Lappeenrannan Energia Oy:n tase

Lappeenrannan Energia
|
LAPPEENRANNAN ENERGIA OY - TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 455 455
  455 455
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 630 630
Rakennukset ja rakennelmat 2 453 2 554
Koneet ja kalusto 19 37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 287 844
  3 389 4 064
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja omaisuudet 100 799 99 101
Muut saamiset 67 67
  100 865 99 168
  106 228 103 687
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 83 356 87 047
Lainasaamiset 0 0
  83 356 87 047
  Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 4 929 6 535
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 290 12 775
Siirtosaamiset 552 18
       
  13 770 19 327
     
Rahat ja pankkisaamiset 171 269
     
  97 296 106 643
     
Vastaavaa yhteensä 203 525 210 331
     
     
Vastattavaa 31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 10 000 10 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 838 10 838
  20 838 20 838
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 21 509 18 648
Tilikauden voitto (tappio) 3 906 6 597
     
  46 253 46 083
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 818 527
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 20 781 28 332
Velat kaupungille 89 807 89 821
Muut velat 14 14
  110 603 118 167
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 8 698 8 450
Ostovelat 4 664 4 983
Velat kaupungille 29 430 30 346
Muut velat 2 598 950
Siirtovelat 460 825
  156 454 163 721
     
Vastattavaa yhteensä 203 525 210 331

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.