Lappeenrannan Energia Oy:n tase

Lappeenrannan Energia
|
LAPPEENRANNAN ENERGIA OY - TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
 Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 455 467
  455 467
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 630 630
Rakennukset ja rakennelmat 2 554 2 654
Koneet ja kalusto 37 54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 844 327
  4 064 3 666
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja omaisuudet 99 101 94 779
Muut saamiset 67 67
  99 168 94 846
  103 687 98 979
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 87 047 90 778
Lainasaamiset 0 0
  87 047 98 979
  Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 6 535 10 408
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 12 775 10 282
Siirtosaamiset 18 535
       
  19 327 21 225
     
Rahat ja pankkisaamiset 269 950
     
  106 643 113 283
     
Vastaavaa yhteensä 210 331 212 262
     
     
Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 10 000 10 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 838 10 838
  20 838 20 838
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 18 648 14 479
Tilikauden voitto (tappio) 6 597 8 010
     
  46 083 43 226
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 527 524
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 28 332 36 782
Velat kaupungille 89 821 89 849
Muut velat 14 14
  118 167 126 646
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 8 450 8 450
Ostovelat 4 983 5 328
Velat kaupungille 30 346 125 514
Muut velat 950 1 366
Siirtovelat 825 1 208
  163 721 168 512
     
Vastattavaa yhteensä 210 331 212 262

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.