21.7.2017

​Luukkaan jätevedenpumppaamon ylivuoto

Tiedote julkaistu 21.7.2017 klo 10.45 

Luukkaan jäteveden pumppaamon toimintahäiriö

Viime viikolla oli Luukkaan jäteveden pumppaamolla toimintahäiriö, jonka seurauksena 2800 kuutiota jätevettä pääsi ylivuotona Saimaaseen. Lappeenrannan Energiaverkot selvitti 20.7. sisäisesti tapahtuman kulkua ja vastaavan tilanteen välttämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. 

Viime vuosina jäteveden pumppaamoiden luotettavuutta on saatu säännöllisillä huolloilla, automaation lisäämisellä ja järjestelmällisillä saneerauksilla parannettua mutta tämä tapaus osoitti sen, että vielä on parannettavaa. Nyt on varmistettu, että kaikkiin Saimaan rannan jäteveden pumppaamoihin on asennettu toimilaite, joka käynnistää pumput pakotetusti, mikäli jäteveden pinta pumppaamolla nousee liian korkealle. Samalla on täydennettävä jäteveden pumppaamoilta tulevia hälytyksiä, jotta henkilöstöllä on aikaa reagoida, jos jotain poikkeavaa esiintyy. 
 
Lappeenrannan Energia- konsernilla on tiedotusohjeet sekä sisäiselle että ulkoiselle tiedottamiselle. Ohjeen mukaan esim. Lappeenrannan Energiaverkoilla on velvollisuus tiedottaa omasta toiminnastaan ja niistä poikkeustilanteista, joita siinä esiintyy. Tiedottamisen on tapahduttava niin nopeasti kuin mahdollista ja sitä on jatkettava säännöllisesti koko poikkeustilanteen keston ajan. Tarvittaessa tiedottaminen toteutetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Oikea-aikaisen tiedottamisen merkitystä on korostettava ja tarvittaessa tehtävä tarkennukset tiedotusohjeeseen.
 
Näin jälkikäteen voidaan todeta, että Luukkaan jäteveden pumppaamon poikkeustilanteen tiedottamisessa tapahtui arviointivirhe ja ensimmäinen mediatiedote lähti aivan liian myöhään, jota pahoittelemme.
20.7. valmistuneiden vesinäytetulosten mukaan tilanne näyttää normalisoituneen, mutta veden laadun seurantaa jatketaan vielä ensi viikolla.

***

Tiedote julkaistu 19.7.2017 klo 14.00

Viime viikolla tapahtuneen ylivuodon seurauksena Lappeenrannan Energiaverkot Oy on parantanut Luukkaan pumppaamon toimintavarmuutta. Viallinen laite on korjattu heti torstaina 13.7. ja pumppaamolle on tällä viikolla lisätty pakkokäyttövippa pumppaamon toiminnan lisävarmistukseksi.Saimaasta otettujen vesinäytteiden tutkimista jatketaan edelleen.

Alla ympäristötoimen julkaisema tiedote Murheistenrannan uimaveden laadusta:

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tiedote 18.7.2017:

Murheistenrannan alustavat uimavesitulokset valmistuneet

Murheistenrannan yleiseltä uimarannalta otettiin näyte maanantaina 17.7. Näytteessä havaittiin E. coli-bakteereita 2 mpn/100 ml. Näytteen mukainen vesi täyttää uimavedelle annetut laatuvaatimukset E. colien osalta. Keskiviikkona valmistuvat näytetulokset suolistoperäisten enterokokkien osalta. Murheistenrannalta otetaan seurantanäyte keskiviikkona 19.7.

Luukkaan jätevedenpumppaamolla havaittiin toimintahäiriö torstaina 13.7.2017. Toimintahäiriön seurauksena pumppaamon toiminta ei ollut normaalia ja jätevettä pääsi ylivuotoviemärin kautta Saimaaseen. Tarkempi ylivuotopaikka on Luukkaansalmen sillan länsipuolella. Jätevettä päätyi vesistöön n. 2800 kuutiota.

