Maakaasun verkkopalveluehdot 1.1.2020

Lappeenrannan Energiaverkot Oy, 1.1.2020 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Energiavirasto on vahvistanut oheiset verkkopalveluehdot verkonhaltijan käytettäväksi 1.1.2020.

Kaasun jakeluverkon yleiset verkkopalveluehdot

1. Soveltamisala
2. Määritelmät
3. Kaasun verkkosopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset
4. Vakuus tai ennakkomaksu
5. Kaasuputkistot ja laitteet
6. Kaasun mittaus ja mittauslaitteistot
7. Viivästys, virhe ja vastuukysymykset
8. Mittarin luenta ja mittausdatan siirto
9. Laskutus ja maksujen suoritus
10. Kaasun verkkopalvelun keskeyttäminen
11. Kaasun verkkosopimuksen ehtojen ja hinnan muuttaminen
12. Kaasun verkkosopimuksen siirtäminen ja päättyminen
13. Riitojen ratkaiseminen 

1. Soveltamisala

1.1. Näitä yleisiä kaasun jakeluverkon verkkopalveluehtoja sovelletaan maakaasun ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun jakeluverkkoon liitetyn loppukäyttäjän kaasun verkkopalvelussa. Nämä ehdot ovat osa tätä palvelua koskevaa, kaasun loppukäyttäjän (jäljempänä käyttäjä) ja jakeluverkonhaltijan välistä kaasun verkkopalvelusopimusta.

1.2. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun syöttö kaasun tuotantolaitteistosta suoraan jakeluverkkoon ei sisälly näihin ehtoihin.

2. Määritelmät

2.1. Kaasulla tarkoitetaan maakaasua ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua sekä näiden seosta, jota siirretään kaasun jakeluverkonhaltijan hallinnassa olevassa kaasun jakeluverkossa. Kaasu on laadultaan järjestelmävastaavan asettamien ehtojen ja alalla yleisesti käytettyjen standardien mukaista.

2.2. Kaasun verkkopalvelulla (verkkopalvelu) tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa kaasun jakelun vastiketta vastaan jakeluverkonhaltijan kaasun jakeluverkossa.

2.3. Kaasun jakeluverkolla (jakeluverkko) tarkoitetaan paikallista tai alueellista kaasuputkistoa, jonka kautta kaasua kuljetetaan vähennetyllä paineella, mukaan lukien kaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti käytettävät korkeapaineputkistojen osat.

2.4. Liittyjä on jakeluverkonhaltijan kanssa kaasun liittymissopimuksen tekevä kaasun käyttöpaikan omistaja tai haltija.

2.5. Liittymisteholla tarkoitetaan kaasuliittymään varattua kaasutehoa.

2.6. Kaasun käyttäjä (käyttäjä) on henkilö tai yhteisö, joka ostaa kaasua ja sen jakelun tarvitseman verkkopalvelun pääasiassa omaan käyttöönsä. Käyttäjänä voi olla myös liittyjä, joka hankkii kaasua liittymissopimuksensa mukaisen liittämiskohdan kautta muiden käytettäväksi.

2.7. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kaasua pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

2.8. Vähittäismyyjä (myyjä) on kaasua ja kaasun kokonaistoimituksia myyvä yritys, luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai laitos, joka on solminut vähittäismyyjän puitesopimuksen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan kanssa.

2.9. Jakeluverkonhaltija (verkonhaltija) on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa jakelutoimintaa ja on vastuussa jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä toimintaalueellaan, sen yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä.

2.10. Sopijapuolilla tarkoitetaan näissä ehdoissa verkonhaltijaa ja käyttäjää.

2.11. Liittymällä tarkoitetaan liittyjän oikeutta liittyä kaasun jakeluverkkoon liittymissopimuksen määrittelemässä liittymispisteessä sekä sopijapuolten kaasulaitteistojen välistä rajapintaa.

2.12. Kaasun kokonaistoimitus on palvelukokonaisuus, joka sisältää sekä kaasun (kaasuenergian) vähittäismyynnin käyttäjälle että kaasun jakelun edellyttämän kaasun verkkopalvelun.

2.13. Kaasun kokonaistoimitussopimus (kokonaistoimitussopimus) on vähittäismyyjän toimitusvelvollisuuden piirissä olevan käyttäjän oikeus solmia vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka sisältää kaasun vähittäismyynnin ja kaasun verkkopalvelun.

2.14. Energiavirasto määrää maakaasuverkkoluvassa yhden siirtoverkonhaltijan maakaasujärjestelmän järjestelmävastaavaksi siirtoverkonhaltijaksi (järjestelmävastaava).

2.15. Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä on järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tietojärjestelmä, johon kerätään ja jossa säilytetään tietoja jakeluverkkojen käyttöpaikoista ja biokaasun syöttöpisteistä sekä kaasun kulutuksesta ja tuotannosta.

2.16. Kaasutoimituspäivä on ajanjakso alkaen klo 7:00 sekä päättyen seuraavana vuorokautena klo 7:00, Suomessa noudatettavaa virallista aikaa.

2.17. Taseselvityksellä tarkoitetaan kunkin kaasutoimituspäivänä toteutuneiden maakaasukauppojen selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin maakaasumarkkinoiden osapuolen maakaasutase ja tasepoikkeama.

2.18. Verkkopalvelutuotteella (eli verkkotuotteella) tarkoitetaan näissä ehdoissa verkkopalvelussa käytettävän palvelukokonaisuuden määrittelyä. Määrittely sisältää tiedot verkkotuotteen mukaisista verkonhaltijan perimistä maksuista. Verkkotuotetta voidaan kutsua myös tariffiksi. Tuotehinnastossa on esitetty käyttäjän käytettävissä olevat verkkotuotteet. Tuotehinnasto sekä mahdollinen erillinen palveluhinnasto (hinnastot) ovat osa verkkosopimusta.

2.19. Näissä ehdoissa esimerkiksi vahvistusilmoituksen, laskun, hinnanmuutosilmoituksen tai muun viestin lähettäminen tarkoittaa myös saman viestisisällön sisältävän sanoman sähköistä lähettämistä. Käyttäjän osoite tai laskutusosoite voi olla myös esimerkiksi sähköposti- tai muu vastaava käyttäjän ilmoittama yksilöllinen osoite. Sanomien sähköinen lähettäminen edellyttää, että sopijapuolet ovat siitä sopineet. Muun käyttäjän kuin kuluttajan kanssa voidaan erikseen sopia, että hinnan tai muiden sopimusehtojen muutosilmoitus voidaan laittaa Internetiin nähtäville ennalta määriteltyyn osoitteeseen. Tämän lisäksi käyttäjän tulee saada tieto ilmoituksen olemassaolosta Internetissä ennalta sovitulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä.

