Sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet

Energiateollisuus ry:n suosittelemat, 1.1.2011 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

Yleistä

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityt­täessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä liittymisehtoja (LE05). Näiden lisäksi noudatetaan tässä mainittuja soveltamis­ohjeita ja hinnoitteluperusteita. Liittymissä, joissa sähköntuotannon ohella on myös kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymis­tehoa vastaava liittymismaksu, muutoin liittymismaksu määräytyy suurimman liittymistehon mukaan. Mikäli tuotannon maksimiliit­tymisteho on suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, niin tällöin sovelletaan tuotannon liittymismaksun määritysmenetelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymis­maksun määritysmenetelmiä. Kulutuksen liittymismaksut sisältävät kapasiteetin varausmaksun, mikä on määritelty energiamarkkina­viraston suositustenmukaisesti, (päätös Dnro 737 / 432 / 210, Liite 1)

Liittymismaksu ei sisällä asiakkaan liittymisjohdon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaan liittymisjohto on asiakkaan tontilla oleva johto.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkoon liittyminen voi tapahtua joko 400/230 V:n pienjänniteverkkoon tai keskijännite­verkkoon 10 kV:n tai 20 kV:n jännitteellä. Verkonhaltijalla on oikeus määrätä, mihin verkkoon liittyminen kulloinkin tapahtuu. Kullekin tontille tai rakentamispaikalle rakennetaan pääsääntöisesti vain yksi sähköliittymä.

Keskijänniteliittymisjohdon rakentaa kokonaisuudessaan Lappeen­rannan Energiaverkot Oy, koska sen on mahdollista tulla osaksi keskijännite­rengasverkkoa.Liittymän pienentäminen tapahtuu vain liittymän pääsulakkeita pienentämällä. Tällöin ei liittymismaksua hyvitetä vaan sopimuksen mukainen liittymisoikeus jää voimaan. Liittymän suurentaminen tapahtuu tässä ohjeessa jäljempänä kerrotulla tavalla.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liittymismaksut ovat arvonlisä­verottomia, siirto­ ja palautuskelpoisia lukuun ottamatta tilapäis­liittymiä sekä liittymiä, joiden toiminta voidaan katsoa olevan määräaikaista kuten esim kivilouhimot, siirrettävät sahat yms. Tällaisissa tapauksissa liittymismaksu on vain siirtokelpoinen ja siihen lisätään arvonlisävero.

Liittymäkoon muutoksista liittymissopimuksen liittymisoikeuden rajoissa ja sen katkaisemisesta ja kytkemisestä peritään palvelu­hinnaston mukaiset maksut.

Liittymä voidaan jättää voimaan, vaikka kyseisessä sähkönkäyttö­paikassa ei olisikaan sähkönkäyttöä. Tällöin sen ylläpidosta teh­dään erillinen sopimus ja siitä peritään liittymän liittymisoikeuden mukaisten pääsulakkeiden mukaan kulloinkin voimassa olevan yleissiirtotariffin mukainen perusmaksu.

Tilapäisliittymä

Kun sähkönkäyttö on tilapäistä (esimerkiksi työmaat), voidaan maksimissaan kahdeksi vuodeksi tehdä tilapäisliittymissopimus. Sopimuksessa määritellään liittymän toimitus­ ja voimassaoloaika, laskutusperuste, mahdolliset laitevuokrat ja vakuudet. Sopimukses­sa sovitun voimassaoloajan umpeuduttua sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista.

Tilapäisliittymän tekeminen, kaikki sitä varten tarvittava verkon rakentaminen sekä jälkeenpäin tehtävä mahdollinen purkutyö tehdään kokonaisuudessaan laskutustyönä voimassa olevan palvelu­, tuntiveloitus­ ja yksikköhinnaston mukaan. Verkon­rakentamismateriaali on kokonaisuudessaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n omaisuutta.

Tilapäinen liittymä voidaan rakentaa joko kokonaan tai osaksi lopul­lista liittymää, mikäli se verkonhaltijan harkinnan mukaan on mah­dollista ja tarkoituksenmukaista eikä tilapäisliittymä ole lopullista liittymää suurempi. Tällöin allekirjoitetaan lopullinen liittymissopi­mus ja liittyjä suorittaa lopullisen liittymän liittymismaksun. Tarvit­tavat ylimääräiset työt tilapäisliittymän järjestämiseksi sekä liitty­män muuttamistyöt laskutetaan tuntiveloitushinnaston mukaisesti.