Perjantaina 14.7. otettiin kolmesta näytteenottopisteestä Luukkaansalmen ja Lamposaaren välillä vesistönäytteitä, joissa oli E. coli –bakteereita enimmillään 41 mpn/100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja enimmillään 15 pmy/100 ml. Uimavedelle on sosiaali- ja terveysministeriö antanut toimenpiderajat, jotka ovat E. coli –bakteereille 1000 mpn/100 ml ja suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100 ml. Tulosten perusteella terveysvalvonta totesi, ettei uimarannan käytölle ole rajoitteita.

Päästöllä ei ole vaikutusta Myllysaaren tai kaupunginlahden veden laatuun, koska Luukkaansalmessa vesi virtaa kohti itää.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
terveystarkastaja Taina Rajala
p. 040 5100 265
 
***  

Tiedote julkaistu 17.7.2017 klo 14.00 

 

Luukkaan jätevedenpumppaamolla havaittiin toimintahäiriö torstaina 13.7.2017. Toimintahäiriön seurauksena pumppaamon toiminta ei ollut normaalia ja jätevettä pääsi ylivuotoviemärin kautta Saimaaseen. Tarkempi ylivuotopaikka on Luukkaansalmen sillan länsipuolella. Jätevettä päätyi vesistöön n. 2800 kuutiota.

Jätevesipäästön seurauksena käynnistettiin vesistön laadun seuranta välittömästi vesinäytteiden ottamisella yhteistyössä Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimuksen Oy:n sekä paikallisen Ympäristötoimen kanssa. Perjantaina 14.7. saatujen alustavien tulosten perusteella vaikutti siltä, että päästö oli laimentunut salmen virtauksen ansiosta. Luukkaansalmen verrattain suuren virtaaman (noin 40 kuutiota sekunnissa) ja siten nopean veden vaihtuvuuden laimenemisvaikutuksen ansiosta päästöllä ei ole odotettavissa pitkäaikaisia vaikutuksia vesistön hygieeniseen laatuun.

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy otti perjantaiaamuna vesinäytteet kolmelta näytepisteeltä, jotka sijoittuivat Luukkaansalmen ja Lamposaaren välille. Vesinäytteitä otettiin jokaiselta näytepisteeltä koko vesipatsaasta useasta eri syvyydestä. Näytteenoton pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää hygieniaindikaattoreina käytettävien bakteerien esiintymistä vesistössä. Vesinäytteet tutkittiin viikonlopun aikana ja tuloksista valmistauduttiin tiedottamaan välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Viimeiset näytetulokset valmistuivat sunnuntaina 16.7. Viikonlopun aikana valmistuneissa bakteerianalyyseissä ei havaittu uimaveden laadulle asetettujen raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia, joskin jätevesivaikutus oli havaittavissa.
 
Perjantaina 14.7. otetuissa vesistönäytteissä oli E. coli –bakteereita enimmillään 41 mpn/100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja enimmillään 15 pmy/100 ml. Uimavedelle on sosiaali- ja terveysministeriö antanut toimenpiderajat, jotka ovat E. coli –bakteereille 1000 mpn/100 ml ja suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100 ml. Lappeenrannan alueen yleisien uimarantojen vesinäytteissä havaitaan normaalisti nollasta muutamaan kymmeneen pesäkettä, joten otettujen vesistönäytteiden bakteerihavainnot ovat melko tavanomaisia. Tämänhetkisten tulosten perusteella uimiselle ei ole rajoitteita. Päästöllä ei myöskään ole vaikutusta Myllysaaren tai kaupunginlahden veden laatuun, koska Luukkaansalmessa vesi virtaa kohti itää.
 
Murheistenrannan uimarannalta on otettu uimavesinäyte maanantaina 17.7. Ensimmäiset bakteerimäärityksien tulokset saadaan tiistaina ja loput keskiviikkona. Terveysvalvonta tarkkailee uimarannan tilannetta tehostetusti tämän viikon aikana ja ottaa seurantanäytteet keskiviikkona.
 
Vesistön tilan seurantaa jatketaan huomenna 18.7. otettavilla lisänäytteillä ja tutkimusaluetta laajennetaan yhdellä lisätutkimuspisteellä. Uusi tutkimuspiste sijaitsee Hirvisaaren länsipuolella.
 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy pahoittelee tapahtunutta.
 
Lisätietoja:
verkostopäällikkö Sami Väisänen 020 177 6245
terveystarkastaja Taina Rajala 040 5100 265 (uimavedet)