Konsernitase

Lappeenrannan Energia
|
KONSERNI - TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Konserniliikearvo 9 224 10 249
Muut pitkävaikutteiset menot 726 827
  9 950 11 076
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 1 578 1 576
Rakennukset ja rakennelmat 14 0167 14 895
Verkostot 175 036 183 013
Koneet ja kalusto 15 500 16 566
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 317 3 217
  212 598 219 266
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja omaisuudet 49 196 45 140
Muut saamiset 433 426
  49 629 45 567
  272 177 275 909
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
 Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 2 751 2 788
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset 100 369
  Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 19 042 22 465
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 140 740
Laskennalliset verosaamiset 2 949 3 013
Muut saamiset 85 0
Siirtosaamiset 38 566
  23 255 26 785
     
Rahat ja pankkisaamiset 1 161 1 010
     
  27 267 30 943
     
Vastaavaa yhteensä 299 444 306 852
     
     
Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 10 000 10 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 838 10 838
  20 838 20 838
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 36 785 25 785
Tilikauden voitto (tappio) 11 915 14 890
  69 538 61 513
     
VIERAS PÄÄOMA    
 Pitkäaikainen    
Pääomalainat 20 100 30 003
Lainat rahoituslaitoksilta 28 332 36 782
Velat kaupungille 89 821 89 849
Muut velat 14 14
Liittymismaksut 49 679 48 503
Laskennalliset verovelat 12 497 11 222
  200 443 216 373
 Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 8 450 8 450
Ostovelat 12 263 13 953
Velat kaupungille 3 860 1 084
Muut velat 2 571 3 081
Siirtovelat 2 318 2 398
     
  229 906 245 340
     
Vastattavaa yhteensä 299 444 306 582

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.