2.20. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

2.21. Kaasumarkkinoita ja verkkopalvelua koskevat keskeiset säännökset ovat maakaasumarkkinalaissa, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa.

3. Kaasun verkkosopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset

3.1. Verkkosopimus tehdään sopijapuolten välillä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

3.2. Verkkosopimus voidaan tehdä, kun kyseistä kaasun käyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus on voimassa. Mikäli kiinteistön kaupan yhteydessä tehtyä liittymissopimuksen siirtoa ei voida toteuttaa, koska liittymää rasittavat verkonhaltijalle erääntyneet saatavat, verkonhaltijalla ei ole velvollisuutta aloittaa verkkopalvelua ennen kuin liittymän omistajan erääntyneet saatavat on maksettu tai verkonhaltija on hyväksynyt, että liittymissopimuksen siirronsaaja ottaa ne vastattavakseen.

3.3. Verkkopalvelun aloittaminen (eli kaasun kytkeminen käyttäjälle) ja jatkaminen edellyttää kaasun verkkosopimuksen lisäksi kaasun myyntisopimuksen sekä liittymissopimuksen voimassaoloa. Käyttäjän kaasun käyttöpaikan on täytettävä verkonhaltijan asettamat jakeluverkkoon liittämistä koskevat tekniset vaatimukset.

3.4. Myyjän toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla käyttäjällä on oikeus solmia myyjän kanssa kaasun kokonaistoimitussopimus, joka sisältää kaasun myynnin lisäksi kaasun verkkopalvelun. Tällaisen kokonaistoimitussopimuksen perusteella myyjä vastaa käyttäjään nähden myös verkkopalveluista, joista myyjä ja verkonhaltija sopivat keskenään. Kokonaistoimitussopimukseen sovelletaan kaasun myyntiehtoja ja kaasun verkkopalveluehtoja. Kyseisissä ehdoissa kaasun kokonaistoimitussopimukseen sovelletaan, mitä kaasun myyntisopimuksesta ja kaasun verkkosopimuksesta on mainittu.

3.5. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus kuluttajansuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Muulla käyttäjällä on oikeus perua sopimus viimeistään kahta arkipäivää ennen kaasun myynnin alkamista.

3.6. Verkkosopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa.

3.6.1. Verkkosopimus on tehtävä kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii. Verkkosopimukseen tulee silloin liittää hinnastot sekä linkki näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä sopimusta tehtäessä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti. Sopimuksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa energiankuluttajan tarkistuslista on saatavilla.

3.6.2. Sähköinen sopimus on sitova, jos se on tehty siinä muodossa, jota sähköiseltä sopimiselta yleisesti edellytetään.

3.6.3. Jos verkkosopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, verkonhaltijan tulee maakaasumarkkinalaissa säädetyssä ajassa lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvistusilmoitus (vahvistus) tämän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen.

3.6.4. Vahvistuksessa mainitaan kaasun verkkosopimuksen voimaantulon ajankohta ja se sisältää kaasun verkkosopimuksen yksilölliset ehdot, hinnastot ja selvityksen käyttäjän huomautusajasta ja linkin näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti sopimusvahvistuksen yhteydessä. Vahvistusilmoituksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.

3.6.5. Jos verkkosopimus tehdään kuluttajan kanssa etäviestimen avulla, tulee verkonhaltijan lähettämään vahvistusilmoitukseen 3.6.3 kohdassa mainittujen seikkojen lisäksi soveltuvin osin sisältyä myös muut kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut tiedot, mukaan lukien kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut, maksamista koskevat ehdot, tieto kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei verkonhaltija ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.

3.6.6. Muutoin kuin kirjallisesti tehty verkkosopimus on tullut voimaan ja jatkuu vahvistuksessa mainituin ehdoin, paitsi seuraavissa tapauksissa:

a) Käyttäjä ilmoittaa verkonhaltijalle 21 päivän kuluessa vahvistuksen lähettämisestä tai siinä mainittuun vähintään 21 päivän kuluttua lähettämisestä olevaan määräpäivään mennessä, ettei hän pidä vahvistuksessa mainittuja tai siinä selvitettyjä ehtoja tehdyn sopimuksen ehtoja vastaavina. Sopimuksen tekemisen ja käyttäjän tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelletaan vahvistuksen mukaisia sopimusehtoja, jollei muuta näytetä sovitun.

b) Kuluttaja peruuttaa sopimuksen kuluttajansuojalain mukaisen etä- ja kotimyyntiin liittyvän peruuttamisoikeuden mukaisesti. Jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa on käyttänyt kaasua, hänen on maksettava käyttämästään kaasusta kohtuullinen korvaus verkonhaltijalle. Korvaus määräytyy vahvistuksen mukaisin sopimusehdoin, jollei muuta näytetä sovitun.

3.7. Sopimusasiakirjat muodostavat verkkosopimuksen sisällön. Jos kaasun verkkosopimuksen ja siinä mainittujen asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä: 1) Yksilölliset sopimusehdot 2) Hinnastot 3) Yleiset sopimusehdot (nämä ehdot).

3.8. Verkonhaltija ja käyttäjä voivat sopia muutoksista näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi.

3.9. Verkkotuotetta vaihdettaessa noudatetaan tuotehinnastoa ja sen rajoituksia tai tehdään uusi verkkosopimus. Verkonhaltijalla on oikeus periä käyttäjän pyytämästä vaihdosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

3.10. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi käyttäjää, käyttöpaikkaa, tai laskutusosoitetta tai muuta osoitetta, jota sopijapuolet ovat sopineet käytettävän verkonhaltijan lähettämien vahvistusilmoitusten, hinnanmuutosilmoitusten sekä muiden ilmoitusten lähettämiseen.

4. Vakuus tai ennakkomaksu

4.1. Verkonhaltijalla on kaasun verkkosopimusta tehtäessä oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu verkkosopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Jos verkkosopimus tehdään samojen sopijapuolten välillä vain kaasunkäyttöpaikan vaihdoksen tai kaasun kokonaistoimitussopimuksen irtisanomisen takia ilman, että samalla kaasunkäytössä tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, vakuutta voidaan vaatia vain kohdan 4.2 mukaan.

4.2. Verkonhaltijalla on verkkopalvelun alkamisen jälkeen oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu verkkosopimukseen perustuvien saataviensa maksamisesta, jos käyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt tähän tai toiseen kaasun verkkosopimukseen tai kaasun kokonaistoimitussopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, jota ei ole perustellusti riitautettu tai jos käyttäjän luottotiedoista ilmenee, että käyttäjä on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan verkkosopimukseen perustuvista maksuista.

