Energia -konsernin vuosi 2022

Lappeenrannan Energian hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022.
Lappeenrannan Energia
|
Energian hallituksen toimintakertomus 2022

Lappeenrannan Energia -konsernin muodostaa Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama Lappeenrannan Energia Oy ja sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Lappeenrannan Lämpövoima Oy ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Lappeenrannan Energia Oy hankkii ja myy kaukolämpöä ja höyryä. Lappeenrannan Lämpövoima Oy ylläpitää kaasuturbiineilla tuotettavaa varavoimakapasiteettia Fingrid Oyj:lle ja tuottaa kaukolämpöä emoyhtiölleen ja vastaa puhtaan veden tuotannosta sekä jäteveden käsittelystä Lappeenrannan alueella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää vesi-, jätevesi-, sähkö-, kaukolämpöverkkoja. Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liiketoimintana on siirtää energiaa sekä myydä ja siirtää vettä asiakkaille. 

Vuosi 2022 oli Lappeenrannan Energia Oy:n 20. tilikausi. 

Lappeenrannan Energia Oy:n osakkeiden määrä on 1000 kpl ja osakkeen nimellisarvo on 10 000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji.

Lappeenrannan Energia Oy:n merkittävimpiä osakkuusyhtiöitä ovat Kaukaan Voima Oy (omistusosuus 46 %), joka tuottaa Lappeenrannan Energia Oy:lle biopolttoaineella sähköä ja kaukolämpöä, Elvera Oy (26,3 %), joka rakentaa ja pitää kunnossa energia- ja vesiverkkoja, Väre Oy (16,5 %), joka myy sähköä ja energiapalveluita ja Suomen Hyötytuuli Oy (12,5%), joka tuottaa Lappeenrannan Energia Oy:lle sähköä tuulivoimalla.

Enerva Oy ( 20 % ) on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n osakkuusyhtiö.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

Vuosi 2022 oli tapahtumiltaan poikkeuksellinen. Vuosi käynnistyi UPMn tehtailla 1.1.2022 alkaneella lakolla, jonka johdosta Kaukaan Voiman polttoainehuolto oli poikkeustilanteessa tehtaan sivujakeiden tuotannon keskeytyessä useammaksi kuukaudeksi. Lisäksi voimalaitoksen operointi jouduttiin lakkotilanteessa järjestämään tilapäisellä henkilöstöllä, joka oli hyvin poikkeuksellinen ratkaisu energian tuotannossa. Helmikuun lopussa käynnistyi Ukrainan sota, joka entisestään vaikeutti polttoaineiden hankintaa ja pakotti järjestämään polttoaineiden hankintaketjut täysin uudelleen. Kiristynyt turvallisuustilanne toi tullessaan myös muita järjestelyitä ja varautumistoimia. Haastavasta vuodesta huolimatta toimitusvarmuus kaikilla tuotteilla säilyi erinomaisella tasolla.

Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiön Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui suunnitelmien mukaisesti, lämmityskaudella oli yksi suurempi vaurio tammikuussa, joka aiheutti noin 10 vuorokauden keskeytyksen voimalaitoksen tuotantoon. Polttoaineiden heikentyneen saatavuuden vuoksi lauhdesähkön tuotantoa jouduttiin rajoittamaan syksyn ja talven 2022 aikana.

Kaukolämmön hankinnassa uusiutuvien energialähteiden osuus oli n. 65 (72) % ja hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus 71 (77) %. Kaukaan Voima toimitti 76 (77) % LRE:n kaukolämpöenergian kokonaistuotannosta ja 71 (76) % sähköenergian kokonaistuotannosta. Biovoimalan pohja- ja lentotuhka käytettiin täysin UPM:n Tuosan kaatopaikan rakenteisiin.

Yhtiö on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja sen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus oli 82 (68) GWh. Hyötytuuli Oy teki vuonna 2022 investointipäätöksen Siikajoen tuulipuiston rakentamisesta, joka on Suomen hyötytuulen tähän asti suurin tuulipuistoinvestointi.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n kaksi kaasuturbiinia toimii vuokrasopimuksen mukaisesti Fingrid Oyj:n varatehona. Kaukolämmön ja höyryn tuotantolaitokset toimivat suunnitellusti ilman merkittäviä vikoja.

