Maakaasun verkkopalveluehdot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy, 1.4.2013 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

1. Soveltamisala ja määritelmät

1.1 Näitä yleisiä maakaasun verkkopalveluehtoja sovelletaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun verkko­palvelussa. Verkkopalveluehdot ovat osa tätä palvelua koskevaa, jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välistä maakaasun verkkopalvelusopimusta.

1.2 Näissä maakaasun verkkopalveluehdoissa

1.2.1 Maakaasun verkkopalvelulla tarkoitetaan jakeluverkon­haltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa maakaasun siirtymisen (siirtopalvelu) vastiketta vastaan jakeluverkon­haltijan maakaasun jakeluverkossa;

1.2.2 Maakaasun jakeluverkko on paikallinen tai alueellinen maakaasuputkisto, jonka kautta maakaasua siirretään vähennetyllä paineella;

1.2.3 Jakeluverkonhaltija on yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan maakaasun jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvan varaista maakaasuverkkotoimintaa;

1.2.4 Liittyjä on jakeluverkonhaltijan kanssa maakaasun liittymissopimuksen tekevä maakaasun käyttöpaikan omistaja tai haltija;

1.2.5 Maakaasun käyttäjä on kuluttajasuojalain tarkoitta­ma kuluttaja on kuluttajasuojalain tarkoittama kuluttaja tai muu maakaasun käyttäjä, joka ostaa maakaasua maakaasun myyjältä ja maakaasun verkkopalvelun jakeluverkonhaltijalta;

1.2.6 Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii maa­kaasua pääasiassa yksityisessä taloudessaan käytettäväksi ( kuluttajansuojalaki 38/1978, 1. luku 4 §);

1.2.7 Maakaasun myyjä on maakaasua ja maakaasu­toimituksia myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

1.2.8 Avoimen maakaasutoimituksen myyjällä tarkoi­tetaan maakaasun myyjää, joka myy maakaasun käyttä­jälle tämän kaiken maakaasun tarpeen tai tasapainottaa maakaasun käyttäjän maakaasun käytön ja kiinteiden maakaasu toimitusten erotuksen;

1.2.9 Kiinteä maakaasutoimitus on kullekin tase­selvitysjaksolle ennalta sovittu kiinteä maakaasumäärä;

1.2.10 Liittymällä tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan hallitsemia putkistoja, laitteistoja ja laitteita, jotka ovat tarpeen maakaasun toimittamiseksi liittyjän maakaasun käyttöpaikalle;

1.2.11 Maakaasun liittymissopimus on jakeluverkon­haltijan ja liittyjän välinen sopimus, joka koskee maakaasun käyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liittymän maakaasun käyttö mahdollisuuksien ylläpitoa;

1.2.12 Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkon­haltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

1.2.13 Maakaasun myyntisopimus on maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasuenergian myymisestä ja ostamisesta;

1.2.14 Maakaasun toimitussopimus on sellainen maa­kaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus, jossa maakaasun myyjä vastaa myös maakaasun verkko­palvelusta. Tällöin ei tehdä erillisiä maakaasun myynti­ ja verkkopalvelu sopimuksia.

2. Maakaasun verkkopalvelusopimuksen tekeminen ja muut ja tarvittavat sopimukset

2 .1 Maakaasun jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän kesken tehdään maakaasun verkkopalvelusopimus. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Jakeluverkonhaltija vahvistaa suullisesti tehdyn sopimuksen vahvistamisilmoituksella, johon liitetään tarpeelliset ehdot ja hinnastot.

2.2 Maakaasun verkkopalvelusopimus voidaan yhdistää maa­kaasun myyntisopimukseen, jolloin sopijaosapuolina ovat maa­kaasun käyttäjä ja maakaasun myyjä. Tällaisen maakaasun toimitus­sopimuksen perusteella maakaasun myyjä vastaa maakaasun käyttäjään nähden myös maakaasun verkkopalveluista, joista maakaasun myyjä ja jakeluverkonhaltija sopivat keskenään.

2.3 Maakaasun verkkopalvelusopimus voidaan tehdä kun kyseistä maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun liittymissopimus on voimassa.

2.4 Maakaasun verkkopalvelun aloittaminen edellyttää maakaasun verkkopalvelusopimuksen ja maakaasun liittymissopimuksen lisäksi voimassaolevaa maakaasun myyntisopimusta yhden avoimesta maakaasutoimituksesta vastaavan maakaasun myyjän kanssa. Lisäksi maakaasun käyttöpaikan on täytettävä jakeluverkonhaltijan asettamat tarpeelliset maakaasuverkkoon liittämistä koskevat tekniset vaatimukset.

