Maakaasun toimitusehdot

Lappeenrannan Energia Oy, 24.7.2014 alkaen.
Lappeenrannan Energia
|

1. Soveltamisala ja määritelmät 

1.1 Näitä yleisiä maakaasun toimitusehtoja sovelletaan Lappeenrannan Energia Oy:n maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasutoimituksessa. Maakaasun toimitusehdot ovat osa maakaasun myyjän ja maa­kaasun käyttäjän välistä maakaasun toimitussopimusta.

1.2 Näissä maakaasun liittymisehdoissa

1.2.1 Maakaasutoimituksella tarkoitetaan palvelu­kokonaisuutta, joka sisältää sekä maakaasun (maakaasu­energian) vähittäismyynnin maakaasun käyttäjälle että maakaasun siirron edellyttämän maakaasun verkkopalvelun;

1.2.2 Maakaasun verkkopalvelulla tarkoitetaan jakelu­verkonhaltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa maakaasun siirtymisen (siirtopalvelu) vastiketta vastaan jakeluverkonhaltijan maakaasun jakeluverkossa;

1.2.3 Maakaasun jakeluverkko on paikallinen tai alueelli­nen maakaasuputkisto, jonka kautta maakaasua siirretään vähennetyllä paineella;

1.2.4 Liittyjä on jakeluverkonhaltijan kanssa maakaasun liittymissopimuksen tekevä maakaasun käyttöpaikan omistaja tai haltija;

1.2.5 Maakaasun käyttäjä on kuluttajasuojalain tarkoittama kuluttaja tai muu maakaasun käyttäjä, joka ostaa maakaasu­toimituksen maakaasun myyjältä;

1.2.6 Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii maakaasua pääasiassa yksityisessä taloudessaan käytettäväksi (kuluttajansuojalaki 38/1978, 1. luku 4 §);

1.2.7 Maakaasun myyjä on maakaasua ja maakaasu­toimituksia myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

1.2.8 Jakeluverkonhaltija on yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan maakaasun jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista maakaasuverkkotoimintaa;

1.2.9 Liittymällä tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan hallitsemia putkistoja, laitteistoja ja laitteita, jotka ovat tarpeen maakaasun toimittamiseksi liittyjän maakaasun käyttöpaikalle;

1.2.10 Maakaasun liittymissopimus on jakeluverkonhaltijan ja liittyjän välinen sopimus, joka koskee maakaasun käyttö­paikan liittämistä verkkoon ja liittymän maakaasun käyttö­mahdollisuuksien ylläpitoa;

1.2.11 Maakaasun toimitussopimus on maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasutoimituksen myymisestä ja ostamisesta. Tällöin ei tehdä erillisiä maakaasun myynti­ ja verkkopalvelusopimuksia.

1.2.12 Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkon­haltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

1.2.13 Maakaasun myyntisopimus on maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasuenergian myymisestä ja ostamisesta.

2. Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset

2.1 Maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän kesken tehdään maakaasun toimitussopimus. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Maakaasun myyjä vahvistaa suullisesti tehdyn sopimuksen vahvistamisilmoituksella, johon liitetään tarpeelliset ehdot ja hinnastot.

2.2 Maakaasun toimitussopimus voidaan tehdä kun kyseistä maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun liittymissopimus on voimassa.

2.3 Maakaasutoimituksen aloittaminen edellyttää maakaasun toimitussopimuksen ja maakaasun liittymissopimuksen voimassa­olon lisäksi sitä, että maakaasun käyttöpaikka täyttää jakeluverkon­haltijan asettamat tarpeelliset maakaasuverkkoon liittämistä koskevat tekniset vaatimukset.

3. Maakaasuputkistot ja laitteet

3.1 Jakeluverkonhaltija omistaa maakaasuputkiston (jakelu­putkisto) ja laitteet toimitusrajaan saakka. Maakaasun toimitus­sopimuksen perusteella nämä putkistot ja laitteet kuuluvat maakaasun myyjän vastuupiiriin. Toimitusraja on määrämittaus­laitteiston jälkeinen liitos, ellei toisin sovita. Toimitusrajan jälkeinen putkisto (käyttöputkisto) laitteineen kuuluu maakaasun käyttäjälle.

