan kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Projektin jatkuminen odottaa oikeuden päätöstä molemmista asioista mutta odotusaikana kaava-asiaa viedään eteenpäin yhdessä kaupungin ja  maakuntaliiton  kanssa.  Lisäksi  yhteistyössä  LUT  Yliopiston  kanssa  tarkastellaan mahdollisuudet uudempien teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen hankkeen yhteydessä.

Lappeenrannan  Energiaverkot  jatkoi  sähköverkon  kehityssuunnitelman  mukaisesti  sähkön toimitusvarmuuden  parantamista.  Vuonna  2019  jäätiin  suunnitellusta  investointitahdista jonkin verran.

Sähkön  tukkuhinta  Suomessa  laski  n.  6  %  edellisvuoteen  verrattuna.  Tukkuhinta  Suomen hinta-alueella oli 44,04 (46,80) €/MWh. 

Vuonna 2019 sähkön tuotanto oli 269,5 (255,0) GWh ja kaukolämmön tuotanto 618,2 (653,9) GWh. Sähkö myytiin kokonaisuudessaan kahdenvälisin kaupoin ja kaukolämmön myynti laski 5,5  %. Lämmitystarveluvun  mukaan  vuosi  2019  oli  normaalia  lämpimämpi.  Vuoden  2019 lämmitystarveluku oli 4051 (4183), kun se Lappeenrannassa normaalivuonna on 4510. 

Lappeenrannan  Energia  Oy:n  energia-  ja  vesihinnoittelu  säilyi  kertomusvuonna  ennallaan. Vuoden alussa kaukolämmön pienempien asiakkaiden kiinteiden maksujen peruste muuttui mitattuun vesivirtaan perustuvaksi. 

Kaukolämmön julkiset myyntihinnat sekä sähkön siirtohinnat olivat hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat 91 * (118) kg/MWh, kun ominaispäästöjen  valtakunnallinen  keskiarvo  oli  n.  130  (150)  kg/MWh.  Kaukolämmössä biopolttoaineiden osuus oli n. 67,4 (58,4) % kun valtakunnallinen keskiarvo oli n. 42 (36) %.

Taloudellinen kehitys

Konsernin  liikevaihto  pieneni  ennakoidusti  tasolle  105,1  (129,2)  milj.  euroa.  Emoyhtiön liikevaihto laski 34,5 % edellisvuodesta ja oli 45,8 (69,9) milj. euroa. 

Myynnin kehitys 2017 – 2019 (milj. €)       ero %
  2017 2018 2019 18-19
Sähkön myynti (ulkoinen) 28,7 28,7 12,5 -56,4
Sähkön siirto 26,4 29,6 28,4 -4,2
Lämmön myynti (ulkoinen) 27,0 31,5 29,9 -5,2
Lämmön siirto 11,7 10,9 10,5 -4,0
Kaasun myynti 3,3 3,6 3,3 -8,4
Kaasun siirto 3,6 3,7 3,7 -0,5
Vesi 17,8 18,7 17,3 -7,4

Konsernin liikevoitto pieneni 4,7 milj. euroa edellisvuodesta ja oli 23,4 (28,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 2,2 (6,4) milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 11,9 (14,9) milj. euroa ja emoyhtiön 6,6 (8,0) milj. euroa.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  Emo     Konserni    
  2017 2018 2019 2017 2018 2019
Liikevaihto milj. € 64,7 69,9 45,8 121,1 129,2 105,1
Liikevoitto milj. € 8,1 6,4 25,8 25,8 28,1 23,4
Liikevoitto/tappio % 12,5 4,7 2,2 21,3 18,8 22,3
OPO:n tuotto % 12,8 6,3 4,7 27,8 26,6 18,2
Omavar.aste % 19,1 20,6 22,1 16,7 20,0 23,2

Investoinnit

 

Konsernin investoinnit olivat 19,8 (19,3) milj. euroa. Investoinneista 8,7 milj. euroa kohdistui sähköverkkoihin, 3,0 milj. euroa lämpöverkkoihin ja 6,5 milj. euroa vesi- ja jätevesiverkkoihin.

Rahoitus

Konsernin  korolliset  velat  31.12.2018  olivat  156,0  (  165,1  )  miljoonaa  euroa,  josta  velka Lappeenrannan kaupunkikonsernille oli 110,5 (119,9) milj. euroa. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. 

Henkilöstö

Maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstö keskimäärin

Maksetut palkat 
ja palkkiot (milj. €)
      Henkilöstö
keskimäärin
   
  2017 2018 2019 2017 2018 2019
Emo 1,8 2,0 2,2 42 42 46
Konserni 6,1 6,8 6,8 132 130 121

Vakinaisia henkilöitä oli vuoden lopussa 109 (114) ja määräaikaisia 14 (14). Henkilöstön keski-ikä  oli  49,5  (46,6)  vuotta  vuoden  lopussa. Koko konsernissa jäi vuoden aikana eläkkeelle yhteensä 3 (3) henkilöä. Vakinaiseen työsuhteeseen palkattiin 2 (4) henkilöä. 

Hallinto

Lappeenrannan  Energia  Oy:n  hallituksen  jäseninä  toimivat  seuraavat  yhtiökokouksen 30.11.2018 valitsemat henkilöt: Kemppi Jouni (pj), Lehtonen Kullervo (vpj), Hyvärinen Mirva, Klemola Kimmo, Kämäräinen Erkki, Merta Sanna, Seppänen Kirsi, Talka Marja ja henkilöstön edustajana Pettinen Jouni.  