Kulutuksen pienjänniteliittymä

Lappeenrannan Energiaverkot Oy noudattaa pienjännitesähkö­liittymien hinnan määrittämisessä seuraavanlaista vyöhykemallia. Aluehintoja ja tapauskohtaisia liittymismaksuja ja rakentamiskus­tannuksia määritettäessä käytetään Energiamarkkinaviraston ja ET:n yleistä yksikköhintataulukkoa.

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 2+ hinnoittelua ei sovelleta alueisiin, joilla on voimassa oleva aluehinta.

Muodostettaessa aluehintaa olemassa olevan verkon läheisyydessä siten, että yksi tai useampi alueen potentiaalisista liittyjistä sijoittuu olemassa olevaan verkkoon nähden vyöhykehinnoitetun alueen sisäpuolelle, peritään näiltä liittyjiltä vyöhykehinnoittelun mukainen liittymismaksu. Muiden alueen potentiaalisten liittyjien liittymis­maksu määräytyy koko alueen rakentamiskustannusten mukaisesti jaettuna alueen kaikkien potentiaalisten liittyjien määrällä sekä kapasiteetin varausmaksusta.

Vyöhyke 1

 • pienjänniteliittymä taajamien asemakaava­alueella (ei koske ranta­asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja)
 • liittymähinta määräytyy pääsulakekoon mukaan
 • perushintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän tontin rajalla
 • liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna vähintään vyöhykkeen 1 kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.

Vyöhyke 2

 • pienjänniteliittymä haja­asutusalueella, jolloin liittymiskohdan etäisyys muuntamolta on enintään 400 m.
 • liittymähinta määräytyy pääsulakekoon ja kulloinkin voimassa olevan vyöhykkeen 2 hinnaston perusteella
 • liittymähintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän tontin rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla jakeluverkon haaroituspisteessä.
 • liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna vyöhyk­keen 2 kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.

Vyöhyke 2+

 • pienjänniteliittymä haja­asutusalueella, jolloin liittymiskohdan etäisyys muuntamolta on yli 400 m ja enintään 700 m
 • liittymän koko voi olla 25 A tai 35 A
 • liittymähinta määräytyy pääsulakekoon ja kulloinkin voimassa olevan vyöhykkeen 2 + hinnaston perusteella
 • liittymähintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän tontin rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla jakeluverkon haaroituspisteessä
 • liittymää suurennettaessa 25 A:sta 35 A:iin peritään lisäliittymis­maksuna vyöhykkeen 2+ kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymis­maksujen erotus.
 • liittymää suurennettaessa yli 35 A peritään lisäliittymismaksuna rakentamiskustannukset kapasiteetinvarausmaksuineen, kuitenkin vähintään vyöhykkeen 2 kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus

Aluehinnoittelu

 • vyöhykkeiden 1, 2 ja 2+ ulkopuolelle jää alue, jossa liittymismaksu voidaan määritellä aluehinnoittelulla
 • ennen 1.7.2005 muodostettujen alueiden aluehinnat ovat voimassa 1.7.2025 asti
 • liittymismaksu on vähintään vyöhykkeen 2+ mukainen
 • uusi rajattu alue, jossa useita potentiaalisia liittyjiä­alueelle lasketaan aluehinta sulakekoolle 3*25 A
  • ­uuden verkon rakentamiskustannukset ja varatusta kapasi­teetista aiheutuneet laskennalliset kustannukset (kapasiteetin­varausmaksu) jaetaan potentiaalisten liittyjien määrällä. Potentiaalisella liittyjällä tarkoitetaan sellaista liittyjää tai sähkön käyttöpaikkaa, joiden voidaan olettaa liittyvän kohtuullisen ajan kuluessa sähköverkkoon
  • ­potentiaalisten liittyjien määrän arvioinnissa oletetaan, että kohtuullisen ajan kuluessa sähköverkkoon liittyy 70 % laskenta­hetkellä olevista mahdollisista liittyjistä tai sähkön käyttö­paikoista
  • ­rakennuskynnyksenä käytetään 60 %:a potentiaalisten liittyjien määrästä
  • ­todellisten liittyjien määrä kartoitetaan aluekyselyllä, joka lähetetään kaikille alueen mahdollisille liittyjille (rakennukset ja potentiaaliset rakennuspaikat)
  • ­laskettu aluehinta on voimassa kyseisellä alueella sen suuruisena laskentahetkestä eteenpäin 20 vuotta.
 • tapaukset jolloin rakennuskynnys ei ylity
  • ­sähköt haluavalle/haluaville tarjotaan mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla liittymismaksulla. Tällöin korotetun liittymismaksun suuruus määritetään siten, että alueen rakennus­kynnystä vastaava potentiaalinen osuus sähköistämiskuluista jaetaan liittymishalukkuutensa ilmoittaneiden lukumäärällä
  • ­kun alueelle on laskettu aluehinta mutta liittyjien vähäisyy­den takia sovelletaan korotettua liittymismaksua, liittymis­sopimukseen lisätään jälkiliittyjälauseke. Jälkiliittyjälauseketta sovelletaan 10 vuoden ajan, jonka aikana ko. alueelle tulevien uusien liittyjien maksamat liittymismaksut palautetaan korotetun liittymismaksun maksaneiden kesken. Uudet liittyjät maksavat liittymismaksuna ko. alueen aluehinnan. Liittymis­maksua palautetaan 10 vuoden aikana enintään laskettuun aluehintaan saakka.
 • hintaan sisältyy sähköliittymä pääsääntöisesti liittyjän tontin rajalla
 • liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna rakentamiskustannukset kapasiteetin varausmaksuineen, kuitenkin vähintään vyöhykkeen 2+ tai yli 35 A:n liittymissä vyö­hykkeen 2 kulloinkin voimassa oleva hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.
 • voimassa olevia aluehintoja korjataan vuosittain rakennuskustannus­indeksin muutosten mukaan.

Liittymät, joiden sulakekoko tai etäisyys ei sisälly edellä mainittuihin vyöhykkeisiin ja jotka eivät kuulu aluehinnoittelun piiriin

 • edellä mainittujen vyöhykkeiden ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jääviltä pienjänniteliittyjiltä peritään tapauskohtaisena liittymis­maksuna liittymän sähköistämiskuluihin perustuva liittymismaksu
 • perittävä liittymismaksu on vähintään sulakekoosta riippuen vyöhykkeen 2+ (25 A tai 35 A) tai 2 (muut sulakekoot) mukainen liittymismaksu
 • hintaan sisältyy sähköliittymä pääsääntöisesti liittyjän tontin rajalla
 • liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna sähköistämiskustannukset, kuitenkin 35 A:lla vähintään vyöhykkeen 2+ ja muiden sulakekokojen osalta vähintään vyöhykkeen 2 kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen uutta ja vanhaa pääsulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus.

Liittymän kolmivaiheistaminen

Liittymää kolmivaiheistamisesta lisäliittymismaksuna peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen kolmi vaiheistamisen liittymismaksu.

Kulutuksen keskijänniteliittymä

Keskijänniteliittymien liittymismaksu sisältää sekä kiinteän osan että muuttuvan osan kapasiteetin varausmaksuna, jonka perusteena on liittymäoikeus muuntajatehona. Mikäli liittymää suurennetaan pienjänniteliittymästä keskijännite­liittymäksi, puretaan olemassa oleva pienjänniteliittymä purku­ehtojen mukaisesti ja uudesta keskijänniteliittymästä tehdään uusi sopimus näiden hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Vyöhyke Kj1

 • vyöhykkeen KJ1 liittymismaksut ovat voimassa taajamien asema­kaava­alueella (ei koske saaria, ranta­asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja)
 • vyöhykkeen KJ1 liittymishinnat ovat voimassa muuntajakokoon 1250 kVA:ta asti
 • liittymähinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan liittymismaksu hinnaston mukaan
 • liittymismaksuna peritään hinnaston mukainen kiinteä osa sekä liitettävään muuntajatehoon perustuva muuttuva osa
 • perushintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän keskijännitekojeistossa
 • liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna kulloinkin voimassa olevan hinnaston muuttuva osa, jonka kertojana käytetään kasvanutta muuntajatehoa

