Konsernitase

Lappeenrannan Energia
|
KONSERNI - TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Konserniliikearvo 8 199 9 224
Muut pitkävaikutteiset menot 2 094 726
  10 293 9 950
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 1 578 1 578
Rakennukset ja rakennelmat 16 388 14 0167
Verkostot 185 829 175 036
Koneet ja kalusto 14 553 15 500
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 444 6 317
  224 792 212 598
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja omaisuudet 50 458 49 196
Muut saamiset 433 433
  50 890 49 629
  285 976 272 177
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
 Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 2 717 2 751
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset 100 100
  Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 15 292 19 042
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 66 1 140
Laskennalliset verosaamiset 2 829 2 949
Muut saamiset 357 85
Siirtosaamiset 650 38
  19 195 23 255
     
Rahat ja pankkisaamiset 812 1 161
     
  22 825 27 267
     
Vastaavaa yhteensä 308 801 299 444
     
     
Vastattavaa   31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 10 000 10 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 838 10 838
  20 838 20 838
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 44 964 36 785
Tilikauden voitto (tappio) 9 856 11 915
  75 658 69 538
     
VIERAS PÄÄOMA    
 Pitkäaikainen    
Pääomalainat 20 100 20 100
Lainat rahoituslaitoksilta 20 781 28 332
Velat kaupungille 89 807 89 821
Muut velat 14 14
Liittymismaksut 50 935 49 679
Laskennalliset verovelat 14 045 12 497
  195 682 200 443
 Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 8 698 8 450
Ostovelat 14 237 12 263
Velat kaupungille 9 076 3 860
Muut velat 3 795 2 571
Siirtovelat 1 654 2 318
     
  233 142 229 906
     
Vastattavaa yhteensä 308 801 299 444

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.