3.2 Maakaasuputkiston ja ­laitteiden asentaminen, tarkastami­nen ja kunnossapito tulee tehdä niitä koskevan lainsäädännön ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten sekä alan standardien mukaisesti.

3.3 Sopijapuolten tulee huolehtia siitä, että heidän vastuu­piiriinsä kuuluvat maakaasuputkistot ja laitteet ovat säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

3.4 Maakaasun käyttäjän tulee sallia maakaasun myyjän tai jakelu­verkonhaltijan valtuuttamien henkilöiden pääsy tilaan, jossa maa­kaasun myyjän tai jakeluverkonhaltijan mittaus­, säätö­ ja muut laitteet sijaitsevat. Maakaasun myyjällä ja jakeluverkonhaltijalla on myös oikeus tarvittaessa tarkastaa maakaasun käyttäjän käyttö­putkisto ja laitteet. Muualla kuin kyseisessä mittaustilassa olevien käyttöputkistojen ja laitteiden tarkastuksesta on sovittava maa­kaasun käyttäjän kanssa.

3.5 Sopijapuolten tulee ilmoittaa toisilleen toisen maakaasu­putkistossa tai laitteissa havaitsemistaan ilmeisistä vioista ja puut­teista. Sopijapuolten on viipymättä korjattava sellaiset putkistonsa ja laitteensa, joista aiheutuu tai voi aiheutua vaaraa tai vahinkoa. Maakaasun käyttäjän on keskeytettävä viallisten käyttöputkistojen tai laitteiden käyttö, jos maakaasun myyjä niin vaatii.

4. Maakaasun mittaus

4 .1 Jakeluverkonhaltija järjestää maakaasukauppojen selvityksen ja laskutuksen perustana olevan mittauksen.

4.2 Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan niitä koskevien standardien mukaisia.

4.3 Mittauslaitteiston omistaa jakeluverkonhaltija ja siitä vastaa maakaasun myyjä, ellei maakaasun toimitussopimuksessa tai maa­kaasun liittymissopimuksessa toisin sovita. Jos maakaasun käyttäjä haluaa hankkia ja omistaa mittauslaitteiston, on mittauslaitteiston täytettävä jakeluverkonhaltijan tekniset vaatimukset.

4.4 Mittauslaitteiston ylläpidosta, tarkistuksista ja mahdollisista vioista vastaa se sopijapuoli, joka omistaa mittauslaitteiston tai on tilannut mittauspalvelun muulta kuin maakaasun toimitus­sopimuksen osapuolelta. Vastuu koskee myös vikojen selvittämistä, korjaamista ja vioista mahdollisesti johtuvien laskutusvirheiden oikaisemiseksi tarvittavien tietojen antamista alan säännöksien edellyttämille osapuolille.

4.5 Toisen sopijapuolen vaatimuksesta mittauslaitteistosta vastaa­van sopijapuolen tulee tarkistuttaa mittauslaitteet. Jos mittauksessa todettu virheprosentti on suurempi kuin kaksi kertaa kyseisen mitta­rin standardin mukainen maksimivirhe, mittauslaitteistosta vastaava sopijapuoli vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muus­sa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut.

4.6 Mittauslaitteiston mahdollisesti tarvitseman sähköenergian antaa maakaasun käyttäjä veloituksetta.

5. Mittauslaitteiston luenta, laskutus sekä mahdollinen vakuus

5 .1 Mittauslaitteiston luennasta sovitaan maakaasun toimitus­sopimuksessa.

5.2 Jos mittauslaitteisto on kaukoluettava, huolehtii maakaasun käyttäjä kaukoluennan edellyttämästä tiedonsiirtoyhteydestä, ellei toisin sovita.

5.3 Maakaasun myyjä laskuttaa maakaasun käyttäjää maakaasu­toimituksesta maakaasun toimitussopimuksen ja kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

5.4 Maakaasun toimitussopimuksessa sovitaan laskutusväli ja se, perustuuko laskutus todelliseen, vai arvioituun maakaasun käyttöön. Jos laskutus perustuu arvioituun maakaasun käyttöön, tehdään tasauslaskutus ilmoitetun tai luetun mittarilukeman perusteella vähintään kerran vuodessa. Maakaasun käyttäjällä on oikeus saada muutos arvioituun maakaasun käyttöön, jos arvion perusteena olevissa olosuhteissa tapahtuu olennainen muutos.

