Sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet

Lappeenrannan Energiaverkot 1.12.2022 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

Yleistä

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä
liittymisehtoja. Näiden lisäksi noudatetaan tässä mainittuja soveltamisohjeita ja hinnoitteluperusteita.

Liittymissä, joissa sähköntuotannon ohella on myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava
liittymismaksu, muutoin liittymismaksu määräytyy suurimman liittymistehon mukaan. Mikäli tuotannon
maksimiliittymisteho on suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, niin tällöin sovelletaan tuotannon
liittymismaksun määritysmenetelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymismaksun
määritysmenetelmiä. Kulutuksen liittymismaksut sisältävät kapasiteetin varausmaksun, mikä on määritelty
energiamarkkinaviraston suositusten mukaisesti (päätös 2105-2191/432/2018).

Liittymismaksu ei sisällä asiakkaan liittymisjohdon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaan liittymisjohto on
asiakkaan tontilla oleva johto. Lappeenrannan Energiaverkot Oy määrittää asiakkaan liittymispisteen sijainnin.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkoon liittyminen voi tapahtua joko 400/230 V:n pienjänniteverkkoon,
10 kV:n tai 20 kV:n keskijänniteverkkoon tai suurjänniteverkkoon 110 kV:n jännitteellä. Verkonhaltijalla on oikeus määrätä, mille jännitetasolle liittyminen kulloinkin tapahtuu. Kullekin kiinteistölle rakennetaan pääsääntöisesti vain yksi sähköliittymä.

Liittymän pienentäminen tapahtuu vain liittymän pääsulakkeita pienentämällä. Tällöin ei liittymismaksua hyvitetä vaan
sopimuksen mukainen liittymisoikeus jää voimaan. Liittymän suurentaminen tapahtuu tässä ohjeessa jäljempänä
kerrotulla tavalla.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia, siirto- ja palautuskelpoisia lukuun
ottamatta määräaikaisia liittymiä sekä liittymiä, joiden toiminta voidaan katsoa olevan määräaikaista kuten esim. kivilouhimot,
siirrettävät sahat yms. Tällaisissa tapauksissa liittymismaksu on vain siirtokelpoinen ja siihen lisätään arvonlisävero.

Liittymäkoon muutoksista liittymissopimuksen liittymisoikeuden rajoissa ja sen katkaisemisesta ja kytkemisestä
peritään kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut.

Liittymä voidaan jättää voimaan, vaikka kyseisessä sähkönkäyttöpaikassa ei olisikaan sähkönkäyttöä. Tällöin sen
ylläpidosta tehdään erillinen sopimus ja siitä peritään liittymän liittymisoikeuden mukaisten pääsulakkeiden mukaan
kulloinkin voimassa olevan yleissiirtotariffin mukainen perusmaksu.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy sitoutuu antamaan tarjouksen liittymismaksuista ja liittymän rakentamisen
aikataulusta kuukauden kuluessa tarjouspyynnön vastaanottamisesta.


Määräaikainen liittymä

Kun sähkönkäyttö on tilapäistä (esimerkiksi työmaat), voidaan maksimissaan kahdeksi vuodeksi tehdä
määräaikainen liittymissopimus. Sopimuksessa määritellään liittymän toimitus- ja voimassaoloaika, laskutusperuste,
mahdolliset laitevuokrat ja vakuudet. Sopimuksessa sovitun voimassaoloajan umpeuduttua sopimus päättyy ilman
erillistä irtisanomista.

Määräaikaisen liittymän tekeminen, kaikki sitä varten tarvittava verkon rakentaminen sekä jälkeenpäin tehtävä mahdollinen
purkutyö tehdään kokonaisuudessaan laskutustyönä voimassa olevan palvelu-, tuntiveloitus- ja yksikköhinnaston
mukaan. Verkonrakentamismateriaali on kokonaisuudessaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n omaisuutta.

Määräaikainen liittymä voidaan rakentaa joko kokonaan tai osaksi lopullista liittymää, mikäli se verkonhaltijan harkinnan
mukaan on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, eikä määräaikainen liittymä ole lopullista liittymää suurempi. Tällöin
allekirjoitetaan lopullinen liittymissopimus ja liittyjä suorittaa lopullisen liittymän liittymismaksun. Tarvittavat
ylimääräiset työt määräaikaisen liittymän järjestämiseksi sekä liittymän muuttamistyöt laskutetaan palveluhinnaston mukaisesti.

Kulutuksen pienjänniteliittymä

Lappeenrannan Energiaverkot Oy noudattaa pienjännitesähköliittymien hinnan määrittämisessä seuraavanlaista
vyöhykemallia. Aluehintoja ja tapauskohtaisia liittymismaksuja ja rakentamiskustannuksia määritettäessä käytetään
Energiamarkkinaviraston yksikköhintataulukkoa.

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 2+ hinnoittelua ei sovelleta alueisiin, joilla on voimassa oleva aluehinta.