4.3. Verkonhaltija voi vaatia kuluttajalta kohtuullisen vakuuden tai ennakkomaksun verkkosopimusta tehtäessä sekä verkkosopimuksen ollessa voimassa. Verkkosopimuksen ollessa voimassa vakuutta tai ennakkomaksua voidaan vaatia vain, jos kuluttaja on olennaisesti laiminlyönyt sopijapuolten välisiin sopimussuhteisiin liittyviä maksuvelvoitteita. Verkonhaltijalla tulee sekä verkkosopimusta tehtäessä että sen voimassa ollessa olla lisäksi erittäin painava syy vakuus- tai ennakkomaksuvaateelleen. Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi: a) kuluttajan verkkopalvelu on keskeytetty maksulaiminlyönnin takia; b) verkonhaltijalla on kuluttajalta erääntyneitä verkkopalveluun, kaasun toimitukseen tai kaasun liittymissopimukseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää huomattavana verkkopalvelun laskutuksen määrään nähden; tai c) kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan kaasun verkkosopimukseen perustuvista maksuista.

4.4. Jos verkkosopimusta tehtäessä vakuutta ei ole määräpäivään mennessä maksettu, kaasun verkkosopimus raukeaa välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus raukeaa, vaikka kaasun toimitus käyttöpaikkaan olisi aloitettu. Käyttäjä on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen raukeamista käyttämästään kaasun verkkopalvelusta sopimuksen mukaisen hinnan.

4.5. Verkonhaltijalla on oikeus käyttää vakuutta tai ennakkomaksua verkkopalveluun tai aiempiin samaa käyttöpaikkaa koskeviin kaasun toimituksiin perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen suorittamiseksi. Jos verkonhaltija käyttää vakuuden tai ennakkomaksun tai osan siitä saataviensa suorittamiseksi on verkonhaltijalla oikeus vaatia käyttäjää täydentämään vakuus tai ennakkomaksu kohdassa 4.7 määräiseksi, jos sopimussuhde edelleen jatkuu.

4.6. Verkonhaltija ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.

4.7. Vakuus tai ennakkomaksu voi olla määrältään enintään laskutuskauden alun ja verkkopalvelun keskeyttämisen välisen ajan (siten kuin se määräytyy kohtien 10.1-10.1.8 mukaan). verkkopalvelulaskun suuruinen. Verkkopalvelulasku lasketaan käyttäjän kaasunkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan tehdä suurimman kaasunkäytön ajanjakson mukaan.

4.8. Käyttäjillä, joilta kulutustietoa ei ole saatavilla, vakuustai ennakkomaksu lasketaan käyttäjän käyttöprofiilin mukaisesta kaasunkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan tehdä suurimman kaasunkäytön ajanjakson mukaan.

4.9. Verkonhaltija palauttaa vakuuden verkkosopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet suoritettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Vakuutta ei sopimuksen voimassa ollessa palauteta, jos käyttäjä on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Vakuutta tai sen osaa ei sopimuksen pysyessä voimassa tai päätyttyä kuitenkaan palauteta, mikäli verkonhaltija voi vaatia koko vakuuden tai vakuuden osan käyttämistä käyttäjän muihin voimassa oleviin ja päättyneisiin verkkopalvelu- tai kokonaistoimitussopimuksiin perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen kuittaamiseen. Ennakkomaksu käytetään erääntyvien maksujen suorittamiseen tässä kohdassa vakuuden palauttamiselle määritellyn ajan kuluessa.

4.10. Vakuuden luovuttamisesta laaditaan kirjallinen sopimus. Ennakkomaksusta voidaan mainita myös sopimuksen vahvistusilmoituksessa.

4.11. Verkonhaltijalla on oikeus realisoida annettu vakuus parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa suorittamiseksi.

4.12. Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta käyttäjä ja verkonhaltija voivat sopia kaasun verkkosopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun noudatetaan soveltuvin osin mitä kohdassa 4.9 on määrätty.

4.13. Tässä luvussa tarkoitetusta ennakkomaksusta tai kohdassa 4.12 tarkoitetusta ennakosta ei ole kyse, jos käyttäjä valitsee valittavissaan olevista erilaisista (verkkotuote- tai maksutapa-) vaihtoehdoista sellaisen, johon kuuluu etupainotteinen maksujärjestely.

5. Kaasuputkistot ja laitteet

5.1. Verkonhaltija vastaa kaasuputkistosta (jakeluputkisto) ja laitteista niiden omistajana toimitusrajaan saakka. Toimitusraja on määrämittauslaitteiston jälkeinen liitos, ellei toisin sovita. Toimitusrajan jälkeisestä putkistosta (käyttöputkisto) laitteineen vastaa liittyjä tai käyttäjä.

5.2. Kaasuputkiston ja -laitteiden asentaminen, tarkastaminen ja kunnossapito tulee tehdä niitä koskevan lainsäädännön ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten sekä alan standardien mukaisesti.

5.3. Sopijapuolten tulee huolehtia siitä, että heidän kaasuputkistonsa ja laitteensa ovat säännösten ja määräysten sekä alan standardien edellyttämässä kunnossa.

5.4. Käyttäjän tulee sallia verkonhaltijan valtuuttamien henkilöiden pääsy tilaan, jossa verkonhaltijan mittaus-, säätö- ja muut laitteet sijaitsevat.

5.5. Sopijapuolten tulee ilmoittaa toisilleen toisen kaasuputkistossa tai laitteissa havaitsemistaan ilmeisistä vioista ja puutteista. Sopijapuolten on viipymättä korjattava sellaiset putkistonsa ja laitteensa, joista aiheutuu tai voi aiheutua vaaraa tai vahinkoa. Jollei ilmoitettu vika tai häiriö kuulu sopijaosapuolen korjausvelvollisuuden piiriin, sopijaosapuolen tulee ilmoittaa käsityksensä vastuutahosta ilmoituksen antajalle.

5.6. Mikäli käyttäjän ilmoittama vika tai häiriö kuuluu jonkun muun kuin verkonhaltijan korjausvelvollisuuden piiriin, verkonhaltijan on ilmoitettava tälle viasta tai häiriöstä.

5.7. Käyttäjän on keskeytettävä viallisten käyttöputkistojen tai laitteiden käyttö, jos verkonhaltija niin vaatii.

6. Kaasun mittaus ja mittauslaitteistot

6.1. Verkonhaltija vastaa mittauksen järjestämisestä, mittaustietojen lukemisesta, välittämisestä ja raportoinnista. Liittymän kautta toimitetun kaasun kulutuksen mittauskustannukset (yksi määrämittaus / liittymä) sisältyvät kaasun verkkopalvelumaksuun.

