Maakaasun liittymisehdot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy, 1.4.2013 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

1. Soveltamisala ja määritelmät

1.1 Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8 bar. Näitä ehtoja ei sovelleta maakaasun verkkopalveluun eikä maakaasun myyntiin, joille on omat erilliset ehtonsa.

1.2 Näissä maakaasun liittymisehdoissa

1.2.1 Maakaasun jakeluverkko on paikallinen tai alueellinen maakaasuputkisto, jonka kautta maakaasua siirretään vähen­netyllä paineella (max 8 bar);

1.2.2 Jakeluverkonhaltija on yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan maakaasun jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista maakaasuverkkotoimintaa;

1.2.3 Liittyjä on jakeluverkonhaltijan kanssa maakaasun liittymissopimuksen tekevä maakaasun käyttöpaikan omistaja tai haltija;

1.2.4 Maakaasun käyttäjä on kuluttajasuojalain tarkoittamakuluttaja tai muu maakaasun käyttäjä, joka ostaa maakaasua maakaasun myyjältä ja maakaasun verkkopalvelun jakeluverkonhaltijalta;

1.2.5 Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii maa­kaasua pääasiassa yksityisessä taloudessaan käytettäväksi (kuluttajansuojalaki 38/1978, 1. luku 4 §);

1.2.6 Liittymällä tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan hallitsemia putkistoja, laitteistoja ja laitteita, jotka ovat tarpeen maakaasun toimittamiseksi liittyjän maakaasun käyttöpaikalle;

1.2.7 Maakaasun verkkopalvelulla tarkoitetaan jakeluverkon­haltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa maakaasun siirtymisen (siirtopalvelu) vastiketta vastaan jakeluverkon­haltijan maakaasun jakeluverkossa;

1.2.8 Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

1.2.9 Maakaasun liittymissopimus on jakeluverkonhaltijan ja liittyjän välinen sopimus, joka koskee maakaasun käyttö­paikan liittämistä verkkoon ja liittymän maakaasun käyttö­mahdollisuuksien ylläpitoa;

1.2.10 Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakelu­verkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

1.2.11 Maakaasun myyntisopimus on maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasuenergian myymisestä ja ostamisesta;

1.2.12 Maakaasun toimitussopimus on sellainen maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus, jossa maa­kaasun myyjä vastaa myös maakaasun verkkopalvelusta. Tällöin ei tehdä erillisiä maakaasun myynti­ ja verkko­palvelusopimuksia.

2. Maakaasun liittymissopimuksen tekeminen ja muut ja tarvittavat sopimukset

2 .1 Jakeluverkonhaltijan ja liittyjän kesken tehdään kirjallinen maakaasun liittymissopimus.

2.2 Kun kyseistä maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun liittymissopimus on voimassa, voidaan maakaasun myyjän ja maakaasun käyttäjän kesken tehdä maakaasun myyntisopimus. Maakaasun myyntisopimus voi olla ns. maakaasun toimitussopimus, joka sisältää maakaasun myynnin lisäksi maakaasun verkkopalvelun (siirtopalvelu). Maakaasun verkkopalvelusta voidaan myös tehdä erillinen sopimus jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välillä.

2.3 Liittyjä antaa jakeluverkonhaltijalle tämän tarvitsemat tiedot maakaasun jakeluverkkoon liitettävistä rakennuksista ja niidenkaasulaitteista. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa liittyjälle, millä edellytyksillä liittäminen voidaan suorittaa.

2.4 Jakeluverkonhaltija ja liittyjä sopivat maakaasun liittymis­sopimuksessa liittymän toimitusajankohdan.

3. Liittymän toimittaminen

3 .1 Jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus toimittaa liittymä sovittuna ajankohtana, paitsi
• jos liittymän toimittamista kohtaa ylivoimainen este;
• liittymään tarvittavan uuden putkiston tai laitteiston rakentamiseen toisen maalle ei saada lupaa riittävän ajoissa;
• liittymää koskevan alueen muun kunnallistekniikan asentaminen viivästyy sopimuksen tekohetkellä suunni­tellusta niin, ettei liittymän toimittaminen ole mahdollista ilman huomattavia lisäkuluja; tai
• liittyjä ei ole tehnyt hänen tehtäväkseen sovittuja osia liittymän toimituksesta.

3.2 Jos liittymän toimittaminen viivästyy ja viivästys johtuu yli­voimaisesta esteestä, ei kumpikaan ole esteen kestoajalta velvolli­nen korvaamaan viivästyksen aiheuttamaa vahinkoa. Jos viivästys jakeluverkonhaltijan puolelta johtuu muusta kuin kohdassa 3.1 mainituista syistä, liittyjällä on oikeus pidättäytyä liittymismaksun tai sen osan maksamisesta, kunnes liittymä on toimitettu. Liittyjällä on lisäksi oikeus vakiokorvaukseen ja vahingonkorvaukseen sähkö­markkinalain (386/1995) 27 a ja 27 b §:n mukaisesti.

