Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot

1.4.2019 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

Sopimusehdot

Yleistä

1§ Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. yhtiö) sopijapuoli.

Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakasta, joka on vesihuoltolaitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan asiakasta, joka hallitsee yhtiön verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liittyjän teollisuustai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

2 § Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, yhtiön kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja yhtiön taksaa tai hinnastoa sekä erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa.

3 § Kiinteistöllä, jota voimassaoleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös käyttösopimus. Liittyjän ja yhtiön välinen käyttösopimus tehdään samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liittymissopimus.

4 § Yhtiö voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu. Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja yhtiön välistä käyttösopimusta.

5 § Asiakas vastaa yhtiölle edellä 2 §:ssä tarkoitettujen maksujen suorittamisesta.

Liittyjä vastaa kiinteistön liittymis-, perus- ja käyttömaksusta. Silloin kun yhtiö on tehnyt käyttösopimuksen kiinteistön haltijan kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erikseen sovita, että liittyjä vastaa yhtiölle kiinteistön liittymismaksusta ja yhtiön kanssa käyttösopimuksen tehnyt kiinteistön haltija käyttö- ja perusmaksusta. Liittyjä vastaa myös mahdollisesta lisäliittymismaksusta yhtiön taksan tai hinnaston mukaisesti.

6 § Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää palvelun toimittaminen, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä yhtiölle kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa.

Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot

7 § Kiinteistö liitetään yhtiön vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin sen mukaan kuin sopimuksessa tarkemmin sanotaan. Tonttivesijohdon liittämiskohta, jäteveden ja huleveden johtamiseen tarkoitettujen tonttiviemäreiden liittämiskohdat ja -korkeudet, tonttiviemäreiden sijainti laitteineen, vesijohdon painetaso liittämiskohdassa sekä kiinteistölle määritellyt jäte- ja hulevesiviemäreiden padotuskorkeudet ilmenevät tähän sopimukseen liitetyistä piirustuksista/ hakemuksesta/lausunnosta. Jäljempänä näissä sopimusehdoissa jäteveden johtamiseen tarkoitetusta tonttiviemäristä käytetään lyhennettä ”jäteveden tonttiviemäri” ja huleveden johtamiseen tarkoitetusta tonttiviemäristä lyhennettä ” huleveden tonttiviemäri”. Tonttivesijohto ja edellä mainitut tonttiviemärit ovat kiinteistön tonttijohtoja.

8 § Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä yhtiötä koskevalta osalta yhtiölle. Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut piirustukset. sekä jäteveden ja huleveden johtamisesta sekä näiden laskutuksesta sovitaan erikseen.

10 § Tonttivesijohdon, jäteveden tonttiviemärin ja huleveden tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä.

Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä tai yhtiö. Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asentamisen, yhtiö määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina yhtiö.

Yhtiö laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä yhtiön taksan tai hinnaston mukaisesti. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan yhtiön antamia ohjeita.

11 § Asiakas ilmoittaa yhtiölle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Asiakas ilmoittaa yhtiölle myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai sen vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa tai sen viemäriveden laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä. 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamista tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

12 § Liittyjä ilmoittaa luovutuksensaajalle erääntyneistä maksuista ennen kuin kiinteistön luovutuksesta on sovittu.

Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti yhtiölle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun yhtiö on hyväksynyt sopimuksen siirron. Yhtiö ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

13 § Kun kiinteistö luovutetaan, tämä sopimus ja siihen perustuva liittymismaksu siirretään luovutuksensaajalle.

Kun liittymän avaaminen ja sitä koskevan liittymismaksun maksaminen ovat molemmat tapahtuneet 1.4.2004 tai sen jälkeen, liittymismaksu on palautuskelpoinen. Liittymismaksu palautetaan, kun yhtiön palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymis- ja käyttösopimus irtisanotaan. Liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on maksettu eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Palautuksen yhteydessä asiakkaalta veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta aiheutuvat mahdollisesti arvonlisäveron alaiset palvelut.

Liittymissopimuksen irtisanomiseen sovelletaan vesihuoltoyhtiön yleisiä toimitusehtoja ja vesihuoltolain säännöksiä verkostoon liittämistä koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Sitä, mitä edellä sanotaan liittymismaksusta, sovelletaan myös lisäliittymismaksuun. Lisäliittymismaksu on kuitenkin palautuskelpoinen silloin, kun sen peruste on syntynyt ja se on maksettu 1.4.2004 tai sen jälkeen.

Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat ehdot 

14 § Yhtiö toimittaa asiakkaalle talousvettä ja/tai vastaanottaa asiakkaan asumajätevettä tai laadultaan vastaavia muita käytöstä poistettuja vesiä tätä sopimusta ja yhtiön voimassa olevia vesihuollon ja yleisiä toimitusehtoja noudattaen.

15 § Jollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesimittarin lukematiedot yhtiön kirjallisesta pyynnöstä 6 kertaa vuodessa.

16 § Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta ja viemärivesien johtamisesta aiheutuvista maksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumis- tai eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan mitä erääntyneen saatavan perinnästä on säädetty.

17 § Kun yhtiö tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen, sitä noudatetaan yhtiön ja liittyjän välisen käyttösopimuksen sijasta niin kauan kuin se on voimassa. Kun kiinteistön haltijan ja yhtiön välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy, noudatetaan liittyjän ja yhtiön välistä sopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.

Saatuaan kiinteistön haltijalta ilmoituksen käyttösopimuksen irtisanomisesta yhtiö ilmoittaa tästä liittyjälle. Samalla yhtiö muistuttaa liittyjää siitä, että kiinteistön haltijan käyttösopimuksen päätyttyä noudatetaan liittyjän ja yhtiön välistä käyttösopimusta.

18 § Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen yhtiön voimassaolevia vesihuollon ja huleveden viemäröinnin yleisiä toimitusehtoja sekä yhtiön taksan/ hinnaston/ maksuja koskevan
asiakirjan.

19 § Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

20 § Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.