5.5 Maakaasulaskun on oltava Energiamarkkinaviraston voimassa olevan määräyksen mukainen.

5.6 Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähin­tään kolme viikkoa, jos maakaasun käyttäjä on kuluttaja. Muussa tapauksessa erääntymisaika on vähintään kaksi viikkoa, elleivät sopijapuolet sovi lyhyemmästä ajasta.

5.7 Maakaasun käyttäjän on maksettava lasku viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä. Mahdollisista myöhästyneistä maksu­suorituksista maakaasun myyjällä on mahdollisuus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

5.8 Laskutus­ ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta maakaasun myyjällä on oikeus lisäveloitukseen ja maakaasun käyttäjällä oikeus hyvitykseen.

5.9 Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin kohdan 4.5. mukaan on hyväksyttävää, suoritetaan hyvitys tai lisäveloitus mittauslaitteiston tarkistukseen, maakaasun käyttäjän eri ai­koina todettuihin maakaasun käyttömääriin ja muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla.

5.10 Sopijapuolet voivat vaatia virheisiin perustuvia saataviaan kahden viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Maakaasun käyttäjä voi kuitenkin vaatia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kui­tenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen synty­misajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.

5.11 Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta.

5.1.2 Jos maakaasua käytetään ohittamalla mittauslaitteisto tai heikentämällä sen mittaustarkkuutta, maakaasun myyjällä on oi­keus laskuttaa maakaasun käyttäjää suurimman mahdollisen käytön mukaan. Ellei tällaisen käytön kestoaikaa voida todeta, voidaan jälkilaskutus suorittaa enintään kahden vuoden ajalta.

5.13 Maakaasun myyjällä on oikeus vaatia maakaasun käyttäjältä kohtuullinen vakuus maakaasun toimitussopimukseen perustuvien saataviensa maksamisesta. Kuluttajalta voidaan vaatia vakuus vain, jos kuluttajan maakaasutoimitus on keskeytetty maksun laimin­lyönnin takia tai jos maakaasun myyjällä on kuluttajalta erääntynei­tä saatavia maakaasutoimituksen laskutukseen nähden merkittäviä määriä. Kuluttajalta peritty vakuus palautetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua sen antamisesta, jollei olennaisia maksun laimin­lyöntejä ole tänä aikana ollut. Vakuuden luovuttamisesta laaditaan kirjallinen sopimus. Vakuudelle ei makseta korkoa.

6. Maakaasutoimituksen keskeyttäminen

6 .1 Maakaasun myyjällä on oikeus keskeyttää maakaasutoimitus, jos maakaasun käyttäjä olennaisesti laiminlyö maakaasun myyjän saatavien suorittamisen tai muuten olennaisesti laiminlyö maa­kaasun toimitussopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan.

6.2 Ennen maakaasutoimituksen keskeytystä maakaasun myyjän on lähetettävä maakaasun käyttäjälle kirjallinen huomautus oikais­ta sopimusrikkomus. Ellei maakaasun käyttäjä oikaise sopimus­rikkomusta asetetussa määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa huomautuksen lähettämisestä, lähettää maakaasun myyjä maakaasun käyttäjälle kirjallisen katkaisuvaroituksen. Katkaisu­varoituksesta käy ilmi maakaasutoimituksen keskeyttämisajan­kohta, jota ennen maakaasun käyttäjän on oikaistava sopimus­rikkomus välttyäkseen keskeytykseltä. Maakaasutoimituksen keskeyttäminen voidaan tehdä aikaisintaan kahden viikon kuluttua keskeytysvaroituksen lähettämisen jälkeen ja aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai siitä, kun maakaasun käyttäjälle on ensimmäisen kerran ilmoitettu muusta sopimus­rikkomuksesta ja sen oikaisemistarpeesta.

6.3 Jos maksun laiminlyönti on johtunut kuluttajan maksuvaikeuk­sista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, maa­kaasutoimituksen saa keskeyttää aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua laskun eräpäivästä. Kuluttajan on ilmoitettava maakaasun myyjälle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti, kun se on hänen tiedossa ja, jos mahdollista, ennen laskun eräpäivää.