3.3 Jos liittyjä ilmoittaa puolellaan olevasta viivästyksestä niin myöhään, että jakeluverkonhaltija on jo ehtinyt aloittaa liittymän rakentamistyöt, on jakeluverkonhaltijalla oikeus periä kohtuullinen korvaus viivästyksen vuoksi tehtävistä tarpeellisista toimenpiteistä sekä hyödyttömiksi jääneistä tarpeellisista toimenpiteistä.

3.4 Sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle tiedossaan olevasta viivästyksestä välittömästi.

4. Liittymän rakentaminen ja siihen tarvittavat käyttöoikeudet

4 .1 Jakeluverkonhaltija asentaa liittymän edellyttämän maakaasun jakeluputkiston liittyjän alueelle toimitusrajaan saakka. Toimitus­raja on määrämittauslaitteiston jälkeinen liitos, ellei toisin sovita. Jakeluputkiston edellyttämistä rakennusteknillisistä töistä liittyjän kiinteistön alueella sovitaan jakeluverkonhaltijan ja liittyjän kesken.

4.2 Liittyjä antaa omistamastaan tai muuten hallitsemastaan rakennuksesta sekä omistamistaan tai hallitsemistaan maa­ tai vesialueista tarpeelliset tilat ja alueet jakeluverkonhaltijan käyttöön liittyjää varten rakennettavan maakaasun jakeluputkiston sekä tarvittavien mittaus­, säätö­ ja muiden laitteiden sijoittamista, tarkastamista ja kunnossapitoa varten. Putkistot, laitteistot ja laitteet tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta vahin­koa tai haittaa. Käyttöoikeudesta ei makseta korvausta. Laitteiden tarvitseman sähkö­ ja lämpöenergian antaa liittyjä korvauksetta. Laitetiloja ei saa käyttää tarkoituksiin, jotka haittaavat laitteistonkunnossapitoa tai vaarantavat turvallisuutta. Liittyjä vastaa laite­tilojen valaistuksesta ja siivoamisesta ja huolehtii, ettei tiloihin pääse ulkopuolisia. Verkonhaltijalle tulee järjestää esteetön pääsy huolta­maan ja tarkastamaan putkistoaan ja laitteitaan.

4.3 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus rakentaa ja ylläpitää jakelu­putkistoa myös muita kiinteistöjä varten. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus hakea rasite tai muu pysyvä käyttöoikeus edellä mainittujen oikeuksien pysyvyyden vakuudeksi. Rakentamisesta ja käyttö­oikeudesta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamisesta on sovittava kiinteistön omistajan kanssa ennen töiden aloittamista.

4.4 Jos liittyjä haluaa tehdä kiinteistössään muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia jakeluverkonhaltijan omistamaan jakelu­putkistoon, on liittyjän ilmoitettava siitä jakeluverkonhaltijalle kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen muutostöiden aloittamista. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus periä liittyjältä muutostöistä aiheutuneet kustannukset.

5. Tilausteho ja liittymismaksu

5 .1 Tilaustehon suuruus sovitaan maakaasun liittymissopimuksessa.

5.2 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus rajoittaa teho maakaasun liittymissopimuksessa mainittuun tilaustehon arvoon.

5.3 Jakeluverkonhaltija perii liittyjältä liittymismaksuperusteiden mukaisen liittymismaksun. Maksuperusteet määritellään maa kaasun liittymissopimuksessa.

5.4 Tilaustehon muuttamisesta tehdään aina lisäsopimus, johon sovelletaan maakaasun liittymisehtoja.

5.5 Tilaustehoa suurennettaessa jo maksetun liittymismaksun perusteita suuremmaksi jakeluverkonhaltija perii liittymismaksu­perusteiden mukaisesti määräytyvän lisäliittymismaksun.

5.6 Jos tilaustehoa pienennetään, maksettua liittymismaksua ei palauteta, ellei tilaustehoa pienennetä jakeluverkonhaltijasta johtuvasta syystä. Tällöin liittymismaksusta palautetaan tilaustehon pienentämisestä vastaava osuus.

5.7 Jos liittyjän pyynnöstä pienennettyä tilaustehoa myöhemmin suurennetaan, peritään liittymismaksu vain siltä osin kun tilausteho ylittää arvon, josta liittymismaksu on jo maksettu.