Muodostettaessa aluehintaa olemassa olevan verkon läheisyydessä siten, että yksi tai useampi alueen potentiaalisista
liittyjistä sijoittuu olemassa olevaan verkkoon nähden vyöhykehinnoitetun alueen sisäpuolelle, peritään näiltä liittyjiltä
vyöhykehinnoittelun mukainen liittymismaksu. Muiden alueen potentiaalisten liittyjien liittymismaksu määräytyy koko
alueen rakentamiskustannusten mukaisesti jaettuna alueen kaikkien potentiaalisten liittyjien määrällä sekä kapasiteetin
varausmaksusta.

Vyöhyke 1

-    pienjänniteliittymä taajamien asemakaava-alueella (ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja)
-    Pienjänniteliittymä haja-asutusalueella, kun liittämiskohdan etäisyys muuntamolta on enintään 200 m.
-    liittymähinta määräytyy pääsulakekoon mukaan
-    perushintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän tontin rajalla
-    liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna vähintään vyöhykkeen 1 kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.

Vyöhyke 2

-    pienjänniteliittymä haja-asutusalueella, jolloin liittymiskohdan etäisyys muuntamolta on yli 200 m ja enintään
400 m. 
-    liittymähinta määräytyy pääsulakekoon ja kulloinkin voimassa olevan vyöhykkeen 2 hinnaston perusteella
-    liittymähintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän kiinteistön rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla
jakeluverkon haaroituspisteessä.
-    liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna vyöhykkeen 2 kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.

Vyöhyke 2+

-    pienjänniteliittymä haja-asutusalueella, jolloin liittymiskohdan etäisyys muuntamolta on yli 400 m ja enintään
700 m
-    liittymän koko voi olla 25 A - 63 A
-    liittymähinta määräytyy pääsulakekoon ja kulloinkin voimassa olevan vyöhykkeen 2 + hinnaston perusteella
-    liittymähintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän tontin rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla
jakeluverkon haaroituspisteessä.
-    liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna vyöhykkeen 2+ kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.
-    liittymää suurennettaessa yli 63 A peritään lisäliittymismaksuna pienjänniteverkon kapasiteetinvarausmaksu
liittymismaksuhinnaston mukaisesti.

Aluehinnoittelu

-    vyöhykkeiden 1, 2 ja 2+ ulkopuolelle jää alue, jossa liittymismaksu voidaan määritellä aluehinnoittelulla.
-    ennen 1.7.2005 muodostettujen alueiden aluehinnat ovat voimassa 1.7.2025 asti
-    uusi rajattu alue, jossa useita potentiaalisia liittyjiä
o    alueelle lasketaan aluehinta sulakekoolle 3*25 A
o    uuden verkon rakentamiskustannukset ja varatusta kapasiteetista aiheutuneet laskennalliset kustannukset (kapasiteetinvarausmaksu) jaetaan potentiaalisten liittyjien määrällä. Potentiaalisella
liittyjällä tarkoitetaan alueella olevia rakennuksia ja kaavoitettuja rakennuspaikkoja, joiden voidaan
olettaa liittyvän kohtuullisen ajan kuluessa sähköverkkoon.
o    rakennuskynnyksenä käytetään 60 %:a potentiaalisten liittyjien määrästä
o    todellisten liittyjien määrä kartoitetaan aluekyselyllä, joka lähetetään kaikille alueen mahdollisille liittyjille
(rakennukset ja potentiaaliset rakennuspaikat)
o    laskettu aluehinta on voimassa kyseisellä alueella laskentahetkestä eteenpäin 20 vuotta.
-    tapaukset, jolloin rakennuskynnys ei ylity
o    sähköt haluavalle/haluaville tarjotaan mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla aluehinnalla. Tällöin korotetun aluehinnan suuruus määritetään siten, että alueen rakennuskynnystä vastaava
potentiaalinen osuus sähköistämiskuluista jaetaan liittymishalukkuutensa ilmoittaneiden lukumäärällä
o    kun alueelle on laskettu aluehinta mutta liittyjien vähäisyyden takia sovelletaan korotettua aluehintaa,
liittymissopimukseen lisätään jälkiliittyjälauseke. Jälkiliittyjälauseketta sovelletaan 20 vuoden ajan, jonka
aikana ko. alueelle tulevien uusien liittyjien maksamat liittymismaksut palautetaan korotetun aluehinnan
maksaneiden kesken. Uudet liittyjät maksavat liittymismaksuna ko. alueen aluehinnan. Liittymismaksua
palautetaan 20 vuoden aikana enintään laskettuun aluehintaan saakka.
-    liittymähintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän kiinteistön rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla
jakeluverkon haaroituspisteessä.
-    liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna liittymismaksuhinnaston mukainen pienjänniteverkon
kapasiteettivarausmaksu.
-    Aluehinnoittelua ei sovelleta keski- tai suurjännite liittymiin.