3. Maakaasuputkistot ja laitteet

3 .1 Jakeluverkonhaltija vastaa maakaasuputkistosta (jakelu­putkisto) ja laitteista niiden omistajana toimitusrajaan saakka. Toimitusraja on määrämittauslaitteiston jälkeinen liitos, ellei toisin sovita. Toimitusrajan jälkeinen putkisto (käyttöputkisto) laitteineen kuuluu maakaasun käyttäjälle.

3.2 Maakaasuputkiston ja ­laitteiden asentaminen, tarkastami­nen ja kunnossapito tulee tehdä niitä koskevan lainsäädännön ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten sekä alan standardien mukaisesti.

3.3 Sopijapuolten tulee huolehtia siitä, että heidän maakaasu­putkistot ja laitteet ovat säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

3.4 Maakaasun käyttäjän tulee sallia jakeluverkonhaltijan valtuut­tamien henkilöiden pääsy tilaan, jossa jakeluverkonhaltijan mittaus­, säätö­ ja muut laitteet sijaitsevat. Jakeluverkonhaltijalla on myös oikeus tarvittaessa tarkastaa maakaasun käyttäjän käyttöputkisto ja laitteet. Muualla kuin kyseisessä mittaustilassa olevien käyttö­putkistojen ja laitteiden tarkastuksesta on sovittava maakaasun käyttäjän kanssa.

3.5 Sopijapuolten tulee ilmoittaa toisilleen toisen maakaasu­putkistossa tai laitteissa havaitsemistaan ilmeisistä vioista ja puut­teista. Jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän on viipymättä korjattava sellaiset putkistonsa ja laitteensa, joista aiheutuu tai voi aiheutua vaaraa tai vahinkoa. Maakaasun käyttäjän on keskeytet­tävä viallisten käyttöputkistojen tai laitteiden käyttö, jos jakelu­verkonhaltija niin vaatii.

4. Maakaasun mittaus

4 .1 Jakeluverkonhaltija järjestää maakaasukauppojen selvityksen ja laskutuksen perustana olevan mittauksen.

4.2 Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan niitä koskevien standardien mukaisia.

4.3 Mittauslaitteiston omistaa ja siitä vastaa jakeluverkonhal­tija, ellei maakaasun verkkopalvelusopimuksessa tai maakaasun liittymissopimuksessa toisin sovita. Jos maakaasun käyttäjä ha­luaa hankkia ja omistaa mittauslaitteiston, on mittauslaitteiston täytettävä jakeluverkonhaltijan tekniset vaatimukset.

4.4 Mittauslaitteiston ylläpidosta, tarkistuksista ja mahdollisista vioista vastaa se sopijapuoli, joka omistaa mittauslaitteiston tai on tilannut mittauspalvelun muulta kuin maakaasun verkkopalvelu­sopimuksen osapuolelta. Vastuu koskee myös vikojen selvittämistä, korjaamista ja vioista mahdollisesti johtuvien laskutusvirheiden oikaisemiseksi tarvittavien tietojen antamista alan säännöksien edellyttämille osapuolille.

4.5 Toisen sopijapuolen vaatimuksesta mittauslaitteistosta vastaavan sopijapuolen tulee tarkistuttaa mittauslaitteet. Jos mittauksessa todettu virheprosentti on suurempi kuin kaksi kertaa kyseisen mittarin standardin mukainen maksimivirhe, mittaus­laitteistosta vastaava sopijapuoli vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut.

4.6 Mittauslaitteiston mahdollisesti tarvitseman sähköenergian antaa maakaasun käyttäjä veloituksetta.

5. Mittauslaitteiston luenta, laskutus sekä mahdollinen vakuus

5 .1 Mittauslaitteiston luennasta sovitaan maakaasun verkkopalvelusopimuksessa.

5.2 Jos mittauslaitteisto on kaukoluettava, huolehtii maakaasun käyttäjä kaukoluennan edellyttämästä tiedonsiirtoyhteydestä, ellei toisin sovita.

5.3 Jakeluverkonhaltija laskuttaa maakaasun käyttäjää maakaasun verkkopalvelun käytöstä maakaasun verkkopalvelusopimuksen ja kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

5.4 Maakaasun verkkopalvelusopimuksessa sovitaan laskutusväli ja se, perustuuko laskutus todelliseen vai arvioituun maakaasun käyttöön. Jos laskutus perustuu arvioituun maakaasun käyttöön, tehdään tasauslaskutus ilmoitetun tai luetun mittarilukeman perusteella vähintään kerran vuodessa. Maakaasun käyttäjällä on oikeus saada muutos arvioituun maakaasun käyttöön, jos arvion perusteena olevissa olosuhteissa tapahtuu olennainen muutos.