6.2. Muista erikseen sovitusta mittauksista käyttäjän tulee maksaa aiheuttamansa kohtuulliset mittauskustannukset. Kaasun verkkosopimuksessa sovitaan tarkemmin mittauksen järjestämisestä. Verkonhaltija vastaa mittauslaitteistosta ja mittauksen oikeellisuudesta jollei muuta ole sovittu. Jos mittareita on useita, kaasun verkkosopimuksessa sovitaan, mitä mittaria tai mittareita käytetään verkkopalvelun laskutuksen ja taseselvityksen perusteena.

6.3. Jos verkkopalvelun laskutuksen perusteena olevien mittarien lisäksi käyttöpaikalla on muu mittari, joka mittaa käytön sisäistä jakaumaa, verkonhaltija ei lue tällaista mittaria tai järjestä sen mittaaman käytön taseselvitystä ilman eri sopimista ja eri korvausta.

6.4. Käyttäjän tulee korvauksetta sallia mittauksen ja mittaustietojen siirron kannalta tarpeellisten laitteistojen asentamisen tiloihinsa sekä niiden säilyttämisen, huoltamisen ja luennan tiloissaan.

6.5. Jos mittauslaitteisto on etäluettava, huolehtii verkonhaltija etäluennan edellyttämästä tiedonsiirtoyhteydestä, ellei toisin sovita.

6.6. Käyttäjällä on oikeus saada tai antaa muulle taholle oikeus saada ilman erillistä korvausta kaasun kulutustaan koskeva mittaustieto, jonka verkonhaltija on kerännyt kaasun käyttöpaikan mittauslaitteistosta. Tieto luovutetaan kaasun käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa muodossa, joka vastaa toimialan ja verkonhaltijan yleisesti noudattamaa menettelytapaa.

6.7. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan lakien, asetusten, standardien ja yleisen käytännön mukaiset.

6.8. Mittauslaitteiden tarkistus on niistä vastaavan sopijapuolen vastuulla. Toisen sopijapuolen vaatimuksesta mittauslaitteista vastaavan sopijapuolen tulee tarkistuttaa mittauslaitteet. Jos mittauksessa todettu virheprosentti on suurempi kuin kyseisen mittarin standardin mukainen maksimivirhe, mittauslaitteista vastaava sopijapuoli vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut.

6.9. Mittauslaitteet voidaan tarkistuttaa lain tai lain nojalla annetun asetuksen perusteella tarkistamiseen hyväksytyillä tarkistajilla tai sopijapuolten hyväksymällä muulla tarkistajalla. Vastuu tarkistuksen aiheuttamista kustannuksista määräytyy edellisessä kohdassa mainitun mukaisesti.

7. Viivästys, virhe ja vastuukysymykset

7.1. Verkkopalvelun aloittaminen, viivästys ja virhe

7.1.1. Verkonhaltija ei tässä luvussa mainituin rajoituksin tai poikkeuksista sopimisin vapaudu sille maakaasumarkkinalain mukaan kuuluvan verkon kehittämisvelvoitteen noudattamisesta.

7.1.2. Verkkopalvelu aloitetaan erikseen sovitun ja näissä ehdoissa mainittujen määräysten mukaisten edellytysten mukaan (ks. 3.2. ja 3.3.). Verkkopalvelu voidaan aloittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua verkkosopimuksen tekemisestä, ellei muuta ole sovittu.

7.1.3. Jos verkkopalvelun aloittaminen viivästyy, verkonhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa käyttäjälle viivästyksen aiheuttanut näiden ehtojen mukainen hyväksyttävä syy tai aloittaa verkkopalvelu.

7.1.4. Jos kaasun verkkopalvelua ei aloiteta sovittuna ajankohtana verkonhaltijan vastuulla olevan syyn johdosta, korvaa verkonhaltija viivästyksestä johtuvan vahingon kohtien 7.1.6 -7.1.7 ja 7.2 määräyksien mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaasun verkkosopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun verkkopalvelu on aloitettu. Verkkopalvelun aloittamisen jälkeen käyttäjällä on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Pidätysoikeus toteutetaan kohdan 7.1.5 mukaan.

7.1.5. Verkonhaltija vähentää tietoonsa tulleen viivästyksen ajalta kertyneet kaasun verkkopalvelua koskevat maksut asian selvittämisen jälkeen lähetettävästä laskusta. Jollei vähentäminen enää ole mahdollista laskulla esimerkiksi sopimussuhteen päättymisen takia, palautetaan summa muuten.

7.1.5.1. Jos käyttäjä haluaa varmistaa kohdassa 7.1.5 tarkoitetun viivästyneeltä ajalta kertyneen maksun vähentämisen laskustaan, tulee hänen ilmoittaa tätä koskeva vaatimus verkonhaltijalle. Tarvittaessa verkonhaltija voi pyytää täydentämään vaatimusta kirjallisesti.

7.1.6. Viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos verkonhaltija osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaasun verkkosopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

7.1.7. Jos viivästys johtuu kolmannesta tahosta, jota verkonhaltija on käyttänyt verkkosopimuksen täyttämisessä, verkonhaltija vapautuu korvausvelvollisuudestaan vain, jos tämä kolmas taho olisi kohdan 7.1.6 mukaan vapaa vastuusta.

7.1.8. Verkkopalvelussa on virhe, jos kaasun laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, tai kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt. Jollei kaasun laadusta ole muuta sovittu, kaasun jakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä kaasun toimituksessa on virhe, jos kaasu ei laadultaan vastaa Suomessa yleisesti noudatettavia eurooppalaisia standardeja taikka jos kaasun jakelu tai kaasun toimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

7.1.9. Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta verkkopalvelun keskeytyksestä tai laatupoikkeamasta aiheutuvista vaatimuksistaan viivyttelemättä verkonhaltijalle havaittuaan virheen tai kun hänen olisi se pitänyt havaita.

7.1.10. Jos käyttäjän kaasun saanti keskeytyy tai lakkaa verkonhaltijan puolella olevasta syystä verkkosopimuksen vastaisesti, korvaa verkonhaltija käyttäjälle tästä aiheutuneen vahingon kohdan 7.2 mukaisesti.

7.2. Vahingonkorvaus

7.2.1. Verkonhaltija korvaa käyttäjälle edellä tässä luvussa korvattavaksi määritellyn vahingon jäljempänä tässä luvussa mainituin perustein ja rajoituksin.

7.2.2. Käyttäjällä on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta vain, jos viivästys tai virhe aiheutuu verkonhaltijan puolella olevasta huolimattomuudesta.