Hyväristönmäelle suunnitellun uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa sai lainvoiman joulukuussa 2022. Jätevedenpuhdistamon kaavoituksessa maakuntakaavasta tehdyt valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa ja maakuntakaavapäätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valitusluvan myöntämisestä odotetaan vuoden 2022 aikana. Maakuntakaavan vahvistumisen jälkeen seuraavana vaiheena luvituksessa on asemakaavoitus, jonka arvioidaan mahdollisine valituksineen kestävän 1-4 vuotta.

Lappeenrannan Energiaverkot jatkoi sähköverkon kehityssuunnitelman mukaisesti sähkön toimitusvarmuuden parantamista. Vuonna 2022 investoitiin sähköverkkoihin noin 9,8 miljoonaa euroa.

Sähkön tukkuhinta Suomessa nousi ennätystasolle energiakriisin ja Ukrainan sodan aiheuttaman polttoaineiden kallistumisen ja sähkön tarjonnan vähentymisen myötä. Tukkuhinta Suomen hinta-alueella oli 154,04 (72,34) €/MWh.

Vuonna 2022 sähkön tuotanto oli 285 (282) GWh ja kaukolämmön tuotanto 608 (646) GWh. Sähkö myytiin kokonaisuudessaan kahdenvälisin kaupoin ja kaukolämmön myynti laski noin 6 %. Lämmitystarveluvun mukaan vuosi 2022 oli normaalia tasoa. Vuoden 2022 lämmitystarveluku oli 4166 (4517), kun se Lappeenrannassa normaalivuonna on 4194.

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihinnoittelua korotettiin kohonneiden kustannusten ja verkoston saneeraustarpeiden vuoksi 5% 1.1.2022. Sähkön verkkopalveluhintoja alennettiin 10 % 1.1.2022. Kaukolämmön hintaa nostettiin kohonneiden polttoainekustannusten vuoksi 1.7.2022 noin 11%.

Kaukolämmön julkiset myyntihinnat sekä sähkön siirtohinnat olivat hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat n. 75 (68) kg/MWh, kun ominaispäästöjen valtakunnallinen keskiarvo oli n. 102 (123) kg/MWh. Kaukolämmössä biopolttoaineiden osuus oli n. 65 (72) % kun valtakunnallinen keskiarvo oli n. 49 (44) %.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi pääosin korkeampien sähkön tukkumarkkinahintojen johdosta tasolle 129 (115) milj. euroa. Emoyhtiön liikevaihto nousi 33 % edellisvuodesta ja oli  74,0 (55,8) milj. euroa.

Myynnin kehitys 2019 – 2020 (milj. €)

2020 2021 2022 ero %
Sähkön myynti (ulkoinen) 7,0 21,6 38,8 +79,6
Sähkön siirto 27,9 28,5 22,8 -20
Lämmön myynti (ulkoinen) 23,8 27,6 28,3 +2,5
Lämmön siirto 9,9 10,9 10,2 -4,6
Kaasun myynti 1,4 2,3 2,1 -8,7
Kaasun siirto 2,5 3,2 1,7 -46,8
Vesi 17,0 18,1 18,6 +3,9

Konsernin liikevoitto kasvoi 1,9 milj. euroa edellisvuodesta ja oli 21,0 (19,8) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 3,3 (1,6) milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 10,1 (9,9) milj. eu-roa ja emoyhtiön 2,2 (3,9) milj. euroa.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  Emo     Konserni    
  2020 2021 2022 2020 2021 2022
Liikevaihto milj. € 35,6 55,8 74,0 92,0 114,7 128,9
Liikevoitto milj. € 1,6 3,3 6,5 19,8 21,0 22,8
Liikevoitto/tappio % 4,5 5,9 8,8 21,5 18,3 17,7
OPO:n tuotto % 0,6 3,7 5,0 13,6 12,8 9,3
Omavaraisuusaste % 23,0 20,2 44, 24,5 24,8 41,8

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 26,9 (26,9) milj. euroa. Investoinneista 9,8 milj. euroa kohdistui sähköverkkoihin, 3,1 milj. euroa lämpöverkkoihin ja 4,6 milj. euroa vesi- ja jätevesiverkkoihin. Lämpölaitosinvestoinnit olivat 3,7 milj. euroa ja vesi- ja jätevesilaitosten investoinnit 2,6 milj. euroa.