Vyöhykkeen Kj1 ulkopuolella

 • liittymähinta määräytyy rakentamiskustannusten ja kapasiteetin varausmaksun perusteella
 • liittymähinta on kuitenkin vähintään kulloinkin voimassa olevan vyöhykkeen KJ1 hinnaston mukainen liittymismaksu
 • perushintaan sisältyy sähköliittymä liittyjän keskijännite kojeistossa
 • liittymää suurennettaessa peritään lisäliittymismaksuna aiheutu­neet rakentamiskustannukset ja kapasiteetin varausmaksu, kui­tenkin vähintään vyöhykkeen KJ1 mukainen lisäliittymismaksu

Sähkön tuotannon liittymä

Sähkön tuotannon liittyminen sähköverkkoon tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Tämän lisäksi on tuotantolaitteiston ja sen kytkeytymisen sähköverkkoon täytettävä verkonhaltijan asettamat tekniset vaatimukset.

Puhdas sähköntuotantolaitos

Mikäli kyseessä on pelkästään sähköntuotantolaitos, jonka kulutus on vain sähköntuotantoon liittyvää omakäyttösähköä, tehdään kohteeseen vain sähköntuotannon liittymissopimus. Liittymis­sopimuksessa määritellään tuotantoteho ja tuotannon liittämisestä aiheutuvat kustannukset sekä liittämisen tekniset vaatimukset näiden periaatteiden mukaisesti.

Päämittaus tehdään kaksisuuntaisena pätö­ ja loisenergiaa rekisteröivällä kaukoluettavalla mittauksella. Lisäksi kohteella on oltava voimassa olevat kulutuksen ja tuotannon verkkopalvelu­ ja sähkösopimukset.

Sähköntuotantolaitos kohteessa, jossa on myös muuta sähkönkäyttöä

Mikäli kyseessä on tuotantolaitos, johon liittyy myös sähkön­kulutusta, peritään vähintään kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu. Muutoin liittymismaksun määritysmenetelmä mää­räytyy suurimman liittymistehon mukaan. Mikäli tuotannon maksi­miliittymisteho on suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, sovelletaan tuotannon liittymismaksun määritysmenetelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymis­maksun määritysmenetelmiä.

Päämittaus tehdään kaksisuuntaisena pätö­ ja loisenergiaa rekiste­röivällä kaukoluettavalla mittauksella. Lisäksi kohteella on oltava voimassa olevat kulutuksen ja tuotannon verkkopalvelu­ ja sähkö­sopimukset.

Sähkön tuotannon liittymän hinnoittelu

Sähkön tuotannon liittyessä sähköverkkoon peritään tuotannon liittymismaksuna verkonhaltijalle liittämisestä aiheutuvat tapaus­kohtaiset rakentamiskustannukset sekä kapasiteetinvarausmaksu. Kun kyseessä on pienimuotoinen sähköntuotanto, ei veloitettavaan maksuun sisällytetä kapasiteetinvarausmaksua. Pienimuotoinen sähköntuotanto on kyseessä silloin, kun tuotantolaitos liittyy enintään 20 kV:n sähköverkkoon ja sähköntuotantolaitos tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostama kokonaisuus on kooltaan enintään 2 MVA.

Liittymän pienentämisessä sovellettavat hinnoitteluperiaatteet

Liittymän pienentämisestä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset työ­ ja materiaalikustannukset.

Enintään 3x63 A:n liittymillä asiakkailla säilyy oikeus palata suuremmalle liittymälle 10 vuoden ajan.

Yli 3x63 A:n liittymillä asiakkailla ei säily oikeutta palata suuremmalle liittymälle.Liittymän pienennyksen yhteydessä palautuskelpoisista liittymistä ei suoriteta palautusta.

Palautettava osuus suoritetaan vasta, kun liittymä puretaan tai irtisanotaan kokonaan.

Keskijänniteverkossa ei tarjota liittymän pienennystä, vaan vanha liittymä irtisanotaan ja tehdään uusi liittymissopimus liittymis­maksuhinnastoon perustuvalla hinnoittelulla joko samalle tai pienemmälle jännitetasolle.

Liittymissopimuksen irtisanominen

Liittyjä voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään silloin kun käyttöpaikkaa koskeva verkkopalvelusopimus (tai verkkopalvelun sisältävä toimitussopimus) ei ole voimassa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tällöin sähköliittymä puretaan ja palautuskelpoiset liit­tymismaksut hyvitetään liittyjälle liittymän purkukustannuksilla vähennettynä.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.