7.2.3. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä muuta ole sopijapuolten välillä sovittu, on verkonhaltijan vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta kuitenkin määrä, joka vastaa käyttäjän yhden vuoden kaasunverkkopalvelumaksujen yhteismäärää, kuitenkin enintään 8.500,00 euroa.

7.2.4. Jos verkonhaltija on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauksen enimmäismäärää koskevaa rajoitusta ei sovelleta.

7.2.5. Välillisenä vahinkona pidetään näissä ehdoissa:

a) ansionmenetystä, joka käyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai virheen taikka niistä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

b)  vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;

c) käyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa;

d) muun käyttäjän kuin kuluttajan kärsimää omaisuusvahinkoa, joka johtuu kaasun verkkopalvelun keskeytymisestä aiheutuneesta käyttäjän laitteen tai laitteiston toiminnan häiriöstä tai pysähtymisestä tai käyttäjän toiminnan keskeytymisestä, tai samasta syystä aiheutunutta taloudellista seurannaisvahinkoa tai tappiota; ja

e) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

7.2.6. Kuluttaja on oikeutettu saamaan korvauksen myös perheelleen tai perheenjäsenelleen sattuneesta vahingosta samoin perustein kuin itselleen sattuneesta vahingosta.

7.2.7. Käyttäjälle korvataan edellä kohdassa 7.2.5 d)-kohdassa sanotusta huolimatta vahinko, joka on aiheutunut käyttäjän pääasiassa yksityiseen kulutukseensa käyttämälle omaisuudelle. Samoin korvataan edellisessä virkkeessä mainittu vahinko suoraan sellaiselle kuluttajan asemassa olevalle henkilölle, joka ei ole itse sopimussuhteessa verkonhaltijaan, vaan hankkii verkkopalvelun käyttäjältä. Vastaavaa korvausta ei suoriteta käyttäjälle.

7.2.8. Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa aina ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos käyttäjä omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei verkonhaltijalla ole velvollisuutta korvata sitä. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.

7.2.9. Jos sopijapuoli laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän on itse velvollinen korvaamaan vahingon tältä osin. Mikäli käyttäjän laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, voidaan käyttäjän vastattavaksi jäävää osaa tältä osin kuitenkin alentaa.

7.2.10. Verkonhaltija ei ole velvollinen korvaamaan näiden ehtojen nojalla sellaista vahinkoa, joka tulee korvattavaksi käyttäjälle tai muulle taholle muulla perusteella.

7.2.11. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava verkonhaltijalle havaitsemastaan verkkopalvelun virheestä tai epäilemästään virheestä.

7.2.12. Verkonhaltijan tulee viipymättä selvittää virheensyy ja korjata virhe, jos virhe on verkonhaltijan määräysvallan piirissä.

7.2.13. Käyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu kaasun jakelun keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

7.2.14. Verkonhaltijan on pyydettäessä annettava käyttäjälle kaasun verkkopalvelun virhettä ja sen syitä koskevat tarpeelliset tiedot.

8. Mittarin luenta ja mittausdatan siirto

8.1. Käyttäjän tulee sallia pääsy mittarille, mittaustietojen lukeminen ja siirto mittauslaitteistolta sekä mittaustietojen käyttö taseselvityksen ja mittauksen vaatimalla tavalla siten kuin asiasta määrätty tai on tarpeellista sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin tai asiakassuhteisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi asetuksen mukaisesti.

8.2. Käyttäjän tulee lisäksi sallia kaasun toimitusta ja kaasun laatua koskevien tietojen lukeminen ja siirtäminen mittauslaitteistolta ja niiden käyttö verkonhaltijan verkon käyttötoimintaa varten.

8.3. Jos mittauslaitteisto on tuntimittauslaitteisto, mittarilta siirretään kulutusta koskevat tiedot voimassa olevien määräysten mukaisesti. Verkonhaltijalla on oikeus arvioida mittaustiedot käyttöpaikan aikaisempaan kulutukseen perustuen, jos mittaustiedot eivät ole saatavilla tuntimittauslaitteiston tilapäisen tiedonsiirto- tai laitteistohäiriön vuoksi.

8.4. Jos mittauslaitteisto on muu kuin tuntimittauslaitteisto, noudatetaan kohtia 8.4.1-8.4.6.

8.4.1. Mittauslaitteisto on luettava vähintään neljä kertaa vuodessa.

8.4.2. Vähintään yksi luentakerta vuodessa kuuluu verkonhaltijan vastuulle.

8.4.3. Käyttäjä on velvollinen kolme kertaa vuodessa ilmoittamaan verkonhaltijalle kutakin verkkosopimuksen mukaista käyttöpaikkaa koskevat mittauslukemat verkonhaltijan sitä kirjallisesti pyytäessä. Tämä kohta ei koske käyttäjiä, jotka eivät käytännössä pääse lukemaan mittaria.

8.4.4. Käyttäjä ja verkonhaltija voivat sopia tätä tiheämmästä mittarin luennasta ja siitä aiheutuneiden kohtuullisten kustannusten korvaamisesta verkonhaltijalle.

8.4.5. Käyttäjän tulee sallia verkonhaltijan valtuuttamien henkilöiden pääsy mittauslaitteistolle ja mittarin lukeminen. Mittari tulee lukea sellaisena aikana, ettei luennasta aiheudu käyttäjälle merkittävää haittaa.

8.4.6. Verkonhaltijalla on oikeus arvioida mittauslaitteiston lukema käyttöpaikan aikaisempaan kulutukseen perustuen, jos mittauslaitteisto on sijoitettu paikkaan, johon verkonhaltijalla ei ole pääsyä eikä käyttäjä ole toimittanut verkonhaltijan asettamassa kohtuullisessa määräajassa lukemaa verkonhaltijan sitä pyydettyä.

9. Laskutus ja maksujen suoritus

9.1. Verkonhaltija laskuttaa käyttäjää verkkopalvelun käytöstä verkkosopimuksen ja kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

9.1.1. Verkonhaltijan laskutus on suoritettava tosiasiallisesti siirretyn kaasun määrän perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa.

9.1.2. Jos kaasun käyttöpaikka, jolle siirretään kaasua yksinomaan ruoanvalmistukseen, on varustettu mittauslaitteistolla, käyttäjälle siirretty kaasu on laskutettava tosiasiallisesti siirretyn määrän perusteella kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

9.1.3. Jos mittauslaitteisto ei ole etäluentajärjestelmän piirissä, laskutus voi perustua käyttäjän tekemään mittauslaitteiston luentaan.