6.4 Maakaasutoimitusta ei kuitenkaan saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuk­sesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen maakaasusta, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

6.5 Jos maakaasun käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu yli­voimaisesta esteestä, ei maakaasutoimitusta voida keskeyttää niin kauan kuin este vallitsee.

6.6 Maakaasutoimitus voidaan keskeyttää maakaasun käyttäjän pyynnöstä. Jos maakaasun käyttäjä haluaa ylläpitää mahdollisuuden maakaasutoimitukseen, on maakaasun käyttäjän maksettava tästä ylläpidosta voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

6.7 Maakaasun myyjällä on oikeus periä maakaasun käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä sekä maakaasutoimituksen keskeytyksestä ja uudelleen aloittamisesta voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu.

6.8 Maakaasutoimitusta jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu. Maakaasun myyjällä ei kuitenkaan ole velvolli­suutta aloittaa maakaasutoimitusta ennen kuin maakaasun käyttäjä on maksanut keskeytyksestä ja uudelleen aloittamisesta aiheutu­neet maksut sekä erääntyneet maakaasun myyjän saatavat.

6.9 Maakaasun myyjällä ja jakeluverkonhaltijalla on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää maakaasutoimitus, jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaraan torjumiseksi.

6.10 Olennainen häiriö maakaasun tuonnissa tai siirtoverkossa tai muu maakaasun myyjästä ja jakeluverkonhaltijasta riippumaton syy voi aiheuttaa ylivoimaisen esteen, jolloin maakaasun myyjä vapau­tuu maakaasutoimituksen tarjoamiselta tai voi rajoittaa sitä niin pitkäksi ajaksi kuin ylivoimainen este vallitsee. Maakaasun myyjän on ilmoitettava maakaasun käyttäjälle ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta välittömästi siitä tiedon saatuaan.

6.11 Maakaasun myyjä tai jakeluverkonhaltija voi tilapäisesti kes­keyttää maakaasutoimituksen, jos se on välttämätöntä palvelun ylläpitämistä varten tarpeellisten jakeluputkistojen tai laitteiden korjaus­, huolto­, muutos­ tai laajennustöiden vuoksi. Maakaasun myyjä ja jakeluverkonhaltija huolehtivat siitä, että keskeytys on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se suoritetaan sellaisena ajankohtana ja siten, että se aiheuttaa maakaasun käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Maakaasun myyjän on ilmoitet­tava tilapäisestä keskeytyksestä maakaasun käyttäjälle, jos se on etukäteen mahdollista.

6.12 Maakaasun myyjä ei vastaa niistä vahingoista, tappioista tai haitoista, jotka aiheutuvat kohtien 6.9, 6.10 tai 6.11 mukaisista maakaasutoimituksen keskeytymisistä.

7. Maakaasutoimituksen virhe

7.1 Maakaasutoimituksessa on virhe, jos maakaasun laatu (esim. puhtaus, paine) tai toimitustapa (esim. toistuvat keskeytykset) ei ole sovitun mukainen.

7.2 Maakaasun käyttäjän on viipymättä ilmoitettava maakaasun myyjälle havaitsemastaan maakaasutoimituksen virheestä tai epäilemästään virheestä.

7.3 Maakaasun myyjän tulee viipymättä selvittää virheen syy ja korjata virhe.

7.4 Maakaasun käyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnan alennukseen. Jos virhe perustuu maakaasu­toimituksen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.7.5 Maakaasun myyjän on pyydettäessä annettava maakaasun käyttäjälle maakaasutoimituksen virhettä ja sen syitä koskevat tarpeelliset tiedot.

8. Vahinkojen korjaaminen

8 .1 Maakaasun myyjä on velvollinen korvaamaan virheellisestä maakaasutoimituksesta, viallisesta jakeluputkistosta, viallisista laitteista tai maakaasun myyjästä johtuvasta maakaasutoimituksen aloittamisen viivästyksestä maakaasun käyttäjälle aiheutuvan välittömän vahingon. Mikäli vahingon syynä on maakaasun myyjän tuottamus, korvaa maakaasun myyjä kuluttajalle myös välilliset vahingot.