Rahoitus

Konsernin korolliset velat 31.12.2021 olivat 142,9 (143,6) miljoonaa euroa, josta velka Lap-peenrannan kaupunkikonsernille oli 109,8 (109,9) milj. euroa. Likvidit varat olivat vuoden lopus-sa 1,7 (2,7) miljoonaa euroa. 

Henkilöstö

Maksetut palkat 
ja palkkiot (milj. €)
      Henkilöstö
keskimäärin
   
  2020 2021 2022 2020 2021 2022
Emo 2,4 2,3 2,3 46 48 46
Konserni 6,8 6,9 7,0 121 118 112

Vakinaisia henkilöitä oli vuoden lopussa 104 (104) ja määräaikaisia 8 (9). Henkilöstön keski-ikä oli 47,4 (47,4) vuotta vuoden lopussa. Koko konsernissa jäi vuoden aikana eläkkeelle yhteensä 4 (6) henkilöä. 

Hallinto

Lappeenrannan Energia Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat 23.8.2021 ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitut henkilöt: Kemppi Jouni (pj), Kämäräinen Erkki (vpj), Asikainen Miia, Hyvärinen Mirva, Kangasmäki Auli, Nalli Jari, Pienmunne Mari, Suninen Kari ja henkilöstön edustajana Kylliäinen Ami. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin samassa järjestyksessä: Mattinen Jarkko, Inkeroinen Juha, Lindgren den Oude Anne-Liisa, Kauvo Kirsi-Marja, Bister Krista, Papinniemi Markku, Pulkkinen Tiina, Ruti Jarmo ja Mäkinen Heli (20.4.2022 saakka), Jari Salakka (21.4.2022 alkaen).

Hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus ollut talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksella. Kaupungin konserniohjeen mukaan myös kaupunginjohtajalla sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlund on ollut läsnä kokouksissa 30.9.2021 alkaen.  Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä toimitusjohtaja Arto Nikkanen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Miina Matikainen 31.8.2022 asti ja Päivi Haakonsson 1.9.2022 alkaen.
 
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuonna 2022 toimi BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela ja varahenkilönä KHT, JHT Tiina Lind.

Rakenne ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa. Hallituksen linjauksen mukaisesti tavoitteena on parantaa omavaraisuusastetta ja valmistautua jätevedenpuhdistamon investointiin. Korkeahko investointitaso vuonna 2022 piti rahoitustilanteen ennallaan vuoteen 2021 verrattuna.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden hallinta

Lappeenrannan Energiassa toteutettiin riskienhallintaa, joka perustuu säännöllisesti päivitettävään riskianalyysiin, vakuuttamissuunnitelmaan, riskienhallintapolitiikkaan, toimintajärjestelmään sekä poikkeusoloja varten laadittuihin energia- ja vesihuollon valmiussuunnitelmiin.

Tuotantoyhtiöiden kautta tuleva sähkö altistuu sähkön markkinahinnan vaihtelun ja polttoaineiden hintamuutosten aiheuttamalle riskille. Suojauksissa käytettiin sähkötermiinejä ja pitkäaikaisia sopimuksia. Suojaustoiminnan päätarkoitus on varmistaa tavoiteltu kate. Johdannaissopimuksiin sovelletaan suojauslaskentaa. 

Lappeenrannan Energia Oy:llä on sähkön- ja kaukolämmöntuotannon keskeytysvakuutukset ja voimalaitoksella konerikkovakuutus. Lisäksi yhtiöllä on vastuuvakuutus koskien veden ottoa, jakelua ja puhdistusta. Sähköverkkoliiketoiminta altistuu poikkeuksellisten sääolojen riskille. Energiaverkot Oy:llä on vastuuvakuutus, joka kattaa asiakkaalle aiheutuneen vahingon, mutta itse jakeluverkkoa ei ole vakuutettu vahinkojen varalta vakuutusten hankalan saatavuuden vuoksi.