9.1.4. Laskutus saa kuitenkin perustua arvioituun siirretyn kaasun määrään tai kiinteään määrään, jos laskutus perustuu käyttäjän lukemaan mittauslaitteistoon eikä tämä ole ilmoittanut mittarilukemaa kysymyksessä olevalta laskutuskaudelta.

9.1.5. Tosiasiallisesti siirretyn kaasun määrään perustuvasta laskutuksesta voidaan poiketa myös, jos siirretyn kaasun todettuun määrään perustuvan mittauksen ja laskutuksen järjestäminen ei ole mahdollista tai se olisi kustannuksiltaan kohtuutonta.

9.1.6. Verkonhaltija on velvollinen tarkistamaan arvioituun kaasun käyttöön perustuvaa laskutusta käyttäjän pyynnöstä, milloin arviolaskutuksen perusteina olevissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos tai milloin tarkistamiseen muuten on perusteltua aihetta. Verkonhaltija ilmoittaa arvion muutoksesta myyjälle alalla noudatettavan käytännön mukaan.

9.2. Laskun sisällössä noudatetaan maakaasumarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

9.3. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään neljätoista päivää. Jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja, sopijapuolet voivat sopia myös lyhemmästä erääntymisajasta.

9.4. Käyttäjä on velvollinen maksamaan verkonhaltijan lähettämän laskun viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä. Lasku lähetetään käyttäjän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa laskun maksamisesta siitä riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään.

9.5. Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista verkonhaltijalla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos laskun eräpäivä ja maksettava määrä on ennalta määrätty, viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien. Jos kuluttajan laskun eräpäivää ja/tai maksettavaa määrää ei ole ennalta määrätty, viivästyskorkoa voidaan periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä.

9.6. Kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä voidaan lisäksi periä voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu.

9.7. Laskutus- ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta verkonhaltijalla on oikeus lisäveloitukseen ja käyttäjällä oikeus hyvitykseen seuraavien kohtien mukaisesti:

9.7.1. Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin kohdan 6.8 mukaan on hyväksyttävää, tämä otetaan huomioon laskutuksessa siten, että hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, käyttäjän todettuihin käyttömääriin sekä muihin tietoihin perustuvan verkonhaltijan arvion nojalla.

9.7.2. Sopijapuolet voivat vaatia kohdassa 9.7 mainittuihin virheisiin perustuvia saataviaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Kolmen vuoden määräaika lasketaan virheen ilmoittamisesta toiselle sopijapuolelle.

9.7.3. Kuluttaja voi kuitenkin vaatia kohdassa 9.7 mainittuja saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen syntymisajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.

9.7.4. Verkonhaltija vastaa myyjän sijasta käyttäjälle tulevasta hyvityksestä sekä on myyjän sijasta oikeutettu käyttäjältä veloitettavaan lisäveloitukseen, jos kyseessä on ei-etäluettava käyttöpaikka ja

a) laskutuksessa tapahtuneesta virheestä ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta on kulunut aikaa enemmän kuin kolme vuotta; tai

b) asiakkaan ja myyjän välinen asiakassuhde on päättynyt aikaisemmin kuin kuusi viikkoa ennen virheen havaitsemista, ja verkonhaltijan myyjälle laskutuksen perusteeksi antamat kaasun käyttötiedot ovat mittausvirheen, mittarin luentavirheen tai verkonhaltijan antamassa ilmoituksessa olleen virheen (ei kuitenkaan arviopoikkeaman) takia tapahtuneeseen kaasun käyttöön verrattuina virheelliset. Tässä kohdassa tarkoitetun hyvityksen myyntihintana käytetään jakeluverkon vastuualueella toimitusvelvollisen myyjän sitä julkista kaasutuotetta tai -tariffia, joka parhaiten soveltuu käyttäjälle. Jos kyseessä on kuitenkin verkonhaltijan puolella oleva virhe ja käyttäjä esittää selvityksen kaasun hankintaansa kyseisenä aikana sovelletuista hinnoista, käytetään näitä hintoja.

9.7.5. Edellisten kohtien perusteella määräytyvälle lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on käyttäjälle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei käyttäjä myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja mahdollisia perimiskustannuksia.

9.8. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myös siitä mitatusta tai todetusta verkkopalvelusta, joka on aiheutunut käyttäjän vastuupiirissä olevien kaasuasennusten tai kaasulaitteiden vioista.

9.9. Jos kyseessä on ei-etäluettava käyttöpaikka ja kaasua käytetään ohittamalla mittauslaitteisto tai heikentämällä sen mittaustarkkuutta, verkonhaltijalla on oikeus laskuttaa käyttäjää suurimman mahdollisen käytön mukaan. Mikäli käyttäjä on kuluttaja, laskutus voidaan tehdä todennäköisen käytön mukaan, mikäli se voidaan arvioida. Ellei tällaisen käytön kestoaikaa voida todeta, voidaan jälkilaskutus suorittaa enintään kolmen vuoden ajalta.

10. Kaasun verkkopalvelun keskeyttäminen

10.1. Verkonhaltija on oikeutettu keskeyttämään verkkosopimuksen tarkoittaman kaasun verkkopalvelun (käyttäjän kaasun saannin), jos käyttäjä olennaisesti laiminlyö verkonhaltijan saatavien suorittamisen tai on muuten olennaisesti laiminlyönyt verkkosopimukseen perustuvat velvollisuutensa.

10.1.1. Verkonhaltija lähettää käyttäjälle kirjallisen huomautuksen oikaista sopimusrikkomus, eli maksaa erääntynyt saatava tai korjata muu laiminlyönti huomautuksessa asetetussa määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa huomautuksen lähettämisestä. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, lähetetään maksullinen huomautus, voidaan huomautus lähettää aikaisintaan kahden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.

10.1.2. Jos käyttäjä ei huomautuksesta huolimatta oikaise sopimusrikkomusta asetetussa määräajassa, verkonhaltija lähettää käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kirjallisen katkaisuvaroituksen. Katkaisuvaroituksesta käy ilmi verkkopalvelun keskeyttämisajankohta. käyttäjän on oikaistava sopimusrikkomus ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa välttyäkseen keskeytykseltä. Katkaisuvaroitus lähetetään käyttäjälle vähintään kahta viikkoa ennen verkkopalvelun keskeyttämistä.

10.1.3. Keskeyttäminen voi tapahtua aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai siitä, kun käyttäjälle on ensimmäisen kerran ilmoitettu muusta sopimusrikkomuksesta ja sen oikaisemistarpeesta.

10.1.4. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, on lähetetty maksullinen huomautus, voi keskeyttäminen tapahtua aikaisintaan kuuden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.