8.2 Maakaasun käyttäjä vastaa viallisista käyttöputkistoista tai lait­teista aiheutuvista vahingoista maakaasun myyjälle, jos maakaasun käyttäjä ei maakaasun myyjän kehotuksesta huolimatta korjaa putkistossaan ja laitteissaan olevaa vikaa tai keskeytä viallisten putkistojen tai laitteiden käyttöä maakaasun myyjän sitä pyytäessä.

8.3 Maakaasun käyttäjä on velvollinen korvaamaan tuottamuksel­laan maakaasun myyjän tai jakeluverkonhaltijan omaisuudelle tai jakeluverkon toiminnalle aiheuttamansa vahingon.

9. Maakaasun toimitussopimuksen ehtojen ja hinnan muuttaminen

9.1 Maakaasun myyjällä on oikeus muuttaa maakaasun toimitus­sopimuksen ehtoja tai hintoja, jos muutoksen syynä on lainsäädän­nön muuttuminen tai viranomaisen päätös, olosuhteiden olennai­nen muuttuminen tai vanhentuneiden sopimus­ tai hinnoittelu­järjestelyjen uudistaminen. Hintoja voidaan edellisten lisäksi muut­taa kustannustason muuttumisen perusteella.

9.2 Maakaasun myyjän on lähetettävä maakaasun käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Kulut­tajalle muutos saa tulla voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään maakaasun käyt­täjän laskutusosoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi maakaasun käyttäjälle lähetettävään laskuun.

9.3 Jos maakaasutoimituksen hinta on sidottu sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon tai viitearvoihin (esim. indeksit), näiden muutoksia ei pidetä edellä tarkoitettuina hinta­ tai sopimusehtomuutoksina.

10. Maakaasun toimitussopimuksen siirtäminen ja päättyminen

10.1 Maakaasun käyttäjä ei voi siirtää maakaasun toimitus­sopimusta kolmannelle ilman maakaasun myyjän suostumusta.

10.2 Maakaasun myyjällä on oikeus siirtää maakaasun toimitus­sopimus toiselle maakaasun myyjälle.

10.3 Maakaasun liittymissopimuksen päättyessä päättyy myös liittymissopimuksen mukaista maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun toimitussopimus.

10.4 Määräaikainen maakaasun toimitussopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa myös määräaikainen maakaasun toimitussopimus samoilla ehdoilla kuin toistaiseksi voimassa oleva maakaasun toimitus sopimus.

10.5 Toistaiseksi voimassa oleva maakaasun toimitussopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Irtisanomisajat sovitaan maakaasun toimitussopimuksessa. Maakaasun myyjä ei voi irtisanoa kuluttajan toimitusvelvollisuuden piirissä olevaa maa­kaasun toimitus sopimusta.

10.6 Maakaasun myyjän ilmoitettua sopimusehtoihin tai hintoihin tehtävistä muutoksista, kuluttajalla on oikeus irtisanoa maakaasun toimitussopimus päättymään ennen muutosten voimaan tuloa. Kuluttajan on tällöin toimitettava irtisanomisilmoitus maakaasun myyjälle viimeistään seitsemän päivää ennen muutosten voimaan tuloa.

10.7 Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa maakaasun toimitussopimus, jos toinen osapuoli toimii olennaisesti maakaasun toimitussopimuksen vastaisesti, eikä korjaa tilannetta kohtuullisessa ajassa.

10.8 Maakaasun myyjällä on oikeus purkaa maakaasun toimitus­sopimus, jos maakaasun käyttäjä anastaa tai yrittää anastaa maa­kaasua, tai jos maakaasun käyttäjä tahallisesti muuttaa tai vahin­goittaa maakaasun myyjän tai jakeluverkonhaltijan vastuulla olevia putkistoa tai laitteita, tai jos maakaasutoimitus on ollut yli kuukau­den keskeytyneenä maakaasun käyttäjän laiminlyöntien takia.

10.9 Maakaasun myyjä lähettää maakaasun käyttäjälle kirjalli­sen ilmoituksen maakaasun toimitussopimuksen purkamisesta, jossa mainitaan purkuperuste ja maakaasun toimitussopimuksen päättymisaika.

11. Riitojen ratkaiseminen

11.1 Kuluttajalla on oikeus saattaa maakaasun toimitussopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

11.2 Jos maakaasun toimitussopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan kyseisen maakaasun käyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan koti­paikkansa käräjäoikeudessa.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.