Henkilökohtaiset  varajäseniksi  valittiin  samassa  järjestyksessä: Korhonen Paavo, Hannolainen Edward, Hyttinen Pilvi, Salminen Jussi, Kailio Toni, Piiroinen Milla, Kauhanen Sonja, Lindgren den Oude Anne-Liisa ja Tiitto Marja. Kevätyhtiökokouksessa 18.4.2019 varajäseneksi Milla Piiroisen tilalle valittiin Auli Kangasmäki.

Hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus ollut kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalla. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen ja sihteerinä hallintosihteeri Kirsi Jokio.
 
Yhtiön  varsinaisena  tilintarkastajana  vuonna  2019  toimi  BDO  Audiator  Oy,  vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind.

Rakenne ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiön rahoitustilanne on parantunut hiljalleen. Hallituksen linjauksen mukaisesti tavoitteena on parantaa omavaraisuusastetta nykytilanteesta ja selvitä ilman lisälainan ottoa seuraavat vuodet ennen jätevedenpuhdistamo-investoinnin alkua. Tämän seurauksena tulevien vuosien investointeja rajoitetaan edelleen, kiinteistömassaa tiivistetään ja myydään pois. 

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden hallinta

Lappeenrannan  Energiassa  toteutettiin  riskienhallintaa,  joka  perustuu  säännöllisesti päivitettävään  riskianalyysiin,  vakuuttamissuunnitelmaan,  riskienhallintapolitiikkaan, toimintajärjestelmään  sekä  poikkeusoloja  varten  laadittuihin  energia-  ja  vesihuollon valmiussuunnitelmiin.

Tuotantoyhtiöiden  kautta  tuleva  sähkö  altistuu  sähkön  markkinahinnan  vaihtelun  ja polttoaineiden hintamuutosten aiheuttamalle riskille. Suojauksissa käytettiin sähkötermiinejä ja  pitkäaikaisia  sopimuksia.  Suojaustoiminnan  päätarkoitus  on  varmistaa  tavoiteltu  kate. Johdannaissopimuksiin sovelletaan suojauslaskentaa. 

Energia  Oy:llä  on  sähkön-  ja  kaukolämmöntuotannon  keskeytysvakuutukset  ja voimalaitoksella konerikkovakuutus. Lisäksi yhtiöllä on vastuuvakuutus koskien veden ottoa, jakelua ja puhdistusta. Sähköverkkoliiketoiminta altistuu poikkeuksellisten sääolojen riskille. Energiaverkot Oy:llä on vastuuvakuutus, joka kattaa asiakkaalle aiheutuneen vahingon, mutta ei  lainsäädännön  mukaan  asiakkaille  yli  12  tunnin  sähkökatkoista  maksettavia vakiokorvauksia.

Ympäristö

Konsernin  ympäristövastuut  hoidetaan  toimintajärjestelmään  sisältyvän  ympäristöohjeistuksen  mukaisesti.  Yhtiöllä  ei  ole  tiedossa  sellaisia  yrityksen  taloudelliseen  asemaan  vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista. 

Lappeenrannan  Energia  konserni  osallistuu  kokonaisuudessaan  Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin.

Kaukaan  Voima  Oy:n  biovoimalaitoksen  ansiosta  energianhankinta  oli  hyvin  ympäristöystävällistä. 

Lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tuotantolaitokset. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut pienimuotoista. Yhtiössä teetetään vuosittain 1-3  lopputyötä  kohdistuen  tekniikkaan  tai  talouteen  ja  lisäksi  yhtiö  osallistuu  lähinnä  henkilöstöpanostuksin joihinkin LUT  yliopiston vetämiin tutkimushankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkot  Oy  on  kaupunkisähköverkkoryhmässä  mukana  rahoittamassa  ST-poolin toimintaa, jonka kautta rahoitetaan lähinnä sähköverkkoihin liittyvää tutkimusta.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Hyväristönmäelle  suunnitellun  jätevedenpuhdistamoon  liittyviä  korkeimman  hallinto-oikeuden ratkaisuja odotetaan edelleen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen valmistelua jatketaan.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellisen tuloksen ja toiminnallisen tehokkuuden ennakoidaan paranevan. Tämä mahdollistaa  jatkuvan  kehittymisen  toiminta-alueen  yritysten  ja  asiakkaiden  hyväksi.  Voimakkaat  investointipaineet  mm.  jätevesiratkaisuun  ja  sähköverkon  kehityshankkeisiin liittyen saattavat tulevina vuosina aiheuttaa haastavia tilanteita rahoituksen suhteen. 

Lappeenrannan  Energia  Oy:n  osakkuusyhtiön  Kaukaan  Voima  Oy:n  biovoimalaitos on muuttanut  energiantuotannon  polttoainepohjan  pääosin  biopolttoaineisiin  perustuvaksi. Voimalaitoksen toiminnan jatkuminen nykymallilla on ensiarvoisen tärkeää.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan Energia Oy:n tilikauden voitto on   6 596 781,33 euroa.  Jakokelpoiset  voittovarat  ovat  tämän  jälkeen  25 245 049,30  euroa.  Hallitus  esittää,  että  osinkoa jaetaan 3 736 263 euroa ja loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osinkoa tullaan maksamaan yhtiön maksuvalmiutta vaarantamatta. 

Lappeenrannan Energia tarjoaa puhtaampaa hyvinvointia Etelä-Karjalaan

 

* tieto päivitetty sivulle 15.6.2020

Takaisin vuoden 2019 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.