5.5 Maakaasulaskun on oltava Energiamarkkinaviraston voimassa olevan määräyksen mukainen.

5.6 Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähin­tään kolme viikkoa, jos maakaasun käyttäjä on kuluttaja. Muussa tapauksessa erääntymisaika on vähintään kaksi viikkoa, elleivät sopijapuolet sovi lyhyemmästä ajasta.

5.7 Maakaasun käyttäjän on maksettava lasku viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä. Mahdollisista myöhästyneistä maksu­suorituksista jakeluverkonhaltijalla on mahdollisuus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

5.8 Laskutus­ ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta jakeluverkonhaltijalla on oikeus lisäveloitukseen ja maakaasun käyttäjällä oikeus hyvitykseen.

5.9 Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin kohdan 4.5 mukaan on hyväksyttävää, suoritetaan hyvitys tai lisäveloitus mittauslaitteiston tarkistukseen, maakaasun käyttäjän eri aikoina todettuihin maakaasun käyttömääriin ja muihin tietoihin perustuvan jakeluverkonhaltijan arvion nojalla.

5.10 Sopijapuolet voivat vaatia virheisiin perustuvia saataviaan kahden viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Maakaasun käyttäjä voi kuitenkin vaatia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kui­tenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen synty­misajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.

5.11 Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta.

5.12 Jos maakaasua käytetään ohittamalla mittauslaitteisto tai heikentämällä sen mittaustarkkuutta, jakeluverkonhaltijalla on oikeus laskuttaa maakaasun käyttäjää suurimman mahdollisen käytön mukaan. Ellei tällaisen käytön kestoaikaa voida todeta, voidaan jälkilaskutus suorittaa enintään kahden vuoden ajalta.

5.13 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus vaatia maakaasun käyttäjältä kohtuullinen vakuus maakaasun verkkopalvelusopimukseen pe­rustuvien saataviensa maksamisesta. Kuluttajalta voidaan vaatia vakuus vain, jos kuluttajan verkkopalvelu on keskeytetty maksun laiminlyönnin takia tai jos jakeluverkonhaltijalla on kuluttajalta erääntyneitä saatavia maakaasun verkkopalvelun laskutukseen nähden merkittäviä määriä. Kuluttajalta peritty vakuus palautetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua sen antamisesta, jollei olennaisia maksun laiminlyöntejä ole tänä aikana ollut. Vakuuden luovuttami­sesta laaditaan kirjallinen sopimus. Vakuudelle ei makseta korkoa.

6. Maakaasun verkkopalvelun keskeyttäminen

6 .1 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus keskeyttää maakaasun verkkopalvelu (käyttäjän maakaasun saanti), jos maakaasun käyttäjä olennaisesti laiminlyö jakeluverkonhaltijan saatavien suorittamisentai muuten olennaisesti laiminlyö maakaasun verkkopalvelu­sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan.

6.2 Ennen maakaasun verkkopalvelun keskeytystä jakeluverkon­haltijan on lähetettävä maakaasun käyttäjälle kirjallinen huomau­tus oikaista sopimusrikkomus. Ellei maakaasun käyttäjä oikaise sopimusrikkomusta asetetussa määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa huomautuksen lähettämisestä, lähettää jakeluverkonhaltija maakaasun käyttäjälle kirjallisen katkaisuvaroituksen. Katkaisu­varoituksesta käy ilmi maakaasun verkkopalvelun keskeyttämis­ajankohta, jota ennen maakaasun käyttäjän on oikaistava sopimus­rikkomus välttyäkseen keskeytykseltä. Maakaasun verkkopalvelun keskeyttäminen voidaan tehdä aikaisintaan kahden viikon kuluttua keskeytysvaroituksen lähettämisen jälkeen ja aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai siitä, kun maakaasun käyttäjälle on ensimmäisen kerran ilmoitettu muusta sopimus­rikkomuksesta ja sen oikaisemistarpeesta.

6.3 Jos maksun laiminlyönti on johtunut kuluttajan maksu­vaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttö­myyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, maakaasun verkkopalvelun saa keskeyttää aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua laskun eräpäivästä. Kuluttajan on ilmoitettava jakeluverkonhaltijalle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti, kun se on hänen tiedossa ja, jos mahdollista, ennen laskun eräpäivää.

