Lappeenrannan Energia Oy:n tase

Lappeenrannan Energia
|
LAPPEENRANNAN ENERGIA OY - TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 2 004 1 973
  2 004 1 973
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 630 630
Rakennukset ja rakennelmat 2 352 2 453
Koneet ja kalusto 23 19
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 287
  3019 3 389
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja omaisuudet 101 612 100 799
Muut saamiset 67 67
  101 679 100 865
  106 702 106 228
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 92 718 83 356
Lainasaamiset 0 0
  92 518 83 356
  Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 17 250 4 929
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 6 076 8 290
Siirtosaamiset 1 677 552
       
  25 003 13 770
     
Rahat ja pankkisaamiset 190 171
     
  117 710 97 296
     
Vastaavaa yhteensä 224 412 203 525
     
     
Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 10 000 10 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 838 10 838
  20 838 20 838
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 21 678 21 509
Tilikauden voitto (tappio) 2 186 3 906
     
  44 703 46 253
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 892 818
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 26 085 20 781
Velat kaupungille 89 761 89 807
Muut velat 14 14
  115 860 110 603
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 7 696 8 698
Ostovelat 10 109 4 664
Velat kaupungille 40 765 29 430
Muut velat 3 901 2 598
Siirtovelat 488 460
  178 818 156 454
     
Vastattavaa yhteensä 224 412 203 525

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.