Liittymät, joiden sulakekoko tai etäisyys ei sisälly edellä mainittuihin vyöhykkeisiin ja jotka eivät kuulu
aluehinnoittelun piiriin

-    edellä mainittujen vyöhykkeiden ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jääviltä pienjänniteliittyjiltä peritään
tapauskohtaisena liittymismaksuna liittymän sähköistämiskuluihin perustuva liittymismaksu, sekä liittymän
tehosta riippuvainen kapasiteettivarausmaksu.
-    hintaan sisältyy sähköliittymä pääsääntöisesti liittyjän tontin rajalla
-    liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna hinnaston mukainen pienjänniteverkon
kapasiteettivarausmaksu.
-    mikäli tapauskohtaisessa hinnoittelussa sovelletaan jälkiliittyjälauseketta, on se voimassa laskentahetkestä 20 vuotta.

Liittymän kolmivaiheistaminen

liittymää kolmivaiheistamisesta lisäliittymismaksuna peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen
kolmivaiheistamisen liittymismaksu.

Kulutuksen keski- ja suurjänniteliittymä

Keski- ja suurjänniteliittymien liittymismaksu sisältää sekä kiinteän osan että muuttuvan osan kapasiteetin varausmaksuna,
jonka perusteena on liittyjän liittymisteho. Mikäli liittymää suurennetaan pienjänniteliittymästä keskijänniteliittymäksi,
puretaan olemassa oleva pienjänniteliittymä purkuehtojen mukaisesti ja uudesta keskijänniteliittymästä tehdään uusi
sopimus näiden hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Kapasiteettivarausmaksut on määritetty energiaviraston ohjeiden mukaisesti.

-    liittymähinta määräytyy rakentamiskustannusten ja kapasiteetin varausmaksun perusteella
-    perushintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän keskijännitekojeistossa
-    liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna keskijänniteverkon kapasiteettivarausmaksun avulla
laskettu lisäliittymismaksu.

Sähkön tuotannon liittymä

Sähkön tuotannon liittyminen sähköverkkoon tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Tämän lisäksi on tuotantolaitteiston
ja sen kytkeytymisen sähköverkkoon täytettävä verkonhaltijan asettamat tekniset vaatimukset.

Puhdas sähköntuotantolaitos

Mikäli kyseessä on pelkästään sähköntuotantolaitos, jonka kulutus on vain sähköntuotantoon liittyvää
omakäyttösähköä, tehdään kohteeseen vain sähköntuotannon liittymissopimus. Liittymissopimuksessa määritellään
tuotantoteho ja tuotannon liittämisestä aiheutuvat kustannukset sekä liittämisen tekniset vaatimukset näiden
periaatteiden mukaisesti.

Päämittaus tehdään kaksisuuntaisena pätö- ja loisenergiaa rekisteröivällä kaukoluettavalla mittauksella. Lisäksi
kohteella on oltava voimassa olevat kulutuksen ja tuotannon verkkopalvelu- ja sähkösopimukset.

Sähköntuotantolaitos kohteessa, jossa on myös muuta sähkönkäyttöä

Mikäli kyseessä on tuotantolaitos, johon liittyy myös sähkönkulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa
vastaava liittymismaksu. Muutoin liittymismaksun määritysmenetelmä määräytyy suurimman liittymistehon mukaan.
Mikäli tuotannon maksimiliittymisteho on suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, sovelletaan tuotannon
liittymismaksun määritysmenetelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymismaksun
määritysmenetelmiä.

Päämittaus tehdään kaksisuuntaisena pätö- ja loisenergiaa rekisteröivällä kaukoluettavalla mittauksella. Lisäksi
kohteella on oltava voimassa olevat kulutuksen ja tuotannon verkkopalvelu- ja sähkösopimukset.

Sähkön tuotannon liittymän hinnoittelu

Sähkön tuotannon liittyessä sähköverkkoon peritään tuotannon liittymismaksuna verkonhaltijalle liittämisestä
aiheutuvat tapauskohtaiset rakentamiskustannukset sekä kapasiteetinvarausmaksu. Liitettävän tuotantolaitoksen enimmäistehon ollessa enintään 2 MVA, ei kapasiteettivarausmaksua peritä tuotantotehon osalta.
Liittymän pienentämisessä sovellettavat hinnoitteluperiaatteet

Liittymän pienentämisestä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset työ- ja materiaalikustannukset.

Enintään 3x63 A:n liittymillä asiakkailla säilyy oikeus palata suuremmalle liittymälle 10 vuoden ajan.

Yli 3x63 A:n liittymillä asiakkailla ei säily oikeutta palata suuremmalle liittymälle. Liittymän pienennyksen yhteydessä
palautuskelpoisista liittymistä ei suoriteta palautusta.

Palautettava osuus suoritetaan vasta, kun liittymä puretaan tai irtisanotaan kokonaan.

Keskijänniteverkossa ei tarjota liittymän pienennystä, vaan vanha liittymä irtisanotaan ja tehdään uusi liittymissopimus
liittymismaksuhinnastoon perustuvalla hinnoittelulla joko samalle tai pienemmälle jännitetasolle.

Liittymissopimuksen irtisanominen

Liittyjä voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään silloin kun käyttöpaikkaa koskeva verkkopalvelusopimus (tai
verkkopalvelun sisältävä toimitussopimus) ei ole voimassa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tällöin sähköliittymä
puretaan ja palautuskelpoiset liittymismaksut hyvitetään liittyjälle liittymän purkukustannuksilla vähennettynä.
 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.