6.4 Maakaasun verkkopalvelua ei kuitenkaan saa maksujen laimin­lyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen maa­kaasusta, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

6.5 Jos maakaasun käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, ei maakaasun verkkopalvelua voida keskeyttää niin kauan kuin este vallitsee.

6.6 Jos maakaasun käyttäjän avointa maakaasutoimitusta koskeva maakaasun myyntisopimus päättyy ilman, että uusi avoimen maa­kaasutoimituksen maakaasun myyntisopimus tulee voimaan, on jakeluverkonhaltijalla oikeus keskeyttää maakaasun verkkopalvelu välittömästi.

6.7 Maakaasun verkkopalvelu voidaan keskeyttää maakaasun käyttäjän pyynnöstä. Jos maakaasun käyttäjä haluaa ylläpitää mahdollisuuden maakaasun verkkopalveluun, on maakaasun käyttäjän maksettava tästä ylläpidosta voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

6.8 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus periä maakaasun käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä sekä maakaasun verkkopalvelun keskeytyksestä ja uudelleen aloittami­sesta voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu.

6.9 Maakaasun verkkopalvelua jatketaan sen jälkeen, kun keskeyt­tämisen aihe on poistettu. Jakeluverkonhaltijalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta aloittaa maakaasun verkkopalvelua ennen kuin maa­kaasun käyttäjä on maksanut keskeytyksestä ja uudelleen aloitta­misesta aiheutuneet maksut sekä erääntyneet jakeluverkonhaltijan saatavat.

6.10 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää maakaasun verkkopalvelu (maakaasun jakelu), jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaraan torjumiseksi.

6.11 Olennainen häiriö maakaasun tuonnissa tai siirtoverkossa tai muu jakeluverkonhaltijasta riippumaton syy voi aiheuttaa ylivoi­maisen esteen, jolloin jakeluverkonhaltija vapautuu maakaasun verkkopalvelun tarjoamiselta tai voi rajoittaa sitä niin pitkäksi ajaksi kuin ylivoimainen este vallitsee. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava maakaasun käyttäjälle ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta välittömästi siitä tiedon saatuaan.

6.12 Jakeluverkonhaltija voi tilapäisesti keskeyttää maakaasun verkkopalvelun, jos se on välttämätöntä palvelun ylläpitämistä varten tarpeellisten jakeluputkistojen tai laitteiden korjaus­, huolto­, muutos­ tai laajennustöiden vuoksi. Jakeluverkonhaltija huolehtii siitä, että keskeytys on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se suoritetaan sellaisena ajankohtana ja siten, että se aiheuttaa maa­kaasun käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Jakeluverkon­haltijan on ilmoitettava tilapäisestä keskeytyksestä maakaasun käyttäjälle, jos se on etukäteen mahdollista.

6.13 Jakeluverkonhaltija ei vastaa niistä vahingoista, tappioista tai haitoista, jotka aiheutuvat kohtien 6.10, 6.11 tai 6.12 mukaisista maakaasun verkkopalvelun keskeytymisistä.

7. Maakaasun verkkopalvelun virhe

7.1 Maakaasun verkkopalvelussa on virhe, jos maakaasun laatu (esim. puhtaus, paine) tai toimitustapa (esim. toistuvat keskeytykset) ei ole sovitun mukainen.

7.2 Maakaasun käyttäjän on viipymättä ilmoitettava jakelu­verkonhaltijalle havaitsemastaan maakaasun verkkopalvelun virheestä tai epäilemästään virheestä.

7.3 Jakeluverkonhaltijan tulee viipymättä selvittää virheen syy ja korjata virhe.

7.4 Maakaasun käyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe perustuu maakaasu­toimituksen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

7.5 Jakeluverkonhaltijan on pyydettäessä annettava maakaasun käyttäjälle maakaasun verkkopalvelun virhettä ja sen syitä koskevat tarpeelliset tiedot.

8. Vahinkojen korvaaminen

8 .1 Jakeluverkonhaltija on velvollinen korvaamaan virheellisestä maakaasun verkkopalvelusta, viallisesta jakeluputkistosta, vial­lisista laitteista tai jakeluverkonhaltijasta johtuvasta maakaasun verkkopalvelun viivästyksestä maakaasun käyttäjälle aiheutuvan välittömän vahingon. Mikäli vahingon syynä on jakeluverkonhaltijan tuottamus, korvaa verkonhaltija kuluttajalle myös välilliset vahingot.