5.8 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus periä liittyjältä tämän aiheut­tamat tilaustehon muuttamisesta, pienentämisestä tai suurenta­misesta, sekä esim. mittarointimuutoksista aiheutuneet kulut.

6. Liittymän toimintavarmuus ja kunnossapito

6 .1 Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään maakaasuputkistonsa ja ­laitteensa niitä koskevan lainsäädännön ja sen perusteella annettu­jen säännösten ja määräysten sekä alan standardien edellyttämässä kunnossa.

6.2 Liittyjän tai maakaasun käyttäjän on ilmoitettava mahdollisim­man pian jakeluverkonhaltijalle tämän jakeluputkistossa ja laitteissa havaitsemistaan ilmeisistä vioista ja puutteista. Jakeluverkonhaltijan on korjattava viipymättä omassa jakeluputkistossaan ja laitteissaan olevat viat. Jos liittyjän tai maakaasun käyttäjän ilmoittama vika kuuluu maakaasun myyjän korjausvelvollisuuden piiriin, jakelu­verkonhaltijan on ilmoitettava viasta maakaasun myyjälle.

7. Maakaasun liittymissopimuksen siirto

7.1 Jakeluverkonhaltija voi siirtää maakaasun liittymissopimuksen toiselle jakeluverkonhaltijalle. Siirrosta on ilmoitettava liittyjälle kirjallisesti mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siirrosta.

7.2 Liittyjä voi siirtää maakaasun liittymissopimuksen kolmannelle osapuolelle. Sopimusta ei voida siirtää, jos jakeluverkonhaltijalla on siirtäjältä kyseessä olevaa maakaasun käyttöpaikkaa koskevaan liittymissopimukseen, maakaasun myyntisopimukseen, maakaasun verkkopalvelusopimukseen tai maakaasun toimitussopimukseen perustuvia saatavia, ellei uusi liittyjä ota niitä nimenomaisesti vastattavakseen. Siirto on jakeluverkonhaltijaa sitova, kun siirto on allekirjoitettu ja jakeluverkonhaltija on hyväksynyt edellä mai­nittujen saatavien sekä muiden maakaasun liittymissopimuksen sisältyvien velvoitteiden siirron.

7.3 Maakaasun liittymissopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä.
Jos maakaasun liittymissopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle, siirrosta tulee mainita kiinteistön luovutus­kirjassa tai tehdä erillinen luovutuskirja. Maakaasun liittymis­sopimus siirtyy kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle myös, jos siirrosta on muutoin sovittu.

8. Maakaasun liittymissopimuksen päättyminen ja päättymisen seuraukset

8 .1 Liittyjä voi sanoa maakaasun liittymissopimuksen irti silloin, kun kyseistä maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun myynti­sopimus ja maakaasun verkkopalvelusopimus eivät ole voimassa. Jakeluverkonhaltija tarkistaa maakaasun myyntisopimuksen ja maakaasun verkkopalvelusopimuksen voimassaolon liittymis­sopimusta irtisanottaessa. Irtisanomisaika on 30 päivää.

8.2 Jakeluverkonhaltija voi irtisanomisesta huolimatta edelleen pitää kohdassa 4.2 mainitut oikeudet voimassa. Jakeluverkonhaltija suorittaa tällöin kohtuullisen korvauksen kyseisestä oikeudesta, ellei sitä ole aiemmin suoritettu.

8.3 Jakeluverkonhaltija voi irtisanomisesta huolimatta pitää muita kiinteistöjä varten rakennettua jakeluputkistoa koskevat oikeudet voimassa siten kuin siitä on sovittu.

8.4 Jakeluverkonhaltija voi purkaa maakaasun liittymissopimuksen välittömästi, jos liittyjä olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyö maakaasun liittymissopimuksen mukaisia velvollisuuk­siaan tai, jos muu liittyjä kuin kuluttaja asetetaan konkurssiin.

8.5 Maakaasun liittymissopimuksen päättyessä päättyy myös liittymissopimuksen mukaista maakaasun käyttöpaikkaa koskeva maakaasun verkkopalvelusopimus.

8.6 Maakaasun liittymissopimuksen päättyessä jakeluverkonhaltija palauttaa liittymismaksun, ellei sopimuksessa toisin mainita.

8.7 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus kuitata palautettavalla liittymismaksulla liittyjältä olevat erääntyneet saatavansa sekä vähentää palautettavan liittymismaksun määrästä liittymän mahdollisesta purkamisesta ja liittyjän maakaasun jakeluverkosta erottamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

9. Riitojen ratkaiseminen

9.1 Kuluttajalla on oikeus saattaa maakaasun liittymissopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

9.2 Jos maakaasun liittymissopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan liittymän sijainti­paikan käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.