10.1.5. Jos maksun laiminlyönti on johtunut kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, verkkopalvelun saa keskeyttää aikaisintaan 60 päivän kuluttua maksun eräpäivästä.

10.1.6. Kuluttajan on ilmoitettava verkonhaltijalle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti, kun se on tiedossa ja, jos mahdollista, ennen laskun eräpäivää.

10.1.7. Kuluttajan tai asuinkiinteistön verkkopalvelu voidaan maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vain, jos tällaisen käyttäjän suorittamatta oleva maksu on vähintään 250 euroa tai vanhimman maksamatta olevan laskun eräpäivästä on kulunut vähintään kolme kuukautta.

10.1.8. Verkkopalvelua ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen kaasusta, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut 120 päivää laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

10.1.9. Jos käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, ei verkkopalvelua voida keskeyttää niin kauan kuin este vallitsee. 10.2. Verkkopalvelu voidaan keskeyttää käyttäjään sopimussuhteessa olevasta myyjästä johtuvasta syystä.

10.2.1. Jos vähittäismyyjä laiminlyö verkkopalveluun tai tiedonsiirtoon liittyvät velvoitteensa verkonhaltijaa kohtaan taikka laiminlyö velvoitteensa tasevastuunsa täyttämiseen tai taseselvitykseen liittyen, verkonhaltijalla on oikeus keskeyttää verkkopalvelu. Tässä kohdassa tarkoitetut myyjän velvoitteet määräytyvät mm. maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten, viranomaisten tai järjestelmävastuullisen antamien ohjeiden, alan yleisen käytännön tai erikseen sovitun mukaisesti.

10.2.2. Verkonhaltijalla on oikeus keskeyttää verkkopalvelu, jos myyjän toiminta päättyy esimerkiksi konkurssiin.

10.2.3. Verkkopalvelua ei kohtien 10.2.1 ja 10.2.2 nojalla saa keskeyttää ennen kuin kaksi viikkoa on kulunut siitä, kun käyttäjälle on lähetetty ilmoitus verkkopalvelun keskeyttämisestä, jossa on mainittu keskeyttämisen peruste ja suorittamisajankohta. Ilmoitus sisältää myös kehotuksen käyttäjälle turvata kaasunsaantinsa tekemällä viipymättä toisen myyjän kanssa uusi kaasun myyntisopimus.

10.2.4. Kuluttajan verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin kolme viikkoa on kulunut edellisessä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämisestä.

10.2.5. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevan käyttäjän verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin Energiavirasto on määrännyt uuden toimitusvelvollisen myyjän.

10.2.6. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan verkonhaltijalle tai tämän määräämälle kohtien 10.2.1 – 10.2.5 mukaisesta kaasunmyynnistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

10.3. Jos käyttäjän myyntisopimus päättyy muusta kuin 10.2 kohdassa tarkoitetusta syystä ilman, että uusi kaasunmyyntisopimus tulee voimaan, on verkonhaltijalla oikeus keskeyttää verkkopalvelu välittömästi. Verkonhaltijalla ei ole velvollisuutta tarkistaa vähittäismyyjiltä saamiensa myyntisopimusten päättymistä koskevien ilmoitusten oikeellisuutta käyttäjältä tai muiltakaan tahoilta.

10.4. Verkkopalvelu voidaan keskeyttää myös käyttäjän pyynnöstä. Käyttäjän halutessa pyytämästään keskeytyksestä huolimatta ylläpitää mahdollisuuden verkkopalveluun käyttäjän on maksettava tästä ylläpidosta voimassa oleva maksu.

10.5. Jos verkkopalvelu keskeytetään myyjästä tai käyttäjästä johtuvasta syystä eikä 10.4 mukaisen pyynnön johdosta, käyttäjä ei vapaudu verkkosopimuksen ehtojen mukaisista maksu- tai muista velvollisuuksistaan verkonhaltijaa kohtaan.

10.6. Verkonhaltijalla on oikeus periä käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä sekä verkkopalvelun keskeyttämisestä ja jälleen kytkennästä voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu.

10.7. Verkkopalvelua jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu. Verkonhaltija ei ole kuitenkaan velvollinen tekemään verkkopalvelun jälleenkytkentää ennen kuin käyttäjä on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja jälleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset sekä erääntyneet verkonhaltijan saatavat ja vaaditun vakuuden.

10.8. Myyjä saa vaatia verkkopalvelun keskeyttämistä verkonhaltijalta, kun myyjällä on kaasun myyntisopimuksen mukaan oikeus keskeyttää kaasunmyynti. Myyjä vastaa siitä, että hänen vaatimalleen keskeyttämiselle on laissa, kaasun myyntisopimuksessa, muissa sopimuksissa tai määräyksissä mainittu peruste keskeyttämiselle. Jälleenkytkentä tapahtuu myyjän toimeksiannosta. Jos kaasun myyntisopimus päättyy, jälleenkytkentä tapahtuu sitten, kun uusi myyjä on ilmoittanut kaasunmyynnin aloittamisesta.

10.9. Käyttäjällä ei ole oikeutta verkkopalvelun keskeyttämisestä johtuviin vaatimuksiin verkonhaltijaa kohtaan, eikä käyttäjä vapaudu maksu- tai muista velvollisuuksistaan verkonhaltijaa kohtaan, jos keskeyttämisen syynä ovat olleet käyttäjästä tai myyjästä johtuneet seikat.

10.10. Verkonhaltijalla on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää verkkopalvelu, jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi.

10.11. Olennainen häiriö kaasun tuonnissa tai siirtoverkossa tai muu verkonhaltijasta riippumaton syy voi aiheuttaa ylivoimaisen esteen, jolloin verkonhaltija vapautuu verkkopalvelun tarjoamiselta tai voi rajoittaa sitä niin pitkäksi ajaksi kuin ylivoimainen este vallitsee. Verkonhaltijan on ilmoitettava käyttäjälle ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta välittömästi siitä tiedon saatuaan.

10.12. Verkonhaltija voi tilapäisesti keskeyttää kaasun verkkopalvelun, jos se on välttämätöntä palvelun ylläpitämistä varten tarpeellisten jakeluputkistojen tai laitteiden korjaus-, huolto-, muutos- tai laajennustöiden vuoksi. Verkonhaltija huolehtii siitä, että keskeytys on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se suoritetaan sellaisena ajankohtana ja siten, että se aiheuttaa käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Verkonhaltijan on ilmoitettava tilapäisestä keskeytyksestä käyttäjälle, jos se on etukäteen mahdollista.

10.13. Verkonhaltija ei vastaa niistä vahingoista, tappioista tai haitoista, jotka aiheutuvat kohtien 10.10, 10.11 tai 10.12 mukaisista verkkopalvelun keskeytymisistä.