8.2. Maakaasun käyttäjä vastaa viallisista käyttöputkistoista tai laitteista aiheutuvista vahingoista jakeluverkonhaltijalle, jos maa­kaasun käyttäjä ei jakeluverkonhaltijan kehotuksesta huolimatta korjaa putkistossaan ja laitteissaan olevaa vikaa tai keskeytä vial­listen putkistojen tai laitteiden käyttöä jakeluverkonhaltijan sitä pyytäessä.

8.3. Maakaasun käyttäjä on velvollinen korvaamaan tuotta­muksellaan jakeluverkonhaltijan omaisuudelle tai jakeluverkon toiminnalle aiheuttamansa vahingon.

9. Maakaasun verkkopalvelusopimuksen ehtojen ja hinnan muuttaminen

9.1 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus muuttaa maakaasun verkko­palvelusopimuksen ehtoja tai hintoja, jos muutoksen syynä on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, olosuhtei­den olennainen muuttuminen tai vanhentuneiden sopimus­ tai hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen. Hintoja voidaan edellisten lisäksi muuttaa kustannustason muuttumisen perusteella.

9.2 Jakeluverkonhaltijan on lähetettävä maakaasun käyttäjälleilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen perus­te. Kuluttajalle muutos saa tulla voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään maa­kaasun käyttäjän laskutusosoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi maakaasun käyttäjälle lähetettävään laskuun.

9.3 Jos maakaasun verkkopalvelun hinta on sidottu sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon tai viitearvoihin (esim. indeksit), näiden muutoksia ei pidetä edellä tarkoitettuina hinta­ tai sopimusehtomuutoksina.

10. Maakaasun verkkopalvelusopimuksen siirtäminen ja päättyminen

10.1 Maakaasun käyttäjä ei voi siirtää maakaasun verkkopalvelu­sopimusta kolmannelle ilman jakeluverkonhaltijan suostumusta.

10.2 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus siirtää maakaasun verkkopalvelusopimus toiselle jakeluverkonhaltijalle.

10.3 Maakaasun liittymissopimuksen päättyessä päättyy myös liittymissopimuksen mukaista maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun verkkopalvelusopimus.

10.4 Määräaikainen maakaasun verkkopalvelusopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa myös määräaikainen maakaasun verkkopalvelusopimus samoilla ehdoilla kuin toistaiseksi voimassa oleva maakaasun verkkopalvelusopimus.

10.5 Toistaiseksi voimassa oleva maakaasun verkkopalvelusopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Irtisanomisajat sovi­taan maakaasun verkkopalvelusopimuksessa. Jakeluverkonhaltija ei voi irtisanoa kuluttajan maakaasun verkkopalvelusopimusta.

10.6 Jakeluverkonhaltijan ilmoitettua sopimusehtoihin tai hintoihin tehtävistä muutoksista, kuluttajalla on oikeus irtisanoa maakaasun verkkopalvelusopimus päättymään ennen muutosten voimaan tuloa. Kuluttajan on tällöin toimitettava irtisanomisilmoitus jakelu­verkonhaltijalle viimeistään seitsemän päivää ennen muutosten voimaantuloa.

10.7 Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa maakaasun verkkopalvelusopimus, jos toinen osapuoli toimii olennaisesti maakaasun verkkopalvelusopimuksen vastaisesti, eikä korjaa tilannetta kohtuullisessa ajassa.

10.8 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus purkaa maakaasun verkko­palvelusopimus, jos maakaasun käyttäjä anastaa tai yrittää anastaa maakaasua, tai jos maakaasun käyttäjä tahallisesti muuttaa tai vahingoittaa jakeluverkonhaltijan tai maakaasun myyjän vastuulla olevia putkistoa tai laitteita, tai jos maakaasun verkkopalvelu on ollut yli kuukauden keskeytyneenä maakaasun käyttäjän laimin­lyöntien takia.

10.9 Jakeluverkonhaltijan lähettää maakaasun käyttäjälle ja tämän avoimen maakaasutoimituksen myyjälle kirjallisen ilmoituksen maakaasun verkkopalvelusopimuksen purkamisesta, jossa mai­nitaan purkuperuste ja maakaasun verkkopalvelusopimuksen päättymisaika.

11. Riitojen ratkaiseminen

11.1 Kuluttajalla on oikeus saattaa maakaasun verkkopalvelu­sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttaja­valituslautakunnan käsiteltäväksi.

11.2 Jos maakaasun verkkopalvelusopimuksesta johtuvat eri­mielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan kyseisen maakaasun käyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.