Ympäristö

Konsernin ympäristövastuut hoidetaan toimintajärjestelmään sisältyvän ympäristöohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole tiedossa sellaisia yrityksen taloudelliseen asemaan vaikuttavia ympäristöriskejä, jotka poikkeaisivat toimialan luonteeseen yleisesti kuuluvista. 

Lappeenrannan Energia konserni osallistuu kokonaisuudessaan Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmiin.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen ansiosta energianhankinta oli hyvin ympäristöystävällistä. 

Lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin kuuluvat ne Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tuotantolaitokset, joilta vaaditaan ympäristölupa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiössä teetetään vuosittain 1 -3 lopputyötä kohdistuen tekniikkaan tai talouteen ja lisäksi yhtiö osallistuu lähinnä henkilöstöpanostuksin joihinkin LUT yliopiston vetämiin tutkimushankkeisiin. Lappeenrannan Energiaverkot Oy on kaupunkisähköverkkoryhmässä mukana rahoittamassa ST-poolin toimintaa, jonka kautta rahoitetaan lähinnä sähköverkkoihin liittyvää tutkimusta.

Yhtiön tavoitteena on hiilineutraali lämmöntuotanto vuonna 2026 ja tätä edistävät useat hankkeet etenivät merkittävästi vuoden 2022 aikana. Näillä näkymin vuoden 2023 aikana tullaan tekemään useita investointipäätöksiä lämmöntuotanto- ja varastointiratkaisuista, jotka omalta osaltaan edistävät tavoitteen saavuttamista.

Olennaiset tapahtumat alkaneella tilikaudella

Sähkön markkinahinta on huipputasoiltaan laskusta huolimatta jatkanut korkealla tasolla ja myös fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat korkeita. Maakaasun hinnan laskettua voimakkaasti on vara- ja huippulaitoksilla palattu maakaasun käyttöön.

Tammikuussa 2022 yhtiö solmi Rauhan alueen lämmönhankinnasta sopimuksen Imatran Lämpö Oy:n kanssa. Tuolla ratkaisulla alueen lämmöntuotanto siirtyy uusiutuviin biopolttoaineisiin ja myös tuotannon kustannustehokkuus paranee merkittävästi nykyisestä.

Lämmön runkoverkon alueella pellettipölypolttolaitoksen rakentaminen on etenemässä käyttöönottovaiheeseen ja laitos tulee kesällä 2023 korvaamaan fossiilisia polttoaineita yhdessä sähkökattilan kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellisen tuloksen kannalta olennaista on kustannustehokas lämmön- ja sähköntuotanto sekä kustannustehokkaat investoinnit ja operatiivinen toiminta. Energiamarkkinan murros haastaa yhtiön kannattavuutta ja edellyttää aktiivista tuotantoportfolion tarkastelua jatkuvasti. Voimakkaat investointitarpeet mm. lämmön tuotantorakenteen muuttamiseen, jätevesiratkaisuun ja sähköverkon kehityshankkeisiin pitävät rahoitustilanteen kireänä.
                        
Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiön Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos on muuttanut energiantuotannon polttoainepohjan pääosin biopolttoaineisiin perustuvaksi. Voimalaitoksen toiminnan jatkuminen nykymallilla on ensiarvoisen tärkeää.

Sähköverkkoliiketoiminnan regulaatiosta on paljon keskustelua julkisuudessa ja sähkömarkkinalakia muutettiin vuoden 2022 vaihteessa, joka tiukentaa sääntelyä ja alentaa verkkoyhtiöiden tuottoa vuoden 2022 alusta. Tämä vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen merkittävästi.

Yhtiöllä on osakkuusyhtiönsä Suomen Hyötytuulen kautta käynnissä merkittävä investointiohjelma tuulivoimaan. Yhtiön tuulivoiman tuotantomäärä tulee yli kolminkertaistumaan nykytasosta vuoden 2025 loppuun mennessä ja tämä tulee lisäämään yhtiön sähkön tuotannon tuottoja merkittävästi.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan Energia Oy:n tilikauden voitto on   4 777 842,32 euroa. Jakokelpoiset voittovarat ovat tämän jälkeen 24 902 505,90 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 3 740 000,00 euroa ja loput tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osinkoa tullaan maksamaan yhtiön maksuvalmiutta vaarantamatta. 

Palaa vuosikertomussivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.