11. Kaasun verkkosopimuksen ehtojen ja hinnan muuttaminen

11.1. Sopijapuolet voivat yhdessä sopia sopijapuolten välisen verkkosopimuksen muuttamisesta. Jos muuta ei ole sovittu, noudatetaan mitä kohdissa 3.6 – 3.6.6 on määrätty.

11.2. Verkonhaltijalla on: • oikeus muuttaa verkkosopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos syynä on verkkopalveluun liittyvien pääomakustannusten tason, kuten korkokustannusten muutos, verkon kehittämiseen liittyvien investointitarpeiden muutos tai verkostoon sidotun pääoman poisto tai takaisinmaksuajan muutos, joka ei johdu verkonhaltijasta; ja • oikeus muuttaa verkkosopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos syynä on verkonrakennus tai ylläpitokustannusten muutokset, verkonhaltijan muille verkonhaltijoille suoritettavien maksujen muutokset, häviökaasun hankintakustannusten muutokset, muiden kuin verkoston rakentamiseen tai ylläpitoon mutta verkkopalveluun liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten muutokset, verkkopalvelun tarjoamiseksi tarpeellisten muiden palvelujen tuottamisen kustannusten muutokset tai verkkopalveluun kohdistuvien velvoitteiden muutokset; ja • oikeus muuttaa verkkosopimuksen hintoja siten, että hinnoittelu muutoksen jälkeenkin vastaa lainsäädännön edellyttämää kohtuullisen hinnoittelun vaatimusta. Tämän kohdan perusteella verkkosopimusta ei voida muuttaa niin, että verkkosopimuksen sisältö siitä olennaisesti muuttuisi.

11.3. Verkonhaltijalla on oikeus muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota verkonhaltija ei ole voinut ottaa lukuun verkkosopimusta tehtäessä.

11.4. Verkonhaltija voi muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja myös sellaisen lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta tehtäessä tiedossa, edellyttäen, ettei muutos olennaisesti muuta verkkosopimuksen hintoja tai muuta sisältöä.

11.5. Jos verkonhaltijan toiminta-alue muuttuu, verkonhaltijalla on oikeus muuttaa kaasun jakelun maksuja maakaasumarkkinalaissa 36 §:ssä säädetyn yhtenäisen hinnoittelun toteuttamiseksi.

11.6. Verkonhaltijalla on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutokseen on erityistä syytä, • olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta; • vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai • energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

11.7. Verkonhaltijalla on oikeus vaihtaa käyttäjän vanhentunut verkkopalvelutuote toiseen tuotehinnastossa olevaan käyttäjälle soveltuvaan verkkopalvelutuotteeseen kohtuullisen siirtymäajan puitteissa. Verkonhaltijan on lähetettävä käyttäjälle tuotteen lakkautussuunnitelma, josta käy ilmi miten ja millä aikataululla vanhentunut tuote lakkautetaan. Suunnitelma on lähetettävä käyttäjälle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

11.8. Verkonhaltijalla on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

11.9. Verkonhaltijan on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa sopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi käyttäjälle tulevaan laskuun.

11.10. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on verkonhaltijan toteutettava muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tulee voimaan. Verkonhaltijan on ilmoitettava näillä perusteilla tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.

11.11. Jos kaasun verkkopalvelun hinta on sidottu sopimuksessa sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon tai viitearvoihin (esim. indeksit), näiden muutoksia ei pidetä edellä tarkoitettuina hinta- tai sopimusehtomuutoksina.

12. Kaasun verkkosopimuksen siirtäminen ja päättyminen

12.1. Käyttäjä ei voi siirtää verkkosopimusta kolmannelle osapuolelle ilman verkonhaltijan suostumusta.

12.2. Verkonhaltijalla on oikeus siirtää verkkosopimus toiselle verkonhaltijalle. Verkkosopimuksen ehtoja ei voida siirron yhteydessä muuttaa, jollei kohdasta 11.4 muuta johdu. Vanhan verkonhaltijan on ilmoitettava siirrosta liittyjälle kirjallisesti mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siirrosta.

12.3. Toistaiseksi voimassa oleva verkkosopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen johdosta.

12.4. Määräaikainen kaasun verkkosopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa määräaikainen verkkosopimus samoilla ehdoilla kuin toistaiseksi voimassa oleva verkkosopimus.

12.5. Muun käyttäjän kuin kuluttajan verkkosopimuksen verkonhaltija saa irtisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen voimassa on lainsäädännön muutoksen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen takia verkonhaltijan kannalta kohtuutonta.

12.6. Verkkosopimuksen irtisanomisaika on käyttäjälle kaksi viikkoa ja verkonhaltijalle kolme kuukautta.

12.7. Verkonhaltijan ilmoitettua sopimusehtoihin tai hintoihin tehtävistä muutoksista, kuluttajalla on oikeus irtisanoa kaasun verkkosopimus päättymään ennen muutosten voimaantuloa. Kuluttajan on tällöin toimitettava irtisanomisilmoitus verkonhaltijalle viimeistään seitsemän päivää ennen muutosten voimaantuloa.

12.8. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa kaasun verkkosopimus, jos toinen osapuoli toimii olennaisesti kaasun verkkosopimuksen vastaisesti eikä korjaa tilannetta kohtuullisessa ajassa.

12.9. Lisäksi verkonhaltija voi purkaa verkkosopimuksen välittömästi, jos

12.9.1 käyttäjä on syyllistynyt kaasun anastamiseen tai verkonhaltijan tai myyjän vastuulla olevien laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen tai näihin kuuluvien sinettien murtamiseen taikka tällaisten toimenpiteiden yritykseen;

12.9.2 kaasunjakelu tai -toimitus käyttöpaikkaan on keskeytetty käyttäjän maksu- tai muun sopimuslaiminlyönnin takia ja keskeytys on kestänyt vähintään kuukauden tai mikäli keskeytystä ei ole voitu toteuttaa käyttäjästä johtuvasta syystä ja keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on kulunut vähintään kuukausi; 

12.9.3 käyttäjä on muuten olennaisesti rikkonut kaasun verkkosopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan, eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu verkonhaltijan kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

12.10. Verkonhaltija lähettää käyttäjälle kirjallisen ilmoituksen kaasun verkkosopimuksen purkamisesta, jossa mainitaan purkuperuste ja kaasun verkkosopimuksen päättymisaika.

13. Riitojen ratkaiseminen

13.1. Kuluttajalla on oikeus saattaa kaasun verkkosopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

13.2. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos kaasun verkkosopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan kyseisen kaasun käyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.