26.6.2015

​Tiedote Lappeenrannan Muukko-Ilottulan pohjavesialueen liuotinesiintymästä

- lähde on tarkentunut ja tutkimuksia jatketaan vedenottamon riskinhallintaan liittyen

Lappeenrannan Muukon ja Ilottulan alueen pohjavedessä ensimmäisen kerran vuonna 2011 havaitun tetrakloorieteenin (PCE) eli klooratun liuottimen lähde on arvioitu paikantuneen. Asiakkaille lähtevä vesi täyttää edelleen hyvin talousvedelle asetetut terveydelliset laatunormit, mutta liuotinpitoisuus kasvaa yhä hitaasti Ilottulan vedenottamolla. Uudet tutkimukset keskittyvät nyt riskinhallintatoimien suunnitteluun vedenottamolla.

Liuottimen lähde on tutkimuksien mukaan arvioitu paikantuneen Muukon teolli-suusalueelle, Valtatie 6 läheisyyteen, jolla on 60-luvulta lähtien ollut konepajatoimintaa. Liuotinta havaittiin viimeisimmissä tutkimuksissa pohjaveden lisäksi myös maaperän huokosilmasta, mikä viittaa siihen, että ko. kemikaalia on vähintään varastoitu jossain vaiheessa alueella. Liuotinpäästön ajankohta ja aiheuttaja ovat kuitenkin edelleen selvittämättä.
 
Tulevilla tutkimustoimenpiteillä tullaan ensisijaisesti turvaamaan vedenhankinta ja määrittelemään mahdollisen suojapumppaamon tarve ja sijainti sekä mahdollisesti tarvittavat toimet veden puhdistamista varten. Ilottulan vedenottamolle johdetaan osa vedestä Puslamäen vedenottamolta, mikä laimentaa lähtevän veden liuotinpitoisuuksia. Lisäksi on meneillään vedenhankinnan varmistaminen ja turvaaminen uusilla kaivoilla Haukilahden alueelta.
 
Tällä hetkellä lähtevän veden liuotinpitoisuuksia tarkkaillaan säännöllisesti neljän kuukauden välein ja tarpeen mukaan näytteidenottoa lisätään, jotta asiakkaille toimitettavan veden hyvä laatu voidaan varmistaa.

Lisätietoja antavat aiheittain:
talousveden laadun valvonta
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine,
p. 040 5406 505, paivi.roine(at)lappeenranta.fi
maaperä- ja pohjavesitutkimukset
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristötarkastaja Minna Korttinen,
p. 0400 804983, minna.korttinen(at)lappeenranta.fi
vedenhankinta ja talousveden laadunvarmistus
Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio,
p. 020 177 6237, riitta.moisio(at)lreoy.fi